Search Film and Videos

 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  93 nian "liu si" si zhou nian ai guo min zhu da you xing /
  93年「六四」四週年愛國民主大遊行 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wu xian xin wen I (4-6-89) /
  無線新聞 I (4-6-89) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Beijing shi jian zhen xiang /
  北京事件真相 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  94 nian "liu si" wu zhou nian xin wen pian /
  94年 "六四" 五週年新聞片 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xin wen pian (21/4-5/6/89) /
  新聞片 (21/4-5/6/89) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wu xian xin wen II (4-6-89) /
  無線新聞 II (4-6-89) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, J... News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Beijing xue yun (Guangdong hua) /
  北京學運 (廣東話) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  93 nian "mei yue zuo tan hui: mei you Xiaoping hou de Zhonggu...
  93年「每月座談會: 沒有小平後的中國怎麼樣?」/
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wang Dan pan xing (1996) /
  王丹判刑 (1996) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  90 nian di er jie zhou nian da hui ; Min zhu sheng huo da xin...
  90年第二屆週年大會 ; 民主聖火大行動 ; 瘋狂亞運會 / | Min zhu sheng huo da xing dong | Feng kuang Ya yun hui | Jiu shi nian di er jie zhou nian da hui
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  95 nian "liu si" liu zhou nian "min zhu ge sheng xian Zhonghu...
  95年「六四」六週年「民主歌聲獻中華」(4-6-95) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Chai Ling jiang hua : bei bu min yun ren shi /
  柴玲講話 : 被捕民運人士 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Tiananmen min zhu yun dong ji shi.
  天安門民主運動紀實.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  "Liu si" te ji (BBC) /
  "六四"特輯 (BBC) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  90 nian "liu si" yi zhou nian ji nian huo dong : gong yan tao...
  90年「六四」一週年紀念活動 : 供研討營文藝用 (28-5-90) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  89 nian Beijing xue yun (ATV) /
  89年北京學運 (ATV) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Beijing min yun xin wen te ji (89) /
  北京民運新聞特輯 (89)/
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Han Dongfang /
  韓東方 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Min yun xin wen dai.
  民運新聞帶.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  94 nian "liu si" wu zhou nian zhu guang diao nian ji hui(4-6-...
  94年「六四」五週年燭光悼念集會 (4-6-94) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xin wen tou shi : Han Dongfang /
  新聞透視: 韓東方 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  91 nian, 92 nian "liu si" er, san zhou nian xin wen /
  91年, 92年 "六四" 二, 三週年新聞 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wei cheng gao ji (xin wen pian) : 22-5-89, 23-5-89 /
  危城告急 (新聞片) : 22-5-89, 23-5-89 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, J... News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wu xian ji Ya shi "liu si" xin wen ji zhuan ji (04-06-89) /
  無線及亞視「六四」新聞及專輯 (04-06-89) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wang Xizhe chu yu hou te ji (4-93) /
  王希哲出獄後特輯 (4-93) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Ya shi xin wen II (4-6-89) /
  亞視新聞 II (4-6-89) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Tiananmen min zhu yun dong ji shi /
  天安門民主運動紀實 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wu'erkaixi /
  吾爾開希 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  June 4th 1992 events / News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xin wen tou shi : Liu Qingshang /
  新聞透視: 劉山青 / | Liu Shangqing
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Guo nei ming zhu yun dong II (RTHK/TVB/ATV) (21-28/5/89) /
  國內民主運動II (RTHK/TVB/ATV) (21-28/5/89) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wu xian xin wen III (4-6-89) /
  無線新聞 III (4-6-89) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Tiananmen min zhu yun dong ji shi.
  天安門民主運動紀實.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Situ Hua jiang hua (12-5-91) /
  司徒華講話 (12-5-91) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Bao diao qiang tan (7-10-96) /
  保釣搶灘 (7-10-96) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Chai Ling lu yin ji ban ying xiang /
  柴玲錄音及伴影像 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  96 nian "jiao yin yu zhan jiao" /
  96年「腳印與戰叫」 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Bei bu min yun ji liu si hui gu.
  被捕民運人士及六四回顧.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Hai wai Xianggang Hua ren lien hui /
  海外香港華人聯會 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, J... News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Ya shi xin wen I (4-6-89) /
  亞視新聞 I (4-6-89) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Chai Ling lu yin, 10-6-89 /
  柴玲錄音, 10-6-89 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  95 nian "kang yi Zhong gong wei chi yuan ze, sheng yuan Wei J...
  95年「抗議中共維持原判, 聲援魏京生大遊行」(31-12-95) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Guo nei ming zhu yun dong V (Za jin) (ATV/TVB) (5-89) /
  國內民主運動 V (雜錦) (ATV/TVB) (5-89) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  "Wen ge, ge min" = Two fires inside China /
  "文革.革民" = Two Fires inside China / | Two fires inside China
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wang Dan, Wei Jingsheng jiang hua /
  王丹, 魏京生講話 (6-98) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Min yun te ji : Huang que xing dong /
  民運特輯 : 黃雀行動 / | Huang que xing dong
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  "Xianggang wu wen ti" : fang wen Situ Hua (1-3-94) /
  「香港無問題」: 訪問司徒華 (1-3-94) / | Fang wen Situ Huahui.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  91 nian Zhi lian hui lun tan : Sheng yuan Liu Gang jue shi : ...
  91年支聯會論壇 : 聲援劉剛绝食: 批判人權白皮書 (16-11-91) / | Jiu yi nian Zhi lian hui lun tan
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, J... News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Liang Guohua Beijing zhi lü, Chang cheng jiang hua (8-96) /
  梁國華北京之旅, 長城講話 (8-96) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  He shang (Pu tong hua ban).
  河殤 (普通話版).
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Shi fang Luo Haixing xin wen pian ; Wang Juntao yu zhong xin ...
  釋放羅海星新聞片 ; 王軍濤獄中新聞片(16-9-91) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, J... News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wang Dan pan xing (30-10-96) /
  王丹判刑 (30-10-96) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  96 nian kang yi po hai Wang Dan you xing /
  96年抗議迫害王丹遊行 (3-11-96) / | Jiu lu nian kang yi po hai Wang Dan you xing
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Chai Ling fang wen /
  柴玲訪問 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Mao Zedong pian duan /
  毛澤東片段 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Chai Ling : 89 hui xiang /
  柴玲 : 89 回響 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Cheng Zhen, Wang Chaohua jiang hua /
  程真, 王超華講話 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Guo nei ming zhu yun dong IV zhi tu cheng (TVB/ATV) (5-89) /
  國內民主運動 IV 之屠城 (TVB/ATV) (5-89) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  92 nian "sheng yuan Wang Juntao jue shi, yao qiu jie she zi y...
  92年 "聲援王軍濤绝食, 要求結社自由, 撤銷反革命罪 (14-8-92) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Zhongguo jian guo si shi nian /
  中國建國四十年/
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wei Jingsheng ji zhe hui zhuan ji (You xian) /
  魏京生記者會專輯 (有線) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Beijing min yun (89) /
  北京民運 (89) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  91 nian "liu er", "liu si" you xing ji hui xuan chuan dai (12...
  91年「六二」,「六四」遊行集會宣傳帶 (12-5-91) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Keng qiang ji, Xi Yang ; Xin wen tou shi, Xi Yang /
  鏗鏘集, 席揚 ; 新聞透視, 席揚 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Guo nei ming zhu yun dong I (17-5-89) /
  國內民主運動 I (17-5-89) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  She ri zhe : 93 nian "liu si" si zhou nian zhu guang ji hui b...
  射日者 : 93年「六四」四週年燭光集會播放 / | 93 nian "liu si" si zhou nian zhu guang ji hui bo fang
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Beijing xue yun 89 (Yingguo dian shi bao dao BBC, ITV) (II) ...
  北京學運 89 (英國電視報導BBC, ITV) (II) (28-5-89) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Beijing xue yun 89 (28-5-89).
  北京學運 89 (28-5-89).
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wang Juntao, Yan Jiaqi (You xian dian shi min yun zhuan ji) /
  王軍濤, 嚴家其 (有線電視民運專輯) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Fang wen Jiang zemin : Gong shen Wang Dan /
  訪問江澤民 : 公審王丹 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  The proposed motions are : closing ceremony / News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Min yun xin wen dai (1) (16/4-17/9/92) /
  民運新聞帶 (1) (16/4-17/9/92) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Keng qiang ji : shou qian shou /
  鏗鏘集 : 手牽手 / | Shou qian shou
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wu'erkaixi, Shen Tong, Wang Juntao lu ying jiang hua : min yu...
  吾爾開希, 沈彤, 王軍濤錄影講話 : 民運反思祈禱會 (31-5-94) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Guo nei ming zhu yun dong III zhi tu cheng (TVB/ATV) (28/5-4/...
  國內民主運動 III 之屠城 (TVB/ATV) (28/5-4/6/89) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xing qi er dang an : Liang Guohua : 4-6-96 /
  星期二檔案: 梁國華 : 4-6-96 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  First Congress of Chinese students in the US (opening ceremon... News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Beijing xue yun 89 (28-5-89).
  北京學運 89 (28-5-89).
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Tiananmen (Zhong wen zi mu) /
  天安門 (中文字幕) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城.
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  97 nian "liu si" ba zhou nian min zhu feng zheng xing dong : ...
  97年「六四」八週年民主風箏行動,18-5-97 : 愛國民主大遊行, 1-6-97 : 「六四」八週年燭光悼念集會, 4-6-97 / | Ai guo min zhu da you xing | "liu si" ba zhou nian zhu guang diao nian ji hui, 4-6-97
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wei Jingsheng jiang hua (4-6-98) /
  魏京生講話(4-6-98) /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Yu wu sheng chu ting jing lei /
  於無聲處聽驚雷 /
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989