Maps Canton (Kuang-chou). 2-74.

Bibliographic Information