Maps Yamashiro no Kuni ezu.

Bibliographic Information