• Map
    Yu Sheng Huang He quan tu.
    豫省黃河全圖. | Map of the Yellow River in Henan Province
    Bird's-eye-view. Pictorial map. Shows the sections of the Yellow River in eastern Henan Province before the Yellow River changed to its present course in 1855. Relief shown pictorially. Title pasted on verso. Translated title: Map of the Yellow River in Henan Province. Brush-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. ...
    • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1742
  • Map
    [Tongwaxiang zhi hai kou xin Huang He he dao di gong xing shi tu]
    [銅瓦廂至海口新黃河河道隄工形勢圖] | Map of the embankment project of the new lower reaches of the Yellow River
    Scale ca. 1:450,000. Title supplied. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Pen-and-ink and watercolor. Labels pasted on to show plans for water regulation of the lower course of the Yellow River from the city of Kaifeng to the sea. Hummel gift 1962, no. 8. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. ...
    • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1875
  • Map
    Xia nan he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao shang nian hua xian wei ping he tu.
    下南河廳屬光绪二年分搶修工段比較上年化險為平河圖. | The Yellow River southern embankment repair map for Xiananhe sub-prefecture
    Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
    • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1876
  • Map
    Huang Yun hu he quan tu
    黃,運,湖,河全圖 / | Complete map of the Yellow River, the Grand Canal, Hongze Lake, and the Huai River
    Scale ca. 1:400,000. Manuscript on silk mounted on paper. Oriented with north to the right. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the dike system of the Yellow River and the Grand Canal in Shandong Province to the Yangtze River in Jiangsu Province. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Insets: Yi jian dong xi ba tu ...
    • Contributor: Sazai - Hummel, Arthur W. (Arthur William) - Gao, Jin
    • Date: 1777

    Resource:
    View 3 Results

  • Map
    [Lan, Yi, Sui san ting Guangxu er nian fen he dao qi zhi li shu gong cheng duan luo zhang chi zong he tu]
    [蘭,儀,睢三廳光绪二年分河道起止里數工程段落丈尺总河圖] | Map of the Southern Embankment of the Yellow River in Henan Province
    Scale not given. Title supplied. Manuscript; watercolor and ink. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 9. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7822.Y4N22 1854 .L3 Vault Shelf AACR2: 650/1; 650/2
    • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1855
  • Map
    Nan an san ting Guangxu er nian fen he dao qi zhi li shu zuo guo gong cheng duan luo zhang chi zong he tu.
    南岸三廳光绪二年分河道起止里数做過工程段落丈尺总河圖. | TheYellow River southern embankment project map for Nan'ansan sub-prefecture
    Scale not given. Cover title. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Also shows temples. Covers from Rongze Xun in the west to Lanyang Xun in the east. Oriented with north to the bottom. Imperfect: Worm holes. "Ji zi shi qi hao." Hummel gift 1962, no. ...
    • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1876

    Resource:
    View 3 Results

  • Map
    Huang qin ting shu Guangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu.
    黃沁廳屬光绪二年比較元年搶修埽工平險丈尺圖。
    Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Relief shown pictorially. In Chinese. Attached slips in Manchu and Chinese. Title from verso pasted on. Translated title: Map of the Northern Embankment of Yellow River in Henan Province. Pen-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Labels pasted on to show distances. "Ji zi wu hao." Hummel gift 1961, no. ...
    • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1876
  • Map
    Zhong he ting shu Guangxu yuan nian fen bu xiang zhong mou xia xun fan san bao shun di sao gong ti gu he tu.
    中河廳屬光绪元年分補廂中牟下汛三堡順堤埽工題估河圖. | The Yellow River southern embankment cost estimate map for Zhonghe sub-prefecture
    Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
    • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1875
  • Map
    Liu sheng Huang He sao ba he dao quan tu.
    六省黃河埽垻河道全圖. | The Yellow River embankment map for six provinces
    Scale [ca. 1:400,000]. Pictorial map. Covers Gansu, Shanxi, Shanxi, Henan, Shandong, Jiangnan. Shows the complete course of the Yellow River form the headstream in the Tibet plateau to the old estuary, prior to 1853, in Jiangnan Province. Relief shown pictorially. Cover title. Brush-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Oriental collection, miscellaneous #7. Available also through the Library of Congress Web site ...
    • Date: 1824

    Resource:
    View 6 Results

  • Map
    Zhong he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao shang nian hua xian wei ping he tu.
    中河廳屬光绪二年分搶修工段比較上年化險為平河圖. | The Yellow River southern embankment repair map for Zhonghe sub-prefecture
    Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
    • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1876
  • Map
    Zhong you he gong quan tu.
    中游河工全圖. | Complete map of the Yellow River embankment project
    Scale ca. 1:80,000. Pen-and-ink and watercolor. Oriented with north toward the upper left. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the engineering projects of the central section of the Yellow River in Shandong Province. Yellow and red labels pasted on showing mileage and dikes which need repair. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7822.Y4N2 1899 ...
    • Date: 1898
  • Map
    [He yuan tu]
    [河源圖] | Map of the Yellow River source
    Scale ca. 1:125,000. Title supplied. Wood block print on linen. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Chinese and Manchu. Pictorial map. Shows the Yellow River from its source to the vicinity of Lanzhou, and different kinds of embankment. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. AACR2
    • Contributor: Amida Abdulhamid
    • Date: 1782
  • Map
    Shang bei wei liang ting shu Kuangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu.
    上北衛糧廳屬光绪二年比較元年搶修埽工平險丈尺圖. | The Yellow River northern embankment project map for Shangbeiweiliang sub-prefecture
    Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Honan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
    • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1876
  • Map
    Xia bei he ting shu Guangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu.
    下北河廳屬光绪二年比較元年搶修埽工平險丈尺圖. | The Yellow River northern embankment project map in Xiabeihe sub-prefecture
    Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
    • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1876
  • Map
    [Huang He nan he tu].
    [黃河南河圖]. | Map of the lower reaches of the Yellow River
    Scale not given. Title pasted on verso. Manuscript on silk. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows lower portion of the Yellow River in Jiangsu Province. Hummel purchase 1930, no. 21. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Prev. call no.: G7822.Y4A5 1753 .H8 Vault Shelf AACR2: 651/1; 650/2
    • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1750
  • Map
    Huang He xia you zha ba tu.
    黃河下游閘垻圖. | Qianlong Huang He xia you zha ba tu | Embankment atlas along the lower reaches of the Yellow River
    Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call no.: G2307.Y4 Q5 1753 Vault Shelf Previous call no.: G2307.H8C5 17-- Vault
    • Date: 1749

    Resource:
    View 20 Results

  • Map
    Shang nan he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao shang nian hua xian wei ping he tu.
    上南河廳屬光绪二年分搶修工段比較上年化險為平河圖. | The Yellow River southern embankment repair map for Shangnanhe sub-prefecture
    Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
    • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1876
  • Map
    [Tongwaxiang yi xia Huang He chuan yun di gong tu tie shuo]
    [銅瓦廂以下黃河穿運隄工圖貼说] | Illustrated map of the Yellow River's embankment project in Tongwaxiang
    Shows the dike system along the section of the Yellow River between Tongwaxiang and the Grand Canal, the most frequently flooded section of the river. Title supplied. Oriented with north to the bottom. Includes text on labels pasted on. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Gift; Arthur William Hummel; 1962, no. 10.
    • Contributor: Zeng, Guoquan - Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1875
  • Map
    [Yu sheng Huang He nan an di ba gong cheng tu].
    [豫省黃河南岸堤垻工程圖]. | Map of embankment project of the Yellow River
    Scale not given. Unfinished manuscript. Pictorial map. Shows flood control system. Relief shown pictorially. Hummel purchase 1930, no. 24. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 651/2; 650/3
    • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1875
  • Map
    Shandong Sheng Huang He tu.
    山東省黄河圖. | Map of the Yellow River in Shandong Province
    Scale not given. Title pasted on verso. Relief shown pictorially. Pictorial map. Brush-and-ink and watercolor. Shows the course of the Yellow River from Shouzhang Xian and Yanggu Xian to the sea in Lijin Xian, Shandong Province. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Hummel purchase 1930, no. 22. Previous call number: G7822.Y4A5 1899 .S5 Vault Shelf AACR2: 651/1; ...
    • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
    • Date: 1881