• Map
  Kamakura toshi keikaku yōto chiiki zu (an). Catalog Record Only Scale 1:10,000. Relief shown by contours and spot heights. In lower left corner: Kamakura-shi. Includes index to road names. AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1973
 • Map
  Kōiki toshi keikaku sōgō keikakuzu : Matsumoto chiku 16-11.
  広域都市計画総合計画図 : 松本地区 16-11. Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights. Includes index map. "Honzu wa Shōwa 45-nendo Nagano-ken sakusei no 1:3,000 o shukushō hensan shita mono de aru."
  • Contributor: Nagano-Ken (Japan) - Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1974
 • Map
  [Shirakawa Kōgyō chiku kōjō tekichi chōsa sōkatsuzu] General information map of survey of industrial sites at Shirakawa industrial district. Catalog Record Only Scale 1:50,000. Relief shown by contours and spot heights. Japanese and English. Includes location map, indexes to industrial sites and types of industry, and inset of Shirakawa recreation area. AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1971
 • Map
  Sōma rinkai kōgyō chiku kōjō tekichi chōsa sōkatsuzu / Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. "Kokudo Chiriin shōninzumi." Includes: Sōma rinkai kōgyō chiku ichizu -- Sōma-kō seibi keikaku heimenzu -- Shuyō kigyō -- Kōgyō danchi. Includes table of industries, location map of industrial area, and port plan of Sōma-kō.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha - Japan. Tsūshō Sangyōshō. Ritchi Shidōshitsu - Fukushima-Ken (Japan) - Kokudo Chiriin
  • Date: 1972
 • Map
  Ueda toshi keikakuzu
  上田都市計画図 / Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights. Includes list of roads. "Nagano-ken"--Upper right margin.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha - Ueda-Shi (Japan)
  • Date: 1974
 • Map
  Suzaka toshi keikakuzu (Sazaka-shi, Obuse-machi) / Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Oriented with north to the left.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1974
 • Map
  Gakunan kōiki toshi keikakuzu. Catalog Record Only Shows city planning of Fuji-shi and Fujinomiya-shi areas on southeast coast of Shizuoka-ken in Chūbu Region, Japan.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1976
 • Map
  [Shibukawa-shi kannai zu. Catalog Record Only Scale 1:50,000. Relief shown by contours and spot heights. Japanese. "Kono chizu wa Kensetsushō Kokudo Chiriin chō no shōnin o ete dōin hakkō no gomanbun-no-ichi chikeizu o fukuseishita mono de aru. AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1973
 • Map
  Yokosuka toshi keikaku yōto chiikizu. Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Tables, ill., and notes on verso.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1974
 • Map
  2005-nen Nihon Kokusai Hakurankai (Ai, Chikyūhaku) kinen chizu
  2005-nen Nihon Kokusai Hakurankai kinen chizu Catalog Record Only
  Relief shown by contours. Title from cover. Text, col. ill., list of official participating countries and organizations, and 4 ancillary maps on verso.
  • Contributor: Kokudo Chiriin - Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 2005
 • Map
  Kawagoe-shi jōsuidō haikan zu. Catalog Record Only Scale 1:15,000. In lower left corner: Kawagoe-shi Suidō bu. Includes 2 insets and 8 enlargements. AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1975
 • Map
  Atami toshi keikaku zu. Catalog Record Only Scale 1:15,000. Relief shown by contours and spot heights. In lower left corner: Atami Shiyakusho. Includes indexes to road and parks and inset of Hatsu shima. AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1973
 • Map
  Ueda toshi keikakuzu
  上田都市計画図 / Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha - Ueda-Shi (Japan)
  • Date: 1968
 • Map
  Yokohama-kō = Port of Yokohama. Catalog Record Only Panel title: Yokohama-kō benran. Includes area map and diagram showing wind direction. Information on Yokohama Port, history, topography, climate, tide, facilities, etc., tables, and graphs on verso.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1976
 • Map
  Tonegawa suikei sabō kōji heimenzu.
  利根川水系砂防工事平面図. Catalog Record Only
  Map covers Gunma-ken (Japan) and Tone River Watershed. Relief shown by contours, shading and spot heights. Includes graphs, index of embankments, "Kisetsu kōsakubutsu ichiranhyō."
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1973
 • Map
  Higashimatsuyama-shi toshi keikakuzu / Catalog Record Only "Shōwa 49-nen 1-gatsu 16-nichi." Relief shown by contours and spot heights. Includes location map.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1974
 • Map
  Fukuroi toshi keikakuzu
  袋井都市計画図 / Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights. Includes note. "Honzu wa 1:50,000 kiseizu o shukushō henshūshita mono dearu"-- Bottom of map.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1973
 • Map
  Shizuoka-ken Hamamatsu Doboku Jimusho kannaizu. Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Based on 1:50,000 physical map by Kokudo Chiriin. Includes tables of rivers, highways, and designated locations for flood control.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1976
 • Map
  [Nagano-shi zenzu. Catalog Record Only Scale 1:50,000. Relief shown by contours and spot heights. Japanese. In lower left corner: [Nagano-shi] AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1975
 • Map
  Maizuru-kō benran. Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Depths shown by contours. Panel title. Includes tables and index to selected buildings.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1972
 • Map
  2005-nen Nihon Kokusai Hakurankai (Ai, Chikyūhaku) kinen chizu
  2005-nen Nihon Kokusai Hakurankai kinen chizu | 2005 nian Riben guo ji bo lan hui ji nian di tu Catalog Record Only
  Relief shown by contours. Title from cover. Text, col. ill., list of official participating countries and organizations on verso. Maps on verso: Riben ji qi zhou wei -- Hui chang ji Mingguwu zhou wei -- 2005 nian Riben guo ji bo lan hui hui chang -- Laihu hui chang.
  • Contributor: Kokudo Chiriin - Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 2005
 • Map
  Okinawa Kokusai Kaiyō Hakurankai yotei chiiki no shokuseizu /
  Okinawa International Ocean Exposition area Catalog Record Only
  Oriented with north to the left.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1972
 • Map
  Hamamatsu-shi zenzu. Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1974
 • Map
  Atsugi-shi kōkyō gesuidō keikakuzu. Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. In upper left margin: 1:20,000 chikeizu.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1972
 • Map
  [Okayama-ken]. Catalog Record Only Scale 1:200,000. Relief shown by contours and spot heights. Japanese. Based on topographical map 1:200,000 by Kokudo Chiriin. In lower left corner: [Okayama-ken] Shows river drainage area and protected watershed forests. AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1976