Search Maps

 • Map
  Guangdong Sheng jiao tong di tu ce /
  广东省交通地图册 / Catalog Record Only
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1996
 • Map
  Guangzhou lu lu tong zi xun di tu ce = Guang zhou lu lu tong /
  广州路路通资讯地图册 / | Guang zhou lu lu tong Catalog Record Only
  Title from cover. Includes transportation and tourist information.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2007
 • Map
  Guangdong Sheng jiao tong di tu ce = Guangdongsheng jiaotong dituce /
  广东省城市地图册 = Guangdongsheng jiaotong dituce / | Guangdongsheng jiaotong dituce Catalog Record Only
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map
  Shenzhen Shi di tu ce /
  深圳市地图册 / | Shen Zhen Shi di tu ce Catalog Record Only
  Includes indexes, list of buses, trains, airlines, and tourist attractions.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2006
 • Map
  Shenzhen Shi di tu = Shenzhen city map /
  Shenzhen city map Catalog Record Only
  Relief shown by gradient tints and spot heights. Title from panel. Includes indexes, hotel directory, list of buses, tourist information, col. ill., and 13 ancillary maps, and 5 insets., and text.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2003
 • Map
  Xin bian Guangzhou Shi di tu, xin Yangcheng ba jing = Guangzhou city map, the new eight sceneries of Guangzhou /
  Guangzhou city map, the new eight sceneries of Guangzhou | Guangzhou Shi di tu | Guangzhou cheng qu jie dao tu Catalog Record Only
  Relief shown by form lines and spot heights. Title from panel. Includes text, advertisements, col. ill., directories of hotels and restaurants, list of tour lines, and other tourist information. Text, col. ill., 5 local maps, map of Guangzhou, tourist information, train, air , and bus tables on verso.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2002
 • Map
  Zhujiang Sanjiaozhou 10 qu jiao tong lü you tu /
  珠江三角洲10区交通旅游图 / | Zhujiang Sanjiaozhou di tu Catalog Record Only
  Relief shown by shading and spot heights. Title from panel. Includes inset and list of tourist attractions. List of tourist attractions and 11 ancillary maps on verso.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2007
 • Map
  Shenzhen jiao tong you lan tu = Shenzhen / Catalog Record Only Alternate title: Shenzhen shi qu tu. Includes inset of Shekou and list of bus lines. Map of Shen-chen shih with inset, train schedule, and other tourist information on verso.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1991
 • Map
  Heyuan zhi nan di tu /
  河源指南地图 / Catalog Record Only
  Relief shown by gradient tints and form lines in Heyuan urban map. Relief shown by spot heights in Heyuan City map. Title from panel. Includes tourist information, descriptive index of tourist attractions, list of bus routes, col. ill., and advertisements. 河源中心城区图 = Heyuan zhongxinchengqu tu -- 河源市地图.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2009
 • Map
  Zhuhai zhi nan / Catalog Record Only Relief shown by form lines and spot heights. Includes index, local transit information, inset of Tangjiawan, text, col. ill., directory of companies, advertisements, and 3 ancillary maps.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2004
 • Map
  Zhongguo, Shenzhen = Shenzhen, China /
  Shenzhen, China Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights. Title from panel. Includes indexes, directory, tourist information, col. ill., and text. Ancillary maps: Yantian zhong xin qu = Central of Yantian -- Shenzhen yu zhou bian = Shenzhen and vicinity -- Shenzhen Shi di tu = Map of Shenzhen city -- Hua qiao cheng Lü you qu = OCT paradise.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map
  Guangzhou Shi zhong xin cheng qu di tu /
  广州市中心城区地图 / Catalog Record Only
  Includes 2 insets.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2006
 • Map
  Sanshui lü you = Sanshui travel /
  三水旅游 = Sanshui travel / | Sanshui travel Catalog Record Only
  Relief shown by form lines. Title from panel. Includes tourist information, list of bus routes, train schedule, restaurant directory, descriptive list of tourist attractions, Guangzhou Shi regional map, col. ill., and advertisements. 三水中心城区图 = Sanshui zhongxinchengqu tu -- 三水旅游导览图 = Sanshui luyou daolan tu.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2010
 • Map
  Xin bian Guangdong Sheng di tu = Guangdong map /
  Guangdong Sheng di tu | Guangdong map Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights. Depths shown by gradient tints. "Xing zheng qu hua, dao lu jiao tong, di ming suo yin." Includes text, table of administrative divisions, and index.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map
  Foshan you lan tu = Foshan, China /
  Foshan, China Catalog Record Only
  Title from panel. Includes tourist information, text, col. ill., and guide to scenic spots, 4 local routes maps, and list of companies.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2004
 • Map
  Zhongguo, Shunde = Shunde, China /
  Foshan urban map | Daliang jie dao tu | Downtown area of Daliang Catalog Record Only
  Relief shown by form lines and spot heights. Includes text, col. ill., indexes, and inset of new city center of Shunde. Tourist information, bus lines, directoies, guide, and descriptions. Ancillary maps: Shunde yu zhou bian = Shunde and vicinity -- Shunde qu di tu = Map of Shunde Qu -- Lecong jie dao tu = Map of Lecong -- Beijiao jie dao tu = ...
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2001
 • Map
  Zhuhai Shi you lan tu /
  珠海市游览图 / Catalog Record Only
  Relief shown pictorially. Selected buildings shown pictorially. Includes insets of Zhuhai Resort, Tangjiawan Park, Wanzai qu, and Qian Shan qu. Maps on verso: Zhuhai Shi -- Zhuhai du jia cun -- Hai bin gong yuan -- Zhongshan wen quan -- Sun Zhongshan gu ju -- Shijingshan lu you zhong xin -- Gongbei bin guan.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1984
 • Map
  Guang zhou shi qu tu ; Guang zhou shi qu jie dao tu /
  Guang zhou shi qu jie dao tu Catalog Record Only
  "Kuang chou shih chʻü tʻu" shows administrative districts. Includes notes and advertisements.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1994
 • Map
  Jian ming Guangdong Sheng di tu ce = Jianming Guangdongsheng dituce /
  Jianming Guangdongsheng dituce | Guangdong Sheng di tu ce Catalog Record Only
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2003
 • Map
  Guangdong Sheng jiao tong lü xing tu
  广东省交通旅行图 / Catalog Record Only
  Title from panel. Includes overview of Guangdong, list of highways, descriptive index to tourist attractions, and col. ill. 广东省交通旅行图 -- 广州市中心城区.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map
  Maoming zhi nan di tu = Maoming zhinan /
  茂名指南地图 = Maoming zhinan / | Maoming zhinan Catalog Record Only
  Title from panel. Includes tourist information, 5 local route maps, col. ill., and advertisements. 茂名市中心城区图 = Maoming urban map -- [Maoming Shi di tu].
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2008
 • Map
  Zhongguo cheng shi lü xing zi zhu di tu ce = Zhongguo Chengshi Luxing zizhu dituce /
  中国城市旅行自助地图册 = Zhongguo Chengshi Luxing zizhu dituce / | Zhongguo Chengshi Luxing zizhu dituce Catalog Record Only
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2008
 • Map
  Cahoyang Shi shang mao jiao tong lü you tu Catalog Record Only Title from panel. Includes text, col. ill., 4 local route maps, advertisements, and list of companies.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2000
 • Map
  Xin bian Guangzhou Shi di tu = Guangzhou city map /
  Guangzhou Shi di tu | Guangzhou city map | Guangzhou cheng qu jie dao tu Catalog Record Only
  Title from panel. Includes text, advertisements, col. ill., directories of hotels and restaurants, and other tourist information. Text, col. ill., 5 local maps, map of Guangzhou Shi, transportation tables, and other tourist information on verso.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2004
 • Map
  Xin bian Foshan Shi di tu = Foshan City map /
  新编佛山市地图 = Foshan City map / | Foshan City map Catalog Record Only
  Relief shown by gradient tints and form lines in urban map. Relief shown by contours and spot heights in Foshan City area map. Title from panel. Includes text, index, descriptive index of tourist attractions, hotel directory, travel agent directory, list of buses, 9 local route maps, and col. ill. 佛山中心城区图 -- 佛山市地图 = Foshanshi ditu.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2008