Maps Beijing di tu = Map of Peking.

Bibliographic Information