• Manuscript/Mixed Material
  Yongle da dian : juan jiu bai ba shi yi, juan qi qian qi bai wu shi liu zhi qi qian qi bai wu shi qi, juan ba qian ba bai si ...
  永樂大典 : 卷九百八十一, 卷七千七百五十六至七千七百五十七, 卷八千八百四十一至八千八百四十三 / | Yongle da dian : | Hafo Yanjing tu shu guan cang "Yongle da dian" Catalog Record Only
  Reprint of: Ming Jia Long jian (between 1522 and 1572). Hong ge chao ben. Zhu mo xie ben. 8 hang 15 zi, xiao zi shuang hang 30 zi, si zhou shuang lan shang xia hong kou san hong yu wei, ban xin zhong ti juan ci, kuang gao 34.5 x 21.8 gong fen. Di 981 juan suo shou wei you guan ''xiao er zheng ...
  • Date: 2013
 • Manuscript/Mixed Material
  Zhaoxian ru zhe Ding Ruoyong de Sishu xue : Yi Dong Ya wei shi ye de tao lun /
  朝鮮儒者丁若鏞的四書學 : 以東亞為視野的討論 / Catalog Record Only
  Includes bibliographical references and index.
  • Contributor: Cai, Zhenfeng
  • Date: 2010
 • Collection
  Hal Aigner collection of photographs of Cantonese opera, Catalog Record Only Collection of photographs, program books, and flyers documenting Cantonese opera in the San Francisco Bay area of California taken by photographer Hal Aigner. Collection includes program books from the Red Bean Opera House, Oakland, California and California Chinese Orchestra. According to the photographer, "The collection provides an overview of Bay Area Cantonese Opera from 2003 to the present, with the photos arranged according to ...
  • Contributor: Aigner, Hal
  • Date: 2003
 • Manuscript/Mixed Material
  Wan Qing Min chu Nanyang Hua ren she qun de wen hua jian gou : yi zhong wen hua kong jian de fa xian /
  晚清民初南洋华人社群的文化建构 : 一种文化空间的发现 / | Yi zhong wen hua kong jian de fa xian | Cultural construction of Nanyang Chinese community in late Qing and early Republican China: discovery of a cultural space Catalog Record Only
  Appendices contain table of contents for issues of the Straits Chinese magazine (no. 2-11 [1898-1907]) and Straits Chinese annual (1909). Includes bibliographical references (pages 317-336). Abstract in Chinese and English. 本书紧扣文化空间这一主题, 围绕旅行、旅人和游记, 作者考察了1877年至1937年这一重要转型时期南洋华侨社会文化建构的历史脉络和进程. 揭示了"书写南洋"、"航向南洋"、南洋话语、华人文化主体性形成, 以及背后文化对话与霸权的主题和发展谱系.
  • Contributor: Xue, Liqing
  • Date: 2015
 • Manuscript/Mixed Material
  Zhonghua zai zao shan ben zong mu ti yao /
  中華再造善本總目提要 / Catalog Record Only
  Includes indexes. [v. 1]. 唐宋編 -- [v. 2]. 金元編.
  • Date: 2013
 • Manuscript/Mixed Material
  "Jing ming zhong xiao quan shu" yan jiu : yi Song, Yuan she hui wei bei jing de kao cha /
  《淨明忠孝全書》硏究 : 以宋, 元社會為背景的考察 / Catalog Record Only
  Includes bibliographical references. Table of contents also in English.
  • Contributor: Guo, Wu
  • Date: 2005
 • Manuscript/Mixed Material
  Ge xing yu gong xing : Zhong Mei dian ying wen hua bi jiao yan jiu = Individuality and similarity : a comparative study on the contemporary Sino-American cinemas /
  个性与共性 : 中美电影文化比较研究 = Individuality and similarity : a comparative study on the contemporary Sino-American cinemas / | Zhong Mei dian ying wen hua bi jiao yan jiu | Individuality and similarity : a comparative study on the contemporary Sino-American cinemas Catalog Record Only
  Includes bibliographical references.
  • Contributor: Zhang, Aihua
  • Date: 2008