Search Maps

  • Map
    Zhongguo Ming Qing shi qi yun he quan tu / Catalog Record Only Pictorial map. Relief shown pictorially. Reconstruction of hand drawn map of the Grand Canal in China, during the Ming ChÊ»ing dynasties. Accompanied by text: Zhongguo yun he cheng shi fa zhan shi / Fu Chonglan zhu. [10], 432 p. : ill., tables, maps ; 21 cm. Copy 2 (map and text). Copy 1 (text) filed: HT384.C6F82 1985 .
    • Contributor: Wang, Dongyuan
    • Date: 1987