Search Maps

 • Map
  [Jilin yu tu].
  [吉林與圖]. | Map of Jilin Province
  Scale ca. 1:900,000. Title supplied. Oriented with north to the bottom. Imperfect: right portions missing. Relief shown pictorially. Hummel purchase 1930, no. 12. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7823.J6 1820 .J5 Vault AACR2 Dates changed to "Between 1882 and 1889" from "Between 1822 and 1889"; ga85 2014-10-09.
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1882
 • Map
  Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian qiang xiu gong cheng zi gu tu.
  運加捕上下泉六廳光绪二年搶修工程咨估圖. | The Grand Canal embankment cost estimate map
  Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Province. Translated title: Map of the Grand Canal in Shandong Province. Hummel gift 1962, no. 13a. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2 ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876

  Resource:
  View 4 Results

 • Map
  Hubei sheng cheng nei wa jie dao zong tu. Scale ca. 1:4,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Pictorial map. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. AACR2: 651/1; 651/2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Shan Hou Ju.
  • Date: 1883
 • Map
  [Zhongguo tu]. Title devised by cataloger. Annotated on verso: "From original owned by Thomas W. Fina, 7400 Rebecca Drive, Alexandria, VA." Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1800
 • Map
  [Guangdong tong sheng shui dao tu]
  [廣東通省水道圖] | Map of the waterways in Guangdong Province
  Scale ca. 1:200,000. Shows mountains, rivers, coasts, islands, towns, villages, roads, passes, drainage, and settlement patterns of Guangdong Province including the Leizhou Peninsula and the Hainan Island. Relief shown pictorially. Pictorial map. Pen-and-ink and watercolor. Title supplied. Copy imperfect: portions of right side of map missing. Hummel purchase 1930, no. 11. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1815
 • Map
  Guizhou quan tu
  貴州全图 / | Complete map of Guizhou Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Fujian quan tu
  福建全图 / | Complete map of Fujian Province
  Relief shown pictorially. Also covers Taiwan. Wood block print. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes list of administrative divisions with distance information. Title also on verso.
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Zhili yu tu quan ce
  直隷與圖全冊 / | Zhili yu di tu ce | Atlas of Zhili Province
  Covers Hebei Sheng and Chengde fu. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Based on "Huang chao yi tong yu tu" by Li Zhaoluo and "Zhi li yi cang tu" by Fang Guangcheng. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text which indicates the number of villages in each administrative unit and ...
  • Contributor: Xu, Zhidao
  • Date: 1859

  Resource:
  View 27 Results

 • Map
  Xia nan he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao shang nian hua xian wei ping he tu.
  下南河廳屬光绪二年分搶修工段比較上年化險為平河圖. | The Yellow River southern embankment repair map for Xiananhe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876
 • Map
  Zhong he ting shu Guangxu yuan nian fen bu xiang zhong mou xia xun fan san bao shun di sao gong ti gu he tu.
  中河廳屬光绪元年分補廂中牟下汛三堡順堤埽工題估河圖. | The Yellow River southern embankment cost estimate map for Zhonghe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1875
 • Map
  Guangdong quan tu
  廣東全图 / | Complete map of Guangdong Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Zhong he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao shang nian hua xian wei ping he tu.
  中河廳屬光绪二年分搶修工段比較上年化險為平河圖. | The Yellow River southern embankment repair map for Zhonghe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876
 • Map
  [Hubei Sheng Sheng Chang Jiang, Han Shui di gong tu].
  [湖北省长江, 汉水堤工图]. | The embankment map of the Yangtze River and the Han River in Hubei Province | Chang Jiang tu
  Scale ca. 1:400,000. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows flood control on the Yangtze and Han Rivers in Hubei Province. Pen-and-ink and watercolor. Hummel purchase 1934, no. 16. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7822.Y3N22 1820 .H8 Vault Oversize AACR2: 650/1; 651/3
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1821
 • Map
  Shandong tong sheng Yunhe qing xing quan tu.
  山東通省運河情形全圖. | Complete map of the Grand Canal in Shandong Province
  Cover title. Pen-and-ink and watercolor. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Province. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Gift; Arthur William Hummel; 1962, no. 11. Prev. call no.: G7822.G7N22 1882 .S5 Vault Shelf AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1855

  Resource:
  View 3 Results

 • Map
  [Lan, Yi, Sui san ting Guangxu er nian fen he dao qi zhi li shu gong cheng duan luo zhang chi zong he tu]
  [蘭,儀,睢三廳光绪二年分河道起止里數工程段落丈尺总河圖] | Map of the Southern Embankment of the Yellow River in Henan Province
  Scale not given. Title supplied. Manuscript; watercolor and ink. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 9. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7822.Y4N22 1854 .L3 Vault Shelf AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1855
 • Map
  Si sheng Yunhe shui li quan yuan he dao quan tu.
  四省運河水利泉源河道全圖. | Map of the Grand Canal in four provinces
  Scale ca. 1:400,000. Covers Zhejiang, Jiangsu, Shandong, Zhili. Pen-and-ink and watercolor. Annotated with descriptive notes in Japanese. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Oriental collection, miscellaneous #7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. AACR2 Prev. call no.: G7822.G7N22 1820 .S5 Vault Shelf Filed in the same box with G7822.Y4N22 1820 ...
  • Date: 1855

  Resource:
  View 7 Results

 • Map
  Anhui quan tu
  安徽全图 / | Complete map of Anhui Province
  Relief shown pictorially. Wood block print. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes list of administrative divisions with location and distance information. Title also on verso.
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Wuhan cheng zhen he tu
  武漢城鎮合圖 / | Map of cities and towns in Wuhan
  Scale ca. 1:7,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Pictorial map. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  E sheng quan tu
  鄂省全图 / | Complete map of Hubei Province
  Scale ca. 1:450,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Contributor: Yan, Shusen
  • Date: 1862
 • Map
  Caozhou Fu Shan Xian nan di dong hao tu.
  曹州府單縣南堤東濠圖. | Embankment map of Shan County in Caozhou Prefecture
  Scale not given. Shows dikes along north of Yellow River in Shan Xian, Caozhou Prefecture, Shandong Province. Manuscript, pen-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Gift; W.W. Rockhill; 1904. Prev. Call no.: G7823.S33R4 1866 .C3 Vault AACR2 651 updated; cc14 2015-10-01.
  • Contributor: Rockhill, William Woodville
  • Date: 1855
 • Map
  Dian Yue Yuenan lian jie yu tu.
  滇粤,越南聯界與圖. | China and Vietnam border map
  Scale ca. 1:4,000,000. Wood block print. Shows coastal area from Guangdong Province to Yunnan Province, including Indo-China Peninsula. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Relief shown pictorially. Previous call number: G7821.F2 1864 .H8 Vault AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1870
 • Map
  Sichuan quan tu
  四川全图 / | Complete map of Sichuan Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Nei wai Mengguo tu.
  内外蒙古圖
  Pen-and-ink. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1860
 • Map
  Xia bei he ting shu Guangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu.
  下北河廳屬光绪二年比較元年搶修埽工平險丈尺圖. | The Yellow River northern embankment project map in Xiabeihe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876
 • Map
  Jiang hai quan tu.
  江海全圖. | Man ling biao Jiang hai quan tu | Complete map of rivers and coastline
  Scale ca. 1:1,250,000. Oriented with north to the left. Relief shown pictorially. Pictorial map. Covers from Yalu Jiang to Yong Jiang in Ningbo, Zhejiang Province. Shows the coast line and major rivers of Zhejiang, Jiangsu, Shangdong, Zhiling, Shengjing. Hummel purchase 1934, no. 31. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Previous call number: G7822.C6 1854 .J5 ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1812