Maps [Suruga no Kuni zu.

Bibliographic Information