Library of Congress
Pinyin Conversion Project

Classification Schedules: Chinese Literary Authors (1949-2000)


Languages of Eastern Asia, Africa, Oceania

  Chinese language and literature
   Chinese literature
    Individual authors and works (1)
     1949-2000   (XL OR XLIII, unless otherwise specified)
2832      
  .5 Anonymous works (XLII)  
2833   A (2)  
  .5 B  
  .7 Ca - Ce  
2834   Cha  
2835   Chai  
2836   Chan  
2837   Chang  
     Chang, Ai-ling see .E35
  .E35  Chang, Eileen  
     Chang, Min, 1949- see PL2861.A575
2838   Chao  
2839   Che  
2840   Chen  
  .C35  Chen, Che, 1938-  
  .J8  Chen, Jung, 1936-  
2841   Cheng  
  .5 Chenh - Chenz  
2842   Chi  
     Ch'i-chün, 1918- see PL2892.A54
2843   Chia  
2844   Chiang  
2845   Chiao  
2846   Chie - Chien  
2847   Chih  
2848   Chin  
  .P4  Chin, P'ei-fen  
     Chin-yün, 1938- see PL2879.C497
  .5 China - Chinf  
2849   Ching - Chiu  
     Ch'iung-yao, 1938- see PL2840.C35
2850   Cho  
  .5 Chong  
2851   Chou  
2852   Chu  
  .5 Chua - Chum  
2853   Chun  
2854   Chung  
  .3 Chuo  
  .5 Ci - Cu  
       
2855   D  
2856   E  
  .N4  Engle, Hua-ling Nieh, 1926-  
2857   Fa - Ft  
     Fang, Ssu see PL2865.S5
     Fei, Meng see PL2877.F385
2858   Fu  
2859   Fua - Fuz  
2860   G  
       
2861   Ha - Hr  
  .A575  Hai, Wen  
  .A85  Hartzell, Richard W., 1951-  
     Ho, Jui-yüan, 1951- see .A85
     Ho, So see PL2922.W373
2862   Hs  
     Hsin, Yü, 1933- see PL2874.T8
     Hsing-lin-tzu, 1942- see PL2879.H654
  .U1495  Hsü, En-mei, 1934-  
     Hsü, I-lan, 1934- see .U1495
2863   Hu  
     Hu, Nai-ch'iu see PL2922.M5
  .5 Hua  
  .L86  Hua, Lung-ying, 1952-  
     Hua, Nung-ying, 1952- see .L86
2864   Huaa - Huan  
2865   Huang  
  .M3  Huang, Mao, 1948-  
  .S5  Huang, Shih-shu  
  .5 Huanga - Hud  
2866   Hue - Huz  
       
2867   I  
  .T3  I, Ta  
     I-ta see .T3
2868   J  
  .5 Ka  
2869   Kaa - Kaz  
  .5 Ke  
2870   Kea - Kez  
2871   Kia - Kiz  
2872   Ko  
2873   Koa - Koz  
2874   Ku  
  .T8  Ku, Tu  
     Ku-ling, 1955- see PL2919.Y775
2875   Kua - Kuz  
  .O17  Kuo, I-tung, 1920-  
       
2876   La - Lh  
2877   Li  
  .C83  Li, Chung-t'ien  
  .F385  Li, Fei-meng  
2878   Lia - Lit  
  .N1479  Lin, Shih-ts'un, 1915-  
2879   Liu  
  .C497  Liu, Chin-yün, 1938-  
  .H654  Liu, Hsia, 1942-  
2880   Lo - Ly  
     Lo, Lan see PL2848.P4
       
2881   Ma  
  .P5  Ma, Pin  
2882   Maa - Maz  
2883   Mea - Mez  
     Meng, Yao, 1919- see PL2922.T78
2884   Mi  
2885   Mia - Miz  
2886   Mo - Mz  
       
2887   Na - Naz  
     Nan, Kuo see PL2878.N1479
     Nan-kung, Po see PL2881.P5
  .5 Nei - Nen  
2888   Ni  
  .8   Ni, K'uang  
2889   Nia - Niz  
     Nieh, Hua-ling, 1926- see PL2856.N4
2890   No - Nz  
2891   O  
     Ou-yang, Shan, 1907- see PL2922.I3
       
2892   P  
  .A49  Pak, T'ae-ok, 1914-  
  .A54  P'an, Hsi-chen, 1918-  
     P'eng, Ko, 1926- see PL2923.P4
  .I16  Pi-chu  
     Po-yang, 1920- see PL2875.O17
  .3 Qi  
  .5 Qia-Qiu  
  .7 Qu  
  .8 Qua - Qun  
2893   R  
       
2894   Sa - Sg  
2895   Sha  
     Sha, T'ing, 1905- see PL2922.T8
2896   Shaa - Shaz  
     Shang-kuan, Yü, 1928- see PL2919.C482
2897   She  
2898   Shea - Shez  
     Shen, Jung, 1936- see PL2840.J8
  .5 Shi  
2899   Shia - Shiz  
     Shih, T'o see PL2919.C42
2900   Shoa - Shoz  
2901   Shu  
2902   Shua - Shuz  
2903   Si - St  
     Ssu-ma, Chung-yüan, 1933- see PL2921.Y4
2904   Su  
2905   Sua - Suz  
2906   Sz  
       
2907   Ta  
2908   Taa - Taz  
     Tao, Jan see PL2913.T3
2909   Te - Ti  
     T'ien, Chien, 1916- see PL2914.N57
2910   To  
2911   Toa - Toz  
2912   Tsa - Tsz  
     Tsai, Chao-ming see PL2865.M3
2913   Tu  
  .T3  T'u, T'ao-jan  
2914   Tua - Tuz  
  .N57  T'ung, T'ien-chien  
2915   Tzu  
       
2916   U  
2917   V  
  .5 Wa  
2918   Waa - Wan  
2919   Wang  
  .C42  Wang, Ch'ang-chien  
  .C482  Wang, Chih-chien  
  .Y77  Wang, Yu-chun, 1919-  
  .Y775  Wang, Yu-jen, 1955-  
2920   Wanga - Wo  
     Wei, Ssu-li see PL2888.K8
2921   Wu  
  .Y4  Wu, Yen-mei, 1933-  
  .2 Xi  
  .3 Xia  
  .4 Xian - Xiao  
  .5 Xie - Xiu  
  .6 Xu  
  .7 Xua - Xun  
  .8 Ya  
  .9 Yai - Yan  
2922   Yang  
  .I3  Yang, I, 1907-  
     Yang-liu-ch'ing-ch'ing see PL2877.C83
  .M5  Yang, Ming  
     Yang, Mu, 1940- see PL2924.S47
  .T78  Yang, Tsung-chen, 1919-  
  .T8  Yang, T'ung-fang, 1905-  
  .W373  Yang, Wei, fl. 1973-  
2923   Yao  
  .H73  Yao, Hsin-nung, 1905-  
     Yao, K'o, 1904- see .H73
  .P4  Yao, P'eng, 1926-  
  .5 Ye  
2924   Yeh  
  .S47  Yeh, Shan  
2925   Yen  
  .H84  Yen, Huo  
  .I2  Yen, I  
     Yen, Jan, 1919- see Pl2919.Y77
  .T5  Yen, T'ing-yün  
     Yen-huo, 1947- see .H84
     Yen-i see .I2
  .5 Yi  
2926   Yia - Yiz  
2927   Yo  
  .5 Yon - You  
2928   Yu  
2929   Yua - Yuz  
  .3 Za - Ze  
  .4 Zha  
  .5 Zhai - Zhan  
  .6 Zhao  
  .7 Zhe - Zhu  
  .8 Zhua - Zhuo  
  .9 Zi - Zu  
(1) In Cuttering Chinese names beginning with Ch disregard the h, e.g. Shu, Ch'ing-chun, PL2804.C5
(2) For the surname A, Cutter from that letter, e.g. .A4, A-Feng

Pinyin Conversion Project Home Page
Cataloging Directorate Home Page
Library of Congress Home Page
Library of Congress
Library of Congress Help Desk (8/03/01)