Maps Jiangsu quan tu / Hubei guan shu ju bian zhi.

Bibliographic Information