Collection Items

 • Book/Printed Material
  Si jing tong juan : si zhong
  四經同卷 : 四種 /
  The inscription preceding the caption title is dated 1085; the texts included herein are likely part of the "Da zang jing" (Chinese Tripitaka) which was carved and printed at Dong chan si (Temple) in Fuzhou, Fujian Sheng. The character "three" was engraved at the lower edge of the book shows that it was the third volume of the complete collection. The version from Dong...
  • Contributor: Chongzhen - Dunajueduo - Baosiwei - Yijing - Dong Chan Si (Fuzhou Shi, Fujian Sheng, China) - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1085

  Resource:
  View 37 Pages

 • Book/Printed Material
  Da zang jing : shi san zhong
  大藏經 : 十三種 /
  In case. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. November 30, 1949 0377J. 北宋刻崇寧藏零本 經摺裝 無竪欄 上下單邊通欄 無版心 版匡高24.9公分,寬22.5公分(以整葉邊緣至邊緣計,因冊一殘,尺寸據冊二首葉)全書高27.5寬11.3公分 硬黃紙. 半葉六行十七字. On each half leaf, six lines, with seventeen characters per line. v. 1. 《二經同卷》(殘)(半葉六行十七字 存四個半葉) -- v. 2. 《根本說一切有部毗奈耶雜事》(卷三十八)(殘)(半葉六行十七字 存十六個半葉) -- v. 3. 《切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》(殘)(半葉六行 上半部殘 存二十個半葉) -- v. 4. 邑字函音釋》(七卷 半葉六行十七字 存六個半葉) -- v. 5. 《雜阿含經》卷九 (殘) (半葉六行十七字...
  • Contributor: Dagao - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1102
 • Book/Printed Material
  San jing tong juan : san zhong
  三經同卷 : 三種 /
  Collection of three Buddhist works; "Fu yin jing" was translated by Shamen Faju in Western Jin (Shanxi), "Mo rao luan jing" by Shi Jiqian; printed in the Southern Song Dynasty; the characters "Weng Shengzhi" appear at the central seam, possibly indicating that the work was carved by that famous woodblock cutter from that period.
  • Contributor: Faju - Weng, Shengzhi - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress) - Zhiqian
  • Date: 1127

  Resource:
  View 47 Pages

 • Book/Printed Material
  Hou Han shu bu zhi : san shi juan
  後漢書補志 : 三十卷 / | Hou Han shu zhi | Hou Han shu
  Title from label on case. In 3 cases. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. February 17, 1941 602121. 南宋紹興間刻本 蝴蝶裝. 卷首夾傅增湘「藏園鈔本」藍豎格手書書題一紙,題曰:"宋本後漢書補志三十卷/宋紹興時杭州刻本。半葉九行,每行十六字。版心上記字數,下記刻工姓名/司馬彪續志本附刻范書之後,故此三十卷可以單行,不為殘缺也/後漢書以此本為最善,此書出於内閣大庫,蝶裝巨幅,書衣簽題猶存古式,彌足寶玩。惟間有補版已入元代,當為元時所裝禙也". 原題:「劉昭注補」。按此本流傳較鮮,且今日似已無全書。涵芬樓藏本,大致完備,與北平圖書館藏本相配已印入百納本二十四史內,平館所藏凡五部,無一完整者。其本皆從內閣大庫中流出,此本亦內閣大庫物,補志適完備,為可寶也。內有元代補版,蓋為元代所刷印。百納本有張菊生先生跋,不具詳。卷內有:「雙鑑樓」、「藏園密笈」、「沅叔審定宋本」、「傅增湘」、「書潛」等印記. 1941年2月17日入藏,原傅增湘藏園藏本。國會圖書館藏有當時傅增湘用「藏園鈔本」行格紙手書的售書記錄, 「後漢書補志三十卷美金貳百元」. 九行十六字 小字雙行同. Nine lines, with sixteen characters per line; small characters in paired lines of sixteen characters per line.
  • Contributor: Chinese Rare Book Collection (Library of Congress) - Liu, Zhao - Sima, Biao
  • Date: 1131
 • Book/Printed Material
  Miao fa lian hua jing : qi juan
  妙法蓮華經 : 七卷 /
  Also available in digital form. Gift Ellery Sedgwick 1948. 一捲一木匣. One folded sheet in wooden case. 南宋紹興末刻本 經褶裝 上下單邊 左右通欄 無魚尾 匡高16.8公分 全書高19.6,寬8.7公分 (全書攤開時, 長68呎4吋, 寬6.5吋). 十二行二十七字. On each sheet, twelve lines with twenty-seven characters per line. 函脊號 1565 簽條號無. 封面封底佚去。卷一題"姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯"。前刻佛經故事圖,釋道宣《妙法蓮華經弘傳序》。正文前扉畫繪刻精細,全畫是一幅故事畫的構圖,佔了七個褶葉的畫面以"之"字佈局,連貫著一個一個的單元場景。這些單元並非按照經文的次第來安排,而是對經文中的重要宗教理念作出形象化的說明。這些形象化的單元有高度概括性,每一單元都標上說明,如"靈山妙會","授聲聞記","三車出宅","聚沙為塔","王子覆講","妙音東來","智積文殊","藥王燃臂","千佛授手"等等,佈局十分繁複,卻沒有擁擠的感覺。尤其難得的是,綫條清晰利落,毫芒畢現,雕刻水平十分高超. 本書的刊印年代,可由刻工推知。卷端扉畫末左下鐫"四明陳高刀",而在全數34葉中的20葉,有"陳忠"、"洪新"、"洪茂"、"蔣暉"等刻工名字(隱藏於接縫内)。據王重民考證,這五人中有兩人在1146年刻過《事類賦》,有三人在1158年刻過《文選》,有一人在1164年刻過《武經龜鑒》,都是杭州及附近地區的刊本,因此認為此本《妙法蓮華經》當是1160年前後杭州地區的刻本(John M. Rosenfield [Harvard University]: "The Sedgwick Statue of the Infant Shotoku Taishi", Archives of Asian Art 22 [1968/69] p.63引王重民說;Sedgwick,Ellery: "A Chinese printed...
  • Contributor: Hong, Xin - Jiang, Hui - Chen, Zhong - Chen, Gao - Daoxuan - Kumārajīva - Hong, Mao - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1150
 • Book/Printed Material
  Da bo ruo bo luo mi tuo jing. 300 juan : yi juan
  大般若波羅蜜多經. 一卷 /
  In case. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. 北宋刻崇寧藏零本 經摺裝 無竪欄 上下單邊通欄 無版心 版匡高24.6公分,寬22.2公分(以整葉[二摺]邊緣至邊緣計) 硬黃紙. 每摺六行十七字. In each section, six lines, with seventeen characters per line. 函脊號 1367 簽條號 250. 函脊題"大般若波羅密多經卷第三百,南宋刊本"。封面墨書"大般若經卷第三百"。無書名葉。開卷額題"大般若波羅蜜多經卷百",下署"三藏法師玄奘奉詔譯",另起行"初分難聞功德品第三十九之四"。中縫鐫有"呂、劉青、溢、俊、郑求、比丘法悟開板"。末行題:"大般若波羅蜜多經卷第三百 呂/句當僧集成崇信慧隆/勘經黃端謝伯虎/勸首住持傳法慧空大師沖真/證會靈應侯王"。此有"沖真"名,應北宋刻崇寧藏零本,函脊題"南宋刊本",誤。另鈐長方墨記"李意印造".
  • Contributor: Wang Gong CI Tang - Xuanzang - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1162

  Resource:
  View 42 Pages

 • Book/Printed Material
  Da bo ruo bo luo mi tuo jing. 545 juan : yi juan
  大般若波羅蜜多經. 一卷 /
  In case. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. 北宋刻崇寧藏零本 經摺裝 無竪欄 上下單邊通欄 無版心 版匡高23.5公分,寬22.3公分(以整葉[二摺]邊緣至邊緣計) 硬黃紙. 每摺六行十七字. In each section, six lines, with seventeen characters per line. 函脊號 1366 簽條號無.. 函脊題"大般若波羅密多經卷第五百四十五,南宋刊本"。封面墨書"大(後佚)第五百四十五。夜"。無書名葉。開卷額題"大般若波羅蜜多經卷第五百四十五",下署"三藏法師玄奘奉詔譯"。此本含"第四分清淨品第八"、"第四分讚嘆品第九"、"第四分[zong]持品第十"。中縫鐫有"夜、求、(郑)求、昌、亨、(措)刀、吳鈐"。末行題:"大般若波羅蜜多經卷第五百四十五。夜"。另鈐長方墨記"林彥印".
  • Contributor: Wang Gong CI Tang - Xuanzang - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1162

  Resource:
  View 45 Pages

 • Manuscript/Mixed Material
  Zhu you ke zhu fu mi. Juan yi
  祝由科諸符祕. | Zhu you ke.
  Ms. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Arthur W. Hummel August 21, 1962. 朱墨鈔本 無版匡欄格 全書高20.8寬12.3公分 黃紙. Handwritten manuscript. 六行十七字. Six lines, with seventeen characters per line. 無書名葉。正文卷端題"祝由科諸符祕卷一",下無署名。正文前有"太上祝由科序",末署"宋三十代大師張真人諱虛靖謹識"。後有太上戒語,專治各科,正一法派等。據正一法派載,祖師為張道陵,"祖師三十代天師虛靖圓通弘悟妙道真人諱繼先"。張虛靖又名繼先,是北宋時期活躍的道教人物。祝由科自元代即列入太医院十三科。祝由二字最早见于医书《素问》,谓上古之人治病,不用藥石,只要移易精神、变换气质,请人施展祝由之术,即可痊愈。"祝"者咒也,"由"者病的原由也。祝由之法,即借符咒禁禳来治疗疾病的一种方法。是書即用硃筆書各種文字圖符,下以墨書小字說明該字符可治病癥及用法。其用法多端:或書寫多少遍、或用湯服、或用老酒服、或書患上,或書紙貼患上,或念完噴水於患上,或祕藏於特定地點等,不一而足.
  • Contributor: Zhang, Xujing - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1200
 • Book/Printed Material
  Ji qian jia zhu fen sei Du Gongbu shi : er shi wu juan, fu wen ji er juan, nian pu yi juan
  集千家註分類杜工部詩 : 二十五卷, 附文集二卷, 年譜一卷 /
  Also available in digital form on the Library of Congress Web site. 十六冊二函. Sixteen volumes in two cases. 元廣勤書堂刻本 四周雙欄 上下黑口 雙魚尾 版匡高20.3寬13.0公分. 十二行 行大字二十小字二十六字. Twelve lines, with twelve large characters and twenty-six small characters per line. 原題:「東萊徐居仁編次,臨川黃鶴補註」。按世傳余氏所刊是集有二,一稱勤有堂本,目錄後有皇慶壬子鐘式木印,勤有堂鼎式木印。一稱廣勤書堂新刊本,傳、序、碑銘後有「廣勤書堂新刊」六字,詩門類後有三峯書舍鐘式木印,廣勤堂鼎式木印。此本適缺傳、序、碑銘、詩門類等葉,然有文集二卷,文集為廣勤書堂所附入,則此本即廣勤堂本也。按《天祿琳琅書目》卷六,謂此為勤有堂原版,特余氏後人,劖易其牌記耳。故廣勤堂初印本,卷二十五後仍存:「皇慶壬子余志安刊於勤有堂」一行,再後印者,遂并此行而劖去矣。序、傳、碑銘等葉,傳本多缺,如天祿琳琅所藏一部(前編卷六),廉石居所藏一部(《藏書記內編》卷上),鐵琴銅劍樓所藏一部(《目錄》卷十九)並如此。此本有稍模糊者,其為後印無疑,序、傳等版片,蓋已前佚矣。卷內有「曾在上海郁泰峯家」,「泰峯」等印記。王洙(序)寶元二年(1039),王安石(序)皇祐四年(1052),胡宗愈(序)元祐五年(1090),蔡夢弼(序)嘉泰四年(1204).
  • Contributor: Wang, Zhu - Guang Qin Shu Tang - Xu, Juren - Hu, Zongyu - Huang, He - Wang, Anshi - Cai, Mengbi - Du, Fu - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1204
 • Manuscript/Mixed Material
  Yi shuo : shi juan.
  醫說 : 十卷.
  Ten chapters; in black and red ink; the pages with red ink are based on another Song Dynasty edition; postscripts written by Peng Fang and Li Yizhi in 1224.
  • Contributor: Peng, Fang - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress) - LI, Yizhi - Zhang, Gao
  • Date: 1224
 • Book/Printed Material
  Chong xiu zheng he jing shi zheng lei bei yong ben cao : can shi san juan
  重修政和經史證類備用本草 : 殘十三卷 / | Jing shi zheng lei bei yong ben cao
  Concerning herbal medicine; the names of the printers were recorded on the back cover; printed in 1249.
  • Contributor: Hui, Mingxuan - Xiang, Tingji - Wang, Ji - Yu, Wenxu - Chen, Fengyu - Shang, Lu - Tang, Shenwei - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress) - Liu, Qi - Ma, Sancai
  • Date: 1249
 • Manuscript/Mixed Material
  Quan fang bei zu : qian ji er shi qi juan, Hou ji san shi yi juan.
  全芳備祖 : 前集二十七卷, 後集三十一卷 /
  Acquired by Dr. Walter T. Swingle (1871-1952) from Han fen lou, Shanghai; Zhang Jusheng bought the first part of the old manuscript and had it verified; then he put together the second part of manuscript acquired from Han fen lou to complete the item; this then is a complete edition.
  • Contributor: Chen, Jingyi - Han, Jing - Zhu, Mu - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1256
 • Book/Printed Material
  Song shi quan wen xu Zi zhi tong jian : san shi liu juan, Zeng ru ming ru jiang yi xu Zi zhi tong jian Song ji chao shi shi er juan
  宋史全文續資治通鑑 : 三十六卷, 增入名儒講義續資治通鑑宋季朝事實二卷 / | Xu Zi zhi tong jian chang bian | Zeng ru ming ru jiang yi xu Zi zhi tong jian Song ji chao shi shi | Song ji chao shi shi
  There were two editions of this work in the Yuan Dynasty, one complete and the other abridged; the complete version supposedly included 38 chapters; the editions recorded in the "Yongle da dian", the edition preserved by Yang Shiqi, and Ming Dynasty Palace edition are all abridged. This edition was carved and printed in the Yuan Dynasty, ca. 1260-1368.
  • Contributor: Sima, Guang - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1260
 • Book/Printed Material
  Yi li tu : san qi juan, Yi li pang tong tu
  儀禮圖 : 十七卷, 儀禮旁通圖 / | Yuan ke ben Yi li tu
  In 4 cases. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. 版本參據《中國古籍善本書目》經部, no. 1828 匡18.4 X 12 公分, 10行20字, 小字雙行, 左右雙邊, 白口, 間黑口, 單黑魚尾, 版心上鐫補刻年份, 下鐫刻工. 紹定元年(1228)楊復"序". 宋楊復(撰)。按原版蓋刻於元代, 上書, 口記字數, 下書口記刻工姓氏。然此本所存元代原版不及十之二三, 凡明代補刻之版,下書口記明代刻工, 上書口記「閩何校」, 或記正德六年十二年十六年重刊年月, 然則此本為正德間所刷印。朱熹乞修三禮[zha] 自序 紹定元年(1228), 陳普(序).
  • Contributor: Yang, Fu - Chen, Pu - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1260
 • Book/Printed Material
  Zeng xiu hu zhu Li bu yun lüe : cun juan er
  增修互註禮部韻略 : 存卷二 / | Li bu yun lüe
  Also available in digital form on the Library of Congress Web site. 殘存一卷與日本翻本同裝一函. Bound with the edition that was reprinted in Japan. 元刻本 殘存一卷 左右雙邊 細黑口 黑單魚尾 版匡高21.4寬13.9公分 全書高26.9寬17.0公分 黃紙;補:天地有朱墨筆批註甚夥. 十一行小字雙行二十八字. Eleven lines: small characters, in paired lines of twenty-eight characters per line. 有購書記錄:大正四年(1915年)7月3日,施永格購自日本京都書林其中堂支店,價五圓。大正四年(1915年)8月6日,由琳琅閣齋藤兼藏修繕及絹函裝,價六圓五十錢. 原題:「衢州免解進士毛晃增註,男進士居正校勘重增」。按是書元刻本,今存者蓋四本種,行款均相同,為籨一宋未出而又遞相翻刻者。然宋本殊罕覯,四庫全書著錄本,提要稱為寶祐四年蜀中所刻者,恐即楊氏留真譜所載至正二十六年秀岩書堂重刻本;題「太歲丙辰」,更欵為明洪武九年印本矣,儀顧堂題跋卷一又載宋宗時刊本,未知果是宋本否?此本行款與陸氏所記同,讀者幸而勿當為宋本也。惜僅存卷二.
  • Contributor: Mao, Juzheng - Mao, Huang - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1260

  Resource:
  View 59 Pages

 • Book/Printed Material
  Guo chao zhu chen zou yi : yi bai wu shi juan (que wu shi juan)
  國朝諸臣奏議 : 一百五十卷 (缺五十卷) / | Song chao zhu chen zou yi
  The essay "Jin shu zha zi" was written in 1186; preface by Shi Jiwen dated 1250.
  • Contributor: Zhao, Ruyu - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress) - Shi, Jiwen
  • Date: 1297
 • Manuscript/Mixed Material
  Wu du wen cui : shi juan.
  吳都文粹 : 十卷.
  Collection of literary writings from the Suzhou Region.
  • Contributor: Zheng, Huchen - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1300
 • Manuscript/Mixed Material
  Xi yuan ya ji tu : chang juan, zhuan
  西園雅集圖 : 長卷, 傳 /
  Zhao Yong's concept of portraits that were originally painted by Li Gonglin.
  • Contributor: Zhao, Yong - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1320

  Resource:
  View 12 Images

 • Book/Printed Material
  Shi yi de xiao fang : er shi juan
  世醫得效方 : 二十卷 /
  Also available in digital form. 二十四冊四函. Twenty-four volumes in four cases. 元至正三年建寧路官醫提領陳志刊行本,二十卷. Yuan Dynasty print, by Chen Zhi, Chief Medical Doctor of Jianning Lu, in the year 1343; collection of twenty chapters. 十一行二十二字. Eleven lines, with twenty-two characters per line. 原題:「建寧路官醫提領陳志刊行,南豐州醫學教授危亦林編集,江西等處官醫副提舉余賜山校正。」太醫院識至元五年 (1339),王充耘(序)至元四年 (1338),自序至元三年 (1337),陳志(序)至正三年 (1343),牒文至元三年 (1337).
  • Contributor: Wang, Chongyun - Chen, Zhi - Wei, Yilin - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1343
 • Book/Printed Material
  Mu tian zi zhuan : liu juan
  穆天子傳 : 六卷 /
  In case. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. 九行十八字. Nine lines, with eighteen characters per line. 明天一閣刻本 版匡高20.3,寬14.6公分. 此書《四部叢刊》據涵芬樓藏本影印. Copy based on the version that is preserved in Han fen lou. 原題:「晉郭璞註,明范欽訂」,天一閣刻本也。四部叢刊據涵芬樓藏本影印,卷二第十三葉,卷六第三十一葉並係鈔補。持校此本,「至于群玉之山」,注云:「即山海經云」,影印本衍經字;「四轍中繩」,影印本轍誤徹;「至于剞閭氏」,此本句下有:「音倚」兩字,影印本脫;「爰有樂野溫和祭麥之所」,影印本祭誤穄。以上卷二。韋穀黃城三邦之士輦」,影印本士誤作事。以上卷六。兩葉之內,差誤異同凡五事,此原本之所以可貴也。卷內鈐:「夷白堂」鼎形印。王漸(序)至正十年 (1350),郭璞(序).
  • Contributor: Guo, Pu - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress) - Tian Yi Ge - Wang, Jian - Fan, Qin
  • Date: 1350
 • Manuscript/Mixed Material
  Shu Han ben mo : san juan
  蜀漢本末 : 三卷 /
  Introductory material includes a list of Han Dynasty emperors, from Liu Bang to Liu Chan; description by Zhao Juxin; postscript written by Huang Junfu in 1351; calligraphy is in kai shu style.
  • Contributor: Chinese Rare Book Collection (Library of Congress) - Zhao, Juxin - Huang, Junfu
  • Date: 1351
 • Book/Printed Material
  Dadian he shang zhu Xin jing : yi juan
  大顛和尚注心經 : 一卷 /
  元至正二十年(1360)刻本 四周雙欄 白口 單魚尾 原本版匡高21.2寬13.5公分. 十行十八字經文一占小字四字. Ten lines, with eighteen characters per line; text from the sutra in large characters that occupy the positions of four of the smaller characters over two lines. 元大顛禪師了通撰。自序云:「此般若最勝大經,有唐玄奘三藏奉詔譯成,流於此土,盡六百卷。談空一味,顯法多門,於其數中最簡要者五十四句,計二百六十七字,其文大直,反成難曉。了通不揆蒙陋。聊以管窺,輒引佛祖言教,以為注解。」序末題:「善男子危素書,比丘紹明刻施。」卷末又記云:「伏為聖上陛下,統臨四海億載萬年,公主殿下壽齊年,王后殿下壽無疆。干戈息靜國民安,天下太平法輪轉,刊此舊本廣施無窮者。至正二十年庚子五月日,剋手禪師戒元。」自序.
  • Contributor: Dadian - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1360
 • Book/Printed Material
  Che shu lou xuan ke li chao han mo ding yi : shi juan
  車書樓選刻歷朝翰墨鼎彜 : 十卷 / | Han mo ding yi
  Also available in digital form on the Library of Congress Web site. 八冊二函. Eight volumes in two cases. 明刻本 版匡高20.3寬13.5公分. 九行十九字 小字雙行同. Nine lines, with nineteen characters per line; small characters in paired lines of nineteen characters per line. 原題:「浙姚朱錦文弢甫鑒定,繡谷王世茂爾培甫參閱。」聶文麟序云:「王君養恬輯古名公牋札,遡周而下,迄于宋元,靡不精加剪核。」然全書所選,皆六朝以前人牋札,卷十僅載宋司馬光蘇軾歐陽修等十餘篇,又雜入劉宋時王微顏延之謝靈運三篇。蓋六朝以前皆有所因,唐以後,未得適宜之書作藍本故也。卷內有「彰復居」,「王印子胄」,「隔千里兮共明月」等印記。聶文麟(序).
  • Contributor: Zhu, Jinwen - Nie, Wenlin - Wang, Shimao - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1368
 • Book/Printed Material
  Dongpo quan ji : yi bai shi wu juan, mu lu qi juan,
  東坡全集 : 一百十五卷, 目錄七卷, 年譜一卷 /
  Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Collection of Wang Shunan April 3, 1929 379064. 五十冊四函. Fifty volumes in four cases. 明刻本 四周單欄 白口 單魚尾 版匡高20.7寬14.1公分. 十行十九字. Ten lines, with nineteen characters per line. 宋蘇軾撰。按繡谷亭蕉習錄集部載此本云:「此後人總彙舊本七集,分類編次,而以乾道九年教宗御製序及贈太師勅宋史本傳蘇轍墓誌五羊王宗稷年譜冠其前。頗有增補,而源流不清,明季勘書家,牽率類是」。又凡例云:「長公全集舊惟江西京本二刻行世,今酌其善者從之」,則此本蓋以江西本為主者也。卷內有:「白鹿山方氏藏書」印記。宋孝宗(序)乾道九年(1173)又勅.
  • Contributor: Song Xiaozong - Su, Shi - Chinese Rare Book Collection (Library of Congress)
  • Date: 1368