• Map
  Nan Yang Qun Dao xin di tu = Map of East Indies
  南洋群島新地圖 = Map of East Indies / | Map of East Indies
  Insets: Zhaowa xiang tu -- Nan Yang Qun Dao di xing tu -- Malai Ban Dao xiang tu. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Insets: 爪哇详圖 -- 南洋群島地形圖 -- 馬来半島详圖.
  • Contributor: Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She - Jin, Qingyu - Ya Guang Yu DI Xue She - Da Zhongguo Tu Shu Ju.
  • Date: 1948
 • Map
  Plan of Italian concession Tientsin, Plan of Japanese concession Tientsin, Plan of British concession Tientsin, Plan of French concession Tientsin, and Plan first special district Tientsin
  天津義囯租界全圖,天津日本租界租界全圖,天津英囯租界全圖,天津法囯租界全圖,and 天津特別第一區地圖 / | Map of Tientsin
  Shows border of concession areas in Tianjin, China. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Tianjin (China : Foreign Settlement). [lc?]
  • Date: 1942
 • Map
  Zhonghua Minguo quan tu guo min xue xiao shi yung Relief shown by gradient tints. Insets: Nan Hai ge dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Minguo cheng qu, scale 1:35,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.
  • Contributor: China (Republic : 1949- ). Jiao Yu Bu. - Lu, Dianyang - Gu, Jigang - Jin, Qingyu - Lu, Chengyin - Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She - Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1947
 • Map
  Saishin Pekin shigai chizu : tsuketari Pekin Tenshin fukin chizu Originally published: Tōkyō : Tōkyō Atorasusha, Shōwa 13 [1938]. Reproduced in September 1948 by the Intelligence Div., EO GHQ FEC from original plates confiscated from Japanese sources. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Tōkyō Atorasusha - United States. Far East Command. Intelligence Division
  • Date: 1948
 • Map
  Qianlong jing cheng quan tu /
  乾隆京城全图 / | Jing cheng quan tu Catalog Record Only
  Detailed city map of Beijing showing inner and outer city, including city wall, streets, "hutong", bridges, palaces, temples, offices, and houses. Facsimile. Original version: Jing cheng quan tu. China : ms., Qing Qianlong 15 nian [1750]. Original in the Chinese History no. 1 Archive. Translated title: Complete map of the Capital City in the Qianlong period. Previous call no.: G2309.B4 1750 K6 1940 Vault ...
  • Contributor: Kōain Kahoku Renrakubu Seimukyoku Chōsajo (Japan)
  • Date: 1940
 • Map
  Dong xi heng guan gong lu jian tu /
  東西橫貫公路簡圖 / E-W cross island highway. | E-W cross island highway Catalog Record Only
  • Date: 1946
 • Map
  Jilong Shi ren kou fen bu (1940) ; Jilong Shi ren kou mi du (1940).
  基隆市人口分佈 (1940) ; 基隆市人口密度 (1940). Catalog Record Only
  LC copy mounted on paper backing.
  • Date: 1940
 • Map
  Hua bei ge sheng jiao tong xiang tu / Catalog Record Only Covers Shanxi, Shaanxi, Shandong, Hebei and Henan provinces. Insets: Ping Jin Bao fu jin xiang tu, scale 1:1,040,000 -- Hua bei ge sheng di xing tu, scale 1:6,700,000.
  • Contributor: Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She
  • Date: 1947
 • Map
  San shi wu nian Zhongguo huo luan di qu tu. Catalog Record Only "Quan guo fang yi lian he ban shi chu." Includes 2 insets showing outbreaks of cholera, and areas affected in China and Asia in the past 35 years.
  • Contributor: China. Quan Guo Fang Yi Lian He Ban Shi Chu
  • Date: 194?
 • Map
  [Manzhou wu wan fen yi tu] /
  [満洲五万分一圖] / | [Maps of Manchuria 1:50,000] Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights. Includes index map to adjacent sheets. Romanized.
  • Contributor: China. Guo Fang Bu. Ce Liang Ju
  • Date: 1947
 • Map
  Xiu zhen Zhongguo fen sheng jing tu /
  袖珍中國分省精圖 / Catalog Record Only
  • Contributor: Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She
  • Date: 1948
 • Map
  Saishin jissoku Pekin shigaizu / Catalog Record Only Originally published: Japan?, between 1941 and 1945. "Hakkōsha Jikyoku chizu Fukyūkai." On the bottom left: 0 384.
  • Date: 1948
 • Map
  Han Tang sheng shi jiang yu tu : guo min xue xiao shi yung / Catalog Record Only Covers the boundaries, dependent states of Chinese empire in Han and Tang Dynasties, 202 B.C.-220 A.D. and 618-907. LC copy mounted on cloth backing.
  • Contributor: China (Republic : 1949- ). Jiao Yu Bu.
  • Date: 1947
 • Map
  Xi nan ge sheng xiang tu / Catalog Record Only Covers Southwestern China including provinces Anhui, Hubei, Jiangxi, Hunan, Fujian, Guangdong, Guangxi, Sichuan, and Yunnan. LC copy mounted on cloth backing and stamped at lower left: 144A. Inset : Xi nan di shi, scale 1:12,600,000.
  • Contributor: Shanghai Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1940
 • Map
  Dongtianmen jin pang.
  東天門近傍 | Zhili Sheng Baoding dao. Catalog Record Only
  Original maps prepared by Rikugun Sanbō Honbu before 1945; these maps seem to be reprints made in China after the war. Relief shown by contours and spot heights. Sheets individually subtitled at top right margin, e.g., Zhulian. Sheets individually numbered by pen at top margin, e.g. 11 KA 101. Includes index map to adjoining sheets.
  • Date: 1947
 • Map
  Hunan Sheng wu wan fen yi di xing tu tu biao.
  湖南省五萬分一地形圖圖表. Catalog Record Only
  "全省共计四百七十二幅."
  • Contributor: China. Jun Shi Wei Yuan Hui. Jun Ling Bu. DI 4 Ting
  • Date: 1944
 • Map
  [Hainan Dao]. Catalog Record Only "Reproduced in September 1948 by the Intelligence Div, EO GHQ FEC from original plates confiscated from Japanese sources. Plates were prepared by Japanese between Dec 1941 and Aug 1945." Selected place names also in Chinese. Insets: Hainan Dao -- Haikou Shi jie tu -- Dongsha Dao -- Xisha Qundao. LC copy mounted on cloth backing Insets: 海南島 -- 海口市街圖 -- 東沙島 -- 西沙群島.
  • Date: 1948
 • Map
  Zui xin Jilin Sheng xiang tu. Catalog Record Only Based on: Xing zheng yuan gong bu dong bei jiu sheng shi fen sheng gui ding.
  • Date: 1946
 • Map
  Guangdong fen xian xiang tu /
  廣東分縣詳圖 / Catalog Record Only
  Insets: 廣州省會圖 -- 香港及九龍街道圖 -- 汕頭市街道圖 -- 南海諸島圖 -- 廣東省地勢圖.
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1947
 • Map
  Lingwu xian di ... xiang hu ji tu / Catalog Record Only Negative photostates. Relief shown by contours. Each sheet covers one or more sections (hsiang) of Ling-wu hsien, e.g. Ling-wu hsien ti san (3) hsiang hu chi tʻu. Sections also listed as subtitles in upper right margin. Includes notes, insets, and table showing vital statistics. ARP
  • Contributor: Ningxia Huizu Zizhiqu Region (China). Min Zheng Ting
  • Date: 1941
 • Map
  San shi wu nian shu yi yi qu : [Zhongguo] Catalog Record Only Shows areas of bubonic plague in China in 1946 and 1947.
  • Contributor: China. Quan Guo Fang Yi Lian He Ban Shi Chu
  • Date: 1946
 • Map
  Minamitorishima jinchi hensei : Minamitorishima bōbi yōzu (kaigan bōgyo hōdai narabini jūkaki ni yoru kamō kōseizu), shukushaku sansenbun no ichi.
  Minamitorishima bōbi yōzu, kaigan bōgyo hōdai narabini jūkaki ni yoru kamō kōseizu Catalog Record Only
  "Shōwa 20-nen 2-gatsu 25-nichi chōsei." Map of military base showing locations of cannons and other strategic facilities. Vault Prev. call#: G7962.M46 1945 Vault Oversize Acquisitions control no. 96-7
  • Date: 1945
 • Map
  Yuenan tu.
  越南圖. Catalog Record Only
  Relief shown by shading and spot heights. Reprinted 1940. Sheets individually numbered, e.g. Di 5 fu. Sheets individually subtitled, e.g Henei. Includes text, legend, and index map to adjoining sheets.
  • Contributor: China. Jun Shi Wei Yuan Hui. Jun Ling Bu. Lu DI Ce Liang Zong Ju.
  • Date: 1940
 • Map
  Jing jin bao jian nan bu dong /
  京津保间南部东 / Catalog Record Only
  Military topographic maps covers southeast part of Beijing, Tianjin, and Baoding region, China. Surveyed 1906-1907, engraved March 1922-Dec. 1923, printed 1947. Relief shown by contours, hachures, and spot heights. Sheets individually titled at top margin, e.g. Sheng Fang Zhen. Each sheet individually numbered, e.g. B 46216 Includes index map to adjoining sheets.
  • Contributor: China. Zhili Lu Jun Ce Liang Ju.
  • Date: 1947
 • Map
  Ba lu jun xin si jun, di hou kang Ri min zhu gen ju di lüe tu / Catalog Record Only Sketch map of the 8th Route Army & New Fourth Army bases of popular resistance forces behind enemy lines. Chinese. Selected place names also in English.
  • Contributor: Xin Si Jun DI Wu Shi Qing Bao Chu (China)
  • Date: 1944