Top of page

Manuscript/Mixed Material Pʻi wa nunmul rossŏ ssiyŏjin [i.e. ssŭyŏjin] uridŭl ŭi yŏksa = I slezami i krovʹi︠u︡ na pisannai︠a︡ nasha istorii︠a︡ 피 와 눈물 로써 씨여진 [i.e. 쓰여진] 우리들 의 력사 = I slezami i krovʹi︠u︡ na pisannai︠a︡ nasha istorii︠a︡ / I slezami i krovʹi︠u︡ na pisannai︠a︡ nasha istorii︠a︡ / Pʻi wa nunmul rossŏ ssiyŏjin uridŭl ŭi yŏksa / Pʻi wa nunmul rossŏ ssŭyŏjin uridŭl ŭi yŏksa

[ Introduction ]

More Resources

[ An, Un-gyong ]
[ Chang, Ch'ol ]
[ Chang, Hak-pong ]
[ Chang, Nam-ik ]
[ Cho, Yong-ch'ol ]
[ Cho, Wallentchina ]

Show more resources (74)

[ Ch'oe, Chong-hak ]
[ Ch'oe, Han-guk ]
[ Ch'oe, P'yo-dok ]
[ Ch'oe, Tchihon lukkich'I ]
[ Chon, Tong-in ]
[ Ch'on, Ch'i-ok ]
[ Ch'on, I-wan ]
[ Ch'on, Yul ]
[ Chong, Ch'or-u ]
[ Chong, Kung-nok ]
[ Chong, Sang-jin ]
[ Han, Il-mu ]
[ Ho, Hak-ch'ol ]
[ Ho, Ik ]
[ Ho, Ka-I ]
[ Ho, Pin ]
[ Hwang, Song-bok ]
[ Hyon, Hi-an ]
[ Im, Yong-gom ]
[ Kang, Pyong-yul ]
[ Kim, Allekssanduru ]
[ Kim, Ch'an ]
[ Kim, Ch'ang-guk ]
[ Kim, Ch'il-song ]
[ Kim, Ch'or-un ]
[ Kim, Hag-in ]
[ Kim, Hak-ch'on ]
[ Kim, Ho ]
[ Kim, Il ]
[ Kang, Sang-ho ]
[ Ki, Sok-pok ]
[ Kim, Tan ]
[ Kim, Tchimop'ei ]
[ Kim, Tong-ch'ol ]
[ Kim, Tong-su ]
[ Kim, Tu-hwan ]
[ Kim, Won-gil ]
[ Kim, Yong-ch'ol ]
[ Kim, Yong-hwal ]
[ Kim, Yong-sam ]
[ Kim, Yong-son ]
[ Ko, Hui-man ]
[ Myong, Wol-bong ]
[ Nam, Hag-yong ]
[ Nam, Pong-sik ]
[ O, Song-hwa ]
[ Om, Sung-yol ]
[ Pak, Ch'ang-ok ]
[ Pak, Ch'ang-son ]
[ Pak, Ch'un ]
[ Pak, Hyong-sik ]
[ Pak, Il-mu ]
[ Pak, Pyong-yul ]
[ Pak, T'ae-hwa ]
[ Pak, T'ae-jun ]
[ Pak, Tok-hwan ]
[ Pak, Yong ]
[ Pak, Yong-bin ]
[ Pang, Hak-se ]
[ Sim, Su-ch'ol ]
[ Song, Chin-p'a ]
[ Song, Tong-san ]
[ Song, Won-sik ]
[ Song, Yong-hyon ]
[ Yi, Ch'un-baek ]
[ Yi, Hi-jun ]
[ Yi, Sang-jo ]
[ Yi, Tong-hwa ]
[ Yi, Wassilli Bullajimirowich'I ]
[ Yi, Yong-hwa ]
[ Yu, Song-ch'ol ]
[ Yu, Song-gol ]
[ Yu, Song-hun ]
[ Yun, Song-bok ]

About this Item

Title

 • Pʻi wa nunmul rossŏ ssiyŏjin [i.e. ssŭyŏjin] uridŭl ŭi yŏksa = I slezami i krovʹi︠u︡ na pisannai︠a︡ nasha istorii︠a︡

Other Title

 • 피 와 눈물 로써 씨여진 [i.e. 쓰여진] 우리들 의 력사 = I slezami i krovʹi︠u︡ na pisannai︠a︡ nasha istorii︠a︡
 • I slezami i krovʹi︠u︡ na pisannai︠a︡ nasha istorii︠a︡
 • Pʻi wa nunmul rossŏ ssiyŏjin uridŭl ŭi yŏksa
 • Pʻi wa nunmul rossŏ ssŭyŏjin uridŭl ŭi yŏksa

Translated Title

 • Biographies of Soviet Korean leaders
 • History written by our blood and tears

Summary

 • Collection of biographical sketches, both handwritten and photocopies, with portraits and pictures. These are biographies of 80 Soviet-Koreans known as "Soryŏnpʻa", who were sent to North Korea by the Soviet Communist Party in the mid-1940's to help establish and administer the North Korean government and North Korean institutions. Most of these people were purged by Kim Il-sŏng in the late 1950's and early 1960's.
 • This manuscript consists of the biographies of Kang Pyŏng-yul, Kang Sang-ho, Kim Chʻan, Kim Ho, Kim Yŏng-sam, Kim Yŏng-sŏn, Kim Yŏng-chʻŏl, Ko Hŭi-man, Ki Sŏk-pok, Kim Tan, Kim Tong-su, Kim Tong-chʻŏl, Kim Tu-hwan, Kim Yŏng-hwal, Kim Chʻang-guk, Kim Chʻŏr-un, Kim Hak-chʻŏn, Kim Wŏn-gil, Kim Chʻil-sŏng, Kim Hag-in, Kim Allekssandŭrŭ, Kim Il, Kim Tchimopʻei, Nam Pong-sik, Nam Hag-yong, Myŏng Wŏl-bong, Pak Tŏk-hwan, Pak Pyŏng-yul, Pak Yŏng-bin, Pak, Il-mu, Pak Chʻang-sŏn, Pak Chʻang-ok, Pak Chʻun, Pak Tʻae-jun, Pak Tʻae-hwa, Pak Hyŏng-sik, Pang Hak-se, Pak Yŏng, Song Tong-san, Song Yŏng-hyŏn, Song Wŏn-sik, Song Chin-pʻa, Sim Su-chʻŏl, An Un-gyong, Ŏm Sŭng-yŏl, O Sŏng-hwa, Yu Sŏng-gŏl, Yu Sŏng-chʻŏl, Yu Sŏng-hun, Yun Sŏng-bok, Yi Tong-hwa, Yi Sang-jo, Yi Wassilli Bŭllajimidŭwichʻi, Yi Yŏng-hwa, Yi Chʻun-baek, Yi Hi-jun, Im Yong-gŏm, Chang Nam-ik, Chang Chʻŏl, Chang Hak-pong, Chŏn Tong-in, Chʻŏn Yul, Chʻŏn I-wan, Chʻoe Tchihon lukkichʻi, Han Il-mu, Chŏng Kung-nok, Chŏng Sang-jin, Chŏng Chʻor-u, Cho Yŏng-chʻŏl, Cho Wallentchina, Chʻŏn Chʻi-ŏk, Chʻoe Chong-hak, Chʻoe Pʻyo-dŏk, Chʻoe Han-gŭk, Hŏ Ka-i, Hŏ Pin, Hŏ Ik, Hŏ Hak-chʻŏl, Hyŏn Hi-an, Hwang Sŏng-bok.

Names

 • Chang, Hak-pong, 1917-
 • Korean Rare Book Collection (Library of Congress)

Created / Published

 • [1995-2001]

Headings

 • -  Koreans--Uzbekistan--Biography
 • -  Koreans--Kazakhstan--Biography
 • -  Koreans--Soviet Union--Biography
 • -  Communists--Korea (North)--Biography
 • -  Koreans--Soviet Union--Politics and government--History
 • -  Korea (North)--Relations--Soviet Union
 • -  Soviet Union--Relations--Korea (North)
 • -  Kang, Pyŏng-yul,--1916
 • -  Kang, Sang-ho,--1909-2000
 • -  Ko, Hŭi-man,--1909
 • -  Ki, Sŏk-pok,--1913-1979
 • -  Kim, Tan,--1912-1974
 • -  Kim, Tong-su,--1910
 • -  Kim, Tong-chʻŏl,--1912
 • -  Kim, Tu-hwan,--1905-1964
 • -  Kim, Allekssandŭrŭ,--1911-1992
 • -  Kim, Yŏng-sam,--1910-1953
 • -  Kim, Yŏng-sŏn,--1917-1988
 • -  Kim, Yŏng-chʻŏl,--1918-1986
 • -  Kim, Yŏng-hwal,--1910-1978
 • -  Kim, Wŏn-gil,--1912
 • -  Kim, Il,--1920-1987
 • -  Kim, Tchimopʻei,--1917-1991
 • -  Kim, Chʻan,--1905-1992
 • -  Kim, Chʻang-guk,--1916-1981
 • -  Kim, Chʻŏr-un,--1904
 • -  Kim, Chʻil-sŏng,--1926
 • -  Kim, Hag-in,--1913
 • -  Kim, Hak-chʻŏn,--1915-1978
 • -  Kim, Ho,--1912
 • -  Nam, Pong-sik,--1910
 • -  Nam, Hag-yong,--1913-1977
 • -  Myŏng, Wŏl-bong,--1914-1991
 • -  Pak, Tŏk-hwan,--1917
 • -  Pak, Pyŏng-yul,--1906-1998
 • -  Pak, Yŏng,--1915-1992
 • -  Pak, Yŏng-bin,--1907-1998
 • -  Pak, Il-mu,--1918-1985
 • -  Pak, Chʻang-sŏn,--1915-1975
 • -  Pak, Chʻang-ok,--1911-1957
 • -  Pak, Chʻun,--1919-1950
 • -  Pak, Tʻae-jun,--1915
 • -  Pak, Tʻae-hwa,--1920
 • -  Pak, Hyŏng-sik,--1909-1979
 • -  Pang, Hak-se,--1914-1992
 • -  Song, Tong-san,--1915
 • -  Song, Yŏng-hyŏn,--1908-1987
 • -  Song, Wŏn-sik,--1909-1993
 • -  Song, Chin-pʻa,--1914-1990
 • -  Sim, Su-chʻŏl,--1921-1997
 • -  An, Un-gyŏng,--1908-1964
 • -  Ŏm, Sŭng-yŏl,--1908-1978
 • -  O, Sŏng-hwa,--1906-1976
 • -  Yu, Sŏng-gŏl,--1920-1995
 • -  Yu, Sŏng-chʻŏl,--1917
 • -  Yu, Sŏng-hun,--1906-1966
 • -  Yun, Sŏng-bok,--1913-1965
 • -  Yi, Tong-hwa,--1901-1980
 • -  Yi, Sang-jo,--1916-1996
 • -  Yi, Wassilli Bŭllajimirowichʻi,--1926-2001
 • -  Yi, Yŏng-hwa,--1917
 • -  Yi, Chʻun-baek,--1910-1993
 • -  Yi, Hi-jun,--1906-1966
 • -  Im, Yong-gŏm,--1920-1983
 • -  Chang, Nam-ik,--1910
 • -  Chang, Chʻŏl,--1914-1995
 • -  Chang, Hak-pong,--1917
 • -  Chŏn, Tong-in,--1912-1982
 • -  Chŏng, Kung-nok,--1916-1988
 • -  Chŏng, Sang-jin,--1918
 • -  Chŏng, Chʻŏr-u,--1916-1977
 • -  Cho, Yŏng-chʻŏl,--1909-1980
 • -  Cho, Wallentchina,--1917
 • -  Chʻŏn, Yul,--1914-1962
 • -  Chʻŏn, I-wan,--1919-1989
 • -  Chʻŏn, Chʻi-ŏk,--1912-1989
 • -  Chʻoe, Chong-hak,--1908-1961
 • -  Chʻoe, Tchihon lukkichʻi,--1913
 • -  Chʻoe, Pʻyo-dŏk,--1905-1973
 • -  Chʻoe, Han-gŭk,--1915-1975
 • -  Han, Il-mu,--1908-1972
 • -  Hŏ, Ka-i,--1908-1953
 • -  Hŏ, Pin,--1912
 • -  Hŏ, Ik,--1911-1966
 • -  Hŏ, Hak-chʻŏl,--1922-1990
 • -  Hyŏn, Hi-an,--1917-1970
 • -  Hwang, Sŏng-bok,--1918
 • -  강 병율,--1916
 • -  강 상호,--1909-2000
 • -  고 희만,--1909
 • -  기 석복,--1913-1979
 • -  김 단,--1912-1974
 • -  김 동수,--1910
 • -  김 동철,--1912
 • -  김 두환,--1905-1964
 • -  김 알렉싼드르,--1911-1992
 • -  김 영삼,--1910-1953
 • -  김 영선,--1917-1988
 • -  김 영철,--1918-1986
 • -  김 영활,--1910-1978
 • -  김 원길,--1912
 • -  김 일,--1920-1987
 • -  김 찌모페이,--1917-1991
 • -  김 찬,--1905-1992
 • -  김 창국,--1916-1981
 • -  김 철운,--1904
 • -  김 칠성,--1926
 • -  김 학인,--1913
 • -  김 학천,--1915-1978
 • -  김 호,--1912
 • -  남 봉식,--1910
 • -  남 학용,--1913-1977
 • -  명 월봉,--1914-1991
 • -  박 덕환,--1917
 • -  박 병율,--1906-1998
 • -  박 영,--1915-1992
 • -  박 영빈,--1907-1998
 • -  박 일무,--1918-1985
 • -  박 창선,--1915-1975
 • -  박 창옥,--1911-1957
 • -  박 춘,--1919-1950
 • -  박 태준,--1915
 • -  박 태화,--1920
 • -  박 형식,--1909-1979
 • -  방 학세,--1914-1992
 • -  송 동산,--1915
 • -  송 영현,--1908-1987
 • -  송 원식,--1909-1993
 • -  송 진파,--1914-1990
 • -  심 수철,--1921-1997
 • -  안 운경,--1908-1964
 • -  엄 승열,--1908-1978
 • -  오 성화 ,--1906-1976
 • -  유 성걸,--1920-1995
 • -  유 성철,--1917
 • -  유 성훈,--1906-1966
 • -  윤 성복,--1913-1965
 • -  리 동화,--1901-1980
 • -  리 상조,--1916-1996
 • -  리 와씰리 블라지미로위치,--1926-2001
 • -  리 영화,--1917
 • -  리 춘백,--1910-1993
 • -  리 히준,--1906-1966
 • -  림 용검,--1920-1983
 • -  장 남익,--1910
 • -  장 철,--1914-1995
 • -  장 학봉,--1917
 • -  전 동인,--1912-1982
 • -  정 국록,--1916-1988
 • -  정 상진,--1918
 • -  정 철우,--1916-1977
 • -  조 영철,--1909-1980
 • -  조 왈렌찌나,--1917
 • -  천 율,--1914-1962
 • -  천 이완,--1919-1989
 • -  천 치억,--1912-1989
 • -  최 종학,--1908-1961
 • -  최 찌혼 루끼치,--1913
 • -  최 표덕,--1905-1973
 • -  최 한극,--1915-1975
 • -  한 일무,--1908-1972
 • -  허 가이,--1908-1953
 • -  허 빈,--1912
 • -  허 익,--1911-1966
 • -  허 학철,--1922-1990
 • -  현 히안,--1917-1970
 • -  황 성복,--1918

Notes

 • -  Also available in digital form on the Library of Congress Web site.
 • -  A microfilm surrogate (one microfilm reel) is also available for Inter-Library Loan; request no.: Microfilm 107 Asian Division RR.
 • -  Gift, Yi Yŏn-gil, 2005.

Medium

 • 81 items.
 • 2 containers.

Call Number/Physical Location

 • DK949.32.K6 C45 1995

Digital Id

Library of Congress Control Number

 • 2005551562

Online Format

 • pdf
 • image

Additional Metadata Formats

IIIF Presentation Manifest

Part of