Maps Seisen Dai Nihon zenzu, ichimei, Dōchū hitori annai : tsuketari, meishōga iri /

Bibliographic Information