Skip to main content

↓ Refine your search

 • Map

  Beijing quan tu = Peking

  Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy sectioned to 20 panels and mounted on cloth backing.

  • Contributor: Deutsch Ostasiatisches Expeditions Korps. Feldtopograph - Prussia (germany). Landesaufnahme. Kartogr. Abteilung
  • Date: 1914
 • Map

  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu

  Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:12,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:21,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:30,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 4 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...

  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She - Jin, Zhuan - Chen, Zhifang - Yang, Boru - Jin, Qingyu
  • Date: 1952
 • Map

  Zhejiang yan hai yao kou quan tu

  Covers from Hangzhou Bay, Jiangsu to Oujiang, Wenzhou fu. Shows defense along coastal areas of Jiaxing, Hangzhou, Shaoxing, Ningbo, Taizhou, and Wenzhou. Relief shown by Shading and hachures. Oriented with north toward the upper left. Includes text. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.

  • Contributor: Shen, Yingjing
  • Date: 1906
 • Map

  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu

  Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:11,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di shi, scale 1:22,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.

  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She - Jin, Zhuan - Chen, Zhifang - Yang, Boru - Jin, Qingyu
  • Date: 1950
 • Map

  Beiping Shi quan tu

  Includes ill. Insets: Bei Hai gong yuan tu -- Gu gong bo wu yuan tu -- Ping Jin bao yi dai quan tu --Yihe Yuan tu -- Xi Shan ming sheng tu -- Dian che lu xian zhan ming tu -- Beiping di mian gong an fen qu tu. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy ...

  • Contributor: Su, Jiarong
  • Date: 1921
 • Map

  Zui xin Beiping quan shi xiang tu.

  Includes map of "Beiping dian che lu xian tu," lists of hotels, apartments and public schools in Beiping. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.

  • Date: 1934
 • Map

  Zhaotong Fu yu tu.

  Scale ca. 1:20,000. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows garrison troops, garrison posts, roads connecting various stations in walled city of Zhaotong Fu, Yunnan Province. Hummel purchase 1930, no. 27. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7822.Z4A5 1820 .Z4 Vault AACR2

  • Contributor: Hummel, Arthur W. (arthur William)
  • Date: 1908
 • Map

  Meiguo shou du Huashengdun, Gelunbiya Tequ = Washington, DC

  Covers Washington central business district. Selected buildings shown pictorially. Chinese and English. Panel title: Huan ying dao Huashengdun lai. Includes tourist information and col. ill. Tourist information, col. ill., and map of Washington region on verso. "*GPO: 1984--421-609/471. Reprint 1984." Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. DCP

  • Contributor: United States. National Park Service
  • Date: 1984
 • Map

  Zhong hua guo chi di tu.

  Relief shown by hachures. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes tables showing treaties signed by China, and harbors opened for foreign powers. LC copy mounted on cloth backing.

  • Contributor: Hebei Sheng (china). Gong Shang Ting
  • Date: 1929
 • Map

  Beiping Shi nei wai cheng fen qu di tu

  Includes index. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.

  • Contributor: An, Xiansheng
  • Date: 1936
 • Map

  Jing cheng ge guo zan fen jie zhi quan tu.

  Shows British legation quarter in yellow, French in blue, U.S. in green and ivory, German in red, and Japanese in light green. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.

  • Date: 1900
 • Map

  Shi ce Shanghai cheng xiang zu jie tu = A consolidated map of...

  Shows English and French settlement. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes index.

  • Contributor: Shang Wu Yin Shu Guan
  • Date: 1913
 • Map

  Beijing di tu = Map of Peking.

  Includes lists of associations in China. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.

  • Date: 1914
 • Map

  Beiping Shi zui xin xiang xi quan tu.

  Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.

  • Contributor: Beiping Wen Ya She
  • Date: 1930
 • Map

  Jing shi jiu cheng quan tu.

  Scale ca. 1:6,250. Brush-and-ink and watercolor. Manuscript on silk. Hummel purchase 1934, no. 19. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7824.B4 1890 .J5 Vault Oversize AACR2

  • Date: 1900
 • Map

  Zhonghua Minguo quan tu guo min xue xiao shi yung

  Relief shown by gradient tints. Insets: Nan Hai ge dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Minguo cheng qu, scale 1:35,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.

  • Contributor: China (republic : 1949- ). Jiao Yu Bu. - Lu, Dianyang - Gu, Jigang - Jin, Qingyu - Lu, Chengyin - Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She - Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1947
 • Map

  Zhong hua guo chi di tu

  Relief shown by hachures. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes tables showing treaties signed by China, and harbors opened for foreign powers. Insets: Ranhui fu jin tu -- Xianggang Qiulong tu -- Aomen tu -- Jiaozhou Wan tu -- Weihaiwei tu -- Guangzhou Wan tu -- Lushun Dalian Wan tu. LC copy mounted on cloth backing.

  • Contributor: Ya Xin DI Xue She - Wuchang Ya Xin DI Xue She
  • Date: 1931
 • Map

  Anyang Xian quan jing yu tu.

  Shows mountains, rivers, towns, villages, markets, temples, and roads in Anyang County, Henan Province. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7823.A77 1910 .A5 Vault Previous call number: G7823.A47 1910 .A5 Vault

  • Date: 1902
 • Map

  Nan Yang Qun Dao xin di tu = Map of East Indies /

  Insets: Zhaowa xiang tu -- Nan Yang Qun Dao di xing tu -- Malai Ban Dao xiang tu. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Insets: 爪哇详圖 -- 南洋群島地形圖 -- 馬来半島详圖.

  • Contributor: Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She - Jin, Qingyu - Ya Guang Yu DI Xue She - Da Zhongguo Tu Shu Ju.
  • Date: 1948
 • Map

  Aomen, Zhuhai = Map of Macau & Zhuhai : with English introduc...

  Relief shown by gradient tints and form lines. Chinese and English. Panel title. On panel: Tong yong ban zui xin lü you tu. Insets: Street plan of Zhuhai Proper (Xiangzhou) -- Map of Zhuhai Shi[h] -- Map of Macau and the adjoining areas -- [Taipa/Coloane]. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Tourist information and index on verso.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 1990
 • Map

  Beijing Shi jie dao xiang tu

  Relief shown by hachures. Includes insets of Hua bei jiao tong tu, Yihe Yuan ming sheng tu, Beijing Shi fu jian ming sheng tu. Text on verso. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.

  • Contributor: Zheng, Qiying - Yang, Bairu - Ya Guang Yu DI Xue She - Da Zhongguo Tu Shu Ju.
  • Date: 1950
 • Map

  Yu ji tu.

  Stone rubbing dated 1903? One of the earliest stone maps, it consists of 5,110 grids, each grid is approximately 100 li. Original stone was engraved in Fuchang 7 nian, i.e. 1136 A.D. The stone is now in the Forest of Stone Steles Museum in Xi'an, China. Shows coast lines, Yellow River, Yangtze River and its branches, Tai Lake, Dongting Lake, and Fanyang Lake. Annotated ...

  • Date: 1136
 • Map

  Zui xin dong nan ya quan tu = Southeast Asia map /

  Relief shown by spot heights. "Litho by Continental." LC copy stamped on: 291. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.

  • Date: 1950
 • Map

  Jing cheng quan tu.

  Pictorial map. Wood block print. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7824.B4A5 1870 .J5 Vault ARP

  • Date: 1900
 • Map

  Nanyang Qundao xian shi tu /

  Relief shown by hachures. Place names in Chinese, English, and overseas Chinese dialect. On the back of envelop: "Man tie dong ya jing ji diao cha ju." Map imperfect: Wrinkles all over and chipped along the folding lines. Insets: Taiping Yang xing shi = Map of Pacific Ocean -- Zhaowa Dao = Java -- Ying shu Malai Bandao = British Malay Pen. Available also ...

  • Contributor: Li, Changchuan - Shi, Zhonghua
  • Date: 1936
 • Map

  Aomen Shi quan tu.

  Relief shown by hachures. Duplicate of Macau city plan in 1952-53 "Commercial and Industrial Yearbook". Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.

  • Date: 1953
 • Map

  Biao zhun shi yong zui xin Zhongguo quan tu.

  Relief shown by spot heights. Inset: Nan Hai ge dao yu, scale 1:18,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.

  • Date: 1953
 • Map

  [Binzhou ting xiang she quan tu]

  Scale ca. 1:200,000. Title supplied. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows Chinese Eastern Railroad built by Russians passing through Harbin. Also shows new immigrant settlements. Bird's-eye-view. Hummel purchase, 1934, no. 8. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7823.B5A5 1904 .B5 Vault AACR2: 700

  • Contributor: Hummel, Arthur W. (arthur William)
  • Date: 1902
 • Map

  Xizang quan tu

  Relief shown by hachures. In Chinese. Translated from Russian. Publisher in Russian. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes inset of Tibet-India passes.

  • Contributor: Kartograficheskoe Zavedenīe A. Ilʹina
  • Date: 1904
 • Map

  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu.

  Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:30,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:30,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 4 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...

  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1952
 • Map

  [Shi jie] quan tu.

  Pen-and-ink and watercolor. Maps probably drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. One of three maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. "136A". Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.

  • Date: 1900
 • Map

  Da qing guo shi ba sheng [quan tu].

  Administrative map of Qing Dynasty. Pen-and-ink and watercolor. In lower margin: Maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. One of three maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. "136A". Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.

  • Date: 1900
 • Map

  Zhonghua Renmin Gongheguo gua tu

  Based on registered administrative map cartographed prior to Sino-Japanese Conflict, 1937-1945, and revised according to new data. Shanghai 33rd printing. Includes insets showing adjacent countries, physical features of China, and islands in South China Sea. ARP Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.

  • Contributor: DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1956
 • Map

  Meiguo shou du Huashengdun, Gelunbiya Tequ = Washington, DC

  Covers central business district and federal enclave. Selected buildings shown pictorially. "*GPO: 1982--361-609/183." Chinese and English. Panel title: Huan ying dao Huashengdun lai. Includes text and col. ill. Text, tourist information, col. ill., map of Washington region, and col. ill. on verso. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. DCP

  • Contributor: United States. National Park Service
  • Date: 1982
 • Map

  Aomen di tu = Map of Macao

  Alternate title: Aomen. Includes Macao sketch map and area/location map. Tourist information and map of Taipa/Coloane islands on verso. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.

  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1988
 • Map

  [Hubei Sheng tu].

  Shows rivers in Hubei Province. In lower margin: Maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. One of three maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. Pen-and-ink and pencil color. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. "Yong Sheng". "197A".

  • Contributor: Yong, Sheng
  • Date: 1900
 • Map

  Plan of Italian concession Tientsin, Plan of Japanese concess...

  Shows border of concession areas in Tianjin, China. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.

  • Contributor: Tianjin (china : Foreign Settlement). [lc?]
  • Date: 1942
 • Map

  Zhonghua min guo fen sheng xin tu.

  Relief shown by hachures. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes inset of Hainan Dao .

  • Contributor: Wuchang Ya Xin DI Xue She
  • Date: 1933
 • Map

  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu

  Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:30,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:45,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 2 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...

  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She - Jin, Zhuan - Chen, Zhifang - Yang, Boru - Jin, Qingyu
  • Date: 1951
 • Map

  Beijing Shi zui xin xiang xi quan tu.

  Includes lists of schools, hotels, apartments, companies, and government organizations. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Gift of Rev. Arthur B Coole, 739 N. 7th St., Junction City, Kansas. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 45.

  • Contributor: Beijing Wen Ya She
  • Date: 1938
 • Map

  Saishin Pekin shigai chizu : tsuketari Pekin Tenshin fukin chizu

  Originally published: Tōkyō : Tōkyō Atorasusha, Shōwa 13 [1938]. Reproduced in September 1948 by the Intelligence Div., EO GHQ FEC from original plates confiscated from Japanese sources. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.

  • Contributor: Tōkyō Atorasusha - United States. Far East Command. Intelligence Division
  • Date: 1948
 • Map

  Zhonghua Renmin Gongheguo gua tu

  Based on registered administrative map drawn prior to Sino-Japanese Conflict, 1937-1945, and revised according to new data. Includes insets showing adjacent countries and islands in South China Sea. "5101." Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 421A.

  • Contributor: DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1950
 • Map

  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu.

  Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:30,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:45,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 4 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...

  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1952
 • Map

  Zui xin Zhongguo di tu.

  Relief shown by shading. Inset: Nan Hai zhu dao, scale 1:15,000,000 -- Zhongguo de si lin, scale 1:40,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing, and stamped on lower left: 36.

  • Contributor: Xianggang Dong Fang Yu DI Xue She
  • Date: 1950
 • Map

  Shenzhen di zhi tu /

  At head of title: Zhonghua Renmin Gongheguo. Accompanied by text: Zhonghua Renmin Gongheguo Shenzhen di zhi tu, shuo ming shu = Geological map of Shenzhen of the People's Republic of China, explanatory text. 54 p. : tables ; 21 p. "Geological data up to 1985." Includes geological sections.

  • Contributor: Guangdong Sheng DI Zhi Kuang Chan Ju Qu Yu DI Zhi Diao Cha Da Dui
  • Date: 1988
 • Map

  Taiwan tourist map /

  Relief shown by shading and spot heights. Panel title. Alternate title: Taiwan qu quan tu = Republic of China, Taiwan map. Includes insets of "Offshore islets." Business directory, tourist information, and maps of "Taipei environs," Taipei City, and Kaohsiung City on verso.

  • Contributor: Guoji Lü You Chu Ban She
  • Date: 1994
 • Map

  Sanchong shi jie tu : fu Xindian, Yingge, Zhonghe xiang, Luzh...

  Cover title. Alternate title: Sanchong shi jie dao tu. Includes street index and route insets of Lu-chou hsiang and Wu-ku hsiang. Urban route maps on verso: Xindian shi [with index and inset showing administrative districts] -- Yonghe/Zhonghe shi [indexed] -- Tucheng xiang -- Yingge zhen.

  • Contributor: Jing Wei Wen Hua Tu Shu Chu Ban She. Bian Ji Bu.
  • Date: 1989
 • Map

  Xianggang dao jie dao xiang tu = Street map of Hong Kong Isla...

  Relief shown by gradient tints, contours, and spot heights. Includes index map. Indexes, map of Stanley Peninsula, tables of transportation schedules, business directories, and other tourist information on verso.

  • Contributor: Ya Yuan Chu Ban She
  • Date: 1993
 • Map

  Zui xin Jiulong jie dao tu.

  Relief shown pictorially. Includes 2 local route maps and Hong Kong typhoon signal table. 官塘 -- 新蒲崗黄大仙街道詳圖

  • Date: 1968
 • Map

  Shi jie di xing /

  Relief shown by gradient tints and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. Cover title: Shih chieh ti shing = Shijie dixing. Reference map for school use. "12014-649."

  • Contributor: DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1972
 • Map

  Jiangxi sheng di tu ce /

  • Contributor: Jiangxi Sheng (china). Ce Hui Ju.
  • Date: 1996
 • Map

  Shanxi sheng /

  Relief shown by contours and spot heights. Sheets separately titled in upper margin: in the center, e.g. Ta-ying-chen; on the right, e.g. Shan-hsi sheng, Fan-chih hsien. Based on 1914 topographic maps. Includes sheet index.

  • Contributor: China. Can Mou Ben Bu. Lu DI Ce Liang Zong Ju.
  • Date: 1932
 • Map

  Shanghai shi shi qu tu /

  Selected buildings shown pictorially. Also shows zip codes. Romanized title from cover: Shanghai shi shiqutu. Includes index, inset of Wu-sung district, and route map of Shanghai suburban area.

  • Contributor: Shanghai Shi Ce Hui Yuan
  • Date: 1992
 • Map

  Zhejiang jiao tong di tu ce = Communication atlas of Zhe Jiang /

  Title also in English. Cover title. Includes distance chart, road, rail, and tourist information.

  • Contributor: Zhejiang Sheng (china). Ce Hui Ju.
  • Date: 1994
 • Map

  [Zhonghua ren min gong ge guo di tu.

  Scale 1:6,000,000. Relief shown by spot heights. Title and legend in Chinese and Pʻing yin. Place names in Pʻing yin. Administrative boundaries as of 1973. Includes location map and inset of South China Sea area. Accompanied by text: The map of the People's Republic of China- references. [1] l. AACR2

  • Contributor: DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1974
 • Map

  Zhongguo fen sheng xin tu : shen bao liu shi zhou nian ji nian /

  Relief shown by gradient tints and spot heights. Includes index. Prev. call no.: G2305.T502 1934 (G&M)

  • Contributor: Ding, Wenjiang
  • Date: 1934
 • Map

  Taibei xian di tu

  Relief shown by contours and spot heights. Includes location map and 2 insets. Ten city maps on verso, some with index.

  • Contributor: Jing Wei Wen Hua Tu Shu Chu Ban She. Bian Ji Bu.
  • Date: 1991
 • Map

  Wuhan dao you tu = Wuhan daoyoutu

  Title from panel. Relief shown pictorially. Includes inset of "Guiyuan Chang Si" and publisher' map list. Text and map of Wuhan City transportation map on verso.

  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1981
 • Map

  Da Taibei du hui bai ke quan tu /

  Relief shown by contours and spot heights. Includes index.

  • Contributor: Hu Wai Sheng Huo Tu Shu Gong Si (taiwan). DI Tu Zhi Zuo Bu.
  • Date: 1998
 • Map

  Sanchong shi quan tu : ye wu, guan guang.

  On cover: 85-06-01. Cover title. Alternate title: Taibei xian, Sanchong shi jie dao tu = Map of San Chung City. At head of title: Da yu zui xin ban. Indexed. Publisher's catalog on cover.

  • Contributor: Da Yu Chu Ban She
  • Date: 1985
 • Map

  Zhonghua Renmin Gongheguo jiao tong tu /

  Relief shown by spot heights. Includes insets showing inland water shipping routes, air ways, and islands in the South China Sea.

  • Contributor: Chengdu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1992
 • Map

  Zhonghua Minguo quan tu /

  Relief shown by spot heights. LC copies sectioned to 2 sheets, mounted on cloth backing. Insets: Wuhan san zhen -- Chengdu fu jin ge xian tu -- Yuejiang Kou -- Wuhan hu zhao di yu -- Guangzhou jin jiao -- Nanjing cheng tu -- Pingjin bao di yu tu -- Jiang nan Zhe bei tu -- Zhongguo Nan hai ge dao yu tu -- ...

  • Contributor: Su, Jiarong
  • Date: 1939
 • Map

  Zhu jiang san jiao zhou = Pearl River Delta, tourist map /

  Relief shown by contours and spot heights. Chinese and English. Panel title. At head of title: Zui xin ban jiao tong lü you tu. Includes inset of Kwangtung Province and col. ill. Tourist information, 7 mini maps, and description of places of interest on verso.

  • Contributor: Guangdong Sheng Ce Hui Ji Shu Gong Si.
  • Date: 1987
 • Map

  Jinan shi jiao tong tu = Jinanshi jiaotongtu.

  Alternate title: Jinan shi qu jiao tong tu. Indexed for bus lines. Indexed map of Chi-nan suburban bus routes, 7 maps of points of interest with description, and business directories on verso.

  • Contributor: Shandong You Yi Shu She
  • Date: 1987
 • Map

  Qing nian di tu ce /

  • Contributor: DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1978
 • Map

  Changchun tourist map = Changchun dao you tu /

  Selected buildings shown pictorially. Title and place names in Chinese and English. Text in Chinese, Japanese, and English. Alternate title on panel: Changchun. Alternate title: Changchun shi jie tu. Includes insets of bus lines, trolley car lines, Cheng Yüeh Lake, and major regional highways. Text, tourist map, and ill. on verso.

  • Contributor: Jilin Sheng (china). Ce Hui Ju.
  • Date: 1988
 • Map

  Zhong wai di li jiao ke tu : nei zheng bu shen ding /

  Relief shown by gradient tints, form lines, and spot heights. Selected place names also in English. Title from cover.

  • Contributor: Wang, Zikun
  • Date: 1956
 • Map

  Beijing jiao tong lü you zhu su tu.

  Selected buildings shown pictorially. Panel title. Includes indexes to bus stops, area road maps, 3 shopping maps, 2 bus route maps, and mini maps for Peking Railroad Station and Capital Airport.

  • Contributor: DI Zhi Chu Ban She
  • Date: 1989
 • Map

  [Cheng Yu tie lu.

  Perspective map not drawn to scale. Relief shown pictorially. Chinese. Bird's-eye-view. Shows rail line from Chʻeng-tu to Chungking and production sites for industrial and agricultural products. Includes text and location map. AACR2

  • Contributor: DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1957
 • Map

  Taiwan di qu gong lu wang tu ji = Taiwan area road atlas /

  Title and forward in Chinese and English. Place names in Chinese. Includes indexes.

  • Contributor: Taiwan. Gong Lu Ju.
  • Date: 1995
 • Map

  Nantou xian di tu /

  Relief shown by contours and spot heights. Chinese. Selected place names also in English. Includes location map, tourist map of Hsi-tʻou Forest recreation area, and tourist map of Nan-tʻou hsien. Indexed route maps: Nantou shi -- Zhongxingxincun -- Puli zhen -- Zhushan zhen -- Caotun zhen.

  • Contributor: Jing Wei Tu Shu You Xian Gong Si. Bian Ji Bu.
  • Date: 1985
 • Map

  Xian cheng juan tu : [Suzhou shi, Zhongguo] /

  Pictorial map. Reconstruction based on a map collected by Su-chou Municipal Museum, depicting Su-chou shih during the Chʻing Dynasty.

  • Contributor: Suzhou (jiangsu Sheng, China). Cheng Shi Jian She Ju.
  • Date: 1972
 • Map

  Changchun.

  Selected buildings shown pictorially. Publication information from annotation in lower margin. Includes text and col. ill. LC copy taped on paper backing.

  • Contributor: DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1974
 • Map

  Xianggang Tebie Xingzhengqu di tu ce = Atlas of Hong Kong Spe...

  Includes index.

  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1998
 • Map

  Jiao tong you lan tu, Foshan shi = Foshanshi /

  Selected places of interest shown pictorially. Alternate title: Foshan cheng qu tu. Title from verso, lower margin: Foshan shi jiao tong you lan tu. Includes community information, tourist information on transportation, and 2 insets. Area map and telephone directory on verso.

  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1987
 • Map

  Taibei xian di tu

  Relief shown by contours and spot heights. Cover title: Taibei xian di tu = Map of Taipei County. Includes inset of Pan-chʻiao shih, inset showing southern tip of Tʻai-pei hsien, and location map.

  • Contributor: Nan Hua Chu Ban She - Zhen, Yiren
  • Date: 1977
 • Map

  Chongqing jie dao xin tu /

  Oriented with north toward the upper left. Includes lists of street names. LC Copy: Annotated in pencil.

  • Contributor: Fu, Qiaofu
  • Date: 1914
 • Map

  Chung-kuo li shih ti tʻu.

  Romanized.

  • Contributor: Yanai, Watari
  • Date: 1973
 • Map

  Tainan shi /

  Relief shown by contours and spot heights. Glossy photograph on Kodak paper. Reproduction of printed map.

  • Contributor: China (republic : 1949- ). Lian Qin Zong Bu. Ce Liang Shu
  • Date: 1982
 • Map

  Taiwan 30 ge du hui jie dao tu

  Includes index.

  • Contributor: Hu Wai Sheng Huo Tu Shu Gu Fen You Xian Gong Si (taiwan). DI Tu Zhi Zuo Bu - Ma, Luwen
  • Date: 1996
 • Map

  [Taoyuan xian di tu.

  Scale 1:100,000. Cover title: [Taoyuan xian di tu] Map of Taoyuan County. Relief shown by contours and spot heights. Chinese; cover title in Chinese and English. Includes location map and insets of Chung-li City and Tʻao-yüan City.

  • Contributor: Nan Hua Chu Ban She - Zhen, Yiren
  • Date: 1973
 • Map

  Zhonghua Renmin Gongheguo zhi bei tu /

  Relief shown by spot heights. Shows natural and agricultural plant distribution in China. Cover title romanized in Pinyin: Zhonghua renmin gonghegno zhibeitu. Accompanied by text: Chien yao shuo ming. 19 p. ; 26 cm. Includes insets showing plant regions and islands in South China Sea.

  • Contributor: Zhongguo Ke Xue Yuan. Zhi Wu Yan Jiu Suo
  • Date: 1982
 • Map

  Port of Ningbo = Ningbo Gang.

  Title from panel. Includes text and location map. Briefing of the port of Ningbo and table of existing berths of the Ningbo Port Authority on verso.

  • Date: 1990
 • Map

  Guangzhou Shi jiao tong tu /

  2 maps of bus routes, ill., list of street names, and directories on verso.

  • Contributor: Guangdong Sheng (china). Ce Hui Ju.
  • Date: 1975
 • Map

  Beijing shisanling hang kong ying xiang tu = Aerial image map...

  Photomap. Chinese and English. Map of the Ming Tombs, road map of Peking area, text, col. ill., table of Ming Tombs, and diagrams of Chʻang Ling and Ting Ling on verso.

  • Contributor: DI Zhi Kuang Chan Bu DI Zhi Yao Gan Zhong Xin (china)
  • Date: 1987
 • Map

  Nanjing shi qu tu /

  Relief shown by shading and spot heights. Selected buildings shown pictorially. Includes 2 insets and lists of shops & businesses by street sections.

  • Contributor: Chengdu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1993
 • Map

  Jiulong jie dao tu = Kowloon street map.

  Chinese and English. Panel title. Includes 3 insets, index map, and index. Index on verso.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 1990
 • Map

  Shanghai shi qu di tu /

  Includes tourist/investment map, lists of bus lines and hotels, and business directory. Map of Shanghai city center, tourist information, transportation ticket offices, index, and advertisements on verso.

  • Contributor: Shanghai Shi Ce Hui Yuan
  • Date: 1995
 • Map

  Xi'an shi qu tu /

  Includes indexes.

  • Contributor: Xi'an DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1991
 • Map

  Tainan shi jie guan guang tu = Tourist map of Tainan City /

  September, 1971. Includes indexes and insets of An-pʻing chʻü, An-nan chʻü, and Tʻai-nan shih vicinity.

  • Contributor: Da Zhong Wen Hua She. Bian Ji Bu.
  • Date: 1971
 • Map

  Shi jie xing zheng qu hua tu ce = Administrative division atl...

  Title from cover. Table of contents and geographical names also in English. Includes bibliographical references.

  • Contributor: Zhou, Dingguo
  • Date: 1999
 • Map

  Nanchang Shi lü you tu /

  Title from panel. Includes text and indexes. Col. ill. on verso. Maps on verso: Ren min gong yuan dong wu yuan dao you tu -- Ba da shan ren shu hua chen lie guan dao you tu -- Nanchang Shi jiao qu jiao tong tu -- Ba yi gong yuan xi da men -- Ba yi Nanchang qi yi ji nian guan ping mian ...

  • Contributor: Jiangxi Sheng DI 3 Ce Hui Yuan
  • Date: 1998
 • Map

  Taiwan Sheng guo you lin di shan di bao liao di yuan ye tu di...

  Relief shown by contours and spot heights. Includes index map. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 12A

  • Contributor: Taiwan. Nung Lin Hang Kʻung Tsʻe Liang Tui
  • Date: 1963
 • Map

  Henan sheng zheng qu tu /

  Relief shown by spot heights. Includes inset of downtown Cheng-chou shih.

  • Contributor: Henan Sheng (china). Ce Hui Ju.
  • Date: 1987
 • Map

  Xianggang Tebie Xingzhengqu di tu ce = Atlas of Hong Kong Spe...

  "Xianggang hui gui zu guo ji nian 1997.7.1"--Cover. Includes index.

  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1997
 • Map

  Jian ming shi jie shi jiao xue can kao di tu /

  • Contributor: Beijing Da Xue. Jian Ming Shi Jie Shi Bian Xie Zu.
  • Date: 1975
 • Map

  Zhonghua Renmin Gongheguo he Menggu Renmin Gongheguo bian jie...

  In Chinese and Mongolian. Legend also in English. Relief shown by contours and spot heights. Shows the boundary and adjacent topography between China and Mongolia. Includes index map. "本图系中华人民共和国利用1956-1962年航摄像片航测成1:100000边界地图, 于1963年经中华人民共和国和蒙古人民共和国联合勘界委员会核对, 修册补充并根据中蒙边界条约在图上标出界标和边界线, 1964年由中华人民共和国承制".

  • Contributor: Zhonghua Renmin Gongheguo He Menggu Renmin Gongheguo Lian He Kan Jie Wei Yuan Hui
  • Date: 1964
 • Map

  Fujian sheng di tu ce /

  Road atlas broken down by city, county, region, shows administrative divisions.

  • Contributor: Fujian Sheng (china). Ce Hui Ju.
  • Date: 1983