↓ Refine your search

Results: 1-1 of 1

  • Daiunga chihō ni okeru seisan to kōtsū gaikyōzu. Catalog Record Only

    "Shōwa 14-nen 4-gatsu Mantetsu Saitō konon Shanhai Jimusho Chōsabu chōsei" Series title hand written on previous owners container. LC copy has "sakusei kasho Mantetsu Sō-Sho-Kei Aojashinshitsu" stamped on verso of map.

    • Original Format: Maps
    • Date: 1929