Maps Okinawajima nanbu : Nihon Nansei Shotō = Southern portion of Okinawa Sima : Nippon Nansei Syotō.

Bibliographic Information