Maps Pekin kinbō no zu, yonmanbun no ichi /

Bibliographic Information