↓ Refine your search

Results

 • Shanghai Shi di zhi huan jing tu ji / Catalog Record Only

  In Chinese. Publication notes, table of contents, and some text also in English. 1 atlas (143 p.) : col. maps ; 38 cm.

  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2002

 • Xiu zhen Zhongguo jiao tong lü you di tu ce = Zhongguo jiaotong luyou dituce / Catalog Record Only

  Includes location maps and distance charts. 1 atlas (155 p.) : col. ill., col. maps ; 17 cm.

  Contributor: Fujian Sheng DI Tu Chu Ban She
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2010

 • Shenzhen cheng qu tu / Catalog Record Only

  Title from panel. Includes indexes, 3 ancillary maps, and list of buses. Zhong xin cheng qu tu (Xi bu) -- Zhong xin cheng qu tu (Dong bu). 中心城区图 (西部)-- 中心城区图(东部). 2 maps ...

  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2006

 • Fujian Sheng zheng qu tu / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. 1 map : col. ; 62 x 51 cm.

  Contributor: Fujian Sheng DI Tu Chu Ban She
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2003

 • Jiangxi zheng qu jiao tong guan guang gou wu = Jiang xi Zhengqu jiaotong Guanguang gouwu / Catalog Record Only

  Title from panel. Includes location map, col. ill., text, 9 ancillary maps, and tourist information. Huadong Diqu jiao tong lü you tu -- Nanchang -- Nanchang Shi quan tu. 3 maps on ...

  Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2005

 • Liaoning Sheng di tu ce = Liaoningsheng dituce / Catalog Record Only

  Includes distance charts and brief introduction to each city. 1 atlas (202 p.) : col. ill., col. maps ; 19 cm.

  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2008

 • Taibei Xian xing zheng di tu ; Taibei Xian zhong yao shi jie tu Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Includes insets. 2 maps on 1 sheet : both sides, col. ; 51 x 75 cm. and 75 x 51 cm., sheet 55 x 79 cm.

  Contributor: Da Yu Chu Ban She
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2004

 • Shanghai ji lin jin di qu, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, zi jia che lü you tu = Driving tour map / Catalog Record Only

  Title from cover. "Beidou." Includes index, text, col. ill., distance charts, tourist information, list of highways. Indexes, 13 local route maps, col. ill., list of phone numbers, and tourist information on verso. ...

  Contributor: Shandong Sheng DI Tu Chu Ban She
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2008

 • Hainan Sheng di tu ce = Hainan Sheng dituce / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Title from cover. 1 atlas (90 p.) : col. ill., col. maps ; 22 cm.

  Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2010

 • Guangxi Zhuangzu Zizhiqu jiao tong lü you tu / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Includes Nanning inset. 1 map : col., cloth ; 49 x 68 cm.

  Contributor: Guangxi Zhuangzu Zizhiqu (China). DI Tu Yuan
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2008

 • Pudong xin qu di tu, Shanghai fen qu di tu = Map of Pudong, Shanghai district map / Catalog Record Only

  Title from panel. Printed in 2 segments. Includes Lujianzui inset, tourist information, and col. ill. "ZG-ZH-QT-PD-D04K(1)-10.05.05." 2 maps on 1 sheet : both sides, col. ; 42 x 56 cm. and 42 ...

  Contributor: Shanghai Shi Ce Hui Yuan
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2010

 • Hu Ning Hang di qu shi yong di tu ce = Hu Ning Hang diqu shiyong dituce / Catalog Record Only

  Title from cover. Includes text. 1 atlas (90 p.) col. maps ; 25 x 14 cm.

  Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2007

 • Dai ben di tu you Zhongguo = Dai ben ditu youZhongguo / Catalog Record Only

  In Chinese. Cover title also in English. Includes tourist information, history table, and list of ethnic groups. 1 atlas (353 p.) : col. ill., col. maps ; 21 cm.

  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2004

 • Xin bian Shanxi Sheng gong lu li cheng di tu ce = Xinbian Shanxi Sheng gonglu licheng dituce / Catalog Record Only

  Includes index, location maps, text, and distance table. 1 atlas (30 p.) : col. maps ; 30 cm.

  Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2007

 • Xinzhu Xian xing zheng qu tu / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Six local route maps on verso. 1 map : col. ; 72 x 50 cm.

  Contributor: Jiang, Shuduan
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2003

 • 2005 Lü cheng, Nanning / Catalog Record Only

  Includes 5 insets, lists of bus lines, train schedule, text, and col. ill. 2005 lü cheng Nanning -- Nanning cheng qu gong jiao lu wang tu -- Guangxi jiao tong tu. 3 ...

  Contributor: Hunan Sheng DI Tu Chu Ban She
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2005

 • Gang dao jie dao xiang tu = Detailed city map of Hong Kong. Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints and spot heights. Title from panel. [Kennedy Town area -- Central District area -- Quarry Bay area -- Repulse Bay area -- Aberdeen area -- Chai Wan ...

  Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2008

 • Nanning Shi lü you tu = Nanning City tourist map / Catalog Record Only

  Title from panel. Includes insets of Nanning suburban map and Guangxi tourism sketh map, lists of bus lines and train schedule, text, and col. ill. Nanning jie dao tu = Nanning street ...

  Contributor: Guangxi Zhuangzu Zizhiqu (China). DI Tu Yuan
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2004

 • Chongqing Shi di tu ji = Chongqing Shi dituji / Catalog Record Only

  1 atlas (229 p.) : col. ill., col. maps. ; 38 cm.

  Contributor: Chongqing Shi Kan Cha Yuan
  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2007

 • Shenyang zhi chuang shi yong di tu ce = The map's window of Shenyang / Catalog Record Only

  Title from cover. Includes distance charts, list of buses, and train schedule. 1 atlas (41 p.) : col. ill., col. maps ; 29 cm.

  Site/Collection: Catalog
  Original Format: Maps
  Date: 2008