Maps Jiayuguan wai Anxi, Qinghai he tu.

Bibliographic Information