↓ Refine your search

Results

Maps Pekin yori Tenshin ni itaru rojōzu /                                          Contributor: Saitō, Miki - Saitō, Miki Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1881 View catalog record  
Maps Pekin kinbō no zu, yonmanbun no ichi /                                          Contributor: Tamai, Rōko. - Tamai, Rōko. Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1884 View catalog record  
Maps Pekin kinbō seibu.                                          Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1880 View catalog record  
Maps Pekin yori Tenshin ni itaru /                                          Contributor: Shibayama, Hisanori Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1880 View catalog record  
Maps Seizangaiei kayakukyoku-zu /                                          Contributor: Fukushima, Yasumasa Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1883 View catalog record  
Maps Pekin yori Gyusō ni itaru /                                          Contributor: Sakawa, Kagenobu Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1883 View catalog record  
Maps Pekin kinbō zu.                                          Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1894 View catalog record