Search Maps

 • Map
  Zhonghua Minguo quan tu guo min xue xiao shi yung Relief shown by gradient tints. Insets: Nan Hai ge dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Minguo cheng qu, scale 1:35,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.
  • Contributor: China (Republic : 1949- ). Jiao Yu Bu. - Lu, Dianyang - Gu, Jigang - Jin, Qingyu - Lu, Chengyin - Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She - Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1947
 • Map
  [Ming shi san ling tu].
  [明十三陵图]. | Panoramic view of the Ming Tombs
  Not drawn to scale. Title supplied. Oriented with north toward the upper right. Relief shown pictorially. Pictorial map. Brush-and-ink and watercolor. Shows panoramic view of the 13 tombs of the Ming emperors. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes descriptive notes. Hummel gift 1962, no. 2. G7822.M5A35 1908 .M5 Vault Shelf AACR2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1736
 • Map
  [Qiantang Jiang yan an tu]
  [钱塘江沿岸圖] | Hangzhou wan tu | Coastal map of the Qiantang River
  Scale ca. 1:120,000. Title supplied. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Hummel purchase 1930, no. 34. Shows area along Qiantang River, especially the section of Hangzhou Bay in Zhejiang Province. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7822.Q3A5 1820 .H3 Vault Shelf AACR2: 650/2; 700
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1775
 • Map
  [Jiangnan hai tang tu].
  [江南海塘圖]. | Map of the Jiangnan Seawall
  Scale ca. 1:140,000. Shows sea walls, dikes, and distances of the coastal areas in Jiangsu Province, from area of Taicang and Zhaowen to area between Jinshan and Pinghu, including Shanghai. Relief shown pictorially. Pictorial map. Previous supplied title:Songjiang Fu hai tang tu Title supplied. Oriented with north to the left. Hummel purchase 1934, no. 10. Available also through the Library of Congress Web site...
  • Date: 1750
 • Map
  [Ming shi san ling tu].
  [明十三陵图]. | Map of the Ming Dynasty Tombs
  Perspective map not drawn to scale. Title supplied. Manuscript on silk. Brush-and-ink and watercolor. Oriented with north toward the upper right. Relief shown pictorially. Bird's-eye view. Shows the sites of the 13 Ming emperors' tombs and their environs, including the Great Wall and its strategic gates near Beijing. Hummel purchase 1930, no. 17. Available also through the Library of Congress Web site as a...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1757
 • Map
  Nan an san ting Guangxu er nian fen he dao qi zhi li shu zuo guo gong cheng duan luo zhang chi zong he tu.
  南岸三廳光绪二年分河道起止里数做過工程段落丈尺总河圖. | TheYellow River southern embankment project map for Nan'ansan sub-prefecture
  Scale not given. Cover title. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Also shows temples. Covers from Rongze Xun in the west to Lanyang Xun in the east. Oriented with north to the bottom. Imperfect: Worm holes. "Ji zi shi qi hao." Hummel gift 1962, no....
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876

  Resource:
  View 3 Results

 • Map
  Shandong Yunhe quan tu.
  山東運河全圖. | Complete map of the Grand Canal in Shandong Province
  Scale ca. 1:120,000. Title from box cover. Oriented with north to the left. Pen-and-ink and watercolor. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the Grand Canal in Shandong Province. Hummel purchase 1934, no. 5. Includes text. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Prev. call no.: G7822.G7A5 1881 .S5 Vault Shelf AACR2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1886
 • Map
  Zhong he ting shu Guangxu yuan nian fen bu xiang zhong mou xia xun fan san bao shun di sao gong ti gu he tu.
  中河廳屬光绪元年分補廂中牟下汛三堡順堤埽工題估河圖. | The Yellow River southern embankment cost estimate map for Zhonghe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1875
 • Map
  Da Qing yi tong er shi san sheng yu di quan tu.
  大清一统二十三省舆地全图. | Da Qing yi tong nian san sheng yu di quan tu | Complete map of the twenty-three provinces of the great Qing Dynasty
  Not drawn to scale. Shows 23 provinces of China, including Taiwan. Also shows Korea, and Japan. Pictorial map. Wood block print. Relief shown pictorially. Oriented with north toward the upper right. Title in alternate reading: Da Qing yi tong er shi san sheng yu di quan tu. List of administrative subdivisions of each province on verso. Available also through the Library of Congress Web...
  • Contributor: Shenjiang Mo Shu Guan
  • Date: 1890
 • Map
  Bei yang fen tu.
  北洋分圖. | Coastal map of the North China
  Scale ca. 1:2,500,000. Shows coastal area from Yellow River in Jiangsu Province, through Korea, Manchuria, to Xilin River in Russia. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G9237.E3 1864 .H81 Vault AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1870
 • Map
  Nan Yang Qun Dao xin di tu = Map of East Indies
  南洋群島新地圖 = Map of East Indies / | Map of East Indies
  Insets: Zhaowa xiang tu -- Nan Yang Qun Dao di xing tu -- Malai Ban Dao xiang tu. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Insets: 爪哇详圖 -- 南洋群島地形圖 -- 馬来半島详圖.
  • Contributor: Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She - Jin, Qingyu - Ya Guang Yu DI Xue She - Da Zhongguo Tu Shu Ju.
  • Date: 1948
 • Map
  Da Qing tong shu zhi gong wan guo jing wei di qiu shi fang yu gu jin tu
  大清統屬職貢萬國經緯地球式方輿古今圖 / | Da Qing tong shu zhi gong wan guo jing wei di qiu shi | The Great Qing Dynasty world map of tribute-bearing countries with spherical coordinates, past and present
  Scale ca. 1:60,000,000. Pen-and-ink and watercolor. Shows the world in 2 hemispheres. Also shows coordinates and dotted lines on the map. Based on "Zhi fang hui lan si yi tu shuo" produced in 1794. Prime meridian: Beijing LC copy imperfect: very fragile, some pieces missing. Includes text and insets of the complete map of the world and complete map of the 4 oceans. Available...
  • Contributor: Zhuang, Tingfu
  • Date: 1794
 • Map
  Wan li hai fang tu shuo
  万里海防圖说 / | Wan li hai fang tu | Jiao Lai He bian yi tu shuo hui ji | Illustrated map of Qing Empire coastal fortifications
  Pictorial map. Shows defense installations of the Grand Canal and the Chinese coast line from Hainan Island to Liaodong Peninsula. Originally drawn during Ming Jiaqing period between1524 and 1526. The map was a copy drawn in 1725. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Cover title. Oriented with north to the left. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image....
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William) - Tan, Jiuchou - Zhang, Qianyi
  • Date: 1725
 • Map
  Hunan Jiangxi he tu. Scale ca. 1:2,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Date: 1864
 • Map
  Shaanxi quan tu
  陕西全图 / | Complete map of Shaanxi Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Beijing di tu = Map of Peking.
  Map of Peking
  Includes lists of associations in China. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.
  • Date: 1914
 • Map
  Jiangsu quan tu / Hubei guan shu ju bian zhi.
  江蘇全图 / 湖北官书局编制. | Complete map of Jiangsu Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Zui xin Beiping quan shi xiang tu. Includes map of "Beiping dian che lu xian tu," lists of hotels, apartments and public schools in Beiping. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.
  • Date: 1934
 • Map
  Zhili Shandong liang sheng di yu quan tu.
  直隷山東兩省地與全圖. | Complete map of Zhili and Shandong
  Scale ca. 1:650,000. Title from verso. Covers Hebei and Shandong provinces. Shows course changes of the Yellow River at the time, and through northern Shandong section is labelled as the New Yellow River. Relief shown pictorially. The old Yellow River's course is shaded with dark beige, and the new Yellow River is light beige, and the other rivers are light blue. Hummel purchase 1934,...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1855
 • Map
  [Jilin tu]. Scale not given. Woodblock print. Relief shown pictorially. Chinese. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy imperfect: Portion missing in upper right corner.
  • Date: 1800
 • Map
  Hua yi tu. Stone rubbing dated 1903? Original stone was engraved in Fuchang 7 nian, i.e. 1136 A.D. The stone is now in the Forest of Stone Steles Museum in Xi'an, China. Covers China in Nan Song Dynasty, from east to the sea, including Korea to the west of Pamier area, from north to the Great Wall, northeast to Heilongjiang region, to the south of Hainan Island....
  • Date: 1136
 • Map
  Hubei Anhui he tu. Scale ca. 1:2,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Date: 1864
 • Map
  Da Qing wan nian yi tong di li quan tu.
  大清万年一統地理全圖. | Complete geographical map of the great Qing Dynasty
  Scale [ca. 1:2,500,000]. Covers the area from Korea to Pamirs, and from Heilongjiang river to the islands of the South China Sea. Shows the mountains, rivers, coasts, territory and administrative divisions of the Qing Empire. Also shows a distorted view of surrounding countries. Relief shown pictorially. Wood block print. Revised edition of the map originally drawn by Huang Qianren in 1767. Includes text. Available...
  • Contributor: Huang, Qianren
  • Date: 1814
 • Map
  [Tongwaxiang zhi hai kou xin Huang He he dao di gong xing shi tu]
  [銅瓦廂至海口新黃河河道隄工形勢圖] | Map of the embankment project of the new lower reaches of the Yellow River
  Scale ca. 1:450,000. Title supplied. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Pen-and-ink and watercolor. Labels pasted on to show plans for water regulation of the lower course of the Yellow River from the city of Kaifeng to the sea. Hummel gift 1962, no. 8. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text....
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1875
 • Map
  Wu bei zhi Wood block print. "Juan 240" shows Zheng He's voyager route from Nanjing, passing through South East Asia, Indian Ocean, Red Sea, all the way to Persian Gulf. Early Qing Dynasty ed., prefaced Tianqi 1 (1621). Juan (chapter) 240 is one of 80 volumes in 8 cases (30 x 19 cm.). "Wu bei zhi juan er bai si shi." Available also through the Library of...
  • Contributor: Mao, Yuanyi
  • Date: 1644

  Resource:
  View 22 Results