Skip Navigation Links  The Library of Congress >> Researchers
Science Reference Services (Science, Technology, and Business Division)
  Home >> Technical Reports and Standards

Technical Reports and Standards


Technical Report Series Holdings listed alphabetically by Prefix/Code

None - 4 x 6 microfiche only
* - 3 x 5 microcard/fiche only
** - located in both 4 x 6 and 3 x 5 files
# - large single collections
## - located in both 4 x 6 and single collection files
+ - special 4 x 6 collections
++ - 4 x 6 and 5 x 8 microfiche (NASA)

 

Introductory Page ... 64-CNA- ... AEET/ROD- ... AFR- ... ANL/FPP ... APL/JHU-TG- ... BERC/RI ... BRB- ... CERN-PS/AC- ... CNF- ...CSNI-R- ...DNPL/NSF/R- ... DOE/PMTC- ... E- ... EHD- ... EURDS- ... FRT- ... GKSS- ... HEDL-SR- ... IEA(M)- ... IFVE-ONF-OMVT- ... IKF- ... IPPCZ- ... JHU/APL-QM- ... KFK-TR- ... LMEC- ... MD- ... MPS/DL-INT.- ... NSCR-R- ... NCD- ... NIRL-M- ... NSCR-R- ... ORNL/BRP- ... PCCF-RI- ... PPPL-TRANS- ... RDB- ... RLO/SFM- ... SC-DR- ... SHS-IFST-RU- ...
SSS-R-
... THAI-AEC- ... TVA/OP/OPS- ... URR- ... WANL- ... WAPD-SFR-G ... Y-DK-


** NIRL-M- * NPCC/RPWP/p-
** NIRL-R- * NPG-
* NIRNS/LN-   NPRU-
** NIRS-   NPS-
  NIRS-AR-   NR-
  NIRS-C- * NR-ECE-
  NIRS-M- * NR/P-
  NIRS-PU-   NRA-
  NIRS-R- * NRC-
  NIRS-RSD-   NRC/AMPS/RM-
  NJD-   NRC/CNR-TT-
  NKA/AO- * NRC-MT-
  NKA/KRU-   NRC-TT-
  NKA/QA-   NRCC-
  NKRZ- * NRCC-MH-
** NLCO- * NRCC-LR-
** NLCO-TR-   NRCI-
  NLM-TIRC-   NRCN-
* NM-   NRCN(ER)-
  NMA INFORMATION MONO-   NRCN(GP)-
  NMAB-   NRCN(IB)-
  NMEI-   NRCN(LS)-
  NMERDI-   NRCN(MS)-
  NMERI-EN-   NRCN(TN)-
** NMI- ** NRDC-
* NMI-ABB-   NRDL-TR-
* NMI-FR-   NREC-
** NMI-TJ- * NRF-ER-
  NNES- ** NRL-
* NNES-I-   NRL-AR-
  NNES-IV- * NRL-C-
* NNSD- ** NRL-F-
* NNSD-NSPS- * NRL-H-
* NNSD-R- * NRL-M-
  NOAA-TM-ERL- ** NRL-MEMO-
  NOAA-TM-ERL-AL-   NRL-MR-
  NOAA-TM-ERL-ARL- * NRL-N-
  NOAA-TM-ERL-ESL- * NRL-O-
  NOAA-TM-NOS-NGS- * NRL-P-
  NOAA-TR-NWS- * NRL-R-
* NOL-CORONA- * NRL-S-
* NOLC- * NRL-TRANS-
* NOLM-   NRO-
* NOLR-   NRPB-DL-
  NOLTRA-   NRPB-IE-
  NOR-   NRPB-R-
  NORA-MEMO-   NRPB/RAND D-
  NORDIC-IHD-   NRS-
  NORD I TA-   NRTO-R-
* NOTS-TM-   NRX-AL-R-
** NP- ** NS-
** NP-TR- * NS-R-
  NPA/INT- * NSA-
* NPC-   NSAC-
* NPCC/MWP(G)/P-   NSC-PS-ARH-
Top of Page Top of Page
  Home >>Technical Reports and Standards
  The Library of Congress >> Researchers
  August 17, 2010
Contact Us:  
Ask a Librarian