• Map
  Saishin Pekin shigai chizu : tsuketari Pekin Tenshin fukin chizu Originally published: Tōkyō : Tōkyō Atorasusha, Shōwa 13 [1938]. Reproduced in September 1948 by the Intelligence Div., EO GHQ FEC from original plates confiscated from Japanese sources. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Tōkyō Atorasusha - United States. Far East Command. Intelligence Division
  • Date: 1948
 • Map
  Zhonghua Minguo quan tu guo min xue xiao shi yung Relief shown by gradient tints. Insets: Nan Hai ge dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Minguo cheng qu, scale 1:35,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.
  • Contributor: China (Republic : 1949- ). Jiao Yu Bu. - Lu, Dianyang - Gu, Jigang - Jin, Qingyu - Lu, Chengyin - Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She - Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1947
 • Map
  Nan Yang Qun Dao xin di tu = Map of East Indies
  南洋群島新地圖 = Map of East Indies / | Map of East Indies
  Insets: Zhaowa xiang tu -- Nan Yang Qun Dao di xing tu -- Malai Ban Dao xiang tu. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Insets: 爪哇详圖 -- 南洋群島地形圖 -- 馬来半島详圖.
  • Contributor: Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She - Jin, Qingyu - Ya Guang Yu DI Xue She - Da Zhongguo Tu Shu Ju.
  • Date: 1948
 • Map
  Plan of Italian concession Tientsin, Plan of Japanese concess...
  天津義囯租界全圖,天津日本租界租界全圖,天津英囯租界全圖,天津法囯租界全圖,and 天津特別第一區地圖 / | Map of Tientsin
  Shows border of concession areas in Tianjin, China. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Tianjin (China : Foreign Settlement). [lc?]
  • Date: 1942