Skip to main content

↓ Refine your search

  • Map

    Daiunga chihō ni okeru seisan to kōtsū gaikyōzu. Catalog Record Only

    "Shōwa 14-nen 4-gatsu Mantetsu Saitō konon Shanhai Jimusho Chōsabu chōsei" Series title hand written on previous owners container. LC copy has "sakusei kasho Mantetsu Sō-Sho-Kei Aojashinshitsu" stamped on verso of map.

    • Date: 1929