Search Maps

  • Map
    Beijing Shi jie dao xiang tu Relief shown by hachures. Includes insets of Hua bei jiao tong tu, Yihe Yuan ming sheng tu, Beijing Shi fu jian ming sheng tu. Text on verso. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
    • Contributor: Zheng, Qiying - Yang, Bairu - Ya Guang Yu DI Xue She - Da Zhongguo Tu Shu Ju.
    • Date: 1950