Maps [Hubei Sheng Sheng Chang Jiang, Han Shui di gong tu].

Bibliographic Information