↓ Refine your search

Results

Maps Ko, Kō, Un, Ki ryokōzu /                                          Contributor: Oda, Shintaro Site: Geography and Map Division - Transportation and Communication Cartographic Items - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1884 View catalog record  
Maps Chokurei, Kanan, Santō, Sansei ryokō endōzu /                                          Contributor: Makino, Tomegor Site: Geography and Map Division - Transportation and Communication Cartographic Items - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1887 View catalog record  
Maps Eikō yori Neikōtō-jō ni itaru rojōzu /                                          Contributor: Kuratsuji, Yasujir Site: Geography and Map Division - Transportation and Communication Cartographic Items - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1880 View catalog record  
Maps Seikyō-shō dai 1-zu /                                          Contributor: Ogawa, Mataji Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1880 View catalog record  
Maps Manshū kikō fuzu /                                          Contributor: Shima Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1880 View catalog record  
Maps Kanton, Konan, Kōsei, Kōso, Taiwan ryokōzu /                                          Contributor: Ozawa, Tokuhei Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1888 View catalog record  
Maps Shinkoku Fukken, Kōsei, Konan, Kanton, Kansei rojōzu.                                          Site: Geography and Map Division - Transportation and Communication Cartographic Items - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1880 View catalog record  
Maps Pekin yori Kankō ni itaru /                                          Contributor: Oda, Shintaro Site: Geography and Map Division - Transportation and Communication Cartographic Items - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1883 View catalog record  
Maps Kōso-shō Seika-ken yori Santō-shō Taian-fu ni itaru rojōzu /                                          Contributor: Miura, Yoritaka Site: Geography and Map Division - Transportation and Communication Cartographic Items - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1882 View catalog record  
Maps Pekin yori Tenshin ni itaru /                                          Contributor: Shibayama, Hisanori Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1880 View catalog record  
Maps Pekin kinbō seibu.                                          Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1880 View catalog record  
Maps Seizangaiei kayakukyoku-zu /                                          Contributor: Fukushima, Yasumasa Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1883 View catalog record  
Maps Shifu-kō zenzu /                                          Contributor: Saitō, Miki - Saitō, Miki Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1883 View catalog record  
Maps Manshū tōbu ryokōzu /                                          Contributor: Sakawa, Kagenobu Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1884 View catalog record  
Maps Shengjng Sheng fu tu.                                          Contributor: Ijūin, Kaneo - Ijūin, Kaneo Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1882 View catalog record  
Maps Fukushū nandai no zu /                                          Contributor: Sawa, Hachir Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1884 View catalog record  
Maps Pekin kinbō zu.                                          Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1894 View catalog record  
Maps Ryōkō So Seki goshō kōrozu /                                          Contributor: Tamai, Rōko. - Tamai, Rōko. Site: Geography and Map Division - Transportation and Communication Cartographic Items - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1884 View catalog record  
Maps Kōso-shō Kōnei-fu yori Santō-shō Enshū-fu ni itaru rojōzu /                                          Contributor: Sakawa, Kagenobu Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1880 View catalog record  
Maps Shōtoku-fu kinpō no zu /                                          Contributor: Hanasaka, En. Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1880 View catalog record  
Maps Pekin kinbō no zu, yonmanbun no ichi /                                          Contributor: Tamai, Rōko. - Tamai, Rōko. Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1884 View catalog record  
Maps Shinkyō toshi kensetsu keikaku yōto chiiki haibun narabini jigyō daiichiji shikō kuikizu : shukushaku nimanbun no ichi.                                          Contributor: Manchoukuo. DI 3 Bu Du Shi Ji Hua Ban Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1932 View catalog record  
Maps Santō-shō Endai yori Kō-ken, Rai-shu, Kō-shū, Ankyū-ken, Kin-shū tō o hete Kōso-shō, Shukusen-shū gyōkō ni itaru /                                          Contributor: Sakawa, Kagenobu Site: Geography and Map Division - Transportation and Communication Cartographic Items - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1882 View catalog record  
Maps Pekin yori Tenshin ni itaru rojōzu /                                          Contributor: Saitō, Miki - Saitō, Miki Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1881 View catalog record  
Maps Fukushū ryakuzu : shūgōzu.                                          Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1890 View catalog record  
Maps Pekin yori Gyusō ni itaru /                                          Contributor: Sakawa, Kagenobu Site: Geography and Map Division - Cities and Towns - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1883 View catalog record