Home > Other Writings > Say How

NLS Other Writings

Say How, A, B, C, D

Last name starts with . . .

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

A

Aabalkin, Leonid  (lā-ō-NĒD  ä-BÄL-kēn)
Aadland, Beverly  (AD-lənd)
Aadland, Florence  (AD-lənd)
Abagnale, Frank  (AB-əg-nāl)
Aarseth, Oystein  (OI-stīn   ÜR-seth)
Aaliyah  (ä-LĒ-yə)
Aarvik, Egil  (Ā-gil  ÔR-vik)
Aames, Marlene  (mär-LĒN  ĀMZ)
Abacha, Sani  (SÄ-nē  ä-BÄ-chə)
Abadia, Jorge  (HÔR-hā  ä-bäl-DĒ-ä)
Abakanowicz, Magdalena  (ä-bä-kə-NŌ-vich)
Abashidze, Aslan  (ÄS-län  ä-bä-SHĒD-ze)
Abasolo, Domingo Iturbe  (dō-MĒNG-gō  ē-TOOR-bā  ä-bä-SŌ-lō)
Abay, Narciso  (när-SĒ-sō  ä-BĪ)
Abbas, Abu  (Ä-boo  ä-BÄS)
Abbas, Ferhat  (fer-HÄT  ä-BÄS) 
Abbruzzese, Dave  (ä-BROO-sēz)
Abdallah, Moulay  (MŌ-lī  äb-DÄ-lä)
Abdel-Rahman, Sheik Omar  (SHĀK  Ō-mär  ÄB-del-RÄ-män)
Abdel-Razzak, Mohammed  (mō-HÄM-ed  ÄB-del-rä-ZÄK)
Abdelshafi, Haider  (HĪ-där  äb-doo-SHÄF-ē)
Abderemane, Ahmed Abdullah  (Ä-med  äb-dä-LÄ  äb-de-re-MÄN)
Abdessalem, Belaid  (be-lä-ĒD  äb-de-she-LÄM)
Abdi, Barkhad  (BÄR-käd  ÄB-dē)
Abdi, Dah Ould  (DÄ  OOLD  ä-be-DĒ)
Abdic, Fikret  (FĒK-rät  ÄB-dich)
Abdul, Paula  (AB-dül)
Abdul-Jabbar, Kareem  (kə-RĒM  ab-DOOL-jə-BÄR)
Abdul-Khaliq, Humam  (hoo-MAM  ÄB-dool-KÄ-lik)
Abdulghani, Abdul-Aziz  (ÄB-dul-ä-zēz  äb-del-GÄ-nē)
Abdullah, Farooq  (fä-ROOK  äb-DOO-lä)
Abdulmutallab, Umar Farouk  (OO-mä r  fä-ROOK  äb-DOOL-mu-TÄL-äb)
Abe, Kobe  (KŌ-bō  Ä-bā)
Abe, Shintaro  (shēn-TÄR-ō  Ä-bā)
Abedi, Agha Hassan  (Ä-gä  hä-SÄN  ä-BED-Ē)
Abedin, Huma  (HOO-mä  AB-ä-dēn)
Abele, Jim  (ĀB-lē) 
Abend, Dr. Martin  (Ā-bend)
Abessole, Paul Mba  (POUL  ‘m-BÄ  ä-bä-SŌ-le) 
Abeywardebe, Harsha  (HÄR-shä  ä-bā-WÄR-de-be)
Abicht, Silke  (ZIL-kə  Ä-bikht)
Abiola, Moshood  (mä-SHOOD  ä-bē-Ō-lä)
Abisala, Aleksandras  (ä-lek-SÄN-dräs  ä-BISH-ä-l ä)
Abizad, John  (AB-ə-zād)
Abitbol, Sarah  (Ä-bēt-bōl)
Abon, Kevin  (ə-BON)
Abourezk, James  (AB-ə-resk)
Aboutaleb, Ahmed  (ÄKH-med  Ä-boo-TÄ-leb)
Abplanalp, Robert H.  (AP-lə-nälp)
Abramoff, Jack  (ĀB-rə-môf)
Abrahams, David  (ĀB-rə-hamz)
Abrahams, Jim  (ĀB-rəmz)
Abrahams, Maurice  (ĀB-rəmz)
Abrahams, Peter  (ĀB-rə-hamz)
Abrahams, William  (ĀB-rəmz)
Abreu, Bobby  (ə-BRĀ-oo)
Absandze, Guram  (GOO-räm  äb-SÄND-ze)
Abt, Alexander  (ÄBT)
Abu-Ayshah, Ahmad  (Ä-mäd  Ä-boo-Ā-shä)
Abubakar, Abdulsalami  (äb-doo-sä-LÄM-ē  ä-boo-BÄ-kär)
Abucar, Ismail Ali  (his-mä-ĒL  Ä-lē  e-BOO-ker) 
Abunader, Fuad  (foo-ÄD  Ä-boo-NÄ-der)
Abzug, Bella  (AB-züg)
Acer, David  (AK-ər)
Acevedo, George  (ä-sə-VĒD-ō)
Acevedo-Vila, Anibal  (Ä-nē-bäl  ä-sä-VĀD-ō-VĒ-lä)
Achalov, Vladislav  (vlä-dis-LÄF  ä-CHÄ-lôf)     
Achenbach, Joel  (ÄK-ən-bäk)
Achtenberg, Roberta  (AK-tən-bûrg)
Acito, Marc  (ə-SĒ-tō)
Ackerman, Bettye  (BET-ē)
Acord, Art  (Ā-kôrd)
Acovone, Jay  (ak-ə-VŌN)
Acree, Mike Vernon  (Ā-krē)
Acuff, Roy  (Ā-kuf)
Acyl, Ahmat  (ä-MÄT  ä-SĒL)
Adalem, Mariano  (mä-rē-ÄN-ō  ä-dä-LEM)
Adamic, Louis  (A-dəm-ik)
Adamishin, Anatoli  (ä-nä-TŌ-lē  ä-dä-MĒ-shin)
Adamkus, Valdas  (VÄL-däs  ä-DÄM-koos)
Adamle, Mike  (AD-əm-lē)
Adamov, Yevgeny  (yev-GĀ-nē  ä-DÄM-ôf)
Adams, Catte  (KAT)
Adams, Cecil  (SĒ-səl)
Adams, Cedric  (SED-rik)
Adams, Cherika  (shə-RĒK-ə)
Adams, Edie  (ĒD-ē)
Adams, Gerry  (JER-ē)
Adams, Margie  (MÄR-gē)
Adams, Neile  (NĒL)
Addis Ababa, Pietro Badoglio Duca D' (PYET-rō  bä-DŌL-yō  DOOK-ə  ÄD-is-Ä-bä-bä)
Ade, George  (ĀD) 
Ade, King Sunny  (ä-DĀ)
Adedeji, Adebayo  (ä-de-BĪ-yō  ä-DE-de-jē)
Adel, Sam  (a-DEL)
Adelman, Jeanne  (JĒN  ĀD-əl-mən)
Adelstein, Jonathan  (ĀD-əl-stēn)
Ademi, Rahim  (rä-HĒM  ä-DEM-ē)
Adenauer, Konrad  (KŌN-rät  ÄD-en-ou-ər)
Aderholt, Robert B.  (AD-ər-hōlt)
Adeshina, Lam  (LÄM  ä-DĀ-shin)
Adjani, Isabelle  (Ē-zä-bel  äd-JÄ-nē)
Adkins, Hasil  (HAZ-əl  AD-kinz)
Adler, Andre  (ON-drā  AD-lər)
Adler, Julius Ochs  (OX)
Adoree, Renee  (re-NĀ  ad-ôr-Ā)
Advani, Lal Krishna  (LÄL  KRĒSH-nä  äd-VÄN-ē)
Adzic, Blagoje  (BLÄ-gō-ye  Ä-jēch)
Afanasyevsky, Nikolai  (nē-kō-LĪ   ä-fä-NÄS-yef-skē)
Afeworki, Issayas  (ē-SĪ-yäs  ÄF-wûrk-ē)
Affleck, Ben  (AF-lek)
Affeldt, Jeremy  (A-felt)
Agachi, Nicholae  (ni-kō-LĪ-ä  ä-GÄ-chē)
Agani, Fehmi  (FE-MĒ  ä-GÄ-nē)
Agapov, Boris  (bôr-ĒS  ä-GÄ-pôf)
Agar, John  (Ā-gär)
Agassi, Andre  (AG-ə-sē)
Agate, James  (Ā-gət)
Agbakoba, Olisa  (ō-LIS-ä  äg-BÄK-ō-bä)
Agee, Arthur  (Ā-jē)
Agee, James  (Ā-jē)
Agee, Philip  (Ā-jē)
Agell, Charlotte  (ə-GEL)
Agena, Keiko  (KĀ-kō  ə-GEN-ə)
Ager, Cecelia  (Ā-gər)
Ager, Milton  (Ā-gər)
Aghayan, Ray  (ə-GĪ-ən)
Aghdashloo, Shohreh  (shō-HRĀ   äg-DÄSH-loo)
Agnelli, Giovanni  (jō-VÄN-ē  än-YEL-ē)
Agnelli, Maria  (än-YEL-ē)
Agnos, Art  (AG-nōs)
Agoglia, John  (ə-GŌL-ē-ə)
Agoglia, Tad  (ə-GŌL-ē-ə)
Agrama, Gigi  (ə-GRÄM-ə)
Agre, Peter  (Ä-grē)
Agt, Andreas Van  (än-DRĀ-äs  vän ÄKHT)
Aguerro, Carlos  (ä-GER-ō)
Aguilera, Albert  (ag-ē-LÂR-ə)
Aguilera, Christina  (äg-yə-LÂR-ə)
Aguirre y Salinas, Osmin  (ōs-MĒN  ä-GER-ā-ē-sä-LĒ-näs)
Agutter, Jenny  (AG-ət-ər)
Agyeman, Freema  (FRĒ-mä  ÄG-yə-mən)
Ahbez, Eden  (Ä-bez)
Ahern, Bertie  (BER-tē  ə-HÛRN)
Ahern, Mark  (ə-HÛRN)
Aherne, Brian  (ə-HÛRN)
Ahidjo, Amadou  (Ä-mä-doo  ä-HĒ-jō)
Ahlert, Fred E. (ĀL-ərt)
Ahmadinejad, Mahmoud  (mäkh-MOOD  äkh-mä-DĒN-ə-jäd)
Ahmanson, Howard  (ÄM-ən-sən)
Ahmed, Kazi Zafar  (KÄ-zē  ZÄ-fär  Ä-med)
Ahmed, Mustapha Mahmoud Said  (MOO-stä-fä  mä-MOOD  sä-ĒD  Ä-med)
Ahmed, Qazi Hussein  (kä-ZĒ  hoo-SĀN  äk-MED)
Ahmed, Shahabuddin  (shä-HÄ-boo-dēn  Ä-med)
Ahmed, Shamshad  (SHÄM-SHÄD  Ä-mäd)
Ahmed, Wakil  (wä-KĒL  äkh-MED)
Ahmed, Zafaryab  (ZÄ-fär-yäb  Ä-med)
Ahmeti, Ali  (Ä-lē  äkh-MET-ē)
Ahmeti, Vilson  (vēl-SŌN  ä-MET-ē)
Aho, Esko  (ES-kō  Ä-hō)
Ahrens, Lynn  (AR-ənz)
Ahtisaari, Martti  (MÄR-tē  ÄK-tē-sä-rē)
Aideed, Mohamed Farah  (FÄR-ä  ī-DĒD)
Aiello, Danny  (ī-EL-ō)
Aikman, Troy  (ĀK-mən)
Ailes, Roger  (ÂLZ)
Ailey, Alvin  (Ā-lē)
Aimee, Anouk  (ä-NOOK  ā-MĀ)
Ainglee, Ernest  (ĀNJ-lē)
Aisenberg, Sabrina  (sə-BRĒN-ə  ĪZ-ən-bûrg)
Aitken, Harry  (ĀT-kən)
Aitken, Roy  (ĀT-kən)
Ajaye, Franklyn  (ə-JĪ)
Akashi, Yasushi  (yä-SOO-shē  ä-KÄSH-ē)
Akebono  (Ä-kā-BŌ-nō)
Akers, John F.  (ĀK-ərz)
Akers, Karen  (ĀK-ərz)
Akin, DeBoraha  (də-BÔR-ə  ĀK-ən)
Akin, Todd  (ĀK-ən)
Akin, Wanda  (ĀK-ən)
Akins, Claude  (Ā-kinz)
Akins, Zoe  (ZŌ-ē  Ā-kinz)
Alagna, Roberto  (ə-LÄN-yä)
Alaniz, Roberto  (al-ə-NĒS)
Albanese, David J.  (ÔL-bə-nēz)
Albanese, George  (AL-bə-NĒS)
Albanese, Licia  (LĒCH-yä  äl-bä-NĀ-zē) 
Albeck, Andreas  (an-DRĀ-əs)
Albee, Edward  (ÔL-bē)
Albeniz, Isaac  (al-BĀ-nis)
Alberghetti, Anna Maria  (äl-bər-GET-ē)
Albertazzie, Ralph  (al-bər-TÄZ-ē)
Alberte, Charles S.  (äl-BÛR-tā)
Albom, Mitch  (AL-bəm)
Albrecht, Grant  (ÔL-brekt)
Alcabes, Philip  (äl-KÄ-bəs)
Alcindor, Yamiche  (yä-MĒSH  äl-SIN-dôr)
Alcock, Mary  (ÄL-kok)
Aldredge, Theoni  (thē-Ō-nē)
Aleandro, Norma  (äl-ē-ÄN-drō)
Aletter, Frank  (ə-LET-ər)
Aletti, Vince  (ə-LET-ē) 
Alexakis, Art  (al-əx-AK-is)
Alexander, Lelia  (LĒL-yə)
Alexander, Shana  (SHĀ-nə)
Alexander, Vencelee  (VIN-sə-lē)
Aley, Albert  (AL-ē)
al-Faisal, Saud  (sa-OOD  al-FI-səl)
Alfano, Kim  (al-FÄN-ō)
Algeo, Matthew  (al-JĒ-ō)
Algrant, Dan  (ÔL-grant)
Algren, Nelson  (ÔL-grən)
Ali, Ayaan Hirsi  (ī-YÄN  HĒR-sē  ä-LĒ)
Ali, Laila  (LĀ-lä  ä-LĒ)
Ali, Muhammed  (mə-HÄM-əd  ä-LĒ)
Ali, Tatyana M.  (tät-YÄ-nə  ä-LĒ)
Alia, Ramiz  (rä-MĒZ  ä-LĒ-ä)
Aliki  (ä-LĒ-kē)
Alioto, Joseph  (al-ē-Ō-tō)
Alksne, Cynthia  (ÄLK-snē)
Allain, Stephanie  (ä-LĀN)
Alland, William (Bill)  (AL-ənd)
Alleborn, Al  (ÂL-bôrn)
Allen, Alizah  (ə-LĒZ-ə)
Allen, Ioan  (YŌ-ən)
Allende, Isabel  (Ē-sä-bel  ä-YEN-dā)
Allende, Salvador  (ä-YEN-dā)
Alley, Kirstie  (KÛRST-ē  AL-ē)
Allgeier, Sepp  (ZEP  ÄL-gī-ûr)
Allington, Bill  (AL-ing-tən)
Allman, Elvia  (EL-vē-ə)
Allvine, Glendon  (ÄL-vīn)
Almazan, Juan Andreu  (HWÄN  än-DRE-ü  äl-mä-SÄN)
Almendros, Nestor  (äl-MEN-drōs)
Almodovar, Pedro  (PĀ-drō  äl-mō-DŌ-vär)
Almond, Lincoln  (ÄL-mənd)
Alou, Felipe  (fē-LĒP-ā  ä-LOO)
Alou, Jesus  (hā-SOOS  ä-LOO)
Alou, Moises  (MOI-sez  ä-LOO)
Alozie, Glory  (al-ō-ZĒ)
Alpar, Gitta  (GĒ-tä  AL-pär)
Als, Hilton  (ALZ)
al-Sabah, Sheik Sabah al-Ahmed  (SHĀK  sä-BÄ  al-Ä-med  ä-sä-BÄ)
Alsop, Joseph  (ÄL-sop)
Alston, Macky  (ÔL-stən)
Alt, Carol  (ÔLT)
Alt, Christine  (ÔLT)
Alter, Jonathan  (ÔL-tər)
Alther, Lisa  (LĒS-ə  AL-thər)
Alton, Robert  (ÔL-tən)
Altschuler, Robert  (ÔLT-shoo-lər)
Alvarez, Luis  (LOO-is)
Alves, Flavio  (FLÄ-vē-ō  ÄL-ves)
Alyn, Kirk  (AL-ən)
Alzado, Lyle  (al-ZĀD-ō)
Al-Zarqawi, Abu Musab  (Ä-boo  MOO-säb  zär-KOU-ē)
Amaechi, John  (ə-MĀ-chē)
Amanar, Simona  (si-MŌ-nä  Ä-mä-när)
Amandes, Tom  (ə-MAN-des)
Amanpour, Christiane  (kris-tē-YAN  Ä-män-PÔR) 
Amaral, Dave  (ÄM-ə-räl)
Amateau, Rod  (AM-ə-tō)
Amaya, Carmen  (ə-MĪ-ə)
Ameche, Don  (ə-MĒ-chē)
Ameche, Jim  (ə-MĒ-chē)
Amedure, Scott  (AM-ə-dür)
Ameli, Dr. Jennifer  (AM-ə-lē)
Ameli, Mark  (AM-ə-lē)
Amen, John  (Ā-mən)
Amend, Bill  (Ā-mənd) 
Amendola, Joe  (am-ən-DŌ-lə)
Amendola, Sal  (AM-ən-dō-lə)
Ament, Jeff  (Ā-mənt)
Amichai, Yehuda  (yə-HOOD-ə  äm-i-KHĪ)
Amick, Madchen  (MĀD-chən  ĀM-ik)
Amidei, Sergio  (SÂR-jyō  ä-mä-DĀ-ē)
Amiel, Jon  (JON  Ā-myul)
Amies, John  (ĀM-əs)
Amin, Idi  (Ē-dē  ä-MĒN)
Amin, Mark  (ə-MĒN)
Amini, Hossein  (hō-SĀN  ə-MĒN-ē)
Amirante, Sam  (äm-ə-RÄNT-ē)
Amirault, Gerald  (AM-ə-rôlt)
Amis, Kingsley  (ĀM-əs)
Amis, Martin  (ĀM-əs)
Ammann, Simon  (sē-MŌN  ä-MÄN)
Amodeo, Orie  (ÔR-ē  ä-mä-DĀ-ō)
Amrhein, Jack  (ÄR-hīn)
Amsellem, Jacques  (ZHOK  äm-SEL-əm)
Anastos, Ernie  (ə-NAS-təs)
Ancira, Ernesto  (an-SĒR-ə)
Andersen, Ib  (ĒB)
Anderson, Gillian  (JIL-ē-ən) 
Anderson, Laurie Halse  (HÄLTS)
Anderson, Loni  (LON-ē)
Anderson, Poul  (PŌL)
Anderson, Terje  (TER-ē)
Andersson, Bibi  (BĒ-bē  ÄN-dir-shōn)
Andersson, Beiron  (BĀ-ron)
Anderszewski, Piotr  (pē-ŌT-ər  än-der-SHEV-skē)
Andes, Keith  (AN-dēz)
Ando, Tadao  (TÄ-DĀ-Ō  ÄN-DŌ)
Andre, Lona  (LŌN-ə  ÄN-drā)
Andreas, Christine  (an-DRĀ-əs)
Andreas, Dwayne  (AN-drē-əs)
Andreasen, Dan  (an-DRĒ-sən)
Andress, Ursula  (AN-dres)
Andreu, Betsy  (än-DRĀ-oo)
Andreu, Frank/Frankie  (än-DRĀ-oo)
Andrews, Tige  (TĪG)
Andrewski, Gene  (an-DROO-skē)
Androj, Prince  (ÄN-drā)
Angeli, Pier  (PĒR  AN-jel-ē)
Angeledes, Phil  (an-jə-LĒ-dēz)
Angell, Bob  (ĀN-jəl)
Angell, David  (ĀN-jəl)
Angell, James Rowland  (ĀN-jəl)
Angell, Marcia  (ANG-el)
Angell, Roger  (ĀN-jəl)
Angelou, Maya  (MĪ-ə  AN-jel-ō)
Angle, Kurt  (ANG-əl)
Angle, Sharron  (ANG-əl)
Anholt, Edward  (AN-hōlt)
Anifowoshe, "Kid" Akeem  (ä-KĒM  ä-nä-fē-Ō-shē)
Anigbo, Mary A.T.  (ə-NĒ-bō)
Aninat, Eduardo  (ād-WÄRD-ō  ÄN-in-ät)
Anissina, Marina  (mə-RĒN-ä  än-ə-SĒN-ə)
Ankers, Evelyn  (ĒV-lin)
Annan, Kofi  (KŌF-ē  AN-ən)
Annen, Martin (ÄN-ən)
Ansara, Michael  (an-SA-rä)
Ansermet, Ernest  (ÄN-sər-mā)
Anspach, Susan  (ÄN-späk)
Antar, Eddie  (AN-tär)
Antebi, Cary  (an-TĒ-bē)
Antes, Horst  (ÄN-tes)
Anthony, Piers  (PĒRZ)
Antoine, Tex  (AN-twon)
Antonescu, Ion  (ē-ŌN  än-tōn-ES-koo)
Antonin, Mel  (AN-tə-nən)
Antonowski, Marvin  (an-tən-OU-skē)
Anzur, Terry  (AN-zər)
Aouita, Said  (sī-ĒD  ō-WĒT-ä)
Apatow, Judd  (AP-i-tou)
Apfel, Kenneth  (AP-fel)
Aplon, Boris  (AP-lon)
Appel, Kenneth  (ə-PEL)
Appell, Don  (ə-PEL)
Appell, Mike  (ə-PEL)
Appiah, Kwame Anthony  (KWÄ-mē  ä-PĒ-ə)
Appice, Carmine  (KÄR-mīn  AP-ə-sē)
Appier, Kevin  (Ā-pē-ər)
Appignanesi, Josh  (ä-pin-yä-NĀ-zē)
Applebaum, Roslyn  (ROZ-lin  AP-əl-bom)
Appuzzo, Virginia  (ə-POO-zō)                        
Apuzzo, Matt  (ə-POO-zō)
Aquino, Corazon  (KÔR-ä-zon  ä-KĒ-nō)
Arafat, Yassir  (YAS-ər  ÄR-ə-fat)
Arai, Junichi  (JUN-ə-chē  Ä-rī)
Araki, Gregg  (ə-RÄK-ē)
Aramony, Robert  (AR-ə-mō-nē)
Aramony, William  (AR-ə-mō-nē)
Aranow, Zedra  (ZED-rə  AR-ə-nou)
Arau, Alfonso  (ə-ROU)
Arbus, Diane  (dē-AN  ÄRB-əs)
Arcand, Denys  (də-NĒ  är-KÄN)
Arce, Hector  (ÄR-sē)
Arce, Lisa  (ÄR-sē)
Arceneaux, Andrea  (än-DRĀ-ə  ÄR-sin-ō)
Arceneaux, Edgar  (ÄR-sin-ō)
Arceri, Gene  (är-SER-ē)
Archerd, Army  (ÄR-mē  ÄR-chərd)
Archuleta, David  (är-chə-LET-ə)
Arciniegas, German  (kher-MÄN  är-sēn-YĀ-gəs)
Archuleta, David  (ärch-ə-LET-ə)
Arcuri, Michael  (är-KYOOR-ē)
Areas, Jose Chapito  (hō-SĀ  chä-PĒ-tō  är-Ē-äs)
Arena, Kelli  (KEL-ē  ə-RĒN-ə)
Arena, Tina  (TĒN-ə  ə-RĒN-ə)
Arenas, Gilbert  (ə-RĒN-əs)
Arends, Leslie  (AR-əndz)
Argerich, Martha  (ÄR-gə-rich)
Arianda, Nina (NĒ-nä  är-Ō-ÄN-də)
Arias, Jodi  (JŌ-dē  ÂR-ē-əs)
Aristide, Jean-Bertrand  (ZHÄ[N]  bûr-TRÄND  är-i-STĒD)
Arkayev, Leonid  (LĀ-ō-nid   är-KĪ-ef)
Arkes, Hadley  (HAD-lē  ÄRKS)
Arledge, Roone  (ROON)
Armatrading, Joan  (ÄRM-ə-trād-ing)
Armelagos, George J.  (är-MEL-ə-gos)
Armendarez, Pedro  (PĀ-drō  är-men-DÂR-es)
Armistead, John  (ÄRM-sted)
Armitage, George  (ÄR-mə-täzh)
Armstrong, Gillian  (JIL-ē-ən)
Armstrong, Louis  (LOO-is)
Armstrong, Samaire  (sä-MĒR-ä)
Arnault, Bernard  (är-NŌ)
Arnaz, Desi  (DES-ē  är-NAZ)
Arne, Thomas  (ÄRN)
Arnesen, Liv  (LĒV  ÄRN-ə-sən)
Arness, James  (är-NES)
Arnett, Peter  (är-NET)
Arnheim, Gus  (ÄRN-hīm)
Arnot, Dr. Bob  (ÄR-not)
Arnould, Kevin  (ÄR-NŌ)
Arnstein, Nick  (ÄRN-stēn)
Aronstein, Martin  (AR-ən-stēn)
Arostige, Evelyn W.R. DeMeir  (ĒV-lin  də-MĒR  ə-ROS-ti-gē)
Arpaio, Joe  (är-PĪ-ō)
Arpino, Gerald  (är-PĒN-ō)
Arquette,  Alexis  (är-KET)
Arquette,  Cliff  (är-KET)
Arquette,  David  (är-KET)
Arquette,  Patricia  (är-KET)
Arquette,  Rosanna  (är-KET)
Arraf, Jane  (ə-RAF)
Arrau, Claudio  (KLOU-dē-ō  är-OU)
Arreola, Philip  (är-ē-ŌL-ä)
Arrighi, Luciana  (loo-sē-ÄN-ə  ə-RĒG-ē)
Arrone, Dr. Louis  (LOO-is  ä-RŌN-ē)
Arrouge, Martin  (ar-oo-ZHĀ)
Arruebarrena, Erisbel  (âr-ēs-BEL  ä-roo-ā-BÄ-rā-nä)
Artemov, Vladimir  (vlä-DĒ-mēr  är-TĒ-e-môf)
Artest, Ron  (är-TEST)
Artis, Edward  (är-TĒS)
Arum, Bob  (AR-əm) 
Arundel, Arthur W. “Nick”  (ÂR-ən-del)
Arundel, Russell  (ÂR-ən-del)
Arute, Jack  (ə-ROOT)
Arye, Yevgeny  (yev-GEN-ē  ÄR-yā)
Asada, Mao  (MŌ  ä-SÄ-dä)
Asante  (ä-SÄN-tā)
Ascione, Joe  (ash-ē-YŌN)
Aselford, Ted  (ĀS-əl-fôrd)
Aselford, Terence  (ĀS-əl-fôrd)
Aseltine, Linda  (AS-əl-tīn)
Ashmanskas, Brooks  (ash-MANS-kis)
Ashrawni, Hanan  (hä-NÄN  äsh-RÄ-wē)
Asim, Jabari  (jä-BÄR-ē   ä-SĒM)
Askey, Bob  (AS-kē)
Aslan, Reza  (REZ-ə  AZ-län)
Asmus, Grover  (AZ-məs)
Asquith, Anthony  (AS-kwith)
Asquith, Margot  (MÄR-gō  AS-kwith)
Assad, Hafez al-  (HÄ-fez  (äl-)ä-SÄD)
Assange, Julian  (ə-SÄ[N]zh)
Assante, Armand  (är-MÄND  ə-SÄN-tā)
Asseyev, Tamara  (tə-MÄR-ə  ə-SĀ-ef)
Astaire, Ava  (Ä-vä)
Asther, Nils  (NILZ  AS-tər)
Astone, Tommy  (ə-STŌN-ē)
Astruc, Alexandre  (al-ek-SAN-dər  AS-truk)
Aswell, Mary Louise  (AZ-wel)
Ates, Nejla  (NEZH-lä  ä-TESH)
Ates, Roscoe  (ĀTS)
Athayde, Roberto  (ä-tä-Ē-dā)
Athey, Ron  (Ā-thē)
Atkinson, Rowan  (RŌ-ən)
Atta, Mohamed  (mō-HÄM-äd  ÄT-ä)
Attell, Abe  (ə-TEL)
Attell, Dave  (ə-TEL)
Auberjonois, Rene  (re-NĀ  ō-BÂR-zhən-WÄ)
Aubert, Lenore  (ō-BÂR)
Aubrey, Skye  (SKĪ)
Auch, Susan  (ÄK)
Auchincloss, Louis  (LOO-ē  Ô-kin-klôs)
Aucoin, Bill  (ō-KOIN)
Aucoin, Kevyn  (ō-KWIN)
AuCoin, Les  (ō-KOIN)
Audley, Eleanor  (ÔD-lē)
Auel, Jean  (OUL)
Auer, Mischa  (MĒ-shä  OU-ər)
Auerbach, Artie  (OUR-bak)
Auerbach, Norbert  (OUR-bäk)
Auerback, Red  (OUR-bak)
Auger, Arleen  (ō-ZHĀ)
Auger, Brian  (Ô-gər)
Augusto, Sergio  (SÂR-gyoo  ou-GOOSH-too)
Auld, Georgie  (ÔLD)
Aulenti, Gae  (GĀ  ou-LEN-tē)
Auletta, Ken  (ô-LET-ə)
Aurandt, Richard  (ôr-ANT)
Auric, Georges  (ZHÔRZH  ō-RĒK)
Aurin, Boris  (ÔR-in)
Auriti, Sandy  (SÄN-dē  ô-RĒT-ē)
Ausmus, Brad  (ÔS-məs)
Aust, Patricia H.  (ÔST)
Auster, Paul  (Ô-stər)
Avakian, George  (ə-VĀ-kē-ən)
Avant, Clarence  (ä-VANT)
Avedon, Doe  (AV-ə-don)
Avedon, Richard  (AV-ə-don)
Avenol, Dr. Joseph  (A-ve-nōl)
Averback, Hy  (AV-ər-bak)
Averbukh, Ilia  (ĒL-yə  ÄV-ər-book)
Avella, David  (ä-VEL-ə)
Averre, Berton  (ä-VÂR)
Avers, Roy  (Ā-vərz)
Avery, Amelie  (AM-ə-lē)
Avi  (Ä-vē)
Avila, Alejandro  (ä-lē-HÄN-drō  ÄV-ə-lä)
Avila, Jim  (ÄV-ə-lä)
Avnet, Jon  (AV-net)
Avrich, Paul  (AV-rich)
Ay, Evelyn  (Ā)
Ayala, Anissa  (ə-NĒS-ə  ī-ÄL-ä)
Ayars, Bo  (ÂRZ)
Ayckbourn, Alan  (ĀK-bôrn)
Aylesworth, John  (ĀLZ-wûrth)
Aylmer, Felix  (ÂL-mər)
Aylwin, Patricio  (pä-TRĒS-yō  ĀL-win)
Aynesworth, Hugh  (ĀNZ-wûrth)
Ayotte, Kelly  (Ā-yōt)
Ayres, Agnes  (ÂRZ)
Ayres, Gerald  (ÂRZ)
Ayres, Lemuel  (ÂRZ)
Ayres, Lew  (ÂRZ)
Ayyash, Yehia  (YE-hē-ə  ī-ÄSH)
Ayyoub, Tarek  (tä-REK  ī-YOOB)
Azalea, Iggy  (IG-ē  ä-ZĀ-lē-ə)
Azar, Rick  (Ā-zär)
Azar, Ted  (Ā-zär)
Azaria, Hank  (ə-ZÂR-ē-ə)
Azenberg, Emanuel "Manny"  (ĀZ-ən-bûrg)
Azimov, Isaac  (AZ-i-môf)
Aziz, Tariq  (tär-ĒK  ä-ZĒZ)
Azoff, Irving  (Ā-zôf)
Azulay, Abner  (ä-zoo-LĪ)

Key to pronunciation

Back to top

B

Baba, Sai (SĪ BÄ-bä)
Babangida, Ibrahim (bä-bän-GĒ-də)
Babatunde, Obba (Ō-bä bä-bä-TOON-dā)
Babbe, Owen (BAB-ē)
Baber, Asa (ĀS-ə BĀB-ər)
Baca, Jim (BÄK-ə)
Bacall, Lauren (LÔR-ən bə-KÄL)
Bacanovic, Peter (bə-KON-ə-vik)
Bach, Nenad (nā-NÄD BÄK)
Bacharach, Bert (BAK-ər-ak)
Bachardy, Don (bə-KÄRD-ē)
Bachelet, Michelle (BÄSH-ə-LET)
Bacher, William A. (BĀCH-ər)
Bachman, Randy (BAK-mən)
Bachus, Spencer (BAK-əs)
Backe, Brandon (BAK-ē)
Backes, Alice (BAK-əs)
Baclanova, Olga (bə-KLÄN-ə-və)
Baddeley, Angela (BAD-ə-lē)
Baddeley, Hermione (hər-MĪ-ə-nē BAD-ə-lē)
Badel, Alan (bə-DEL)
Baden, Linda Kenny (BÄD-ən)
Baden, Dr. Michael (BÄD-ən)
Bader, Diedrich (DĒ-drik BĀD-ər)
Baderinwa, Sade (SHÄ-dā BAD-ər-in-wä)
Badillo, Herman (bä-DĒ-yō)
Badu, Erykah (ER-i-kə bä-DOO)
Baehr, Ninia (NĒN-yə BÂR)
Baek, Ji (JĒ BEK)
Baen, Jim (BĀN)
Baer, Buddy (BÂR)
Baer, Ed (BÂR)
Baer, Harold (BÂR)
Baer, Max (BÂR)
Baer, Parley (BÂR)
Baerga, Carlos (bī-ÂR-gä)
Baesler, Scotty (BAZ-lər)
Baez, Joan (BĪ-ez)
Baez, Jose (BĪ-ez)
Bagdasarian, Adam (bag-də-SÂR-ē-ən)
Bagdasarian, Ross (bag-də-SÂR-ē-ən)
Bagdikian, Ben H. (bag-DIK-ē-ən)
Bagneris, Vernal (bag-NER-is)
Bagge, Peter (BAG)
Baggett, Lynne (BAJ-ət)
Baggetta, Vincent (bə-GET-ə)
Baggot, King (BAG-ət)
Bagiu, Mihai (mē-HĪ bä-JOO)
Bagneris, Vernel (BAN-ə-rēs)
Bah, Ibrahim (ē-brä-HĒM BÄ)
Bahadur, Jay (BÄ-hä-DOOR)
Bahrenburg, Claeys (KLĀZ BÂR-ən-bûrg)
Bahrke, Shannon (BÄR-kē)
Bai, Matt (BĪ)
Baier, Bret (BÂR)
Bailey, Eion (Ē-ən)
Bailie, Sholto (SHŌL-tō BÂL-ē)
Baillie, Nissa (NĪS-ə BÂL-ē)
Baio, Jimmy (BĀ-ō)
Baio, Scott (BĀ-ō)
Bair, Shelia (BÂR)
Baird, Eugenie (yoo-JĒN-ē)
Baird, Zoe E. (ZŌ-ē)
Baiul, Oksana (ok-SÄN-ä bī-OOL)
Bak, Richard (BÄK)
Bakaly, Charles (BAK-ə-lē)
Bakay, Nick (bə-KĪ)
Bakke, Edward Wight (BÄK-ē)
Bakkedahl, Dan (BÄK-ə-däl)
Bakker, Jim (BĀK-ər)
Bakker, Tammy Faye (BĀK-ər)
Bakker, Robert T. (BÄK-ər)
Bako, Paul (BÄK-ō)
Bakshi, Ralph (BÄK-shē)
Bakula, Scott (BAK-yə-lä)
Balaban, Barney (BAL-ə-ban)
Balaban, Bob (BAL-ə-ban)
Balagoon, Kuwasi (KWĀ-zē bä-lä-GOON)
Balanchine, Andrei (än-DRĀ BAL-in-shēn)
Balanchine, George (BAL-in-shēn)
Balazs, Andre (BÄL-äsh)
Balazs, Bela (BĀ-lə BÄL-äsh)
Balbo, Italo (ĒT-ə-lō BÄL-bō)
Baldacci, David (bäl-DÄCH-ē)
Baldacci, John (bäl-DACH-ē)
Baldassari, Mike (bäl-də-SÂR-ē)
Balderis, Helmut (bäl-DER-is)
Baldwin, Hilaria Thomas (ē-LÄR-ē-â)
Balenda, Carla (bə-LEN-də)
Baliles, Jerry (bə-LĪLZ)
Balin, Bruce (BAL-in)
Balin, Ina (ĪN-ə BAL-in)
Balin, Marty (BAL-in)
Balk, Fairuza (fâr-OOZ-ə BÄLK)
Ballengee, Andrea (BAL-ən-jē)
Balliett, Whitney (BAL-ē-ət)
Ballve, Marselo (mär-SEL-ō BÄL-vā)
Balog, James (BĀ-log)
Balz, Dan (BÄLTS)
Balzer, George (BÔL-zər)
Bamman, Gerry (JER-ē BAM-ən)
Banali, Frank (bä-NÄ-lē)
Ban Breathnach, Sarah (bän-BRÄN-äk)
Banducci, Enrico (en-RĒ-kō ban-DOO-chē)
Bandurek, Wolf (WÜLF BÄN-doo-rek)
Banfe, Charles F. (BAN-fē)
Banks, Tyra (TĪ-rə)
Bao, Shiping (SHIP-ing BOU)
Baquet, George (bä-KĀ)
Bara, Theda (THĒD-ə BAR-ə)
Barabas, Gabor (gä-BÔR BAR-ə-bəs)
Barabas, SuzAnne (soo-ZAN BAR-ə-bəs)
Barad, Jill E. (bä-RÄD)
Barajas, Rod (bə-RÄ-häs)
Barak, Ehud (Ā-hood bä-RÄK)
Barakat, Ibtisam (IB-ti-sam BA-rə-kat)
Baraquio, Angela Perez (pə-REZ bə-RÄK-ē-ō)
Barasch, Lynne (BAR-əsh)
Barbara, Joseph [“Joe the Barber”] (BÄR-bə-rə)
Barbaro, Michael (bär-BÄR-ō)
Barbeau, Adrienne (Ā-drē-ən bär-BŌ)
Barbera, Joseph (bär-BÂR-ə)
Barbier, George (bär-BĒR)
Barbieri, Paula (bär-bē-ÂR-ē)
Barbour, Haley (HĀ-lē BÄR-bər)
Barcelo, Randy (bär-SEL-ō)
Barcelo, Rosa (bär-SEL-ō)
Barcia, James A. (BÄR-shə)
Bardach, Ann Louise (BÄR-däk)
Bardem, Javier (häv-ē-ÂR bär-DEM)
Bardot, Brigitte (brē-ZHĒT bär-DŌ)
Barela, Tim (bâr-EL-ə)
Barenboim, David (BAR-ən-boim)
Barer, Marshall (BAR-ər)
Bargy, Roy (BÄR-gē)
Bari, Lynn (BAR-ē)
Barkann, Michael (BÄR-kan)
Barker, Bernard (bər-NÄRD)
Barklay, Paris (BÄRK-lē)
Barmes, Clint (BÄR-mes)
Barna, Petr (PĒT-ər BÄR-nə)
Barnes, Djuna (JOON-ə)
Barnouw, Erik (BÄR-nou)
Barone, Michael (bə-RŌN)
Barratt, Arthur S. (BAR-ət)
Barre, Francoise (frä[n]-SWOZ bär-Ā)
Barre, Martin (BÄR)
Barrere, Camille (bə-RÂR)
Barrere, Paul (bə-RÂR)
Barrett, Majel (MĀ-jəl)
Barrett, Raina (RĀN-ə)
Barrymore, Maurice (MÔR-əs)
Barsamian, David (bär-SÄM-yän)
Bartel, Paul (bär-TEL)
Bartels, Louis John (LOO-ē bär-TELZ)
Bartels, Scott (bär-TELZ)
Barthe, Richmond (BÄR-TĀ)
Barthelme, Donald (BÄRT-əl-mē)
Barthelmess, Richard (BÄRTH-əl-məs)
Bartholet, Elizabeth (BÄRT-lət)
Bartholomae, Philip (bär-THOL-ə-mā)
Bartok, Bela (BĀ-lä BÄR-tok)
Bartoli, Cecilia (chē-CHĒL-yä BÄR-tōl-ē)
Baruch, Andre (ÄN-drā bä-ROOSH)
Baruchel, Jay (BAR-ə-shel)
Baryshnikov, Mikhail (mi-KĀ-əl bä-RISH-nə-kôf)
Base, Greame (GRAM BĀS)
Basevi, James (bä-SĀ-vē)
Bash, Dana (DAN-ə BASH)
Basha, Eddie (BÄSH-ə)
Bashir, Martin (bä-SHĒR)
Basia (BÄ-shə)
Basil, Toni (BAZ-il)
Basile, Philip (bə-SĒL)
Basile, Vic (BĀZ-əl)
Basinger, Jeanine (jə-NĒN BĀ-sing-ər)
Basinger, Kim (BĀ-sing-ər)
Basquette, Lina (LĒN-ə bas-KET)
Basquiat, Jean-Michel (ZHÔ[N]-mē-SHEL BÄS-kē-ÄT)
Bass, Fontella (fon-TEL-ə BAS)
Basu, Pamela (bä-SOO)
Bate, Leila (LĪ-lə)
Bathe, Claire (BATH)
Batie, Franklin A. (BĀT-ē)
Batista [y Zaldivar], Fulgencio (fool-HEN-sē-ō bä-TĒS-tä [ē-säl-DĒ-vär]
Batiuk, Tom (BAT-ik)
Battaglio, Stephen (bə-TAL-yō)
Baty, Jessica (BĀT-ē)
Bauchau, Patrick (bō-SHŌ)
Bauchens, Anne (BÔK-inz)
Baucus, Max (BÔ-kəs)
Baudrillard, Jean (ZHÄ[N] bō-drē-YÄR)
Bauduc, Ray (bə-DOOK)
Bauer, Ina (ĒN-ə BOU-ər)
Baugh, Laura (BÔ)
Baughan, David (BÔN)
Baughman, Renee (rə-NĀ BOU-mən)
Baukhage, H.R. (BÔK-ij)
Baulieu, Etienne-Emile (e-TYEN-ā-MĒL bō-LYU)
Baum, L. Frank (BOM)
Baum, Martin (BOUM)
Baum, Morton (BOUM)
Baum, Oscar (OS-kär BOUM)
Baum, Robert (BOUM)
Bauman, Jon "Bowzer" (BOU-mən)
Baumbach, Noah (BÄM-bak)
Bausch, Pina (PĒ-nä BOUSH)
Bautzer, Greg (BOUT-zər)
Bavan, Yolande (yō-LÄND bə-VÄN)
Bavasi, Bill (bə-VĀS-ē)
Bavasi, Buzzy (bə-VĀS-ē)
Bavier, Frances (BÄV-ē-ā)
Bawer, Bruce (BOU-ər)
Bayes, Nora (BĀZ)
Bayh, Birch E. (BĪ)
Bayh, Evan (EV-ən BĪ)
Bazin, Andre (bə-ZA[N])
Bazell, Robert (bə-ZEL)
Beamon, Bob (BĒM-ən)
Beard, Dita (DĒT-ə)
Bearde, Chris (BĒRD)
Bearn, Emily (BÛRN)
Bearrs, Ed (BÄRZ)
Bearse, Amanda (BÛRS)
Beart, Emmanuelle (ē-man-yoo-EL BÂR)
Beasley, Allyce (ə-LĒS BĒZ-lē)
Beathard, Bobby (BETH-ərd)
Beaton, Cecil (SES-əl BĒT-ən)
Beattie, Ann (BĒT-ē)
Beattie, Bob (bē-AT-ē)
Beattie, Dan (BĒT-ē)
Beattie, Richard (BĒT-ē)
Beattie, Robert (BĀT-ē)
Beattie, Shelley "Siren" (BĒT-ē)
Beatts, Ann (BĒTS)
Beatty, Bessie (BĒT-ē)
Beatty, Clyde (BĀT-ē)
Beatty, Jack (BĒT-ē)
Beatty, Jerome (BĒT-ē)
Beatty, Jim (BĀT-ē)
Beatty, John Lee (BĒT-ē)
Beatty, Melody (BĒT-ē)
Beatty, Morgan (BĀT-ē)
Beatty, Ned (BĀT-ē)
Beatty, Patricia (BĀT-ē)
Beatty, Warren (BĀT-ē)
Beaty, Zelmo (BĀT-ē)
Beauchamp, Bobby (BŌ-champ)
Beauchamp, Cari (KAR-ē BĒCH-əm)
Beauchemin, Scott (BOO-shə-min)
Beaudry, Patricia (BŌ-drē)
Beaufoy, Simon (BŌ-foi)
Beauprez, Bob (bō-PRĀ)
Beausoleil, Bobby (BŌ-sə-lā)
Beauvais, Garcelle (gär-SEL bō-VĀ)
Beavan, Jenny (BEV-ən)
Bebey, Francis (BĀ-BĀ)
Becerra, Xavier (HÄ-vē-âr bə-SÂR-ə)
Becher, Barry (BESH-ər)
Bechet, Sidney (bə-SHĀ)
Bechke, Elena (yə-LĀN-ə BECH-kē)
Bechler, Eric (BEK-lər)
Bechler, Pegye Marshall (PEG-ē BEK-lər)
Bechmann, Mary (BEK-mən)
Bedard, David (bə-DÄRD)
Bedard, Irene (bə-DÄRD)
Beddes, Zanny Minton (ZAN-ē MIN-tən BED-es)
Beddow, Louise (BED-ō)
Beddow, Margery (BED-ō)
Bederman, Mimi (MI-mē BĒD-ər-mən)
Beebe, Lucius (LOOSH-əs BĒ-bē)
Beegel, Susan (BĒG-əl)
Beene, Geoffrey (BĒN)
Bega, Leslie (BĀG-ə)
Begala, Paul (bə-GAL-ə)
Begaye, Kelsey (bə-GĀ)
Begelman, David (BĒG-əl-mən)
Beghe, Jason (bə-GĀ)
Begin, Menahem (mə-NÄ-khim BĀ-gin)
Begleiter, Ralph (BĀG-līt-ər)
Begley, Louis (LOO-ē)
Bego, Mark (BĒ-gō)
Behan, Brendan (BĒ-ən)
Behar, Andrew (BĀ-här)
Behar, Joy (BĀ-här)
Behl, Taylor (BĒL)
Behler, Agnes (BĒ-lər)
Behlmer, Rudy (BEL-mər)
Behn, Aphra (AF-rə BĀN)
Behn, Sosthenes (SOS-thə-nēz BĀN)
Behrendt, Greg (BER-ent)
Beiderbecke, Bix (BĪD-ər-bek)
Beilenson, Anthony C. (BĒ-lin-sən)
Bein, Albert (BĪN)
Beisel, Elizabeth (BĪ-zəl)
Bejart, Maurice (môr-ĒS bā-ZHÄR)
Bejo, Berenice (ber-ə-NĒS be-ZHŌ)
Beke, Julianna (yool-ē-ÄN-ə BEK-ə)
Bekele, Keninisa (ken-ə-NĒS-ə bä-KĀ-lā)
Belafonte, Harry (bel-ə-FON-tā)
Belanger, Paul (bel-ô[n]-ZHĀ)
Belcher, Jovan (jə-VÄN BEL-chər)
Belichick, Bill (BEL-ə-chik)
Belichick, Steve (BEL-ə-chik)
Belfi, Donald (BEL-fē)
Belfrage, Cedric (BEL-frij)
Bel Geddes, Barbara (bel-GED-ēz)
Bel Geddes, Norman (bel-GED-ēz)
Belita (bə-LĒT-ə)
Bellantoni, Christina (bel-an-TŌ-nē)
Bellemare, Annie (bel-MÄR)
Belli, Melvin (BEL-ī)
Bellotte, Pete (bə-LOT)
Beloin, Ed/Edmund (bə-LOIN)
Beltran, Carlos (BEL-tran)
Beltre, Adrian (BEL-trā)
Belushi, Jim (bə-LOO-shē)
Belushi, John (bə-LOO-shē)
Belzer, Richard (BEL-zər)
Bembenek, Lawrencia "Bambi" (lôr-ENS-e-ä bem-BEN-ik)
Benadaret, Bea (BĒ ben-ə-DÂR-it)
Benanti, Laura (bə-NAN-tē)
Benatar, Pat (BEN-ə-tär)
Bendavid, Naftali (näf-TÄL-ē ben-DĀV-id)
Bendel, Henri (HEN-rē BEN-dəl)
Benecke, Marc (BEN-ə-kē)
Benecke, Michelle (BEN-ə-kē)
Benecke, Tex (BEN-ə-kē)
Ben-Eliezer, Binyamin (bin-yä-MĒN ben-el-ē-ĀZ-ər)
Benes, Barton (BEN-ish)
Benes, Eduard (ED-wärt BEN-esh)
Benet, Brenda (bə-NĀ)
Benet, Eric (bə-NĀ)
Ben-Gurion, David (ben-GÜR-ē-ən)
Benigni, Roberto (be-NĒN-ē)
Bening, Annette (BEN-ing)
Benirschke, Rolf (bə-NÛRSH-kə)
Bennell, Kerry (BEN-el)
Benoit, Chris (ben-WÄ)
Benoit, David (ben-WÄ)
Benoit, Joan (ben-OIT)
Ben-Shahar, Tal (TÄL ben-shä-HÄR)
Ben-Shalom, Miriam (ben-shä-LŌM)
Bensinger, Peter (BEN-sing-ər)
Bensussen, Melia (MĀ-lē-ə ben-SUS-ən)
Bentine, Michael (BEN-tēn)
Bentyne, Cheryl (SHER-əl ben-TĒN)
Ben-Veniste, Richard (ben-və-NĒS-tē)
Beranger, Clara (BER-ən-jər)
Berendzen, Richard (BER-ənd-zən)
Berenger, Tom (BER-ən-jər)
Bereuter, Douglas K. (BĒ-rīt-ər)
Berezhnaya, Yelena (yə-LĀN-ə ber-ezh-NĪ-ə)
Berg, Alban (ÄL-bän BÂRG)
Berg, Matraca (mə-TRĀS-ə)
Bergalis, Kimberly (bûr-GAL-is)
Bergdahl, Bowe (BŌ BÛRG-däl)
Berge, Pierre (bâr-ZHĀ)
Bergere, Jenica (JEN-ə-kə bûr-ZHÂR)
Bergeron, Marian (BÛR-jər-on)
Bergeron, Tom (BÛR-jər-on)
Bergman, Ingmar (ING-mär BÂRG-män)
Bergman, Ingrid (ING-grid BÛRG-mən)
Bergman, Sandahl (SAN-dəl BÛRG-mən)
Bergmayr, Lisa (LĒS-ə BÛRG-mâr)
Bergoglio, Jorge Mario / Pope Francis (HÔR-hā MÄR-ē-ō bər-GŌL-yō)
Bergonzi, Carlo (bir-GŌN-zē)
Bergreen, Laurence (BÛR-grēn)
Bergstein, Eleanor (BÛRG-stēn)
Berinstein, Dori (DÔR-ē BER-ən-stēn)
Berkeley, Busby (BUZ-bē BÛRK-lē)
Berkes, Howard (BÛRK-əs)
Berkes, Marianne (BÛRK-əs)
Berkow, Ira (BÛR-kō)
Berlanti, Greg (bûr-LÄN-tē)
Berle, Adolf Augustus (BĒR-lē)
Berlind, Roger (bûr-LIND)
Berliner, Alan (bər-LIN-ər)
Berlinger, Warren (BÛR-lin-jər)
Berlusconi, Silvio (SĒL-vē-ō bûr-loos-KŌ-nē)
Berman, Pandro (PAN-drō)
Bernadis, Stephane (ste-FÄN bâr-nä-DĒ)
Bernanke, Ben S. (BÛRN-ənk-ē)
Bernard, Crystal (bûr-NÄRD)
Bernard, Jami (JĀM-ē bûr-NÄRD)
Bernardin, Cardinal Joseph (BÛR-nə-dēn)
Bernays, Edward L. (bûr-NĀZ)
Bernays, Marthe (MÄR-tə bâr-NĀZ)
Bernier, Rosamond (BÛRN-yā)
Bernstein, Adam (BÛRN-stēn)
Bernstein, Al (BÛRN-stēn)
Bernstein, Aline (ä-LĒN BÛRN-stēn)
Bernstein, Andrea (AN-drē-ə BÛRN-stīn)
Bernstein, Bill (BÛRN-stēn)
Bernstein, Bob (BÛRN-stēn)
Bernstein, Bonnie (BÛRN-stēn)
Bernstein, Carl (BÛRN-stēn)
Bernstein, Charles (BÛRN-stēn)
Bernstein, Elmer (BÛRN-stēn)
Bernstein, Freeman (BÛRN-stēn)
Bernstein, Harvey (BÛRN-stēn)
Bernstein, Jared (BÛRN-stēn)
Bernstein, Jay (BÛRN-stēn)
Bernstein, Josh (BÛRN-stēn)
Bernstein, Kenneth (BÛRN-stīn)
Bernstein, Leonard (BÛRN-stīn)
Bernstein, Maurice (môr-ĒS BÛRN-stēn)
Bernstein, Morey (BÛRN-stēn)
Bernstein, Morris (BÛRN-stēn)
Bernstein, Neil (BÛRN-stēn)
Bernstein, Sanford C. (BÛRN-stēn)
Bernstein, Sid / Sidney (BÛRN-stēn)
Bernstein, Walter (BÛRN-stēn)
Bernstein, Zoe (ZŌ-ē BÛRN-stēn)
Berrasse, Michael (bə-RES)
Berri, Claude (KLŌD bâ-RĒ)
Berry, Ananias (an-ə-NĪ-əs)
Berry, Halle (HAL-ē)
Bertoncini, Gene (bər-tən-SĒ-nē)
Bertrand, Jimmy (BÛR-trənd)
Bertrand, Mabel (BÛR-trənd)
Bertsche, William I. (BÛRT-ə-shē)
Bertulucci, Bernardo (bûr-tul-OO-chē)
Berube, Allan (BER-ə-bē)
Berube, Liz (bə-ROO-bē)
Berube, Michelle (bə-ROO-bē)
Berube, Ryan (bə-ROO-bē)
Berwid, Adam (BÛR-wid)
Berwid, Ewa (EV-ä BÛR-wid)
Berzon, Betty (bûr-ZON)
Beschloss, Michael (BESH-lôs)
Besnyo, Eva (ĀV-ə BESH-nē-ə)
Bessell, Ted (BES-əl)
Besserer, Eugenie (yoo-JĒN-ē BES-ə-rər)
Bessette, Lauren (bə-SET)
Bessette Kennedy, Carolyn (KAR-ə-lin bə-SET)
Bessmertnova, Natalya (nä-TÄL-yä bes-MIRT-nō-və)
Bessmertnykh, Aleksandr (bye-SMÂRT-nēk)
Bestard, Jaime (HĪ-mā BES-tärd)
Besteiro, Julian (bes-TĪ-rō)
Betbeze, Yolande (yō-LÄND BET-bēz)
Bethea, Antoine (be-THĀ-ə)
Bethea, Juanita (be-THĀ-ə)
Bethea, William E. (be-THĀ-ə)
Bethune, Zina (ZĒN-ə beth-YOON)
Bettger, Lyle (BET-gər)
Betti, Ugo (OO-gō BET-ē)
Beutel, Bill (byoo-TEL)
Beutel, Jack (byoo-TEL)
Bevan, Bev (BEV-ən)
Bevan, Billy (bə-VAN)
Bevan, Frank Poole (BEV-ən)
Bevan, Jenny (BEV-ən)
Bevan, Tim (BEV-ən)
Bey, Andy (BĀ)
Bey, Richard (BĀ)
Bey, Turhan (TÜR-hän BĀ)
Beyer, Donald S. (BĪ-ər)
Beymer, Richard (BĒM-ər)
Beyonce (bē-yon-SĀ)
Bezos, Jeff/Jeffrey (BĀ-zōs)
Bezzairides, A. I. (be-ZÂR-ə-dēz)
Bharara, Preet (PRĒT bə-RÄ-rə)
Bhardwaj, Mohini (mō-HĒ-nē BÄRD-wäzh)
Bhargava, Girish (BÄR-gä-və)
Bhat, Rishi (RĒ-shē BÄT)
Bhatia, Arvind (ÄR-vind BÄ-tē-ə)
Bhatia, Peter (bə-TĒ-ə)
Bhutto, Benazir (BEN-ə-zēr BOO-tō)
Biafra, Jello (JEL-ō bē-ÄF-rə)
Biaggi, Mario (bē-Ä-jē)
Bialek, Sharon (BĪ-ə-lek)
Bialik, Mayim (MĪ-əm bē-AL-ik)
Bianchi, Eddie (bē-ÄNG-kē)
Bianchi, Kenneth (bē-ÄNG-kē)
Bianky, Peter (bē-AN-kē)
Biasone, Dan (bē-ä-SŌN)
Biberman, Herbert (BĒ-bər-mən)
Bibo, Irving (BĒ-bō)
Bickford-Smith, Imogen (IM-ə-jin)
Biden, Joseph (BĪD-ən)
Biderman, Ann (BĒD-ər-mən)
Bieber, Justin (BĒ-bər)
Biehn, Michael (BĒN)
Biel, Jessica (BĒL)
Bielaski, Bruce (bi-LAS-kē)
Bieler, Dr. Henry G. (BĒL-ər)
Biellmann, Denise (BĒL-mən)
Bienes, Michael (bē-EN-əs)
Bierbauer, Charles (BĒR-bou-ər)
Bierko, Craig (BĒ-ər-kō)
Biese, Paul (BĒ-sē)
Biesecker, Michael (BĒ-sek-ər)
Bigard, Barney (bə-GÄRD)
Biggio, Terry (BĒ-zhyō)
Bijur, Peter I. (bi-ZHÜR)
Bikel, Ofra (ŌF-rə bi-KEL)
Bikel, Theodore (bi-KEL)
Bilirakis, Michael (bil-ə-RAK-əs)
Bilodeau, Alaxandre (al-ix-AN-dər BIL-ə-dō)
Bilodeau, Alex (BIL-ə-dō)
Bilozerchev, Dmitri (də-MĒ-trē bēl-ü-ZÂR-chef)
Binchy, Maeve (MĀV BIN-chē)
Binder, A.W. (BĪN-dər)
Binder, Eando (ē-ÄN-dō BĪN-dər)
Binder, Jack (BIN-dər)
Binder, Jay (BIN-dər)
Binder, Mike (BĪN-dər)
Binder, Otto (BIN-dər)
Binet-Valmer, Jean (ZHÄ[n] bē-NĀ-väl-MĒR)
Binoche, Juliette (bē-NŌSH)
Bioff, Willie (BĪ-ôf)
Biogradlic, Ismar (ĒS-mär bē-ō-GRÄD-lēch)
Biondi, Matt (bē-ON-dē)
Biot, Charlie (BYŌ)
Biow, Milton (BĒ-ou)
Birchard, Bob (BÛRCH-ərd)
Birnbaum, Stuart (BÛRN-bom)
Biro, Bill (BĪ-rō)
Biro, Brett (BĪ-rō)
Biro, Bud (BĪ-rō)
Biro, Marylyn (BĪ-rō)
Biro, Todd (BĪ-rō)
Biroc, Joseph (BĪ-rok)
Bisek, Callista (kə-LIST-ə BIS-ək)
Biskind, Peter (BIS-kind)
Biskupic, Joan (bis-KYOO-pic)
Bissell, Nicholas L. (BIS-əl)
Bissell, Patrick (BIS-əl)
Bissell, Pelham St.George (BIS-əl)
Bissell, Whit (BIS-əl)
Bisset, Jacqueline (BIS-it)
Bisset, Josie (JŌZ-ē bə-SET)
Bissinger, Buzz (BIS-ən-jər)
Bissinger, H.G. (BIS-ən-jər)
Bissinger, Karl (BIS-ən-jər)
Bisson, Yannick (YÄN-ik bi-SON)
Bisutti, Janna (bə-SOOT-ē)
Bittan, Roy (bi-TAN)
Biziou, Peter (BĒ-zhoo)
Bjerga, Alan (BÛR-gä)
Bjerre, Miriam (BYÂR)
Bjoerling, Jussi (YOOS-ē BYER-ling)
Bjorgen, Marit (MAR-it BYÔR-gin)
Bjork (BYÔRK)
Bjornson, Karen (BYÔRN-sən)
Blacher, Boris (BLÄK-ər)
Black, Cilla (SIL-ə)
Blades, Reuben (Amer.-BLĀDZ; Span.- BLÄ-des)
Blagden, Isabella "Isa" (IS-ə)
Blagojevich, Rod R. (blə-GOI-ə-vich)
Blahnik, Manolo (mə-NŌ-lō BLÄN-ik)
Blanc, Mel (BLANK)
Blanchard, Mari (MÂR-ē)
Blanchett, Cate (KĀT BLAN-chət)
Blanck, Kyra (KĒR-ə BLÄNK)
Blanco, Kathleen (BLÄNG-kō)
Blanco, Richard (BLÄNG-kō)
Blanke, Henry (BLANG-kē)
Blankers-Koen, Fanny (BLANG-kərz-KOON)
Blasier, Robert (BLĀZH-ər)
Blou, Herbert (BLOU)
Blaustein, Barry (BLOU-stēn)
Blaustein, Julian (BLOU-stēn)
Blavat, Jerry (BLAV-it)
Bleeth, Yasmine (yaz-MĒN BLĒTH)
Bleiler, Andrew (BLĪ-lər)
Blethyn, Brenda (BLETH-ən)
Bleu, Corbin (BLOO)
Bleuchel, Ted (bloo-SHEL)
Bluett, Leonard (BLOO-it)
Bleyer, Archie (BLĪ-ər)
Blige, Mary J. (BLĪZH)
Blinder, Alan (BLĪN-dər)
Bliven, Naomi (BLIV-ən)
Bloch, Charles Edward (BLOKH)
Bloch, Felix (BLOK)
Bloch, Martin (BLOK)
Bloch, Robert (BLOK)
Blokhuijsen, Jan (YÄN BLOK-hī-zen)
Blomberg, Ron (BLOOM-bûrg)
Blouin, Adm. F. J. (BLOO-in)
Blount, Helen (BLUNT)
Blount, Lisa (LĒS-ə BLUNT)
Blount, Roy, Jr. (BLUNT)
Blue, Vida (VĪ-də)
Bluestein, Steve (BLOO-stīn)
Bluett, Leonard (BLOO-ət)
Bluhdorn, Charles (BLOO-dôrn)
Blum, Edward (BLOOM)
Blum, Joel (BLOOM)
Blum, Leon (LĀ-ō[n] BLÜM)
Blum, Rene (REN-ā BLOOM)
Blum, Tony (BLUM)
Blum, William (BLOOM)
Blumberg, Nate (BLOOM-bûrg)
Blumenauer, Earl (BLOOM-ən-ou-ər)
Blumenfeld, Robert (BLOOM-ən-feld)
Blumenstock, Mort (BLOOM-ən-stok)
Blumenthal, Sidney (BLOOM-ən-thôl)
Blumetta, Kay "Swish" (blü-MET-ə)
Blumofe, Robert (BLOOM-ôf)
Bluth, Don (BLOOTH)
Bo Xilai (BŌ SHĒ-LĪ)
Boas, Franz (FRÄNTS BŌ-az)
Boas, Gary (BŌZ)
Boaz, David (BŌZ)
Bobbitt, Lorena (lôr-ĀN-ə)
Bobek, Nicole (BŌ-bek)
Bocelli, Andrea (än-DRĀ-ə bō-CHEL-ē)
Bocher, Barbara (bō-SHĀ)
Bochner, Hart (BOK-nər)
Bochner, Lloyd (BOK-nər)
Bocuse, Paul (bō-KOOZ)
Bodanzky, Artur (bō-DÄNZ-kē)
Bode, Ken (BŌ-dē)
Bode, Vaughan (VÔN bō-DĀ)
Bodett, Tom (bō-DET)
Bodine, Barbara (bō-DĒN)
Bodison, Wolfgang (WÜLF-gang BOD-ə-sən)
Bodner, Phil (BOD-nər)
Bodziak, William (BŌ-zē-ak)
Boeck, Greg (BEK)
Boeheim, Jim (BĀ-hīm)
Boehlert, Sherwood (BŌL-ərt)
Boehm, Edward Marshall (BĒM)
Boehm, Helen (BĒM)
Boehm, Sydney (BŌM)
Boehmer, Paul (BĀ-mər)
Boehnel, William (bə-NEL)
Boehner, John A. (BĀ-nər)
Boeri, David (bō-ÂR-ē)
Boesak, Allan (BOOS-ak)
Boesch, Paul (BÄSH)
Boesch, Rudy (BESH)
Boesel, Raul (ROUL boi-ZEL)
Boesky, Ivan (ĪV-ən BŌ-skē)
Boettcher, Mike (BECH-ər)
Boetticher, Budd (BET-ə-kər)
Boettiger, Anna Roosevelt (BET-ə-gər)
Bogaerts, Xander (ZAN-dər BŌ-gärts)
Bogarde, Dirk (BŌ-gärd)
Bogardus, Stephen (bō-GÄRD-əs)
Bogataj, Vinko (VING-kō BŌ-gä-tī)
Bogdanovich, Peter (bog-DÄN-ə-vich)
Bogeaus, Benedict "Ben" (BŌ-jəs)
Bogguss, Suzy (BOG-əs)
Boginskaya, Svetlana (sfet-LÄ-nä bō-GIN-skī-ä)
Bogosian, Eric (bə-GŌZH-yən)
Bogue, Merwyn [“Ish Kabibble”] (BŌG / ISH-kə-BIB-əl)
Bogusevic, Brian (bō-gə-SEV-ik)
Bogut, Andrew (BŌ-gut)
Bohm, Karl [aka Boehm] (BÛM)
Bohnett, David (bō-NET)
Bohonnon, Mac (bō-HO-nən)
Bohr, Niels (NĒLZ BÔR)
Boies, David (BOIZ)
Bois, Curt (BWÄ)
Boisjoly, Roger (bō-zhə-LĀ)
Boissevain, Eugen (Ō-zhen BWÄ-sə-ven)
Bojaxhiu, Agnes Gonxha [Mother Teresa] (ÄN-yes gōn-KHÄ bō-yäkh-YOO)
Bok, Sissela (SIS-ə-lə BOK)
Bol, Manute (mi-NOOT BŌL)
Boland, Eavan (Ē-ven BŌ-lend
Bolanos, Enrique (en-RĒ-kā bō-LÄN-yōs)
Bolduan, Kate (BÔLD-win)
Boleslavsky, Richard (bō-ləs-LOF-skē)
Bolger, Ray (BŌL-jər)
Bolick, Clint (BŌ-lik)
Bolke, Bradley (BŌL-kē)
Bolkiah, Sultan Muda Hassanal (sool-TÄN MOO-dä HÄ-sä-näl bōl-KĒ-eh)
Bolm, Adolph (A-dolf BERM)
Bologna, Joseph (bu-LŌN-yə)
Bolotin, Marcy (bə-LOT-in)
Bolt, Usain (YOO-SĀN)
Bomkamp, Dan (BOM-kamp)
Bommentre, Brent (bō-MEN-trē)
Bonaduce, Danny (bon-ə-DOO-chē)
Bonaly, Surya (SÜR-yə bō-nä-LĒ)
Bonamo, Victor A. (BON-ə-mō)
Bonamy, James (BON-ə-mē)
Bonanova, Fortunio (fôr-TOON-yō bō-nä-NŌ-vä)
Bondi, Beulah (BON-dē)
Bonestell, Chesley (CHES-lē BON-ə-stel)
Bonet, Lisa (LĒS-ə bō-NĀ)
Bonet, Nai (NĪ bō-NĀ)
Bonheyo, Ryan (bon-HĀ-ō)
Boni, Albert (BŌ-nī)
Boni, Charles (BŌ-nī)
Boni, Michael (BON-ē)
Bonilla, Bobby (bō-NĒ-ə)
Bonilla, Henry (bō-NĒ-ə)
Bonin, William (BON-ən)
Bonior, David (BON-yər)
Bon Jovi, Jon (bon-JŌ-vē)
Bonnefous, Jean-Pierre (bon-FOO)
Bonnin, Richard (bō-NĒN)
Bono (BON-ō)
Bono, Mary (BŌN-ō)
Bono, Sonny (BŌN-ō)
Bonsall, Brian (BON-səl)
Bontecou, Lee (BON-tə-koo)
Bonventre, Daniel (bon-VEN-trē)
Bonvillain, Mike (BÄN-vē-ÄN)
Bonynge, Richard (BON-ing)
Boockvor, Steve (BOOK-vär)
Boogaard, Derek (BŌ-gärd)
Booke, Sorrell (SÔR-əl BÜK)
Boorda, Jeremy M. "Mike" (BÔRD-ə)
Boorstin, Daniel (BÔR-stin)
Boortz, Neal (BÔRTS)
Boosler, Elayne (BOOZ-lər)
Boozman, John (BŌZ-mən)
Boras, Scott (BÔR-əs)
Borchardt, Diane (BÔR-kərt)
Borchardt, Reuben (BÔR-kərt)
Bordallo, Madeleine Z. (bôr-DÄL-ē-ō)
Bordes, Pamella (pa-MEL-ə bôr-DES)
Bordin, Gelindo (jā-LĒN-dō bôr-DĒN)
Borders, Ila (ĪL-ə)
Boreanaz, David (bôr-ē-ÄN-əz)
Borenstein, Sam (BÔR-ən-stēn)
Borg, Bjorn (BYÔRN)
Borg, Veda Ann (VĒD-ə)
Borge, Victor (BÔR-gə)
Borger, Gloria (BÔR-jir)
Borgnine, Ernest (BÔRG-nīn)
Bori, Lucrezia (loo-KRĒT-sē-ə BÔR-ē)
Borkenhagen, Dennis (BÔRK-ən-hā-gən)
Borle, Christopher (BÔRL)
Bormann, Martin (BÔR-män)
Borngrebe, Scott (BÔRN-GRĒ-bē)
Bornstein, Ben (BÔRN-stēn)
Bornstein, Kate (BÔRN-stēn)
Bornstein, Saul (BÔRN-stēn)
Borodina, Olga (pō-rō-dē-NÄ)
Boroff, Andrea (AN-drē-ə BÔR-ôf)
Borowczyk, Walerian (vä-LÂR-ē-ən bō-RŌV-chik)
Borstein, Alex (BÔR-stēn)
Borysenko, Joan (bôr-ə-SENK-ō)
Borzage, Frank (bôr-ZĀ-gē)
Bosack, Len (BŌ-zak)
Bosselaar, Laure-ann (LÔR-an BAUS-ə-lär)
Bosson, Barbara (BOS-ən)
Boswell, Helvetia (hel-VĒSH-ə)
Boteach, Rabbi Shmuley (SHMOOL-ē bō-TĀ-akh)
Botha, P.W. [Pieter Willem] (BŌT-ə)
Botkin, Perry (BOT-kin)
Botstein, Leon (BOT-stīn)
Bottome, Phyllis (bə-TŌM)
Boublil, Alain (ä-LAN boob-LĒL)
Bouchard, Lucien (loo-SYE[N] boo-SHÄR[D])
Boucher, Anthony (BOUCH-ər)
Boucher, Dennis (den-Ē boo-SHĀ)
Boucher, Gene (boo-SHĀ)
Boucher, Rick (BOUCH-ər)
Bouchey, Bill (boo-SHĀ)
Boucek, Christopher (BŌ-sek)
Boucher, Ray (boo-SHĀ)
Bouck, Robert (BOUK)
Boudia, David (bō-DĪ-ə)
Boudiaf, Mohammed (mō-HÄM-əd BOOD-ē-ef)
Boudin, Kathy (boo-DĒN)
Boudreau, Lou (boo-DRŌ)
Boular, Sonny (BOO-lär)
Boulez, Pierre (boo-LEZ)
Boulis, Gus (BOO-lis)
Boulle, Pierre (BOOL)
Boum, Sandy (BOM)
Bourdain, Anthony (bôr-DĀN)
Bourgeois, Thomas (bür-ZHWÄ)
Bourjaily, Vance (bôr-ZHĀ-lē)
Bourke-White, Margaret (BÛRK)
Bourne, Jonathan (BOORN)
Bourne, Matthew (BÔRN)
Bourquin, George (BÔRK-win)
Bourse, Ludovic (LOO-də-vik BÔRS)
Bousek, Christopher (BŌ-sek)
Boushey, Heather (boo-SHĀ)
Bousquet, Marie-Louise (boos-KET)
Boustany, Charles (boo-STÄN-ē)
Bout, Victor (BOOT)
Bouteflika, Abdelaziz (äb-del-ä-ZĒZ boo-tä-FLĒ-kä)
Boutiette, KC (BOO-tē-ā)
Bouton, Jim (BOUT-ən)
Boutros-Ghali, Boutros (BOO-trəs-GÄ-lē)
Boutrous, Theodore (BOO-trōs)
Boutsikaris, Dennis (boot-sə-KÄR-is)
Bouvia, Elizabeth (BOO-vē-ā)
Bovaro, Nicholas (bə-VÄR-ō)
Bovasso, Julie (bə-VÄ-sō)
Bove, Dr. Joseph (BŌ-vē)
Bow, Clara (BŌ)
Bowden, Jack (BOUD-ən)
Bowe, Riddick (BŌ)
Bowes, Major (BŌZ)
Bowie, David (BŌ-ē)
Bowles, Chester (BŌLZ)
Bowles, Eammon (Ā-mən BŌLZ)
Bowles, Erskine B. (ÛRS-kən BŌLZ)
Bowlly, Al (BŌ-lē)
Boxleitner, Bruce (BOX-līt-nər)
Boyar, Burt (BOI-ər)
Boyenz, Philippa (FIL-ə-pə BOINZ)
Boyer, Charles (boi-Ā)
Boyer, Clete (BOI-ər)
Boyer, Paul (BOI-ər)
Boyle, Lara Flynn (LAR-ə)
Boyle, T. Coraghessan (kə-RAG-əs-ən)
Bozanich, Pamela (bü-ZAN-ich)
Bozize, Francois (frä[n]-SWÄ BŌ-zē-zā)
Boztepe, Sukru (SHOO-kroo bō-STEP-ē)
Brabender, John (BRĀ-ben-der)
Brach, Frank (BROK)
Brach, Helen (BROK)
Brachman, Leon (BRÄK-mən)
Brademas, John (BRAD-ə-məs)
Braden, Mark (BRĀD-ən)
Bradley, Daina (DĀ-nə)
Bradna, Olympe (ō-LAMP BRAD-nə)
Braeden, Eric (BRĀD-ən)
Braestrup, Peter (BRĀ-strup)
Braggioti, Mario (braj-ē-OT-ē)
Brahams, Maurice (môr-ĒS BRÄMZ)
Brahimi,Rym (RĒM brä-HĒM-ē)
Brakhage, Stan (BRAK-əj)
Braley, Bruce (BRĀ-lē)
Braman, Norman (BRĀ-mən)
Branagh, Kenneth (BRAN-ə)
Brancheau, Dawn (BRAN-shō)
Brandeis, Louis (LOO-ē BRAN-dīs)
Brandt, Willy (VIL-ē BRÄNT)
Brandwynne, Nat (BRAND-win)
Brauchli, Marcus (BROU-klē)
Braugher, Andre (BROU-ər)
Braun, Dr. Bennett (BROUN)
Braun, Carol Moseley (MŌZ-lē BRÔN)
Braun, Eva (ĀV-ä BROUN)
Braun, Gilbert (BROUN)
Braun, Lev (BROUN)
Braun, Lillian Jackson (BRÔN)
Braun, Tim (BRÔN)
Braunstein, Peter (BRÔN-stēn)
Brautigan, Richard (BRÔT-i-gən)
Braver, Vanita (və-NĒT-ə BRĀ-vər)
Bravmann, Carter (BRÄV-mən)
Brazelton, Conni Marie (BRĀZ-əl-tən)
Brazelton, Dr. T. Berry (BRAZ-əl-tən)
Brazile, Donna (brə-ZIL)
Brazzi, Rosanno (rō-SÄ-nō BRÄT-sē)
Breathed, Berkeley (BÛRK-lē BRETH-əd)
Breaux, John (BRŌ)
Brecher, Irving (BREK-ər)
Breil, Joseph Carl (BRÂL)
Bremer, Arthur (BREM-ər)
Bremer, Lucille (BRĀM-ər)
Bremer, Paul (BREM-ər)
Brendel, El (bren-DEL)
Breneman, Derald (DÂR-eld BREN-ə-mən)
Breneman, Tom (BREN-ə-mən)
Breneman, Derald (DÂR-eld BREN-ə-mən)
Brennan, Brid (BRĒD)
Brennan, Maire (MOI-rə)
Bresee, Franklin (brə-ZĒ)
Breshires, James (brə-SHĒRZ)
Breslin, Jimmy (BREZ-lən)
Breslin, Susannah (BREZ-lən)
Bressart, Felix (BRES-ärt)
Bretecher, Clare (BRET-ə-chər)
Breuer, Jim (BROO-ər)
Breuer, Lanny A. (BROO-ər)
Breuer, Lee (BROO-ər)
Breyer, Stephen G. (BRĪ-ər)
Brezner, Larry (BREZ-nər)
Brickell, Edie (Ē-dē bri-KEL)
Bricusse, Leslie (BRIK-əs)
Bridgman, Rae (BRIJ-mən)
Briers, Richard (BRĪ-ərz)
Brigati, Eddie (bri-GÄT-ē)
Briglia, Tony (BRĒ-glē-ə)
Brigode, Ace (brə-GŌD)
Brillstein, Bernie (BRIL-stēn)
Brisbane, Arthur (BRIZ-bān)
Brisebois, Danielle (dan-YEL briz-BWÄ)
Briseno, Theodore "Ted" (brə-SEN-ō)
Brisson, Carl (bri-SON)
Brisson, Fredrick (bri-SON)
Bristow, Gwen (BRIS-tō)
Brito, Phil (BRĒT-ō)
Britt, Mai (MĪ)
Brittain, Paul (BRIT-ən)
Brizendine, Louann (BRIZ-ən-dīn)
Broad, Eli (BRŌD)
Broaddrick, Juanita (wä-NĒT-ə BROD-rik)
Broadhus, Bill (BRÄ-dəs)
Broadwater, Bowden (BŌD-ən)
Broccoli, Albert R. "Cubby" (BROK-ə-lē)
Broccoli, Barbara (BROK-ə-lē)
Brochtrup, Bill (BROK-trup)
Brochu, Jim (brō-SHOO)
Brockhoff, Thomas Kleine (tō-MÄS KLĪ-nə BRŌ-kof)
Brockovich, Erin (BROK-ə-vich)
Brod, Max (MÄKS BRŌT)
Brodeur, Martin (mär-TA[n] brō-DOOR)
Brodovitch, Alexy (ə-LEX-ē BROD-ə-vich)
Broeg, Bob (BRĀG)
Broekman, David (BRŌK-mən)
Broeske, Pat (BRŌS-kē)
Brohn, William David (BRON)
Brohon, Raymond (BRŌ-hon)
Broido, Joseph (BROID-ō)
Brokenshire, Norman (BRŌK-ən-shī-ər)
Brolin, James (BRŌ-lən)
Brolin, Josh (BRŌ-lən)
Bromfield, Louis (LOO-ē)
Bronars, Maj. Edward J. (BRŌ-närz)
Bronaugh, Jacinda (jə-SIN-də brə-NÔ)
Bronstein, Hugh (BRON-stēn)
Bronstein, Phil (BRON-stēn)
Brooks, Cleanth (KLĒ-anth)
Brooks, Tamara (TAM-ə-rə)
Brooks, Van Wyck (WĪK)
Brosius, Scott (BRŌ-shus)
Brough, Spangler Arlington [Robert Taylor] (BROO)
Broughton, David (BROUT-ən)
Broussard, Paul (broo-SÄRD)
Broun, Heywood (BROON)
Brown, Alma (AL-mə)
Brown, Andreas (än-DRĀ-əs)
Brown, Finis (FĪ-nəs
Brown, Juditha (joo-DĒ-tə)
Brown, Kwame (KWÄ-mē)
Brown, Nacio Herb (NĀS-yō)
Brown, Vida (VĒD-ə)
Brownlow, Kevin (BROUN-lō)
Brownstein, Ronald (Ron) (BROUN-stēn)
Broyard, Anatole (AN-ə-tōl broi-ÄRD)
Bruch, Gregory S. (BROO)
Bruchac, Joseph (BROO-shak)
Brucia, Carlie (BROOSH-yä)
Bruckheimer, Bonnie (BRÜK-hī-mər)
Bruel, Nick (BROOL)
Brugge, Pieter-Jann (PĒT-ər-YÄN BROOG-ə)
Brumbaugh, Patrick (BRUM-bô)
Brundage, Avery (BRUN-dij)
Bruni, Frank (BROO-nē)
Brunis, Georg (JÔRJ BROO-nis)
Brunvand, Jan (YÄN BRÜN-vänd)
Bruschi, Tedy (BROO-skē)
Bruser, Freidele (FRĀD-ə-lə BROOZ-ər)
Brustein, Robert (BROO-stēn)
Bruyneel, Johan (YŌ-hän broo-NĒL)
Bruyninckx, Walter (BROO-nix)
Brya, Maj. Ed (BRĪ-ə)
Bryant, Aidy (Ā-dē)
Bryant, Beaudleaux (BOOD-lō)
Bryant, Kobe (KŌ-bē)
Brynjolfson, Eric (brin-YOLF-sun)
Brynner, Yul (YOOL BRIN-ər)
Brzeska, Magdalena (bər-ZHES-kə)
Brzezinski, Zbigniew (ZBIG-nē-ef brə-ZHIN-skē)
Bubeck, Harry (BOO-bek)
Buble, Michael (boo-BLĀ)
Bucatinsky, Dan (boo-kə-TIN-skē)
Buchan, John [1st Baron Tweedsmuir] (BUK-ən)
Bucher, Maj. Bernard (BOO-kir)
Buchholz, Horst (HÔRST BUK-hōlts)
Buchholz, Todd (BUK-hōlts)
Buchman, Frank (BÜK-mən)
Buchwald, Art (BUK-wäld)
Bucksey, Colin (KOL-in)
Budenz, Louis (byoo-DENZ)
Buechele, Steve (boo-SHEL)
Buechner, Sara Davis [aka David] (BYOOK-nər)
Buegelin, Chad (BEG-lin)
Buehrle, Mark (BÛR-lē)
Bueno de Mesquita, Bruce (BWĀ-nō-dā-mes-KĒ-tä)
Buffett, Jimmy (BUF-ət)
Bugliosi, Vincent (bül-YŌ-sē)
Bui, Tony (BOO-ē)
Buice, John (BĪS)
Buis, Greg (BYOO-əs)
Bujold, Genevieve (zhä[n]-VYEV boo-ZHŌ)
Buka, Donald (BYOO-kə)
Bukiet, Melvin Jules (boo-KET)
Bulgakov, Michael Afanasievich (a-fə-NÄ-sē-e-vich bül-GÄ-kof)
Bulger, James “Whitey” (BUL-jər)
Bulifant, Joyce (BOO-li-fänt)
Bulion, Leslie (BOOL-yon)
Bullock, JM J. (JIM J. BÜL-ək)
Bumatai, Ray (BOOM-ə-tī)
Bunce, Alan (BUNTS)
Bunche, Ralph (BUNCH)
Bunuel, Luis (loo-ĒS boon-WEL)
Buono, Cara (BŌ-nō)
Buono, Victor (BWŌ-nō)
Buraczeski, Danny (bür-ə-CHES-kē)
Burchett, William (bur-SHET)
Bure, Candace Cameron (bûr-Ā)
Burell, Paul (BÛR-əl)
Burge, Gregg (BÛRJ)
Burghoff, Gary (BÛRG-of)
Burgi, Richard (BÛR-gē)
Burkan, Nathan (bər-KAN)
Burke-Charvet, Brooke (shär-VĀ)
Burkett, John (BÛR-kət)
Burleson, Rick (BÛRL-sən)
Burliuk, David (BÛRL-yük)
Burns, Jere (JER-ē)
Burnstein, Ellen (BÛRN-stēn)
Burnstein, Karen (BÛRN-stēn)
Burnstein, Patricia (BÛRN-stēn)
Burrell, Pat (BÛR-əl)
Burress, Phil (bə-RES)
Burstein, Danny (BÛRS-tēn)
Burstyn, Ellen (BÛRS-tin)
Burton, LeVar (lə-VÄR)
Bury, Chris (BYOOR-ē)
Burzinski, Dr. S.R. (bûr-ZIN-skē)
Buscaglia, Leo (bus-KÄL-yə)
Buscema, John (boo-SEM-ə)
Buscemi, Steve (boo-SHEM-ē)
Buscemi, Michael (boo-SHEM-ē)
Buse, Mark (BYOO-sē)
Busey, Gary (BYOO-sē)
Bushell, Garvin (bə-SHEL)
Bushey, Keith (BÜSH-ē)
Bushnell, Prudence (büsh-NEL)
Bushong, David (boo-SHONG)
Bussard, Steve (bə-SÄRD)
Busse, Henry "Hot Lips" (BUS-ē)
Bustany, Nora (bü-STÄN-ē)
Busustow, Stephen (boo-SUS-tō)
Butera, Barry (byoo-TÂR-ə)
Butera, Sal (byoo-TÂR-ə)
Buthelezi, Mangosuthu G. (boo-tə-LĀZ-ē)
Buttafuoco, Joey (bot-ə-FYOO-kō)
Buttafuoco, Mary Jo (bot-ə-FYOO-kō)
Buttenuth, Bobby (BUT-ə-nooth)
Buttram, Pat (BUT-rəm)
Butyrskaya, Maria (boot-yēr-SKĪ-ə)
Butz, Bob (BOOTS)
Buydens, Anne [Douglas] (bwē-DENZ)
Buyeff, Lillian (BĪ-yef)
Buyer, Stephen (BOO-yər)
Buyoya, Pierre (pē-YÂR boo-YŌ-yä)
Buzall, Robert (bə-ZAL)
Buzenberg, Bill (BYOO-zən-bûrg)
Buzhardt, J. Fred (bə-ZÄRT)
Buzzard, Madelyn (bə-ZÄRD)
Buzzeo, Toni (BUZ-ē-ō)
Buzzi, Ruth (BUZ-ē)
Byard, Jaki (JAK-ē BĪ-ərd)
Byck, Peter (BIK)
Byck, Samuel (BIK)
Byington, Spring (BĪ-ing-tən)
Bykofsky, Stu (bī-KÔF-skē)
Bynes, Amanda (BĪNZ)

Key to pronunciation

Back to top

C

Caan, James  (KÄN)
Caballe, Montserrat  (mont-sər-ÄT  käb-ä-YĀ)
Caballos, Rene  (ren-Ā  sä-BĪ-ōs)
Cabanne, Christy  (KAB-ə-nā)
Cabell, Brian  (kə-BEL)
Cabell, James Gordon  (KAB-əl)
Cabey, Darrell  (KĀ-bē)
Cabot, Petra  (PĒT-rə)
Cabranes, Jose  (kä-BRÄN-es)
Cabrera, Ana  (Ä-nä  kä-BRÂR-ä)
Cacciotti, Tony  (kach-ē-OT-ē)
Caceres, Ernie  (kə-SÂR-əs)
Cachao  (kä-CHOU)
Cacheris, Plato  (PLĀT-ō  kə-CHÂR-əs)
Cacioppi, Ted  (ka-chē-OP-ē)
Cacoyannis, Michael  (kä-koi-ÄN-is)
Cadell, Carlton  (kə-DEL)
Caen, Herb  (KĀN)
Cafritz, Peggy Cooper  (KĀ-frits)
Cahan, Abraham  (KÄN)
Cahan, Cora  (KÄN)
Cahill, William F.  (KĀ-hil)
Caiola, Al  (kī-Ō-lə)
Caird, John  (KÂRD)
Cairo, Miguel  (mē-GEL  KĪ-rō)
Calabresi, Guido  (GWĒ-dō  kal-ə-BRĒ-sē)
Calam, Craig “Mugsy”  (KAL-əm)
Calatrava, Santiago  (kä-lə-TRÄ-və)
Caldara, Joseph C.  (kal-DÂR-ə)
Calderon, Sila M.  (SĒL-ə  kal-də-RŌN)
Caldwell, Zoe  (ZŌ)
Calello, Paul  (kə-LEL-ō)
Calero, Adolfo  (kä-LĀ-rō)
Calhern, Louis  (LOO-ē  kal-HÛRN)
Califa, Pat  (kə-LIF-ē-ə)
Callaghan, Richard  (KAL-ə-han)
Callagy, Robert  (KAL-ə-gē)
Callan, Michael  (KAL-in)
Callan, Paul  (KAL-in)
Callas, Charlie  (KAL-əs)
Callas, Maria  (KÄL-əs)
Callebs, Sean  (SHÔN  KĀ-ləbz)
Calleia, Joseph  (kə-LĀ-ə)
Calmer, Ned  (KAL-mər)
Calvet, Corinne  (kôr-IN  kal-VĀ)
Camacho, Manuel Avila  (män-WEL  Ä-vil-ə  kä-MÄ-chō)
Cambone, Stephen A.  (cam-BŌN)
Camejo, Peter  (kä-MĀ-hō)
Camera, Paul  (kə-MÂR-ə)
Caminiti, Ken  (kam-ə-NIT-ē)
Cammermeyer, Margarethe "Grethe"  (mär-gär-ET-ə  "GRET-ə"  KAM-ər-mī-ər)
Campbell, Bebe Moore  (BĒB-ē)
Campbell, Cheryl  (CHER-il)
Campbell, Lady Colin  (KOL-ən)
Campbell, Mairi  (MÄR-ē)
Campbell, Neve  (NEV)
Campbell, Tisha  (TĒSH-ə)
Camplin, Alisa  (ə-LĒS-ə  CAMP-lin)
Campolo, Tony  (kam-PŌ-lō)
Canady, Charles T.  (KAN-ə-dē)
Canas, Juan  (HWÄN  KÄN-yäs)
Cancilla, Elaine  (kan-SIL-ə)
Candaele, Casey  (kan-DEL)
Candaele, Kelley  (kan-DEL)
Candido, Candy  (kan-DĒD-ō)
Candiotti, Susan  (kan-dē-OT-ē)
Candullo, Joe  (kan-DOO-lō)
Caniff, Milton  (kə-NIF)
Cannavale, Bobby  (kän-ə-VÄL-ē)
Cannell, Dorothy  (kə-NEL) 
Cannell, Stephen J.  (KAN-əl)
Cannold, Mitchell  (KAN-ōld)
Cannon, Dyan  (dī-AN)
Cano, Robinson  (kə-NŌ)
Canova, Diana  (kə-NŌ-və)
Canova, Judy  (kə-NŌ-və)
Canseco, Jose  (kan-SĀK-ō)
Cantinflas  (kän-TĒN-fläs)
Cantone, Mario  (MAR-ē-ō  kan-TŌN)
Cantrell, Jerry  (kan-TREL)
Cantrell, Lana  (LAN-ä  kan-TREL)
Cantu, Giuseppe  (kän-TOO)
Canutt, Joe  (kə-NUT)
Canutt, Yakima  (YÄ-ki-mə  kə-NUT)
Cao, Chi  (CHĒ  CHOU)
Capa, Robert/Bob  (KAP-ə)
Capeci, Jerry  (kä-PĒS-ē)
Capek, Karel  (KÄR-əl  CHOP-ik)
Capone, Al  (kə-PŌN)
Capote, Truman  (kä-PŌT-ē)
Capotorto, Carl  (kä-pə-TÔR-tō)
Capuano, Michael E.  (KAP-yoo-Ä-nō)
Capucine  (ka-poo-SĒN)
Capus, Steve  (KAP-əs)
Capute, Anna  (kä-PYOOT)
Caputo, Marc  (kə-PYOO-tō)
Caputo, Philip  (kə-POO-tō)
Cara, Irene  (KAR-ə)
Carangi, Gia Marie  (JĒ-ə  kə-RÄN-jē)
Carasik, Cheryl  (SHER-əl  kə-RAS-ik)
Caray, Harry  (KAR-ē)
Carazo, Carlos  (kä-RÄZ-ō)
Carbajal, Michael  (KÄR-bä-HÄL)
Carballo, Jesus  (HĀ-soos  kär-BĪ-ō)
Carbone, Elisa  (ā-LĒ-zə  kär-BŌN)
Carmi, Giora  (gē-ÔR-ä  KÄR-mē)
Carbonell, Nestor  (kär-bə-NEL)
Cardanale, Claudia  (kär-dä-NÄ-lā)
Cardenas, Cuauhtemoc  (kwou-TĀ-mäk  KÄR-dā-näs)
Cardone, Patrick  (kär-DŌN)
Carell, Steve  (kə-REL)
Carey, Mariah  (mə-RĪ-ə  KÂR-ē)
Carides, Gia  (JĒ-ə  kə-RĒD-ēz)
Carillo, Mary  (kə-RIL-ō)
Cariou, Len  (KAR-ē-oo)
Carisi, John  (kə-RĒ-zē)
Carlesimo, P.J.  (kär-LIS-ə-mō)
Carlson, Arne  (ÄRN-ē)
Carmel, Roger C.  (kär-MEL)
Carne, Judy  (KÄRN)
Carnegie, Andrew  (kär-NĀ-gē)
Carnegie, Dale  (KÄR-nə-gē)
Carnera, Primo  (PRĒM-ō  kär-NÂR-ə)
Carol, Martine  (mä[r]-TĒN  kä-RŌL)
Carolla, Adam  (kə-RŌL-ə)
Caron, Leslie  (kä-RŌN)
Carpenter, Mary Chapin  (CHĀP-ən)
Carpenter, Rene  (RĒN)
Carradine, David  (KAR-ə-dēn)
Carradine, John  (KAR-ə-dēn)
Carradine, Keith  (KAR-ə-dēn)
Carradine, Robert  (KAR-ə-dēn)
Carrafa, John  (kə-RÄF-ə)
Carre, Ben  (ka-RĀ)
Carreno, Jose Manuel  (hō-SĀ  män-WEL  kä-REN-yō)
Carrere, Tia  (TĒ-ə  kə-RÂR)
Carrillo, Leo  (kā-RĒL-yō)
Carroll, Diahann  (dī-AN)
Carroll, Regina  (rə-JĪ-nə)
Carruth, Rae  (RĀ  kə-ROOTH)
Carter, Boake  (BŌK)
Carter, Deana  (DĒ-nə)
Carter, Helena Bonham  (HEL-ə-nə  BON-əm)
Carter, Rosalynn  (RŌZ-ə-lin)
Carteris, Gabrielle  (kär-TÂR-əs)
Cartier-Bresson, Henri  (o[n]-RĒ  KÄR-tē-ā-bre-SO[N])
Carvel, Bertie  (KÄR-vəl)
Caryll, Ivan  (Ī-vən  KAR-əl)
Casaccia, Gabriel  (gä-brē-EL  kä-SÄK-sē-ä)
Casarez, Jean  (kä-SÄR-es)
Cascone, A.G.  (kas-KŌN)
Casellas, Gilbert  (kə-SĀ-əs) 
Casey, Caroline  (KAR-ə-līn)
Caspary, Vera  (KAS-pə-rē)
Cassagnes, Andre  (kä-sän-YE)
Cassar, Jon/Jonathan  (kə-SÄR)
Cassatt, Mary  (kə-SÄT)
Cassavetes, John  (kas-ə-VET-ēz)
Cassel, Carl  (KAS-əl)
Cassel, Sabine  (sə-BĒN  kə-SEL)
Cassel, Seymour  (kə-SEL)
Cassell, Richard  (kə-SEL)
Cassone, Michelle  (kə-SŌN)
Castanada, Carlos  (kas-te-NĀ-dä)
Castellucci, Cecil  (SĒ-sil  kas-tə-LOO-chē)
Castillo, Amy  (kä-STĒ-yō)
Castillo, Carmen  (kä-STĒ-yō)
Castillo, Del  (kə-STĒL-yō)
Castillo, Mark  (kä-STĒ-yō)
Castro, Ariel  (Ä-rē-el  KÄS-trō)
Castro, Fidel  (fē-DEL  KÄS-trō)
Castro, Joaquin  (wä-KĒN  KÄS-trō)
Castro, Julian  (HOO-lē-ÄN  KÄS-trō)
Castro, Onil  (ō-NĒL  KAS-trō)
Castroneves, Helio  (EL-ē-ō  kas trō-NEV-es)
Caton, David  (KĀT-'n)
Catrall, Kim  (kə-TRÄL)
Cattaneo, Peter  (kə-TÄN-ē-ō)
Cauble, Rebekah  (rə-BEK-ə  KÔB-əl)
Causey, Richard  (KAU-zē)
Cavaco Silva, Anibal  (ä-NĒ-bäl  kä-VÄ-koo  SĒL-vä)
Cavaliere, Felix  (kav-ə-LÂR-ē)
Cavallero, Carmen  (kav-ə-LÂR-ō)
Cavallero, Gabriella  (gab-rē-EL-ə  kav-ə-LÂR-ō)
Cavalli-Sforza, Luigi Luca  (kä-VÄL-ē-SFÔRT-sə)
Caviezel, Jim  (kə-VĒZ-əl)
Cayce, Edgar  (KĀ-sē)
Cayetano, Ben  (kī-ə-TÄN-ō)
Caymmi, Dori  (KĀ-mē)
Cazale, John  (kä-ZÄ-lē)
Ceausescu, Elena  (ā-LĀ-nä  chou-SHES-koo)
Ceausescu, Nicolae  (NĒ-kō-LĪ  chou-SHES-koo)
Ceballos, Cedric  (SED-rik  sə-BÄL-ōs)
Ceballos, Larry  (se-BĪ-ōs)
Cecala, Guy  (sə-KÄ-lä)
Ceci, Stephen  (SĒ-sē)
Cecil, Henry  (SĒ-səl)
Cecil, Laura  (SES-əl)
Cecil, Tommy  (SĒ-səl)
Cedras, Raoul  (rä-OOL  SED-räs)
Cedras, Tony  (SĒD-rəs)
Cedric the Entertainer  (SED-rik)
Cefalo, Jimmy  (SEF-ə-lō)
Ceglie, Vincent (SEG-lē)
Cela, Camilo Jose  (kä-MĒ-lō  hō-SĀ  SĀ-lä)
Celestin, Papa  (sə-LES-tin)
Celibidache, Sergiu  (chē-lē-bē-DÄK-e)
Celizik, Mike  (SEL-i-zik)
Celler, Emanuel  (SEL-ər)
Cellini, Vince  (chə-LĒ-nē)
Cellucci, Paul  (sel-OO-chē)
Celski, J.R.  (SEL-skē)
Cem, Ismail  (IS-mī-el  JEM)
Cenac, Wyatt  (sə-NAK)
Centanni, Steve  (sen-TÄN-ē)
Centlivre, Geoffrey  (JEF-rē  SÄNT-lēv-rə)
Cerami, Vincenzo  (vēn-CHEN-zō  chûr-ÄM-ē)
Ceravolo, Joseph  (chə-RÄV-ə-lō)
Cerdena, Arienne  (AR-ē-an  sûr-DĀN-yä)
Cerezo, Vinicio  (se-RĀ-sō)
Cerf, Bennett  (SÛRF)
Cerf, Vint  (SÛRF)
Cernak, Max  (CHÛR-nak)
Cerone, Rick  (sə-RŌN)
Cerv, Bob  (SÛRV)
Cerveris, Michael  (SÛR-vûr-is)
Cesari, Bruno  (chə-ZÄR-ē)
Cesario, Jeff  (sə-ZÄR-ē-ō)
Cespedes, Yoenis  (yō-EN-is  SES-pə-dis)
Cetera, Peter  (si-TER-ə)
Cevallos, Danny  (sä-VĪ-ōs)
Cha, Victor  (CHÄ)
Chaban, Michael [actor]  (shə-BON)
Chabert, Lacey  (shä-BÂR)
Chabon, Michael [writer]  (SHĀ-bôn)
Chabot, Steve  (SHAB-ət)
Chace, James  (CHĀS)
Chacin, Jhoulys  (JŌ-lēs  chä-SĒN)
Chacon, Shawn  (shə-KŌN)
Chaconas, Dori  (DÔR-ē  chə-KŌN-is)
Chafee, John H.  (CHĀ-fē)
Chafee, Lincoln [Link]  (CHĀ-fē)
Chaffee, Suzy  (CHAF-ē)
Chagall, Marc  (shə-GÄL)
Chagra, Jimmy  (CHÄ-grə)
Chaid, Dan  (CHĀD)
Chaikin, Joseph  (CHĀ-kən)
Chailly, Riccardo  (shī-YĒ)
Chais, Stanley  (CHĀS)
Chakiris, George  (chä-KĒR-is)
Chalabi, Ahmed  (ÄKH-med  CHÄL-ə-bē)
Chalayan, Hussein (shə-LĪ-on)
Chalee, William  (CHÄL-ē)
Chalfant, Kathleen  (CHAL-fänt)
Chalian, David  (CHAL-ē-ən)
Chalom, Eve  (shä-LŌM)
Chamberlain, Joba  (JÄB-ə  CHĀM-bər-lən)
Chamberlain, Lee  (CHĀM-bər-lən)
Chamberlain, Neville  (CHĀM-bər-lən)
Chamberlain, Richard  (CHĀM-bər-lən)
Chamberlain, Wilt  (CHĀM-bər-lən)
Chamot, A. E.  (sha-MŌ)
Chancellor, John  (CHAN-se-lôr)
Chandler, Chas  (CHAZ)
Chadrasekaran, Rajiv  (rä-JĒV  chäd-ru-SĀK-ə-rän)
Chaffetz, Jason  (CHĀ-fits)
Chaney, Cleva  (KLĒV-ə  CHĀN-ē)
Chaney, James  (CHĀN-ē)
Chaney, Lon  (CHĀN-ē)
Chang, Juju  (JOO-joo  CHANG)
Chang, Ti-Hua  (TĒ-wä  CHANG)
Chanos, Jim  (CHĀ-nəs)
Chantal  (shän-TÄL)
Chaon, Dan  (CHON)
Chapel, Michael  (CHAP-əl)
Chapin, Billy  (CHĀP-in)
Chapin, Dwight  (CHĀP-in)
Chapin, Harry  (CHĀP-in)
Chapin, James  (CHĀP-in)
Chapin, Lauren  (CHĀP-in)
Chapin, Schuyler  (CHĀP-in)
Chapin, Ted  (CHĀP-in)
Chappell, Andy  (shə-PEL)
Chappell, Ernest  (CHAP-əl)
Chappell, Jim  (CHAP-əl)
Chappell, Teresa Jeter  (tə-RĒS-ə  JĒT-ər  shə-PEL)
Chappelle, Crystal  (shä-PEL)
Chappelle, Dave  (shä-PEL)
Chaquico, Craig  (chə-KĒ-sō)
Charbonneau, Patricia  (SHÄR-bə-nō)
Charen, Mona  (CHAR-ən)
Charisse, Cyd  (SID  shə-RĒS)
Charisse, Nico  (NĒK-ō  shə-RĒS)
Charke, Charlotte  (CHÄRK)
Charlot, Andre  (shä[r]-LŌ)
Charmoli, Tony  (SHÄR-mə-lē)
Charnin, Martin  (CHÄR-nin)
Charteris, Leslie  (CHÄR-tər-is)
Charvet, David  (shär-VĀ)
Chase, Chevy  (CHEV-ē)
Chase, Lucia  (LOO-shə)
Chasen, Dave  (CHĀS-ən)
Chasnoff, Debra  (CHAZ-nôf)
Chastain, Jane  (chas-TĀN)
Chavez, Cesar  (SHÄ-ves)
Chavez, Hugo  (OO-gō  CHÄ-ves)
Chavez, Julio Cesar  (HOOL-yō  SĀ-zär  SHÄ-vez)
Chavez, Linda  (SHÄ-vez)
Chavis, Rev. Raymond  (CHĀ-vis)
Chavkin, Peter  (CHAV-kin)
Chavous, Kevin P.  (SHĀV-əs)
Chayanne  (shī-AN)
Chayefsky, Paddy  (chī-EF-skē)
Che, Michael  (CHĀ)
Cheatham, Doc  (CHĒT-əm)
Chebrier, Emmanuel  (ā-män-WEL  shä-brē-Ā)
Checchi, Al  (CHEK-ē)
Chechi, Juri [Yuri]  (YOOR-ē  KEK-ē)
Cheh, Mary  (CHĀ)
Chelo, Neil  (CHEL-ō)
Chemerinsky, Erwin  (chem-ə-RIN-skē)
Chen, Joie  (JŌ-ē)
Chen Guangcheng  (CHEN-GWÄNG-CHENG)
Chenault, Kenneth I.  (shə-NÔLT)
Cheney, Mamah  (MĀM-ə  CHĀN-ē)
Cheney, Richard  (CHĀN-ē)
Chennault, Maj.Gen'l. Claire  (shə-NÔLT)
Chenow, Kathleen  (chə-NOU)
Chenoweth, Helen  (CHEN-ō-eth)
Cheo  (CHĀ-ō)
Cher  (SHÂR)
Chereau, Patrice  (she-RŌ)
Chermayef, Maro  (MÄR-ō  chər-MĀ-yef)
Cherne, Leo  (CHÛRN)
Chernomyrdin, Viktor  (châr-nō-MĒR-din)
Cherone, Gary  (shə-RŌN)
Cherones, Tom  (chə-RŌN-əs)
Cherrill, Virginia  (CHER-əl)
Cherry, Neneh  (NEN-ə)
Cherryh, C.J.  (CHER-ē)
Chessman, Caryl  (KAR-əl)
Chetwynd, Lionel  (CHET-wind)
Chevigny, Hector  (SHEV-in-yā)
Chevillat, Dick  (SHEV-ə-LĀ)
Chia, Sandro  (KĒ-ä)
Chianese, Dominic  (chē-ə-NĀZ-ē)
Chiapel, Tom  (shä-PEL)
Chiari, Walter  (kē-ÄR-ē)
Chiasson, Warren  (shā-SÔN)
Chibbaro, Lou  (chi-BÄR-ō)
Chibo, Dorothy  (shi-BŌ)
Chiccarine, Beatrice  (chik-ə-RĒN)
Chideya, Farai  (fä-RÄ  chi-DĀ-ə)
Chierichetti, David  (kēr-ə-KET-ē)
Chigaridas, Chris  (chig-ə-RĒD-əs)
Chihuly, Dale  (chə-HOO-lē)
Childress, Alvin  (CHIL-drəs)
Chilova, Irina  (ē-RĒ-nä  chi-LŌ-vä)
Chimnoy, Sri  (SRĒ  CHIM-noi)
Chin, Tsai  (SĪ)
Chinni, Dante  (DÄN-tā  CHĒ-nē)
Chinoy, Mark  (shi-NOI)
Chirac, Jacques  (ZHÄK  shē-RÄK)
Chisolm, Shirley  (CHIZ-əm)
Chissano, Joachim  (zhō-ä-KĒM  chē-SÄ-nō)
Chiten, Laurel  (CHĪT-ən)
Chlumsky, Anna  (KLUM-skē)
Chmerkovskiy, Maxim “Maks”  (chmâr-KOF-skē)
Chmerkovskiy, Val  (chmâr-KOF-skē)
Cho Seung Hui  (JŌ SUNG WĒ)
Choate, Al  (CHŌT)
Chocola, Chris  (chə-KŌ-lə)
Chodoff, Anne  (SHŌ-dôf)
Chodron, Pema  (PĒ-mə  CHŌ-dron)
Choi, Hee Seop  (HĒ-SOP-CHOI)
Chokachi, David  (CHŌ-kə-chē)
Choldenko, Gennifer  (JEN-ə-fər  chōl-DENK-ō)
Chomsky, Noam  (NŌM  CHOM-skē)
Chongshen, Wang  (WÄNG-CHONG-SHEN)
Chopin, Kate  (SHŌ-pan)
Choppa, Karen  (CHŌ-pə)
Chopra, Aneesh  (ä-NĒSH  CHŌ-prä)
Chopra, Deepak  (DĒ-päk  CHŌ-prä)
Chotzinoff, Samuel  (SHOTS-i-nof)
Choudhury, Bikram  (BĒ-kräm  CHOU-drē)
Choudhury, Sarita  (chou-DER-ē)
Chouinard, Josee  (zhō-SĀ  shwē-NÄR[D])
Chouteau, Yvonne  (-VON  shoo-TŌ)
Chowdhry, Navin  (nə-VĒN  CHOU-drē)
Choynski, Joe  (choi-IN-skē)
Chrebet, Wayne  (krə-BET)
Chretien, Jean  (ZHÄ[N]  KRĀ-tyä[n])
Chrismer, Melanie  (KRIS-mər)
Christgau, Robert  (KRIST-gou)
Christians, Mady  (MĀD-ē)
Chrzanowski, Gerard  (shär-NOF-skē)
Chua, Amy  (CHOO-ä)
Chua-Eoan, Howard  (CHOO-ə-Ē-wän)
Chuasiriporn, Jenny  (shä-SÂR-i-pôrn)
Chukwu, Nkem  (n'-KEM  chuk-WOO)
Chulak, Christopher  (CHOO-läk)
Church, Thomas Haden  (HĀD-ən)
Chusid, Irwin  (CHOO-sid)
Chwast, Seymour  (KWÄST)
Chwat, Sam  (SHWÄ)
Ciaccia, Maria  (CHÄ-chə)
Cialini, Julie  (sē-ə-LĒ-nē)
Cianci, Vincent "Buddy"  (sē-AN-sē)
Ciancia, Paul Anthony  (sē-ÄN-sē-ä)
Cianelli, Eduardo  (ād-WÄR-dō  chē-ə-NEL-ē)
Ciangherotti, Fernando  (CHYÄNG-gə-rō-tē)
Ciani, Suzanne  (sē-ÄN-ē)
Ciao, Johnny  (CHOU)
Cibrian, Eddie  (SIB-rē-ən)
Ciccarone, George  (chik-ə-RŌN)
Ciccotelli, Emil A.  (chik-ə-TEL-ē)
Cichan, Cecilia  (sə-SĒL-yə  SHĒ-hən)
Cicippio, Joseph  (si-SIP-ē-ō)
Cicotte, Eddie  (SĒ-kot)
Cielo, Cesar  (SĀ-zär  sē-EL-ō)
Cierach, Lindka  (LIND-kə  chə-RÄK)
Cilento, Diane  (chi-LEN-tō)
Cilento, Wayne  (si-LEN-tō)
Cillizia, Chris  (sə-LIZ-ə)
Cimber, Matt  (SIM-bər)
Cimino, Michael  (chi-MĒ-nō)
Cincinnato, Pete  (sin-sin-AT-ō)
Cini, Zelda  (CHĒ-nē)
Cino, Joe  (CHĒ-nō)
Cinquanta, Ottavio  (ō-TÄV-ē-ō  chēn-KWÄNT-ə)
Cinque [aka Donald DeFreeze]  (SING-kyoo)
Cinque, Joseph  (SING-kā)
Cinquevalli, Paul  (chēng-kwō-VÄL-ē)
Cipel, Golan  (GŌ-län  SIP-əl)
Cipes, Jay  (SĪPS)
Cipollone, Antonio  (CHIP-i-LŌN)
Cipollone, Rose  (CHIP-i-LŌN)
Cippolina, John  (chip-ə-LĒ-nə)
Ciresi, Rita  (sə-RĒS-ē)     
Cirincione, Joseph  (sə-rin-sē-Ō-nē)
Cirrone, Dorian  (si-RŌ-nē)
Cisneros, Evangelina  (sis-NÂR-ōs)
Cisneros, Henry G. (sis-NÂR-ōs)
Cisneros, Sandra  (sis-NÂR-ōs)
Ciulei, Liviu  (LIV-yoo  CHOO-lā)
Ciulla, C.  (CHOOL-ə)
Claeys, Alice Sue  (KLĀZ)
Claire, Ina  (ĪN-ə)
Claman, Julian  (KLĀ-mən)
Claney, Howard  (KLĀ-nē)
Clark, Marcia  (MÄR-shə)
Clark, Petula  (pə-TYOO-lə)
Clarke, Margi  (MÄR-gē)
Clary, Robert  (klar-Ē)
Clave  (klä-VĀ)
Clavell, James  (klə-VEL)
Clavier, Christian  (kläv-YĀ)
Cleage, Pearl  (KLĀG)
Cleary, Manon  (mə-NON)
Cleese, Alyce  (AL-əs  KLĒZ)
Cleese, John  (KLĒZ)
Cleland, John  (KLĒ-lənd)
Cleland, Max  (KLĒ-lənd)
Clement, Jeff  (KLEM-ent)
Clement, Matt  (klə-MENT
Clement, Paul D.  (klə-MENT)
Clementi, Tyler  (klə-MEN-tē)
Clementis, Vladimir  (KLEM-en-tyis)
Cliburn, Van  (VAN  KLĪ-bûrn)
Clive, Colin  (KOL-ən)
Clivilles, Robert  (kli-VIL-is)
Clohessy, Robert  (klō-HES-ē)
Clokey, Art  (KLŌ-kē)
Close, Glenn  (KLŌS)
Clouzot, Henri-Georges  (O[N]-RĒ-JHÔRZH  kloo-ZŌ)
Clouzot, Vera  (kloo-ZŌ)
Clower, Jerry  (JÂR-ē  KLOU-ər)
Clowes, Daniel  (KLŌZ)
Cluchey, Rick  (KLOO-shē)
Clum, John  (KLUM)
Coates, Odia  (ō-DĀ-ə  KŌTS)
Coates, Elizabeth  (KŌTS)
Coates, Jan  (JAN KŌTS)
Coates, Paul  (KŌTS)
Coates, Phyllis  (KŌTS)
Coates, Priscilla  (KŌTS)
Coates, Ta-Nehisi  (tä-nä-HÄ-sē  KŌTS)
Coben, Harlen  (KŌ-bən)
Cocchi, Albert  (KOCH-ē)
Cocchi, John  (KOCH-ē)
Cochran, Eddie  (KOK-rən)
Cochran, John  (KOK-rən)
Cochran, Steve  (KOK-rən)
Cockburn, Alexander  (KŌ-bûrn)
Cockburn, Bruce  (KŌ-bûrn)
Cockburn, Claud  (KŌ-bûrn)
Codell, Esme Raji  (EZ-mā  rä-ZHĒ  kō-DEL)
Coelho, Paolo  (POU-lō  koo-ĀL-yoo)
Coelho, Tony  (KWEL-ō)
Coen, Ethan  (KŌ-ən)
Coen, Joel  (KŌ-ən)
Coerr, Elizabeth  (KÛR)
Coetzee, J. M.(John)  (küt-ZĒ)
Coghlan, Eamonn  (ĀM-ən  KOG-lən)
Coghlan, Frank Jr.  (KOG-lən)
Cohane, Heather  (kō-HĀN)
Cohelan, Jeffrey  (kō-Ā-len)
Cohen, Avishai  (äv-ə-SHĪ)
Cohen-Stratyner, Barbara  (STRĀT-ən-ər)
Cohn, Harry  (KŌN)
Cohn, Roy  (KŌN)
Cohon, Rhody  (RŌ-dē  KŌ-hon)
Coimbre, Francisco "Pancho"  (KŌM-brə)
Cojocaru, Steven  (kō-jō-KÂR-oo)
Colacello, Bob  (kō-lə-CHEL-ō)
Colbert, Claudette  (kōl-BÂR)
Colbert Busch, Elizabeth  (KŌL-bûrt)
Colbert, Jim  (KŌL-bûrt)
Colbert, Stephen  (kōl-BÂR)
Coleman, Emil  (Ā-mil)
Coles, Honi  (HUN-ē)
Colin, Margaret  (KŌL-in)
Coll, Steve  (KOL)
Colla, Richard  (KOL-ə)
Collart, Yannou  (yä-NOO  kō-LÄR)
Collee, John  (KOL-ē)
Collier, Sean  (SHAUN)
Collier, Sophia  (sō-FĒ-ə)
Collinge, Patricia  (KOL-inj)
Collins, Tai  (TĀ)
Colonna, Jerry  (kə-LŌ-nə)
Colson, Charles  (KŌL-sən)
Coltrane, Chi  (SHĪ  KŌL-trān)
Coltrane, John  (KŌL-trān)
Coman, Carolyn  (KAR-ə-lin  KŌ-mən)
Comaneci, Nadia  (NÄD-ē-ə  kōm-ə-NĒCH)
Comer, Dr. James P.  (KŌM-ər)
Comes, Tony  (KŌMZ)
Comi, Paul  (KŌM-ē)
Comingore, Dorothy  (KOM-ing-gôr)
Comissiona, Sergiu  (SÂR-jə  kō-mis-ē-ŌN-ə)
Compton-Burnett, Ivy  (BÛRN-ət)
Comyn-Platt, Thomas  (KUM-in-PLAT)
Conant, Marcus  (KŌ-nənt)
Conaway, Jeff  (KON-ə-wā)
Conconi, Chuck  (kən-KŌN-ē)
Conein, Lucien  (LOOSH-ən  kə-NĀN)
Conine, Tommy  (KŌ-nīn)
Conklin, Heinie  (HĪ-nē)
Conlogue, Ray  (KON-log)
Conn, Didi  (DĒ-dē  KON)
Connell, Evan S.  (kə-NEL)
Connell, Gordon  (kə-NEL)
Connell, Jane  (kə-NEL)
Connell, William  (kə-NEL)
Connery, Sean  (SHÔN)
Conniff, Ray  (KON-if)
Conried, Hans  (HÄNS  KON-rēd)
Conroy, Ruaidhri  (RÔR-ē)
Consoli, Michael  (kon-SŌL-ē)
Constantine, King  (KON-stən-tīn)
Constantine, Michael  (KON-stən-tēn)
Constantine, Tom  (KON-stən-tīn)
Conte, John  (KON-tē)
Conte, Richard  (KON-tē)
Conte, Victor  (KON-tē)
Contesti, Samuel  (säm-WEL  kon-TES-tē)
Conti, Tom  (KON-tē)
Conway, Jill Ker  (KÛR)
Cooder, Ry  (RĪ  KOO-dər)
Cook, Elisha  (ə-LĪ-shə)
Cooke, Alistair  (AL-ə-stər)
Coolio  (KOOL-ē-ō)
Cooper, Helene  (hə-LĒN)
Cooper, Jacqui  (JAK-ē)
Coote, Robert  (KOOT)
Copage, Marc  (kō-PÄZH)
Copland, Aaron  (KŌP-lənd)
Copley, Teri  (KŌP-lē)
Coppola, Carmine  (KŌP-ə-lə)
Coppola, Francis Ford  (KŌP-ə-lə)
Coppola, Sofia  (sō-FĒ-ə  KŌP-ə-lə)
Corabi, John  (kə-RAB-ē)
Corbijn, Anton  (KÔR-bin)
Cordes, Attrell  (ä-TREL  KÔR-dəs)
Cordier, Andrew  (KÔR-dē-ā)
Cordier, Constant  (KÔR-dē-ā)
Cordoba, Maximo  (kôr-DŌ-bə)
Corea, Chick  (kôr-Ē-ä)
Corella, Angel  (ÄN-hel  kôr-Ā-yä)
Corey, Shana  (SHĀ-nə  KÔR-ē)
Corigliano, John  (kôr-ig-lē-ÄN-ō)
Corman, Cis  (SIS)
Cormier, Rheal  (KÔR-mē-ā)
Cormier, Robert  (KÔR-mē-ər)
Cornelison, Michael  (kôr-NEL-i-sən)
Cornelson, David  (kôr-NEL-sən)
Corniel, Marcelino  (kôr-NĒL)
Cornyn, John  (KÔR-nin)
Corpi, Lucha  (LOOK-ə  KÔRP-ē)
Corraface, George  (KÔR-ə-fäs)
Correll, Charles  (kôr-EL)
Corrente, Michael  (kôr-EN-tē)
Cortelyou, George Bruce  (KÔR-tel-yoo)
Cortese, Dan  (kôr-TĀ-ze)
Cortese, Valentina  (vä-len-TĒ-nä  kôr-TĀ-ze)
Corzine, Jon  (KÔR-zīn)
Cosell, Howard  (kō-SEL)
Coslow, Sam  (KOZ-lō)
Cossack, Roger  (KOS-ak)
Cossins, James  (KOS-inz)
Cost, Jay  (KOST)
Costabile, David  (KOS-tə-bəl)
Costas, Bob  (KOS-təs)
Costas, Mary  (KOS-təs)
Coste, Chris  (KŌST)
Costello, Helene  (hə-LĀN)
Costello, Maurice  (MÔR-əs)
Costopoulos, William  (kä-STÄ-pä-lis)
Cote, Sylvain  (SIL-van  kō-TĀ)
Cotsworth, Staats  (STÄTS  KOTS-wûrth)
Coudraye, Henri de la Falaise de la  (ô[n]-RĒ  du-lä-fä-LEZ  du-lä-koo-DRĀ)
Coughlin, Father Charles E.  (KOG-lən)
Coughlin, John  (KÔF-lin)
Coughlin, Lawrence  (KÔF-lən)
Coughlin, Natalie.  (KOG-lən)
Coughlin, Paula  (KÔF-lin)
Coughlin, Tom  (KÔF-lin)
Coulier, David  (kool-YĀ)
Coulouros, George  (kul-OOR-əs)
Coulter, Ann  (KŌL-tər)
Couric, Katie  (KÛR-ik)
Cournoyer, David  (kər-NOI-ər)
Courte, Henri  (HEN-rē  KÔRT)
Courtenidge, Cicely  (SIS-ə-lē  KÔRT-ən-ij)
Coury, Fred  (KOO-rē)
Cousteau, Jacques  (ZHÄK  koo-STŌ)
Cousy, Bob  (KOO-zē)
Coutts, Alicia  (ə-LĒSH-yə  KOOTS)
Couturie, Bill  (koo-TOOR-ē)
Covais, Kevin  (kō-VĀ-əs)
Covarrubias, Miguel  (mē-GEL  kō-vä-ROO-bē-äs)
Coveney, Michael  (KUV-ə-nē)
Cover, Franklin  (KŌ-vər)
Coverdell, Paul  (KUV-ər-del)
Covey, Richard  (KUV-ē)
Covey, Stephen R.  (KUV-ē)
Covici, Pat  (kō-VĒ-chē)
Coville, Bruce  (KŌ-vil)
Cowan, D. Brookes  (KOU-ən)
Cowan, Jerome  (KOU-ən)
Cowan, Lester  (KOU-ən)
Cowan, Louis G.  (LOO-is  KOU-ən)
Cowl, Jane  (KOUL)
Cowles, Gardner  (KŌLZ)
Cowper, Steve  (KOOP-ər)
Cowperthwaite, Gabriela  (gab-rē-EL-ə  KOP-ûrth-wāt)
Coyote, Peter  (kī-ŌT-ē)
Cozza, Steven  (KŌZ-ə)
Crabbe, Buster  (KRAB)
Cragun, Richard  (KRĀG-ən)
Crain, Jeanne  (JĒN)
Crais, Robert  (KRĀS)
Crapo, Michael D.  (KRĀP-ō)
Cravat, Nick  (krə-VAT)
Cravath, Paul  (krə-VATH)
Craven, Gemma  (JEM-ə  KRĀ-vin)
Craver, Charles  (KRĀ-vər)
Crawford, Cheryl  (CHER-əl)
Creef, Elena Tajena  (tə-HĀN-ə)
Cregar, Laird  (LÂRD  krē-GÄR)
Creme, Lol  (LŌL  KRĒM)
Crichton, Charles  (KRĪT-ən)
Crichton, Don  (KRĪT-ən)
Crichton, Michael  (KRĪT-ən)
Cringely, Robert X.  (KRINJ-lē)
Criqui, Don  (KRIK-ē)
Crisara, Raymond  (kri-SÄ-rə)
Crist, Judith  (KRIST)
Cristal, Linda  (krē-STÄL)
Cristofer, Michael  (kris-TOF-ər)
Crivello, Kirk  (krə-VEL-ō)
Croce, A.J. (KRŌCH-ē)
Croce, Arlene (KRŌCH-ē)
Croce, Jim (KRŌCH-ē)
Cronyn, Hume  (HYOOM  KRŌ-nən)
Croset, Paule  (PÔL-ə  krō-SĀ)
Croucier, Juan  (KWÄN  KROO-sē-ə)
Croughwell, Charlie  (KRŌ-wel)
Crowe, Adm. William J., Jr.  (KROU)
Crowell, Rodney  (KROU-əl)
Crowley, Aleister  (AL-is-tər  KRŌ-lē)
Crowley, Bob  (KRŌL-ē)
Crowley, Candy  (KRŌL-ē)
Crowley, Joseph  (KROUL-ē)
Crowley, Monica  (KROUL-ē)
Crowley, Pat  (KROUL-ē)
Crowninshield, Frank  (KROUN-in-shēld)
Crudup, Big Boy  (KRUD-əp)
Crudup, Billy  (KROOD-up)
Crum, Shutta  (SHUT-ə  KRUM)
Crumb, Aline  (ā-LĒN)
Crummel, Susan Stevens  (KRUM-əl)
Crupi, Joann “Jodi”  (KROO-pē)
Cruz, Celia  (SĒL-yə  KROOS)
Cruse, Howard  (KROOZ)
Cruz, Brandon  (KROOZ)
Cruz, Wilson  (KROOZ)
Cruzan, Nancy  (kroo-ZAN)
Cruze, James  (KROOZ)
Cseh, Laszlo  (LÄZ-lō  CHE)
Csikszentmihalyi, Dr. Mihaly  (CHIK-sent-mē-hī-ē)
Csollany, Szilveszter  (sil-VES-tər  shə-LON)
Csonka, Larry  (ZONG-kə)
Ctvrtlik, Bob  (stə-VÛRT-lik)
Cuaron, Alfonso  (kwä-RŌN)
Cubin, Barbara  (KYOO-bin)
Cuccinelli, Ken  (kooch-ə-NEL-ē)
Cuccioli, Robert  (koo-CHYŌL-ē)
Cuccurullo, Warren  (koo-kə-RUL-ō)
Cuche, Didier  (DID-ē-ā  KOOSH)
Cucu, Ciprian  (CHIP-rē-än  koo-KOO)
Cuellar, Frank  (KWĀ-yär)
Cuesta, Henry  (KWES-tə)
Cuesta, Michael  (KWES-tə)
Cugat, Xavier  (ZĀV-yir  KOO-gät)
Cugini, Don  (koo-JĒN-ē)
Cukor, George  (KYOO-kôr)
Culea, Melinda  (kə-LĀ-ə)
Culhane, Shamus  (SHĀ-məs  KÜL-hān)
Cullen, Countee  (KOUN-tē)
Culpepper, Daunte  (DÄN-tā  KUL-pep-ər)
Culson, Javier  (HÄ-vē-ā  KOOL-son)
Cummings, Diana  (dē-AN-ə)
Cummings, Susan  (soo-ZÄN)
Cunanan, Andrew Phillip  (koo-NÄN-ən)
Cundiff, Kerry  (KUN-dif)
Cuneo, Ernest  (KYOO-nē-ō)
Cunningham, Merce  (MÛRS  KUN-ing-ham)
Cunxin, Li  (LĒ  SHWIN-SIN)
Cuny, Fred  (KYOON-ē)
Cuoco, Kaley  (KĀ-lē  KWŌ-kō)
Cuomo, Chris  (KWŌ-mō)
Cuomo, Mario  (MAR-ē-ō  KWŌ-mō)
Cupit, Jackie  (KYOO-pit)
Cupo, Pat  (KOO-pō)
Cura, Jose  (KOOR-ä)
Curle, Chris  (KÛRL)
Currie, Edwina  (ed-WIN-ə)
Curtiz, Michael  (kir-TĒZ)
Cusack, Cyril  (SĒR-əl  KYOO-sak)
Cusack, Ann  (KYOO-sak)
Cusack, Bill (KYOO-sak)
Cusack, Joan (KYOO-sak)
Cusack, John (KYOO-sak)
Cusack, Niamh  (NĒV  KYOO-sak)
Cusack, Sinead  (shə-NED  KYOOS-ak)
Cusack, Sorcha  (SÔR-hä  KYOO-sak)
Cuse, Carleton  (KYOOZ)
Cusik, Catherine  (KYOO-sik)
Cutie, Alberto  (KOO-tē-Ā)
Cutrofello, Mary  (koo-trə-FEL-ō)
Cuyjet, Marion Durham  (soo-ZHĀ)
Cvetic, Matt  (sə-VET-ik)
Cybulski, Zbigniew  (ZBĒG-nyef  tsi-BOOL-skē)
Cylke, Frank Kurt  (SIL-kē)
Cypher, Jon  (SĪ-fər)
Cyrus, Billy Ray  (SĪ-rəs)
Cyrus, Miley  (SĪ-rəs)
Czak, Jim  (ZAK)
Czako, Krisztina  (CHÄK-ō)
Czerny, Carl  (CHÛR-nē)
Czerny, Henry  (CHÛR-nē)
Czisny, Alissa  (SIZ-nē)
Czuchry, Matt  (ZOO-krē)
Czudaj, Harald  (CHOO-dī)
Czyz, Bobby  (CHEZ)

Key to pronunciation

Back to top

D

Daalder, Ivo  (Ē-vō  DÄL-dər)
Dabadie, Michael  (DAB-ə-dē)
D'Abo, Olivia  (DÄB-ō)
Dabney-Perez, Michelle  (PER-ez)
Dacascos, Mark  (də-KOS-kōs)
Dache, Lilly  (dä-SHĀ)
Dacyczn, Amy  (də-SIZH-ən)
Daehlie, Bjorn  (BYÔRN  DÄL-ē)
Dae-Jung, Kim  (dä-JOONG)
D’Agnese, Joseph  (dag-NĒS)
D'Agostino, Lea  (LĀ-ə  dē-ag-əs-TĒN-ō)
Dahl, Roald  (RŌ-əld  DÄL)
Dahler, Don  (DĀ-lər)
Dahlquist, Ake  (ŌK-ə  DÄL-kvist)
Dahmer, Jeffrey  (DÄM-ər)
Dahmer, Lionel  (DÄM-ər)
Dahmer, Vernon  (DĀM-ər)
Daigneau, Kenneth  (dan-YŌ)
Daigneault, Taylor  (dān-YŌ)
Daimatoff, Michael  (DĒM-ä-tōf)
Daladier, Edouard  (ā-DWÄR  dä-läd-YĀ)
D'Alemberte, Talbot  (TÄL-bət  DAL-əm-birt)
D'Alessio, Carmen  (də-LES-ē-ō)
D'Alessio, Kitty  (də-LES-ē-ō)
D'Algy, Helen  (dal-JĒ)
Dalio, Marcel  (DÄL-ē-ō)
Dalmores, Aimee  (Ī-mē  däl-MÔR-es)
Dalrymple, Jean  (DAL-rim-pəl)
Daly, Tyne  (TĪN)
D'Amato, Alfonse "Al"  (də-MÄT-ō)
D'Amato, Grace  (də-MÄT-ō)
D'Amato, Paul "Skinny"  (də-MÄT-ō)
D'Amboise, Jacques  (ZHÄK  dam-BWÄZ)
D'Amboise, Charlotte  (dam-BWÄZ)
D'Amboise, Christopher  (dam-BWÄZ)
D'Ambrosio, Franc  (FRANK  dē-am-BRŌ-zē-ō)
Damerel, Donna  (DA-mər-el)
D’Amico, Marcus  (də-MĒK-ō)
Damita, Lili  (də-MĒT-ə)
Damm, Raymond C.  (DÄM)
Damone, Vic  (də-MŌN)
Damrosch, Leopold  (DÄM-rosk)
Damrosch, Walter  (Amer.- DAM-rosh; German – VÄL-ter DÄM-rosk)
Dana, Bill  (DĀ-nä)
Dana, Leora  (DĀ-nä)
Dana, Viola  (vī-ŌL-ə  DĀN-ə)
Dancel, Genora  (jen-ÔR-ə  DAN-səl)
Dandola, John  (DAN-də-lə)
D'Andrea, Tom  (dan-DRĀ-ə)
D'Angelo, Beverly  (dē-AN-jel-ō)
Danger, Mary  (DĀN-jər)
Dangin, Pascal  (dän-ZHÄ[N])
Daniele, Graciela  (grät-sē-EL-ä  dän-YEL)
Daniell, Henry  (dan-YEL)
Daniels, Bebe  (BĒ-bē)
Daniels, Josephus  (jō-SĒF-əs)
Danilova, Alexandra  (dä-NĒL-ō-vä)
Danilova, Olga  (dä-NĒL-ō-vä)
Dannay, Frederic  (da-NĀ)
Dano, Linda  (DAN-ō)
Dano, Royal  (DĀ-nō)
Dante, Nicholas  (DÄN-tā)
Danticat, Edwidge  (ed-WĒZH  DÄN-ti-kä)
Dantine, Helmut  (HEL-müt  dän-TĒN)
D'Antoni, Phil  (DAN-tə-nē)
DaPron, Louis  (LOO-ē  də-PRON)
D'Aquino, John  (dē-ə-KWĒN-ō)
Darabont, Frank  (DAR-ə-bänt)
Daragahi, Borzou  (BÔR-zoo  där-ə-GÄ-hē)
D'Arbanville, Patti  (DÄR-bən-vil)
D'Arby, Terence Trent  (DÄR-bē)
Darden, Severn  (SEV-ûrn  DÄR-dən)
Dare, Yinka  (dä-RĀ)
Darger, Henry  (DÄR-jər)
D’Arnaud, Travis  (där-NŌ)
D'Arrast, Harry  (də-RAST)
Darrow, Siobhan (shə-VÔN)
Darvas, Lili  (LĒ-lē  DÄR-väsh)
Darvi, Bella  (DÄR-vē)
Daschle, Tom  (DASH-əl)
Daskam, Josephine  (DAS-kəm)
Dassin, Jules  (JOOLZ  DAS-in)
Dastmalchi, Hamid  (hä-MĒD  däst-MÄL-chē)
Datlow, Ellen  (DAT-lō)
Daubechies, Ingrid  (DŌB-chē)
D'Aulaire, Ingre  (E[N]-grē  DŌ-LER)
Daum, Raymond  (DOM)
Dauphin, Claude  (KLŌD  dō-FA[N])
Daval, Nicola  (NIK-ə-lə  də-VÄL)
Davalos, Dick  (DAV-ə-lōs)
Davern, Kenny  (də-VÛRN)
Daves, Delmer  (DĀVZ)
Davi, Robert  (DÄV-ē)
David, Priva  (PRĒV-ə)
Davide, Hilario  (ē-LÄR-ē-ō  dä-VĒ-dā)
Davidhazy, Andrew  (DĀ-vid-HÄ-zē)
Davidovich, Bella  (dä-vē-DŌ-vich)
Davidovich, Lolita  (də-VID-ə-vich)
Davidtz, Embeth  (EM-peth  DĀ-vits)
Davies, Dave  (DĀV-is)
Davies, Geraint Wyn  (gə-RÄNT  WIN  DĀV-ēz)
Davies, Howard  (DĀV-ēz)
Davies, Iestyn  (YES-tin)
Davies, Laura  (DĀV-ēz)
Davies, Marion  (DĀV-ēz)
Davies, Norman  (DĀV-is)
Davies, Paul  (DĀV-is)
Davies, Ray  (DĀV-is)
Davies, Rhys  (RĒS  DĀV-is)
Davies, Richard  (DĀV-is)
Davis, Bette  (BET-ē)
Davis, Elois  (e-LŌ-is)
Davis, Geena  (JĒN-ə)
Davis, Lise  (LEE-sə)
Davis, Michaela  (mə-Kə-lä)
Davis, Shani  (SHÄ-nē)
Davis, Terrell  (tə-REL)
Davis, Thulani  (tə-LÄN-ē)
Davis, Virginia B. "Si"  (SĪ)
Davis, Warwick  (WÄR-ik)
Davol, Marguerite W.  (də-VŌL)
Davutoglu, Ahmet  (dä-woo-TŌ-loo)
Dayan, Yael  (yä-EL  dī-AN)
de Acosta, Mercedes  (mər-SĀ-dēz  dā-ə-KOS-tə)
Deakins, Roger  (DĒK-inz)
De Bakey, Dr. Michael  (də-BĀK-ē)
DeBarge, Kristina  (kris-tə-NĒ-ə  də-BÄRZH)
de Basil, Wasily  (VÄ-si-lē  de-bä-ZĒL)
Debat, Alexis  (dā-BA)
De Blanc, Albert  (də-BLÄNK)
De Blasio, Ron  (də-BLÄS-ē-ō)
DeBleik, Jan  (YÄN  də-BLĒK)
DeBlois, Tony  (də-BLOIZ)
DeBoer, Jan  (YÄN  də-BÔR)
DeBoer, Jessica  (də-BÔR)
DeBoer, Roberta  (də-BÔR)
De Bont, Jan  (YÄN  də-BONT)
de Borchgrave, Arnaud  (ÄR-nō  də-BÔR-gräv)
DeBra, Arthur  (də-BRĀ)
de Branges, Louis  (LOO-Ē  de-BRÄNZH)
Debrow, Burt  (di-BRŌ)
de Bruijn, Inge  (ING-gə  də-BROUN)
Debuskey, Merle  (də-BUS-kē)
DeBusschere, Dave  (də-BOOSH-ər)
DeCarava, Roy  (dē-kä-RÄ-vä)
DeCinces, Doug  (də-SIN-sā)
De Concini, Dennis  (dē-kon-SĒ-nē)
de Cordoba, Pedro  (PĀ-drō  dē-KÔR-dō-bä)
de Cordova, Fred  (dē-KÔR-də-və)
Deeds, R. Creigh  (KRĒ)
Dees, Mary  (DĒZ)
Dees, Morris  (DĒZ)
Dees, Rick  (DĒZ)
DeFazio, Peter A.  (də-FÄ-zē-ō)
DeFelice, Cynthia  (dē-fə-LĒS)
De Felitta, Raymond  (dē-fə-LĒT-ə)
Deford, Frank  (di-FÔRD)
de Fox, Martha Sahagun  (MÄR-tä  sä-GOON)
DeFunis, Marco  (di-FYOO-nis)
de Gaulle, Charles  (SHÄRL  də-GŌL)
DeGeneres, Ellen  (də-JEN-ə-rəs)
DeGette, Diana  (də-GET)
de Givenchy, Hubert L.  (oo-BÂR  də-ZHĒ-vä(n)-SHĒ)
DeGuerin, Dick  (də-GER-in)
de Guzman, Josie  (dē-GOOZ-mən)
deHass, Darius  (DAR-ē-əs  də-HÄS)
De Haven, Gloria  (dē-HĀ-vin)
Dehn, Frank  (DĒN)
Dehner, John  (DĀ-nər)
Deibert, Irwin  (DĪ-bûrt)
Deigh, Khigh  (KĪ  DĒ)
DeJean, Mike  (di-ZHÄN)
DeJesus, Georgina / “Gina”  (JĒ-nä  dē-hā-SOOS)
de Jong, Antoinette  (än-twän-ET  dē-YONG)
De Kruif, Paul  (də-KRĪF)
Delafield, Cyn  (SIN  DEL-ə-fēld)
Delahunt, William  (DEL-ə-hunt)
Delamain, Aimee  (ĀM-ē  DEL-ə-mān)
DeLamielleure, Joe  (də-lä-mə-LĒR)
Delaney, Shelagh  (SHĒ-lä)
De La O, Maria  (dā-lā-Ō)
De La Pena, Terri  (dā-lä-PĀN-yə)
de Lappe, Gemze  (JEM-zē  dē-LAP)
de la Renta, Oscar  (dā-lä-REN-tä)
DeLaria, Lea  (LĒ-ə  də-LÂR-ē-ə)
de la Rionda, Bernie  (del-ä-rē-ON-dä)
De La Rua, Fernando  (fûr-NÄN-dō  dā-lä-ROO-ä)
De la Torre, Julio  (HOO-lē-ō  dā-lä-TÔR-ā)
de la Tour, Frances  (dā-lä-TOOR)
DeLaughter, Bobby  (də-LÔT-ər)
De Laurentiis, Dino  (DĒ-nō  dā-lôr-EN-tis)
DeLauro, Rosa  (də-LOU-rō)
De Lavallade, Carmen  (də-LÄV-ə-läd)
De La Villehuchet, Rene Thierry  (re-NĀ  tə-RĒ  də-lə-vil-ə-CHĀ)
De Leeuw, Bert  (də-LOO)
De Leeuw, Lisa  (LĒS-ə  də-LĀ-oo)
Delfino, Majandra  (mə-HÄN-drə  del-FĒN-ō)
D'Elia, Bill  (də-LĒ-ə)
de Liagre, Alfred  (dā-lā-ÄG-rä)
Deliang, Li  (LĒ  dē-lē-ÄNG)
Delibes, Leo  (LĀ-ō  də-LĒB)
Delich, Craig  (DEL-ik)
Delich, David  (DEL-ik)
Della Chiesa, Vivian  (del-ə-KYĀZ-ə)
della Cioppa, Guy  (del-ə-CHOP-pə)
Della Famina, Jerry  (DEL-ə-fə-MĒ-nə)
Dellinger, David  (DEL-in-jər)
Delmore, Alycia  (ə-LĒSH-ə  DEL-môr)
Delo, Ken  (DĒ-lō)
DeLoach, Joe  (də-LŌCH)
DeLotel, James  (dē-lō-TEL)
Del Sarto, Andrea  (än-DRĀ-ə  del-SÄR-tō)
Delsener, Ron  (DELZ-nər)
Del Toro, Benicio  (bə-NĒS-sē-ō)
De Luise, Dom  (DOM  DEL-oo-ĒZ)
Del Valle, Jaime  (HĪM-ē  del-VĪ-ā)
DeLys, Gogo  (də-LĒS)
Delzceg, Emeric  (DEL-seg)
de Maiziere, Lothar  (LŌ-tär  də-mä-ZÂR)
de Man, Paul  (də-MÄN)
DeMange, George “Big Frenchy”  (də-MĀNJ)
Demarchelier, Patrick  (dē-märsh-lē-Ā)
Demarest, William  (DEM-ə-rəst)
Demaret, Jimmy  (də-MER-it)
Demas, Corinne  (kə-RIN  DĒ-mis)
de Matteo, Drea  (DRĀ  dē-mə-TĀ-ō)
Demczur, Jan  (DEM-chər)
deMerode, Prince  (dē-mə-RŌD)
Demetral, Chris  (DEM-i-träl)
Demi  (DEM-ē)
De Mille, Cecil B.  (SES-il)
DeMint, Jim  (də-MENT)
Demis, Lashinda  (lä-SHIN-dä  DĒ-mis)
Demjanjuk, John  (dem-YÄN-yük)
Demme, Jonathan  (DEM-ē)
Demme, Ted  (DEM-ē)
Demong, Bill  (dē-MONG)
de Moraes, Ron  (dem-ûr-Ī-əs)
de Moraes, Vinicius  (vin-IS-ē-əs  də-môr-ĪS)
DeMornay, Rebecca  (də-MÔR-nā)
DeNagy, Tibor  (TĒ-bôr  də-NÄZH)
Deneen, Patrick  (də-NĒN)
De Niro, Robert  (də-NĒR-ō)
Denneny, Michael  (DEN-ə-nē)
DePackh, Maurice B.  (də-PAK)
DePaola, Tomie  (TOM-ē  də-POUL-ə)
Depardieu, Gerard  (zhâr-ÄR[D]  de-pär-DYÛ)
deParrie, Paul  (də-PAR-ē)
dePasse, Suzanne  (də-PAS)
Depinet, Ned  (DEP-in-ā)
De Putti, Lya  (LĒ-ə  dē-POO-tē)
De Puy, William E.  (də-PYOO)
De Rezske, Jean  (ZHO[n]  də-RES-kē)
Derickson, Uli  (OOL-ē)
De Rochemont, Louis  (LOO-ē  də-RŌSH-mont)
Derosier, Michael  (də-RŌ-zē-ā)
Derr, Richard  (DÛR)
Derricks, Cleavant  (klə-VÄNT)
D'Errico, Donna  (dē-ER-ə-kō)
Derrida, Jacques  (zhäk  dâr-ē-DÄ)
Desai, Kiran  (KĒR-ən  də-SĪ)
de Sam Lazaro, Fred  (dē-sam-LAZ-ə-rō)
Des Barres, Michael  (də-BÄR)
Des Barres, Pamela  (də-BÄR)
Descalso, Daniel  (des-KAL-sō)
Deschanel, Caleb  (KĀ-ləb  dā-shə-NEL)
Deschanel, Zooey  (ZŌ-ē  dā-shə-NEL)
Desert, Alex  (dā-ZÂR)
Des Forges, Alison  (dā-FÔRZH)
Deshaies, Jim  (də-SHĀZ)
De Sica, Vittorio  (vē-TÔR-ē-ō  dē-SĒK-ä)
DesLauriers, Rick  (de-LÔR-ē-ā)
Deslys, Gaby  (də-LĒ)
Desormeaux, Kent  (də-SÔR-mō)
Desplat, Alexandre  (des-PLA)
Dessens, Elmer  (də-SENZ)
De Stael, Nicolas  (də-STÄL)
Despatie, Alexandere  (al-əx-AN-dər  dā-pä-TĒ)
Destein, Joe  (des-TĒN)
Dethlefsen, Merlyn H.  (DETH-lef-sən)
Detlie, John  (DET-lē)
de Toth, Andre  (də-TOTH)
Deukmejian, George  (dook-MĀJ-yin)
Deutch, John  (DOITSH) 
Deutsch, Andre  (DOITSH)
Deutsch, David  (DOITSH)
Deutsch, Helen  (DOITSH)
Deutsch, Linda  (DOITSH)
Deutsch, Patti  (DOITSH)
Deutsch, Peter  (DOITSH)
Deutsch, Stephanie  (DOITSH)
De Valera, Eamon  (ĀM-ən  dev-ə-LER-ə)
Devane, William  (də-VĀN)
de Varona, Donna  (dev-ə-RŌ-nə)
Deveau, Edward  (də-VŌ)
Devereaux, Jude  (DEV-ə-rō)
Devereaux, Sy  (DEV-ə-rō)
Devers, Gail  (DĒV-ərz)
Devine, Andy  (də-VĪN)
Devine, George  (də-VĒN)
DeVito, Danny  (də-VĒT-ō)
Devo  (DĒ-vō)
Devol, Frank  (də-VÔL)
DeVorizon, Barry  (də-VÔR-ə-zon)
De Vries, Peter  (də-VRĒZ)
de Waart, Edo  (Ā-dō  də-VÄRT)
Dewan, John  (də-WÄN)
DeWilde, Brandon  (də-WIL-də)
DeWilde, Fritz  (də-WIL-də)
DeWine, Mike  (də-WĪN)
Dezhurov, Vladimir  (də-ZHOOR-äf)
Dhaliwal, Daljit  (DAL-jēt  DAL-ə-wäl)
Diaghilev, Sergei  (sir-GĀ  DYÄ-gi-lef)
Diallo, Amidoo  (AM-i-doo  dē-ÄL-ō)
Dianis, Judith Browne  (BROWN dī-AN-is)
Dias, Denny  (DĒ-az)
Diaz, Junot  (JOO-nō  DĒ-äz)
Diaz, Oliver  (DĪ-az)
Diaz-Balart, Lincoln  (DĒ-az-bä-LÄRT)
Diaz-Balart, Mario  (DĒ-az-bä-LÄRT)
Dibiasi, Klaus  (dē-bē-ÄS-ē)
Dibiasi, Thomas  (dē-bē-ÄS-ē)
DiCamillo, Mark  (dē-kə-MIL-ō)
DiCaprio, Leonardo  (də-KAP-rē-ō)
Di Centa, Giorgio  (JÔR-jyō  dē-CHEN-tä)
diCesare, Michael  (də-CHEZ-ə-rā)
DiCesare, Toby  (də-SĒZ-ər)
DiCicco, Pat  (də-CHĒK-ō)
DiCillo, Tom  (dē-CHIL-ō)
Dickman, Audrey Peart  (PÂRT)
DiDia, Maria  (də-DĒ-ə)
Didion, Joan  (DID-ē-ən)
Didrikson, Babe  (DĒ-drik-sən)
Diegel, Lou  (DĒG-əl)
Diem, Ngo Dinh  (NŌ-DIN-[D]ZYEM)
Diener, Joan  (DĒN-ər)
Dienst, Jonathon  (DĒNST)
Dierker, Larry  (DÛR-kər)
Dies, Martin  (DĪZ)
Dieterle, William  (DĒT-ər-lē)
Dietrich, Marlene  (mär-LĀ-nä  DĒ-trik)
Dietz, David  (DĒTS)
Dietz, Howard  (DĒTS)
Dietz, Park  (DĒTS)
Di Fillipo, Paul  (dē-fi-LĒP-ō)
DiFrancisco, Donald  (dē-fran-SES-kō)
DiFranco, Ani  (ÄN-ē  də-FRANK-ō)
diGenova, Joseph  (də-JEN-ə-və)
Digges, Dudley  (DIGZ)
DiGia, Ralph  (di-JĒ-ə)
DiGiacomo, Frank  (də-JOK-ə-mō)
Dihigo, Martin  (də-HĒG-ō)
Dillane, Stephen  (də-LĀN)
Dillinger, John  (DIL-in-jər)
Dillon, Mia  (MĪ-ə)
Di Maio, Vincent  (di-MĪ-ō)
Dimas, Trent  (DĒM-əs)
Dimitrius, Jo-Ellan  (JŌ-EL-ən  di-MĒ-trē-əs)
Dimon, Jamie  (JĀ-mē  DĪ-mən)
Dimond, Diane  (DĪ-mənd)
DiMucci, Dion  (DĒ-on  də-MOO-chē)
Dineen, Maeve  (MĀV  də-NĒN)
Dinerstein, Steven  (DIN-ər-stēn)
Dinesen, Isak  (Ē-säk  DĒN-ə-sən)
Dinklage, Peter  (DINK-ləj)
Dio, Ronnie James  (DĒ-ō)
DioGuardi, Joseph J.  (dē-ō-GWÄR-dē)
DioGuardi, Kara  (KAR-ə  dē-ō-GWÄR-dē)
Dion, Celine  (sə-LĒN  dē-ON) 
Dionne, Elzire  (el-ZĒR  dē-ON)
Dionne, E.J.  (dē-ON)
Dionne Quintuplets  (dē-ON)
Diop, DeSagana  (sə-GÄN-ə  JOP)
DiPego, Gerald  (dē-PĀG-ō)
Disend, Michael  (DĪ-sənd)
Dismukes, Dizzy  (dis-MYOOKS)
Disque, Brice  (DISK)
Ditz, Nancy  (DĒTS)
Diuguid, John P.  (DOO-gid)
Divac, Vlade  (VLÄD-ē  dē-VOTS)
DiVall, Linda  (də-VÄL)
Divcic, Zoran  (ZÔR-ən  DĒV-chich)
Dizdarevic, Zlatko  (ZLÄT-kō  dēz-dä-REV-ich)
Dizefalo, Ray  (di-ZEF-ə-lō)
Djalili, Omid  (Ä-mid  jä-LĒ-lē)
Djerassi, Carl  (jər-AS-ē)
Djilas, Milovan  (MĒL-ə-vän  JĒ-läs)
Djindjic, Zoran  (ZÔR-ən  JIN-jich)
Djindjihashvili, Nodar  (jin-jē-häsh-VĒ-lē)
Djokovik, Novak  (NŌ-väk  JŌ-kō-vich)
Djordjadze, Nana  (jôr-JAD-zə)
Djukanovic, Milo  (MĒ-lō  joo-KAN-ō-vich)
D’Lugoff, Art  (də-LOO-gôf)
D'Lyn, Shae  (SHĀ  də-LIN)
Dmytryk, Edward  (də-MĒ-trik)
Dobre, Aurelia  (ôr-ĒL-yä  dō-BRĀ)
Dockstader, Lew  (DOK-stad-ər)
Doctorow, E.L.  (DOC-tə-rō)
Doel, Frank  (DŌ-el)
Doenitz, Karl  (DÛ-nits)
Doerig, Nancy  (DER-ig)
Doerr, John  (DÔR)
Doglione, Col. John A.  (dō-LYŌ-nē)
Doig, Ivan  (ĪV-ən  DOIG)
Dokken, Don  (DOK-ən)
Dolcefino, Wayne  (dōl-chə-FĒN-ō)
Dolenz, Ami  (Â-mē  DŌ-lənz)
Dolenz, George  (DŌ-lənz)
Dolenz, Mickey  (DŌ-lənz)
Dolibois, John E.  (DOL-ē-boi)
Dollahite, Vernon  (DOL-ə-hīt)
Domenici, Pete  (də-MEN-i-chē)
Domergue, Faith  (dō-MÂRG)
Domi, Tanya  (TAN-yə  DŌ-mē)
Domingo, Placido  (PLÄS-ē-dō  dō-MĒNG-gō)
Dominguez, Colleen  (dō-MING-gez)
Domini, Amy  (DOM-i-nē)
Donaghy, Tim  (DON-ə-gē)
Donat, Peter  (DŌ-nat)
Donat, Robert  (DŌ-nat)
Donen, Stanley  (DON-ən)
Donenfeld, Irwin  (DON-ən-feld)
Doner, Kitty  (DŌ-nər)
Dones, Elvira  (DŌ-nez)
Dong, Lee Han  (Ē-HÄN-DÔNG)
Donghi, Dionne  (dē-ON  DON-gē)
Donie, Scott  (DŌ-nē)
Donleavy, J.P.  (DUN-lēv-ē)
Donlevy, Brian  (DON-lev-ē)
Donnell, Jeff  (du-NEL)
D'Onofrio, Vincent  (də-NOF-rē-ō)
Dotel, Octavio  (äk-TĀV-vē-ō  dō-TEL)
Donovan, Elisa  (ə-LĒS-ə)
Doohan, James  (DOO-ən)
Dopheide, Hazel  (dō-FĒD-ē)
Doppelt, Gabe  (GAB-ē  DŌP-əlt)
Doran, Ann  (də-RAN)
Dorfman, Ariel  (ÄR-ē-əl  DÔRF-män)
Dorough, Bob  (də-RŌ)
Dors, Diana  (DÔRZ)
D'Orsay, Fifi  (dôr-SĀ)
Dorsett, Tony  (dôr-SET)
Dotel, Octavio  (ok-TĀ-vē-ō  dō-TEL)
Dotrice, Karen  (dō-TRĒS)
Dotrice, Roy  (dō-TRĒS)
Doubilet, David  (DOO-bi-lā)
Doubront, Felix  (doo-BRONT)
Doucett, Linda  (doo-SET)
Doucette, John  (doo-SET)
Dougherty, Eddie  (DOK-ər-tē)
Dougherty, Eugene  (DOK-ər-tē)
Dougherty, Harold “Doc”  (DOK-ər-tē)
Dougherty, Jill  (DŌ-ər-tē)
Dougherty, Jim  (DŌ-ər-tē)
Dougherty, William E.  (DŌ-ər-tē)
Douglas, Illeana  (il-ē-ÄN-ə)
Douglas-Home, Alec  (HYOOM)
Doumani, Brenda  (doo-MÄN-ē)
Doumanian, Jean  (doo-MĀN-ē-ən)
Doumit, Ryan  (DŌ-mit)
Douridas, Chris  (dôr-ĒD-əs)
Dourif, Brad  (DÔR-if)
Dovolani, Tony  (dov-ə-LÄN-ē)
Dowaliby, Cyndi  (du-WÄL-ə-bē)
Dowaliby, David  (du-WÄL-ə-bē)
Downe, Taime  (TĀ-mē  DOUN)
Dozier, Lamont  (DŌ-zhər)
Dozier, William  (DŌ-zhər)
Dozois, Gardner  (də-ZWÄ)
Dozoretz, Beth  (DŌ-zə-rets)
Drache, Eric  (DRĀK)
Draghi, Mario  (DRÄ-gē)
Drake, Galen  (GĀ-lən)
Dravecky, Dave  (drə-VEK-ē)
Drazan, Anthony  (DRĀZ-ən)
Dre, Dr.  (DRĀ)
Drechsler, Heike  (HĪK-ə  DREX-ler)
Drei, Alisa  (ə-LĒS-ə  DRĪ)
Dreier, David  (DRĪ-ər)
Drese, Ryan  (DRĒS)
Dreyer, Carl  (DRĪ-ər)
Dreyfus, Max  (DRĪ-fəs)
Dreyfus, Richard  (DRĪ-fəs)
Dreyfuss, Randy  (DRĀ-fəs)
Drinan, Father Robert F.  (DRĪ-nən)
Driskell, David C.  (DRIS-kəl)
Drivas, Robert  (DRĪV-əs)
D’Rivera, Paquito  (pä-KĒT-ō  dē-rə-VÂR-ə)
Drollet, Dag  (DAG  drō-LĀ)
Dropo, Walt  (DRŌ-pō)
Drtina, Prokop  (dər-TYIN-ə  PRŌ-kop)
Drucker, Olga Levy  (LE-vē  DRUK-ər)
D'Souza, Dinesh  (də-NESH  də-SOO-zə)
Dube, John Langalibalele  (LÄNG-gä-lē-bä-LĀ-lā  DOO-bā)
Duberstein, Ken  (DOOB-ər-stēn)
DuBois, Allison  (doo-BWÄ)
Dubois, Lady Dorothea  (doo-BWÄ)
DuBois, Ja'net  (JAN-ət  doo-BWÄ)
DuBois, Joshua  (doo-BWÄ)
Dubois, Larry  (doo-BWÄ)
Du Bois, W.E.B.  (də-BOIS)
Du Bois, Yolanda  (də-BOIS)
Dubov, Adam  (DYOO-bov)
Dubov, Paul  (doo-BOV)
Du Brow, Kevin  (doo-BRŌ)
Dubus, Andre  (du-BYOOS)
Ducas, George  (DOOK-əs)
Duchacek, Ivo  (ĒV-ō  DOOK-ä-chek)
Duchain, Dan  (doo-SHĀN)
Duchesnay, Isabelle  (doo-SHĀ-nē)
Duchesnay, Paul  (doo-SHĀ-nē)
Duchin, Eddy  (DOO-chin)
Duchin, Peter  (DOO-chin)
Duchovny, David  (də-KUV-nē)
Duchow, Peter  (doo-SHŌ)
Duchscherer, Jason  (DOOK-shər)
Ducommun, Rick  (DOOK-ə-mən)
Ducovny, Amran  (də-KUV-nē)
Dudamel, Gustavo  (goo-STÄ-vō  DOOD-ə-MEL)
Dudek, Aly  (DOO-dek)
Dudinskaya, Natalia  (doo-DIN-skī-ə)
Due, Tananarive  (tə-NÄN-ə-rēv  DOO)
Duelfer, Charles  (DOOL-fər)
Duerson, Dave  (DOO-ər-sən)
Dufresne, Andy  (dyoo-FRĀN)
Dufresne, Craig  (doo-FRĀN)
Dufresne, John  (doo-FRĀN)
Dufresne, Wylie  (doo-FRĀN)
Dugan, Dennis  (DOO-gən)
Dugan, Donald  (DOO-gən)
Dugan, Tom  (DOO-gən)
Dugard, Jaycee Lee  (JĀ-sē  DOO-gärd)
Dugas, Gaetan  (gā-TÄ[N]  doo-GÄ)
Dugas, Julian R.  (doo-GÄ)
Duggan, Ervin S.  (DUG-ən)
Duggan, Jan  (DUG-ən)
Duhamel, Josh  (du-MEL)
Duhigg, Charles  (DOO-hig)
Duiker, W. J.  (DĪ-kər)
Dujardin, Jean  (ZHÄ[N]  doo-zhär-DA[N]
Dukakis, Michael  (doo-KÄ-kis)
Dukakis, Olympia  (doo-KÄ-kis)
Duke, Angier Biddle  (AN-jər)
Dulaski, Ilona  (doo-LAS-kē)
Dulebohn, Paul  (DOOL-ə-bon)
Dulebohn, Philip  (DOOL-ə-bon)
Dullea, Kier  (KĒR  doo-LĀ)
Dumais, Troy  (doo-MĀ)
Dumas, Roland  (rō-LÄN  doo-MÄ)
du Meuron, Pierre  (də-myoor-ÄN)
Dummar, Melvin  (DOO-mär)
Duna, Steffi  (STEF-ē  DOON-ə)
Duncan, Arne  (ÄR-nē)
Dundee, Angelo  (dun-DĒ)
Dungjen, Jason  (DUN-jən)
Dungy, Tony  (DUN-jē)
Dunham, Corydon B.  (KÔR-ē-dun  DUN-əm)
Dunleavy, Steve  (dun-LĒV-ē)
Dunleavy, Rosemary  (DUN-lē-vē)
Dunne, Dominick  (DUN)
Dunne, Irene  (DUN)
Dunning, Zoe  (ZŌ-ē)
Dunye, Cheryl  (SHER-əl  doon-YĀ)
Dupee, Frederick  (doo-PĒ)
Duperow, Jack  (DOO-pə-rō)
Duplass, Jay  (doo-PLÄS)
Duplass, Mark  (doo-PLÄS)
Dupnik, Clarence  (DOOP-nik)
du Pont, John E.  (də-PONT)
DuPre, Flint  (doo-PRĀ)
du Pre, Jacqueline  (doo-PRĀ)
Dupree, Roland  (RŌ-lənd  doo-PRĀ)
Duprez, June  (doo-PRĀ)
Dupuis, Raymond  (doo-PWĒ)
DuPuy, Robert (Bob)  (doo-PĀ)
Duquette, Dan  (doo-KET)
Duquette, Tony  (doo-KET)
Duran Duran  (də-RAN)
Durant, Jack  (də-RANT)
Durante, Jimmy  (də-RANT-ē)
Durbin, Deanna  (dē-AN-ə)
Durbrow, Eldridge  (dər-BROU)
Durfee, Minta  (DÛR-fē)
Durgom, Bullets  (DÛR-gəm)
Durocher, Leo  (də-RŌ-shər)
Durrell, Gerald  (DÛR-əl)
Durrell, Lawrence  (DÛR-əl)
Durstine, Roy  (DÛR-stēn)
Duryea, Dan  (DÜR-yā)
Duse, Eleanora  (el-ē-ə-NÔR-ə  DOO-ze)
Dussault, Nancy  (doo-SŌ)
Dutoit, Charles  (dyoo-TWÄ)
Dutschke, J. (James) Everett  (DUTSH-kē)
Duval, David  (də-VÄL)
Duvall, Robert  (də-VÄL)
Duvall, Jed  (də-VAL)
Duvivier, George  (də-VIV-ē-ā)
Dvorak, Ann  (də-VÔR-ak)
Dvorak, Antonin  (AN-ton-yēn  DVÔR-zhäk)
Dvorsky, George  (də-VÔR-skē)
Dworshak, Lois  (də-VÔR-zhak)
Dykstra, Lenny  (DĪKS-trə)
Dykstra, John  (DIKS-trə)
Dylan, Bob  (DIL-ən)
Dymally, Mervyn  (DĪM-ə-lē)
Dystel, Jane  (DIS-təl)
Dytch, Harvey  (DĪCH)
Dzundza, George  (ZÜND-zə)

Key to pronunciation

Back to top


Library of Congress Home      NLS Home     Comments about NLS to nls@loc.gov     About this site      Legal     Comments about this site to the NLS Reference Section

Posted on 2014-12-02