Collection Items

 • Map
  Zhong hua guo chi di tu. Relief shown by hachures. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes tables showing treaties signed by China, and harbors opened for foreign powers. LC copy mounted on cloth backing.
  • Contributor: Hebei Sheng (China). Gong Shang Ting
  • Date: 1929
 • Map
  Zhong hua guo chi di tu Relief shown by hachures. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes tables showing treaties signed by China, and harbors opened for foreign powers. Insets: Ranhui fu jin tu -- Xianggang Qiulong tu -- Aomen tu -- Jiaozhou Wan tu -- Weihaiwei tu -- Guangzhou Wan tu -- Lushun Dalian Wan tu. LC copy mounted on cloth backing.
  • Contributor: Ya Xin DI Xue She - Wuchang Ya Xin DI Xue She
  • Date: 1931
 • Map
  Da Qing yi tong er shi san sheng yu di quan tu.
  大清一统二十三省舆地全图. | Da Qing yi tong nian san sheng yu di quan tu | Complete map of the twenty-three provinces of the great Qing Dynasty
  Not drawn to scale. Shows 23 provinces of China, including Taiwan. Also shows Korea, and Japan. Pictorial map. Wood block print. Relief shown pictorially. Oriented with north toward the upper right. Title in alternate reading: Da Qing yi tong er shi san sheng yu di quan tu. List of administrative subdivisions of each province on verso. Available also through the Library of Congress Web...
  • Contributor: Shenjiang Mo Shu Guan
  • Date: 1890
 • Map
  Da qing guo shi ba sheng [quan tu]. Administrative map of Qing Dynasty. Pen-and-ink and watercolor. In lower margin: Maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. One of three maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. "136A". Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1900
 • Map
  Zhonghua min guo fen sheng xin tu. Relief shown by hachures. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes inset of Hainan Dao .
  • Contributor: Wuchang Ya Xin DI Xue She
  • Date: 1933
 • Map
  [Liang Huai yan chang ji si sheng xing yan tu].
  [兩淮鹽場及四省行鹽圖]. | Si sheng xing yan tu | Map of two Huai salt fields and transportation in four provinces
  Pictorial map. Covers Jiangnan, Jiangxi, Huguang, Henan in central China,. Shows distribution of salt industry and trade in the four provinces. Relief shown pictorially. Title supplied. Pen-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Imperfect: torn at right. "Shanzhou quan tu" on verso. English translation: Map of two Huai salt fields and transporation in four provinces. Available also through the Library of Congress...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1736
 • Map
  Wan li hai fang tu shuo
  万里海防圖说 / | Wan li hai fang tu | Jiao Lai He bian yi tu shuo hui ji | Illustrated map of Qing Empire coastal fortifications
  Pictorial map. Shows defense installations of the Grand Canal and the Chinese coast line from Hainan Island to Liaodong Peninsula. Originally drawn during Ming Jiaqing period between1524 and 1526. The map was a copy drawn in 1725. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Cover title. Oriented with north to the left. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image....
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William) - Tan, Jiuchou - Zhang, Qianyi
  • Date: 1725
 • Map
  Jiang hai quan tu.
  江海全圖. | Man ling biao Jiang hai quan tu | Complete map of rivers and coastline
  Scale ca. 1:1,250,000. Oriented with north to the left. Relief shown pictorially. Pictorial map. Covers from Yalu Jiang to Yong Jiang in Ningbo, Zhejiang Province. Shows the coast line and major rivers of Zhejiang, Jiangsu, Shangdong, Zhiling, Shengjing. Hummel purchase 1934, no. 31. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Previous call number: G7822.C6 1854 .J5...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1812
 • Map
  Hai jiang yang jie xing shi tu.
  海疆洋界形勢圖. | Coastal map of China
  Scale ca. 1:760,000. Oriented with north to the right. Relief shown pictorially. Pictorial map. Hummel purchase 1930, no. 8. Insets: Huan hai quan tu -- Qi sheng yan hai quan tu -- Qiongzhou tu -- Penghu tu -- Taiwan tu -- Taiwan hou shan tu. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Previous call number: G7822.C6A5...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1787
 • Map
  Hai jiang yang jie xing shi quan tu.
  海疆洋界形勢全圖. | Coastal map of China
  Scale ca. 1:760,000. Oriented with north to the right. Relief shown pictorially. Pictorial map. Hummel gift 1962, no. 5. Insets: Huan hai quan tu -- Qi sheng yan hai quan tu -- Qiongzhou tu -- Penghu tu -- Taiwan tu -- Taiwan hou shan tu. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Previous call number: G7822.C6A5...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1787
 • Map
  Qi sheng yan hai quan tu.
  七省沿海全图. | Coastal Map of China
  Scale ca. 1:760,000. Postscript dated 1881. Oriented with north to the right. Relief shown pictorially. Pictorial map. Hummel gift 1962, no. 4. Insets: Huan hai quan tu -- Qi sheng yan hai quan tu -- Qiongzhou tu -- Penghu tu -- Taiwan tu -- Taiwan hou shan tu. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. AACR2
  • Contributor: Jin, Baoyi - Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1881
 • Map
  [Shandong, Zhili, Shengjing hai jiang tu]
  [山東, 直隷, 盛京海疆圖] | Coastal map of Shandong, Zhili, and Shengjing
  Scale ca. 1:125,000. Title supplied. Oriented with north to the left. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows coastal defenses of Shandong, Hebei, and Liaoning Provinces. Hummel gift 1962, no. 6. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Prev. call#: G7822.C6R4 1700 .S4 Vault Shelf AACR2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1634

  Resource:
  View 6 Results

 • Map
  Quan cao yun dao tu
  全漕運道圖 / | Map of the Grand Canal water course
  Relief shown pictorially. Title from cover. Oriented with north to the right. Shows combined waterways, points of interest, and dikes of the Grand Canal and the Yangtze River from Beijing via Yangzhou to Dongting Lake in Hunan. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Gift; Arthur William Hummel; 1934, no. 11.
  • Contributor: Duan, Bikui - Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1884

  Resource:
  View 5 Results

 • Map
  Shandong Yunhe quan tu.
  山東運河全圖. | Complete map of the Grand Canal in Shandong Province
  Scale ca. 1:120,000. Title from box cover. Oriented with north to the left. Pen-and-ink and watercolor. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the Grand Canal in Shandong Province. Hummel purchase 1934, no. 5. Includes text. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Prev. call no.: G7822.G7A5 1881 .S5 Vault Shelf AACR2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1886
 • Map
  Si sheng Yunhe shui li quan yuan he dao quan tu.
  四省運河水利泉源河道全圖. | Map of the Grand Canal in four provinces
  Scale ca. 1:400,000. Covers Zhejiang, Jiangsu, Shandong, Zhili. Pen-and-ink and watercolor. Annotated with descriptive notes in Japanese. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Oriental collection, miscellaneous #7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. AACR2 Prev. call no.: G7822.G7N22 1820 .S5 Vault Shelf Filed in the same box with G7822.Y4N22 1820...
  • Date: 1855

  Resource:
  View 7 Results

 • Map
  Shandong tong sheng Yunhe qing xing quan tu.
  山東通省運河情形全圖. | Complete map of the Grand Canal in Shandong Province
  Cover title. Pen-and-ink and watercolor. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Province. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Gift; Arthur William Hummel; 1962, no. 11. Prev. call no.: G7822.G7N22 1882 .S5 Vault Shelf AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1855

  Resource:
  View 3 Results

 • Map
  Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian fen zuo guo sui qiang er xiu ling an deng gong yong guo yin liang ji he dao qi zhi li ...
  運加捕上下泉六廳光绪二年分做過嵗搶二修另案等工用過銀兩及河道起止里數圖. | The Grand Canal embankment rapair map for Yunjiabu
  Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance and completed repairs on the canal. Relief shown pictorially. Shows the repaired water control system on the Grand Canal in Shangdong Province. Hummel gift 1962, no. 13b. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes notes. AACR2: 650/1; 650/2 Filed in the same...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1877

  Resource:
  View 4 Results

 • Map
  Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu jiu nian qiang xiu gong cheng zi gu tu.
  運加捕上下泉六廳光绪九年搶修工程咨估圖. | The Grand Canal embankment repair cost map for Yunjiabu
  Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Province. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Hummel gift 1962, no. 12. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1883

  Resource:
  View 4 Results

 • Map
  Shengjing yu di quan tu.
  盛京與地全圖. | Complete map of Shengjing
  Scale ca. 1:600,000. Pen-and-ink and watercolor. Relief shown pictorially. Warner purchase, no. 5. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text, distance charts, and inset of "Shengjing tu." AACR2
  • Contributor: Warner, Langdon
  • Date: 1734
 • Map
  [Ming shi san ling tu].
  [明十三陵图]. | Map of the Ming Dynasty Tombs
  Perspective map not drawn to scale. Title supplied. Manuscript on silk. Brush-and-ink and watercolor. Oriented with north toward the upper right. Relief shown pictorially. Bird's-eye view. Shows the sites of the 13 Ming emperors' tombs and their environs, including the Great Wall and its strategic gates near Beijing. Hummel purchase 1930, no. 17. Available also through the Library of Congress Web site as a...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1757
 • Map
  [Ming shi san ling tu].
  [明十三陵图]. | Panoramic view of the Ming Tombs
  Not drawn to scale. Title supplied. Oriented with north toward the upper right. Relief shown pictorially. Pictorial map. Brush-and-ink and watercolor. Shows panoramic view of the 13 tombs of the Ming emperors. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes descriptive notes. Hummel gift 1962, no. 2. G7822.M5A35 1908 .M5 Vault Shelf AACR2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1736
 • Map
  [Qiantang Jiang yan an tu]
  [钱塘江沿岸圖] | Hangzhou wan tu | Coastal map of the Qiantang River
  Scale ca. 1:120,000. Title supplied. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Hummel purchase 1930, no. 34. Shows area along Qiantang River, especially the section of Hangzhou Bay in Zhejiang Province. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7822.Q3A5 1820 .H3 Vault Shelf AACR2: 650/2; 700
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1775
 • Map
  Wutai shan sheng jing quan tu Scale not given. Wood block print on linen, hand colored. Relief shown pictorially. Title also in Manchu, Chinese, Tibetan, and Mongolian. Bird's-eye-view. Shows panoramic view of Wutai Shan with the famous Buddhist monastery. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Contributor: Gelonglongzhu
  • Date: 1846
 • Map
  Wutaishan sheng jing quan tu
  五台山聖境全圖 / | Panoramic map of Mount Wutai
  Scale ca. 1:500. Wood block print on linen. Relief shown pictorially. Title in Chinese, Manchu, Mongolian, and Tibetan. Bird's-eye-view. Shows a panoramic view of Wutai Shan with the famous Buddhist monastery. Hummel purchase 1934, no. 9. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy imperfect: portions washed away. AACR2: 700
  • Contributor: Gelonglongzhu - Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1846
 • Map
  [Sichuan, Hubei shui dao tu].
  [四川湖北水道图]. | Min Jiang tu shuo | Map of the waterways in Sichuan and Hubei Provinces
  Scale not given. Title supplied. Previous supplied title: Min Jiang tu shuo. Relief shown pictorially. Pictorial map. Hummel purchase 1934, no. 4. Shows the waterways and points of interest of Min and Yangtze Rivers from Songpan, Sichuan to Jingzhou, Hubei. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Previous call number: G7822.Y3A5 1733 .M5 Vault Shelf
  • Date: 1735

  Resource:
  View 14 Results