Search Films, Videos

 • Film, Video
  Guo nei ming zhu yun dong III zhi tu cheng (TVB/ATV) (28/5-4/6/89) /
  國內民主運動 III 之屠城 (TVB/ATV) (28/5-4/6/89) / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Yan Jiaqi, Li lu, Wu'erkaixi deng dui liu si de kan fa (4-6-89) /
  嚴家其,李祿,吾爾開希等對六四的看法(4-6-89) / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Fang wen Jiang zemin : Gong shen Wang Dan /
  訪問江澤民 : 公審王丹 / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Li Peng : Ren min bu hui wang ji.
  李鵬 : 人民不會忘記. Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wang Dan, Wei Jingsheng jiang hua /
  王丹, 魏京生講話 (6-98) / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, June 2nd, 1999. Special symposium / Catalog Record Only News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wang Xizhe chu yu hou te ji (4-93) /
  王希哲出獄後特輯 (4-93) / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Beijing xue yun 89 (28-5-89).
  北京學運 89 (28-5-89). Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Wang Juntao, Yan Jiaqi (You xian dian shi min yun zhuan ji) /
  王軍濤, 嚴家其 (有線電視民運專輯) / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  He shang (Pu tong hua ban).
  河殤 (普通話版). Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, June 2nd, 1999. Memorial service / Catalog Record Only News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城. Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Xue xi jing cheng.
  血洗京城. Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  95 nian "kang yi Zhong gong wei chi yuan ze, sheng yuan Wei Jingsheng da you xing" /
  95年「抗議中共維持原判, 聲援魏京生大遊行」(31-12-95) / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  91 nian Zhi lian hui lun tan : Sheng yuan Liu Gang jue shi : pi pan ren quan bai pi shu (16-11-91) /
  91年支聯會論壇 : 聲援劉剛绝食: 批判人權白皮書 (16-11-91) / | Jiu yi nian Zhi lian hui lun tan Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Chai Ling : 89 hui xiang /
  柴玲 : 89 回響 / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Guo nei ming zhu yun dong IV zhi tu cheng (TVB/ATV) (5-89) /
  國內民主運動 IV 之屠城 (TVB/ATV) (5-89) / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Tiananmen (Zhong wen zi mu) /
  天安門 (中文字幕) / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, June 2nd, 1999. Panel II / Catalog Record Only News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Mao Zedong pian duan /
  毛澤東片段 / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Guo nei ming zhu yun dong II (RTHK/TVB/ATV) (21-28/5/89) /
  國內民主運動II (RTHK/TVB/ATV) (21-28/5/89) / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Liang Guohua Beijing zhi lü, Chang cheng jiang hua (8-96) /
  梁國華北京之旅, 長城講話 (8-96) / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  95 nian "liu si" liu zhou nian zhu guang diao nian ji hui /
  95年「六四」六週年燭光悼念集會 / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  "Wen ge, ge min" = Two fires inside China /
  "文革.革民" = Two Fires inside China / | Two fires inside China Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989
 • Film, Video
  Chai Ling lu yin, 10-6-89 /
  柴玲錄音, 10-6-89 / Catalog Record Only
  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.
  • Date: 1989