Maps Chōsen hachidō no zu : 5-mai no uchi, betsuni setsuari.

Bibliographic Information