Maps Jing cheng quan tu.

Bibliographic Information