Maps Tsuruga, Fukui Prefecture, Honshu, Japan /

Bibliographic Information