Search Maps

  • Map
    Daiunga chihō ni okeru seisan to kōtsū gaikyōzu.
    大運河地方ニ於ケル生産ト交通概況圖. Catalog Record Only
    "Shōwa 14-nen 4-gatsu Mantetsu Saitō konon Shanhai Jimusho Chōsabu chōsei" Series title hand written on previous owners container. LC copy has "sakusei kasho Mantetsu Sō-Sho-Kei Aojashinshitsu" stamped on verso of map.
    • Date: 1929