↓ Refine your search

Results

 • Catalog Record

  Xin wen pian (21/4-5/6/89) / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory and on container: NEWS002. DLC Not viewed; information about content from Judy ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Xue xi jing cheng. Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory and container: File 005. On inventory, associated with file 005: 1-6-89. May ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Ya shi xin wen II (4-6-89) / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory and on container: NEWS017. DLC Not viewed; information about content from Judy ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Chai Ling lu yin ji ban ying xiang / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory and container: PER004. DLC Not viewed; information about content from Judy Lu, ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Xing qi er dang an : Liang Guohua : 4-6-96 / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory: PER021 ; On container: PER026. DLC Not viewed; information about content from ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Min yun te ji : Huang que xing dong / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory: File114 ; On container: File113. On inventory and container: 91 nian. May ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Wei Jingsheng ji zhe hui zhuan ji (You xian) / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory: PER048 ; On container: PER054. DLC Not viewed; information about content from ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Beijing xue yun 89 (28-5-89). Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory and on container: NEWS005. DLC Not viewed; information about content from Judy ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Chai Ling jiang hua : bei bu min yun ren shi / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory and container: PER006. DLC Not viewed; information about content from Judy Lu, ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  95 nian "liu si" liu zhou nian zhu guang diao nian ji hui / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory and container: HKA 77. DLC Not viewed; information about content from Judy ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  91 nian, 92 nian "liu si" er, san zhou nian xin wen / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory and container: NEWS030. DLC Not viewed; information about content from Judy Lu, ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Wang Juntao, Yan Jiaqi (You xian dian shi min yun zhuan ji) / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory: PER045 ; On container: PER051. DLC Not viewed; information about content from ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, June 2nd, 1999. Panel II / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. Not viewed; information about content from Judy Lu, Asian Division Acting Assistant Chief. Source ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Wu'erkaixi yu Chai Ling jiang hua (6-89) / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory: PER053 ; On container: PER059. DLC Not viewed; information about content from ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Guo nei ming zhu yun dong V (Za jin) (ATV/TVB) (5-89) / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory and on container: NEWS015. DLC Not viewed; information about content from Judy ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  91 nian Zhi lian hui lun tan : Sheng yuan Liu Gang jue shi : pi pan ren quan bai pi shu (16-11-91) / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory: HKA44 ; On container: HKA45. DLC Not viewed; information about content from ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Beijing xue yun 89 (28-5-89). Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory and on container: NEWS007. DLC Not viewed; information about content from Judy ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Guo nei ming zhu yun dong IV zhi tu cheng (TVB/ATV) (5-89) / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory and on container: NEWS014. DLC Not viewed; information about content from Judy ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  93 nian "mei yue zuo tan hui: mei you Xiaoping hou de Zhongguo ze mo yang?" / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory: HKA060 ; On container: HKA061. On inventory and container: 28-2-93. May be ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  "Xianggang wu wen ti" : fang wen Situ Hua (1-3-94) / Catalog Record Only

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years. On inventory: PER 28 ; On container: PER 34. DLC Not viewed; information about ...

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989