Library of Congress
Pinyin Conversion Project

Classification Schedules: Chinese Literary Authors (2001- )


Languages of Eastern Asia, Africa, Oceania

  Chinese language and literature
   Chinese literature
    Individual authors and works
     2001-   (XL OR XLIII, unless otherwise specified)
2930   Anonymous works (XLIII)
  .5 A (1)
2931   Ba - Be
  .5 Bi - Bu
     
2932   Ca - Ce
  .5 Cha
  .7 Chaa - Chao
2933   Che - Chu
2934 .3 Ci - Cu
2935   Da - Di
2936 .3 Do - Du
     
2937   Fa - Fe
  .5 Fo - Fu
2938   Ga - Gu
  .5 Gua - Guo
     
2939   Ha - Hs
  .5 Hu
2940   Hua
  .5 Huaa - Huan
2941   Huang
  .5 Hui - Huo
  .7 I
     
2942   Ji
  .3 Jia - Jie
  .5 Jin - Jiu
  .7 Ju
  .8 Jua - Jun
2943   Ka - Ke
2944   Ko - Ku
     
2945   La - Le
2946   Li
  .3 Lian-Lie
  .5 Lin
  .7 Ling
2947   Liu
  .5 Lo - Lu
2948 .3 Ma
  .5 Maa - Mao
  .7 Mei - Men
2949   Mi
  .5 Mia - Miu
  .7 Mo - Mu
     
2950   Na - Ne
  .5 Ni
  .7 Nia - Niu
2951   No - Nu
  .5 Ou
     
2952   Pa - Pe
2953   Pi - Pu
2954   Qi
  .3 Qia - Qiu
  .5 Qu
  .7 Qua - Qun
2955   Ra - Ri
2956   Ro - Ru
     
2957   Sa - Se
2958   Sha - Sho
2959   Shu
  .5 Shua - Shuo
2960   Si - Su
     
2961   Ta - Te
2962   Ti - Tu
2963   U
  .5 V
2964   Wa
  .5 Waa - Wan
2965   Wang
2966   We - Wu
     
2967   Xi
  .5 Xia
  .7 Xian - Xiao
2968   Xie
  .5 Xin - Xiu
2969   Xu
  .5 Xua - Xun
     
2970   Ya
  .5 Yai - Yan
2971   Yang
  .5 Yao
2972   Ye
  .5 Yi - Yo
2973   Yu
  .5 Yua - Yun
     
2974   Za - Ze
2975   Zha
  .5 Zhai - Zhan
2976   Zhang
2977   Zhao
  .5 Zhe - Zhi
  .7 Zhong
2978   Zhou
  .5 Zhu
  .7 Zhua - Zhuo
2979   Zi - Zu
(1) For the surname A, Cutter from that letter, e.g. .A4, A-Feng

Pinyin Conversion Project Home Page
Cataloging Directorate Home Page
Library of Congress Home Page
Library of Congress
Library of Congress Help Desk (8/03/01)