Skip to main content

↓ Refine your search

  • Map

    Kōso-shō Kōnei-fu yori Santō-shō Enshū-fu ni itaru rojōzu

    Shows cities, towns, villages, mountains, rivers, lakes, and roads from present Nanjing, Jiangsu Province to present Yanzhou county, Shandong Province. Relief shown by hachures. Title from verso. Section title on sheet 1 (Dai 1-zu): Kōso-shō Kōnei-fu yori dōshō Joshū-fu ni itaru ryakuzu (Cong Jiangsu Sheng Jiangning Fu dao tong sheng Xuzhou Fu lüe tu) -- sheet 2: not title -- sheet 3: You Xuzhou ...

    • Contributor: Sakawa, Kagenobu - Mutsushima, Ganshi
    • Date: 1880