↓ Refine your search

Results

  • Catalog Record

    Iskandarīyah-- Niyūyūrk Catalog Record Only

    Title from container. DVD; all zones; Dulby Digital. 2012-06-10. Nīllī Karīm, Yusrā, Lublubah, Maḥmūd Ḥamīdah, Hālah Ṣidqī, Mājidah al-Khaṭīb, Yusrā al-Lawzī. Muntijūn, Māriyān Khūrī, Jābī Khūrī, Humbert Balsan ; mudīr al-intāj, Mājid ...

    • Original Format: Film, Video
    • Date: 2004