Skip to main content

↓ Refine your search

 • Map

  Nagano /

  Relief shown by contours. Depths shown by contours. "1:200,000 chishitsu zufuku Nagano NJ-54-36"; "1:200,000 geological map of Japan Nagano." "Kono chishitsuzu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu o shiyōshimashita (shōnin bangō Hei 8 sōshi dai 122-gō)." Includes bibliographical references. Includes text, charts, and index map.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1998
 • Map

  Nihon chishitsu zu. Geological map of Japan.

  Scale 1:2,000,000. Includes inset of Amami Islands. AACR2

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1964
 • Map

  Chishitsuzu mokurokuzu = Index to the geological maps of Japa...

  Japanese and English. Includes insets of Hokkaido and island groups.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1982
 • Map

  Nihon chishitsuzu /

  Depths shown by contours. First edition 1899. Includes text, index map, 3 insets, and map of "distribution of Accretionary complexes". Bibliographical references in accompanying text.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1992
 • Map

  Nihon jūryoku CD-ROM /

  Contains grid data files of Bouguer gravity anomalies of Japanese Island and its adjacent area.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 2000
 • Map

  Kōbutsu shigenzu Chūbu Kinki /

  Relief shown by contours. Japanese and English. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 50-manbun no 1 chihōzu o shiyōshimashita (shōnin bangō Hei 9 sōshi dai 87-gō)." Includes 2 maps and text on verso.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 2000
 • Map

  Kumamoto-ken Shira-kawa oyobi Kuro-kawa ryūiki suiri chishits...

  Relief shown by contours and spot heights. Japanese and English. Based on map, with a scale of 1:50,000, by Geological Survey of Japan. Includes text, map of water springs, tables of wells, profiles, and location map.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1970
 • Map

  [Nihon chishitsu zu] Geological map of Japan.

  Scale 1:2,000,000. Japanese and English. Includes inset of Amami Islands. AACR2

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1956
 • Map

  Sapporo jinetsu shigenzu = Geothermal resources map of Sappor...

  Accompanied by "Sapporo jinetsu shigenzu setsumeisho" / Tamanyū Shirō ... [et al.] (65 p. : ill. ; 30 cm.) Relief shown by contours and spot heights. Depths shown by contours. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 50-manbun no 1 chihōzu o shiyōshimashita (shōnin bangō Hei 12 sōshi dai 290-gō)." Includes bibliographical references.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 2001
 • Map

  Okinawa Hondō chū-nanbu /

  Relief shown by contours. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 5-manbun no 1 chikeizu o shiyōshimashita (sokuryōhō dai 30-jō ni motozuku seika shiyō shōnin Shō 62 chū-shi dai 1-gō) "Kaitei chikei wa Kaijō Hoanchō Suirobu hakkō no tairikudana no umi no kihonzu dai 6508-gō "Okinawa nanbu" o shiyōshimashita, Suiro zushi fukusei "Kaijō Hoanchō shōnin dai 621101-gō"." Includes cross ...

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1987
 • Map

  1:500,000 chishitsuzu /

  Relief shown by shading, contours, and spot heights. Sheets individually numbered, e.g. sheet 1. Sheets individually subtitled, e.g. Abashiri. Includes notes, table, graph, inset maps.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan) - Kōgyō Gijutsuin (japan)
  • Date: 1951
 • Map

  Niigata jinetsu shigenzu /

  Title from panel. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 50-manbun no 1 chihōzu o shiyōshimashita (sokuryōhō dai 30-jō ni motozuku seika shiyō shōnin Hei 4 sōshi dai 103-gō)"; "Kyoka naku fukusei o kinzuru." Bibliography in accompanying text. Accompany text on atlas shelf: G2338.N5C9 1993 .C5

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1993
 • Map

  Nihon suiri chishitsuzu /

  Relief shown by shading and form lines. Sheets individually numbered, e.g. 1. Sheets individually subtitled, e.g. The Kiso, Yahagi and Toyo River Basins. Surveyed [1959], drawn [1961] and printed [1962] Includes notes, table, graph, inset maps, and "Groundwater and Distribution of Lava-flow at Mishima City and its Vicinity" sheet.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan) - Kōgyō Gijutsuin (japan)
  • Date: 1962
 • Map

  Asahikawa chiiki jūryokuzu (Būgē ijō) /

  Relief shown by contours. "Kyokanaku fukusei o kinzuru"; "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu o shiyōshimashita (shōnin bangō Hei 11 sōshi dai 54-gō). Includes bibliographical references.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1999
 • Map

  Ōita chiiki jūryokuzu (Būgē ijō) /

  "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu o shiyōshimashita (shōnin bangō Hei 12 sōshi dai 516-gō)." Includes bibliographical references.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 2001
 • Map

  Niigata-ken chūbu chiiki

  Relief shown by contours. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 5-manbun no 1 chikeizu o shiyōshimashita (sokuryōhō dai 30-jō ni motozuku seika shiyō shōnin Hei 4 sōshi dai 83-gō)." Accompanied by sheet: Sōkō senzu. Includes 3 cross sections and location map. Bibliography.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan) - Kageyama, Kunio - Kaneko, Nobuyuki - Haraguchi, Yukiko - Kokudo Chiriin
  • Date: 1992
 • Map

  Aomori chiiki jūryokuzu (Būgē ijōzu) /

  Relief shown by contours. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu o shiyōshimashita (sokuryōhō dai 30-jō ni motozuku seika shiyō shōnin Hei gen sōshi dai 25-gō)." "Kyokanaku fukusei o kinzuru." Bibliography.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1989
 • Map

  100-manbun no 1 Nihon chishitsuzu

  Text in Japanese and English; contents note also in English. Relief shown by shading and gradient tints. Title from case. System requirements: Windows 95 or later; Pentium 133MHz, Power Macintosh 90 MHz or more; 32MB; Web browser v. 5 or more; CD-ROM drive.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1995
 • Map

  Chishitsuzu mokurokuzu : Heisei 5-nen 3-gatsu genzai /

  "Revised, March 1993." "Ogasawara Shotō nado ichibu tōshō wa shōryaku shimashita. The areas of Ogasawara and other islands are not shown in this index map." "Kaku chishitsuzu (Chishitsu Chōsajo shuppan) wa hanbaishite orimasu. Jōhō Kanri Fukyūshitsu ni goshōkai kudasai. Geological maps (published by G.S.J.) are on sale. Please inquire of Information and Publications Office, G.S.J. about the matters." Lists of map series on verso. ...

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1993
 • Map

  Obihiro chiiki jūryokuzu (Būgē ijō) /

  Relief shown by contours. "Kyokanaku fukusei o kinzuru"; "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu o shiyōshimashita (shōnin bangō Hei 11 sōshi dai 53-gō). Includes inset. Includes bibliographical references.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1999
 • Map

  Kyūshū jinetsu shigenzu /

  Relief shown by contours and spot heights Japanese and English. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 50-manbun no 1 chihōzu o shiyōshimashita (shōnin bangō Hei 10 sōshi dai 116-gō)." Bibliography.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 2000
 • Map

  Nihon chishitsuzu sakuinzu dētabēsu : 1960-1999

  Relief shown by contours. Title from label. Indexed. System requirements: IBM PC or compatibles; Windows 95 or later, Windows NT, Mac OS 8.0 or later; RAM 32 MB or more; Pentium 133 MHz or more; Power Macintosh 90 MHz; CD drive x4 or faster; Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, or other Web browers; QuickTime v. 3 or later.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 2001
 • Map

  Sengan chiiki chūshinbu jinetsu chishitsuzu /

  Relief shown by contours. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 5-manbun no 1 chikeizu o shiyōshimashita (sokuryōhō dai 30-jō ni motozuku seika shiyō shōnin Hei 3 sōshi dai 84-gō." Includes 2 cross sections. Bibliography in accompanying text.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1992
 • Map

  Miyakojima hoppō kaiiki kūchū jikizu /

  Relief shown by contours and spot heights. Includes location map on each sheet.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1989
 • Map

  Hokuriku chiiki kōbutsu shigen hyōka chishitsuzu = Geological...

  "Nakajima Terumasa chishitsu chōsa Shōwa 58--62-nen." "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 5-manbun no 1 chikeizu o shiyōshimashita (sokuryōhō dai 30-jō ni motozuku seika shiyō shōnin Shō 62 tōshi dai 16-gō)." Insets: Shuyō kurokō kōzan -- Sonota no kinzoku kōzan -- Chōsa oyobi shiryō kubunzu. Includes 3 cross sections. Includes bibliographical references.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1988
 • Map

  Tōkyō (katsu kōzōzu) /

  Relief shown by contours and spot heights. "'Kaijō Hoanchō kyoka dai 092501-gō' (Suiro gyōmuhō dai 25-jō ni motozuku ruiji kankōbutsu) kaitei chikei wa Kaijō Hoanchō Suirobu no tairikudana no umi no kihonzu dai 6367-gō, dai 6639-gō, dai 6640-gō, dai 6642-gō engan no umi no kihonzu dai 6363¹-gō, dai 6363⁵-gō, dai 6363⁹-gō ni yoru." Includes bibliographical references.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1997
 • Map

  [Nihon Teikoku Kōsan zu] Mineral distribution of Japanese Emp...

  Scale 1:2,000,000. Japanese and English. Includes 3 insets and table of mineral production for 1908. Accompanied by text: Distribution of minerals in the Japanese Empire and the Corean Peninsula. 4 p. AACR2

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1911
 • Map

  Senkaku Shotō kaiiki kūchū jikizu /

  Depths shown by contours.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1993
 • Map

  [Nihon Teikoku chishitsu zu] Geological map of Japanese Empire.

  Scale 1:2,000,000. Japanese and English. Includes 6 insets. Accompanied by text: Geology of the Japanese Empire and the Corean Peninsula. 4 p. AACR2

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1911
 • Map

  Tempoku tanden chishitsuzu /

  Relief shown by contours and spot heights. Title from envelope. "Kono chizu wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 2.5-manbun no 1 chikeizu o shiyōshite chōseishita mono de aru Shō 50 sōshi dai 113-gō"; "Kyokanaku fukusei o kinzuru." -- in map [2]. Includes cross sections on each map.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1975
 • Map

  Kitami ... chiiki kūchū jikizu = Total intensity aeromagnetic...

  Relief shown by contours and spot heights. Title, series statement, and Pub. in Japanese and English. Place name and notes in English. Includes location map on each sheet.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1979
 • Map

  Chūō kōzōsen katsudansōkei (Kinki chiiki) sutorippu mappu /

  Relief shown by contours and spot heights. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu, oyobi 2.5-manbun no 1 chikeizu o shiyōshimashita (sokuryōhō dai 30-jō ni motozuku seika shiyō shōnin Hei 5 sōshi dai 110-gō)." Includes location map and text. Bibliography.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1994
 • Map

  Ikuta shikenchi Kantō rōmu chishitsuzu = Geological map of Kw...

  Relief shown by form lines. "Chikeizu wa Kagaku Gijutsuchō Kokuritsu Bōsai Kagaku Gijutsu Sentā chōsei no 500-bun no 1 Ikuta shikenchi shisui chōsa chikeizu ni yoru." Includes 15 cross sections.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1972
 • Map

  Tōkyōwan to sono shūhen chiiki no chishitsu /

  Relief shown by contours and spot heights. Accompanied by an explanatory book "Chishitsu setsumeisho" (109 p. : ill., maps ; 26 cm.) Includes 7 cross sections and sketch map showing responsibilities for geological survey and compilation. Includes bibliographical references.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1995
 • Map

  Itō shūhen chiiki kūchū jikizu /

  Relief shown by contours and spot heights. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 2.5-manbun no 1 chikeizu o shiyōshimashita (sokuryōhō dai 30-jō ni motozuku seika shiyō shōnin, Hei 6 sōshi dai 6-gō)." "Kyokanaku fukusei o kinzuru." Includes bibiliographical references.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1994
 • Map

  Wakayama /

  Relief shown by contours. Depths shown by contours. "1:200,000 chishitsu zufuku Wakayama NI-53-15"; "Geological map of Japan 1:200,000 Wakayama." "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu o shiyōshimashita (shōnin bangō Hei 7 sōshi dai 86-gō)." Includes bibliographical references. Includes index map, text, and tables.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1999
 • Map

  [Nihon tanden zu] Coal fields of Japan.

  Scale 1:2,000,000. Japanese and English. Includes 8 graphs, classification table, and inset of Okinawa. AACR2

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1973
 • Map

  Izu Ōshima chiiki kūchū jikizu /

  Relief shown by contours. Includes bibliographical references. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 5-manbun no 1 chikeizu o shiyōshimashita (sokuryō dai 30-jō ni motozuku seika shiyō shōnin Hei 6 sōshi dai 5-gō)." "Kyokanaku fukusei o kinzuru." Includes location map.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1994
 • Map

  Chishitsuzu mokurokuzu /

  Data valid as of March 1981. Japanese and English. Index on verso.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1981
 • Map

  Oshima chiiki jūryokuzu (Būgē ijō) /

  Relief shown by contours and spot heights. Includes bibliographical references.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1997
 • Map

  Nihon jūryokuzu (Būgē ijō) /

  Relief shown by contours and spot heights. One text (14 p. : maps ; 26 cm.), under title: 100-manbun no 1 Nihon jūryokuzu (Bḡē ijō). "Kyokanaku fukusei o kinzuru." Includes bibliographical references (p. 2-9, in text).

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1999
 • Map

  Kaiyō chishitsuzu mokurokuzu = Index to the marine geology ma...

  Panel title: Kaiyō chishitsu shuppanbutsu mokuroku = Publications on marine geology. Includes list of maps in the Marine geology map series and table showing the content in each series number.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1979
 • Map

  Sado /

  Relief shown by contours. Depths shown by contours. Includes cross sections, location map, and bibliographical references. explanatory text, published in 1977 cat'ged seperately in book file (LCCN 2008-623012)

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1972
 • Map

  Nihon chishitsuzu /

  Depths shown by contours. Japanese and English. Chief editor, Osamu Hirokawa ; associate editor, Takashi Yoshida, Isao Imai, and Naotoshi Yamada ; cartography, Gensaburo Kusafuka and Shinnosuke Mitani. First edition 1899. Includes index sheet, insets of "Quaternary volcanoes and Neogene volcanic field in and around Japan" and "Geotectonic division of Japan (Pre-Neogene)," and 3 other insets.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1978
 • Map

  Izuhara /

  "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu o shiyōshimashita (sokuryōhō dai 30-jō ni motozuku seika shiyō shōnin Hei 2 sōshi dai 62-gō)"; "Suiro zushi fukusei "Kaijō Hoanchō shōnin dai 020709-gō" kaitei chikei wa Kaijō Hoanchō Suirobu no tairikudana no umi no kihonzu dai 6345-gō oyobi dai 6347-gō ni yoru"; "Kyokanaku fukusei o kinzuru." "NI-52-14.15." Includes ...

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan) - Yamada, Naotoshi - Hiroshima, Toshio - Kokudo Chiriin - Japan. Kaijō Hoanchō. Suirobu
  • Date: 1990
 • Map

  Hanaore dansō sutorippu mappu /

  Covers Hanaore area in Kinki Region. Relief shown by contours and spot heights. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu, oyobi 2-man 5-senbun no 1 chikeizu o shiyōshimashita (shōnin bangō Hei 12 sōshi, dai 358-gō)." Accompanied by an explanatory text "Hanaore dansō sutorippu mappu setsumeisho" (ii, 35, iv : ill, maps ; 26 cm.) Includes ...

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 2000
 • Map

  Aomori jinetsu shigenzu = Geothermal resources map of Aomori ...

  Accompanied by "Aomori jinetsu shigenzu setsumeisho" / Takahashi Masaaki, Komazawa Masao, Tamanyū Shirō (126 p. : ill., maps ; 30 cm.) Relief shown by contours and spot heights. Depths shown by contours. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 50-manbun no 1 chihōzu o shiyōshimashita (shōnin bangō Hei 12 sōshi dai 291-gō)." Includes ...

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 2001
 • Map

  Niigata chiiki jūryokuzu (Būgē ijōzu) /

  Relief shown by contours. Insets: Henshū shiryō kubunzu. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu o shiyōshimashita (sokuryōhō dai 30-jō ni motozuku seika shiyō shōnin Hei 4 sōshi dai 99-gō)." "Kyokanaku fukusei o kinzuru." Includes bibliographical references.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1993
 • Map

  Nihon shūhen kaiiki onpa tansa dētabēsu

  Relief shown by contours. Indexed. System requirements: IBM PC or compatibles; Windows 95 or later, Windows NT, Mac OS 8.0 or later; RAM 32 MB or more; Pentium 133 MHz or more; Power Macintosh 90 MHz; CD drive x4 or faster; Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, or other Web browers; QuickTime v. 3 or later.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 2001
 • Map

  Chishitsuzu mokurokuzu : [Nihon] = Index to the geological ma...

  Shows status of geological maps at scales of 1:500,000, 1:75,000, 1:200,000, and 1:50,000.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1980
 • Map

  Kawasaki-shi Gotandagawa ryūiki Kantō rōmu chishitsuzu /

  Relief shown by contours. Accompanied by: [1] Gotandagawa ugan no rittai danmenzu, Goshozuka--Senshū Daigaku no rittai danmenzu, Gotandagawa sagan no rittai danmenzu; [2] Rotō chūjōzu, etc.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1972
 • Map

  Nihon chishitsuzu sakuinzu. vol. 6, 1985-1989

  Relief shown by contours and spot heights.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1992
 • Map

  Dō /

  Includes 9 insets and 3 charts on import and export, and copper production.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1922
 • Map

  a Kazan chishitsuzu = Geological map of volcanoes.

  v. - : issued by Sangyō Gijutsu Sōgō Kenkyūjo Chishitsu Chōsa Sōgō Sentā. Relief shown by contours and spot heights. Title from panel. Sheets individually subtitled, e.g. Asama kazan chishitsuzu = Geological map of Asama volcano. Sheets individually numbered, e.g. Kazan chishitsuzu 6 = Geological map of volcanoes 6. Text and ill. on verso. -- 2. 有珠火山地質図 / 曽屋龍典 ... [et al.] -- 6. ...

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1993
 • Map

  Surugawan kaitei chishitsuzu /

  Relief shown by contours. Depths shown by contours. Accompanied by 3 sheets: Fuzu 1. Chijiki ijōzu = Appendex 1. Geomagnetic anomaly map -- Fuzu 2. Furīea jūryoku ijōzu = Appendix 2. Free-air gravity anomaly map -- Fuzu 3. Būgē jūryoku ijōzu = Appendix 3. Bouguer gravity anomaly map. "Kaitei chikei wa Kaijō Hoanchō Suirobu no kihonzu dai 6639-gō Surugawan nanpō oyobi dai 6640-gō Sagamiwan ...

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1999
 • Map

  Tetsu /

  Includes 7 insets, table of iron reserve, and 9 charts.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1922
 • Map

  Sasebo tanden, Sasebo-shi nanseibu no chishitsuzu = Geologica...

  Relief shown by contours and spot heights. Japanese and English. Accompanied by: Explanatory text / Furukawa Shuntarō. 35 p., [4] folded leaves of plates : ill., maps ; 26 cm. -- Geological profiles. 1 sheet ; 55 cm. -- Columnar sections of coal seams. 1 sheet ; 79 cm. Bibliographies.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1969
 • Map

  100-manbun no 1 Nihon chishitsuzu

  "CDGSJ92010" Relief shown by shading and gradient tints. System requirements: Windows 95 or later; Pentium 133MHz, Power Macintosh 90 MHz or more; 32MB; Web browser v. 5 or more; CD-ROM drive.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1992
 • Map

  [Nihon chishitsu zu] Geological map of Japan.

  Scale 1:2,000,000. Depths shown by contours. Japanese and English. Includes sheet index. AACR2

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1971
 • Map

  [Nihon Teikoku chishitsu zu] Geological map of Japanese Empire.

  Scale 1:2,000,000. Japanese and English. Includes 7 insets. AACR2

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1926
 • Map

  Mito /

  Relief shown by contours. "NI-54-24." Includes location map and index to geological sheet maps. Text, 3 maps, and table on verso. Bibliography.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 2001
 • Map

  Tenpoku chiiki jūryokuzu (Būgē ijō) /

  Covers nothern part of Hokkaido. Relief shown by contours. Includes bibliographical references. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu o shiyōshimashita (shōnin bangō Hei 12 sōshi dai 485-gō)"; "Kyokanaku fukusei o kinzuru."

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 2001
 • Map

  [Shina chizu]

  Relief shown by contours. Title supplied by cataloger. LC copy mounted on cloth backing, and stamped at lower right: 51519.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1932
 • Map

  Chishitsuzu mokurokuzu : [Nihon] = Index to the geological ma...

  Shows status of geological maps at scales of 1:500,000, 1:75,000, 1:200,000, and 1:50,000. Includes 2 insets showing northernmost and southernmost portions of the country.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1984
 • Map

  Nihon chishitsu atorasu = Geological atlas of Japan.

  Chiefly in Japanese. "Sōritsu 100-shūnen kinen"--Cover. Principal maps at scales 1:1,000,000 and 1:4,000,000. Includes bibliographies.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1982
 • Map

  [Nihon chishitsu zu] Geological map of Japan.

  Depth shown by contours. Japanese and English. Includes inset of Amami Islands. AACR2

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1968
 • Map

  Geological maps of the coal fields of Japan.

  Scales vary. Coverage includes sheets for general geology, geologic profiles, geology at sea level, and mines. Relief shown by contours. Japanese and English.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1959