Search Maps

 • Map
  Foshan zhi nan di tu = Foshan zhinan /
  佛山指南地图 = Foshan zhinan / | Foshan zhinan Catalog Record Only
  Title from panel. Includes text, index, descriptive index of tourist attractions, list of buslines, ancillary maps of Nanhai, Shunde, Gaoming, and Sanshiu, and col. ill. 佛山中心城区图 -- 佛山市地图 = Foshanshi ditu.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2009
 • Map
  Zhongguo jiao tong di tu quan ji = China road atlas /
  中国交通地图全集 = China road atlas / | China road atlas Catalog Record Only
  Relief shown by shading and spot heights. Includes index and key to the map pages.
  • Contributor: Zhong Tu Bei Dou Wen Hua Chuan Mei (Beijing) You Xian Gong Si.
  • Date: 2013
 • Map
  Xin Hebei di tu ce = Xin Hebei dituce /
  Xin Hebei dituce Catalog Record Only
  Title from cover. Includes list of administrative divisions, populations, and tourist information.
  • Contributor: Hebei Sheng Zhi Tu Yuan
  • Date: 2006
 • Map
  Taibei Shi Neihu Qu xing zheng qu yu tu /
  Neihu Qu xing zheng qu yu tu Catalog Record Only
  Includes index, location map, and table of administrative divisions of Neihu Qu. Text, ill., location map, and map of Neihu Qu on verso.
  • Contributor: Da Yu Chu Ban She
  • Date: 2003
 • Map
  Hebei Sheng jun min liang yong jiao tong tu = Hebei /
  河北省軍民兩用交通图 = Hebei / | Hebei | Hebei Sheng jiao tong tu Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights. Includes location map, distance map, Hebei physical map, and highway charts. Tourist information, telephone directory, Hebei road map, and 11 local route maps on verso.
  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2012
 • Map
  Zhongguo fen sheng xing che di tu ce = Zhongguo fensheng xingche dituce /
  中国分省行车地图册 = Zhongguo fensheng xingche dituce / | Zhongguo fensheng xingche dituce Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights. Includes distance charts.
  • Contributor: Beijing Tian Xia Mei Jing Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2014
 • Map
  Zhongguo Shaoshan lü you di tu = Tourmap of Shaoshan /
  中国韶山旅游地图 = Tourmap of Shaoshan / | Tour map of Shaoshan Catalog Record Only
  Includes text, Shaoshan regional map, and advertisements. 韶山风景名胜区导游图 = Tourist map of Shaoshan scenic spot -- 韶山市城区图 = Shaoshan city map. 湖南地图出版社. 韶山风景名胜区导游图. 湖南地图出版社. 韶山市城区图.
  • Contributor: Hunan DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2011
 • Map
  Guangdong Sheng jiao tong di tu /
  广东省交通图 / Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights. Depths shown by gradient tints. Includes 2 insets.
  • Contributor: Guangdong Sheng (China). Guo Tu Ting
  • Date: 2005
 • Map
  Sichuan Sheng lü you = Sichuan tour /
  四川旅游 = Sichuan tour / | Sichuan tour Catalog Record Only
  • Contributor: Chengdu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2008
 • Map
  Fang gu xiao ping feng = An imitation of an ancient small screen.
  仿古小屏风 = An imitation of an ancient small screen. | An imitation of an ancient small screen | San shan wu yuan Catalog Record Only
  Relief shown pictorially. Includes Bejing suburban map on verso.
  • Date: 2000
 • Map
  Jiangxi Sheng di tu ce = Jiangxi Sheng dituce /
  Jiangxi Sheng dituce | Gan Catalog Record Only
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map
  Zhongguo qi che si ji zhuan yong di tu ji /
  中国汽车司机专用地图集 / | China road atlas Catalog Record Only
  • Contributor: Shandong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2008
 • Map
  Zhongguo gong lu xing che di tu ji = Zhongguo gonglu xingche dituji /
  Zhongguo gonglu xingche dituji Catalog Record Only
  Includes text, mileage chart and location map on some maps.
  • Contributor: Hunan DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2004
 • Map
  Aomen ge ren you di tu = Macau city map.
  澳门个人游地图 = Macau city map. | Macau city map Catalog Record Only
  "May - 2009." Selected buildings shown pictorially. Title from panel. Includes tourist information, calendar of "Events & festivals 2009", advertisements, and col. ill. 澳门地图 = Macau map -- 氹仔, 路环地图 = Taipa and Coloane map.
  • Date: 2009
 • Map
  Tianjin Shi di tu /
  天津市地图 / Catalog Record Only
  Includes insets of Tianjin and location map.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2004
 • Map
  Zhongguo jiao tong di tu ce = Zhongguo jiaotong dituce /
  中国交通地图册 = Zhongguo jiaotong dituce / | Zhongguo jiaotong dituce Catalog Record Only
  Includes text, railroad insets, highway insets, and tourist information.
  • Contributor: Xi'an DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2010
 • Map
  Shaanxi Sheng di tu ji = Shaanxi
  陕西省地图集 = Shaanxi / | Shaanxi Catalog Record Only
  Relief shown by gradient tints and spot heights. Includes distance charts.
  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2009
 • Map
  Jiulong jie dao xiang tu = Detailed city map of Kowloon.
  Detailed city map of Kowloon Catalog Record Only
  Relief shown by gradient tints and spot heights. Title from panel. Includes indexes location map, and inset of "Lai Chi Kok."
  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2003
 • Map
  Shijiazhuang Shi cheng qu tu /
  石家庄市城区图 / Catalog Record Only
  Ancillary maps on verso: Shijiazhuang Shi jiao tong lü you tu -- Hebei Sheng jiao tong lü you tu (scale 1:1,600,000). Ancillary maps on verso: 石家庄市交通旅游图 -- 河北省交通旅游图 (scale 1:1,600,000).
  • Contributor: Hebei Sheng Zhi Tu Yuan
  • Date: 2006
 • Map
  Xi'an jiao tong lü you tu /
  西安交通旅游图 / Catalog Record Only
  Includes list of buses. Text, col. ill., map of Shanxi Sheng, and tourist information on verso.
  • Contributor: Xi'an DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2008
 • Map
  Aba Zangzu Qiangzu Zizhizhou jiao tong lü you tu = Aba Zangzu Qiangzu Zizhizhou jiaotong luyou tu /
  阿坝藏族羌族自治州交通旅游图 = Aba Zangzu Qiangzu Zizhizhou jiaotong luyou tu / | Aba Zangzu Qiangzu Zizhizhou jiaotong luyou tu Catalog Record Only
  Relief shown by shading and spot heights. Includes 4 local route maps of tourist attractions and descriptive list of tourist attractions. Ancillary maps of "Ma' Erkangxian chengqu," tourist information, flight schedule, hotel directory, location map, and 12 local route maps on verso.
  • Contributor: Chengdu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2010
 • Map
  Gansu Sheng di tu ce = Gansu Sheng dituce /
  Gansu Sheng dituce | Long Catalog Record Only
  Title from cover.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map
  Fu er mo sha wei xing er hao yan zhong de mei li hai dao : Taiwan /
  福爾摩沙衛星二號眼中的美麗海島 : 臺灣 / Catalog Record Only
  Accompanying DVD titled: Vision FORMOSAT-2.
  • Contributor: Hong, Meihui
  • Date: 2008
 • Map
  Zhongguo re dai qi xuan qi hou tu ji, 1951-2000 /
  中国热带气旋气候图集, 1951-2000 / | Climatological atlas of tropical cyclones affecting China. Catalog Record Only
  In Chinese and English.
  • Contributor: China. Qi Xiang Ju. Shanghai Tai Feng Yan Jiu Suo
  • Date: 2006
 • Map
  Wulumuqi, Changji lü you = The map of tourist and visiting
  乌鲁木齐 ,昌吉旅游地图 = The map of tourist and visiting / | Map of tourist and visiting Catalog Record Only
  Includes text, col. ill., map of silk road, 2 distance maps, and tourist information. Map of Wulumuqi downtown, map of Changji downtown, list of buses and hotel on verso.
  • Contributor: Xinjiang DI 2 Ce Hui Yuan
  • Date: 2005