Maps [Jiangnan hai tang tu].

Bibliographic Information