• Catalog Record

    Jiu sheng Yunhe quan yuan shui li qing xing tu / Catalog Record Only

    Covers Guangxi, Hunan, Hubei, Jiangxi, Anhui, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, Zhili. Relief shown pictorially. Facsimiles. Pages on one continuous strip folded accordion style. Reproduction. Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 2006. Original version: China, Qianlong 55 nian [1790]. Jiu sheng Yunhe quan yuan shui li qing xing tu. "國家圖書館善本特藏部特藏精品." 1 atlas (1 v. (unpaged)) : col. maps ; 27 x 925 cm., folded ...

    • Original Format: Maps
    • Date: 2006