Search Maps

 • Map
  Shandong Sheng di tu ce / Catalog Record Only Road atlas broken down by city, county, and region, shows administrative divisions.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2002
 • Map
  Nanning Shi zhong xin cheng qu di tu /
  南宁市中心城區地图 / Catalog Record Only
  Relief shown by gradient tints, shading and spot heights. Includes legend, traffic information, 6 local route maps, 8 aerial views, and 9 city planning maps.
  • Contributor: Nanning Shi Kan Ce Yuan
  • Date: 2011
 • Map
  Xin bian Fujian Sheng di tu ce = Xinbian Fujian Sheng dituce /
  新编福建省地图册 = Xinbian Fujian Sheng dituce / | Xinbian Fujian Sheng dituce | Atlas of Fujian Province Catalog Record Only
  Relief shown by shading and spot heights.
  • Contributor: Fujian Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2009
 • Map
  Jiangsu Sheng dui wai kai fang shi xian di tu ji : Zhongguo jing ji te qu yu yan hai kai fang shi xian di tu ji Jiang su fen ce = ...
  Atlas of Jiangsu Province open to the world Catalog Record Only
  In Chinese. Title also in English. Includes list of business enterprises.
  • Contributor: Jiangsu Sheng Dui Wai Kai Fang Shi Xian DI Tu Ji Bian Zuan Wei Yuan Hui
  • Date: 1993
 • Map
  Ningxia Huizu Zizhiqu di tu ce = Ningxia Huizu Zizhiqu dituce /
  宁夏回族自治区地图册 = Ningxia Huizu Zizhiqu dituce / | Ningxia Huizu Zizhiqu dituce Catalog Record Only
  Relief shown by gradient tints and spot heights. Includes location maps, general information on each administrative division, and distance charts.
  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2007
 • Map
  Anhui Sheng jun min liang yong jiao tong tu = Anhui /
  安徽省軍民兩用交通图 = Anhui / | Anhui | Anhui Sheng jiao tong tu Catalog Record Only
  Includes location map, distance map, Anhui physical map, and highway charts. Tourist information, telephone directory, Anhui regional map, and 17 local route maps on verso.
  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2012
 • Map
  Anhui sheng di tu ce / Catalog Record Only Road atlas broken down by city, county, region, shows administrative divisions.
  • Contributor: Anhui Sheng (China). Ce Hui Ju.
  • Date: 1984
 • Map
  Gansu Sheng lü you tu = Tourism map of Gansu
  甘肃省旅游图 = Tourism map of Gansu / Catalog Record Only
  Title from panel. Relief shown by shading. Includes text, tourist information, descriptive list of tourist attractions, recommended tourist routes, hotel and restaurant directory, tourist agency directory, 6 local route maps, flight schedule, train time-table, temperature table, recommended tourist route map, and col. ill.
  • Contributor: Gansu Sheng Ji Chu DI LI Xin XI Zhong Xin - Gansu Sheng (China). Lü You Ju.
  • Date: 2009
 • Map
  Zhongguo jiao tong ying yun li cheng tu = Zhongguo jiaotong yingyun lichengtu.
  Zhongguo jiaotong yingyun lichengtu Catalog Record Only
  Revised edition of: Quan guo jiao tong ying yun xian lu li cheng shi yi tu. Cf. pref. Includes distance tables.
  • Contributor: Ren Min Jiao Tong Chu Ban She
  • Date: 1994
 • Map
  Zhongguo di tu ce = Zhongguo ditu ce /
  Zhongguo ditu ce | Atlas of China Catalog Record Only
  Shows administrative and political divisions changes from 1949 to 1999. In Chinese. Cover title also in English. Includes table of major mountains, rivers, and lakes.
  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2004
 • Map
  Hubei Sheng di tu ce = Hugbei Sheng dituce /
  Hubei Sheng dituce | E Catalog Record Only
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map
  Xin shi ji Zhongguo di tu ji = Xinshiji Zhongguodituji /
  新世纪中国地图集 = Xinshiji Zhongguodituji / | Xinshiji Zhongguodituji Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights. Includes distance tables.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2004
 • Map
  Chūgoku tairiku niman-gosenbun no ichi chizu shūsei sakuinzu.
  Chūgoku tairiku 2-man 5-senbun no 1 chizu shūsei sakuinzu | Chūgoku tairiku chizu shūsei sakuinzu Catalog Record Only
  Cover title. "1993." Cuttered from record for first atlas indexed
  • Date: 1992
 • Map
  Zhongguo Guangdong di tu = Guangdong map
  中国广东地图 = Guangdong map / | Guangdong map Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights. Depths shown by gradient tints. Includes tourist information, hotel directory, lists of tourist attractions, and col. ill. on verso. Insets on verso: Guangzhou -- Shenzhen -- Zhuhai -- Shantou -- Zhaoqing -- Meizhou -- Shaoguan -- Zhanjiang.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2008
 • Map
  Jiangxi Sheng jun min liang yong jiao tong di tu ce
  江西省軍民兩用交通地图册 / | Jiangxi Sheng Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights. Includes distance charts.
  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2011
 • Map
  Heilongjiang Sheng di tu ce = Heilongjiangsheng dituce /
  Heilongjiangsheng dituce Catalog Record Only
  • Contributor: Ha'erbin DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2006
 • Map
  Nei Menggu Zizhiqu di tu ji /
  内蒙古自治区地图集 / Catalog Record Only
  Includes index.
  • Contributor: Nei Menggu Zizhiqu DI Tu Zhi Yin Yuan
  • Date: 2007
 • Map
  Hubei Sheng jiao tong di tu ce / Catalog Record Only Includes distance tables, traffic signs, train timetable, and important telephone numbers.
  • Contributor: Hubei Sheng (China). DI Tu Yuan
  • Date: 2000
 • Map
  Miaoli xian di tu Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Includes location map and tourist map of Miao-li hsien. Indexed route maps on verso: Miaoli shi [with 2 insets] -- Toufen zhen -- Yuanli zhen -- Zhuolan zhen -- Zhunan -- Tongxiao. cc17 2017-02-10 changed 651 heading: from Miao-li shih (Taiwan) to: Miaoli Shi (Taiwan)
  • Contributor: Jing Wei Tu Shu You Xian Gong Si. Bian Ji Bu.
  • Date: 1991
 • Map
  Xin bian shi yong Zhongguo di tu ce = Xinbian shiyong Zhongguo dituce /
  Xinbian shiyong Zhongguo dituce Catalog Record Only
  Opposite pages bear duplicate numbering.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2004
 • Map
  Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu di tu ji = Xinjiang Weiwuer Zizhiqu dituce / Catalog Record Only Relief shown by gradient tints, form lines and spot heights.
  • Contributor: Xinjiang Uygur Zizhiqu (China). Ce Hui Ju.
  • Date: 2004
 • Map
  Jilin Sheng di tu ce = Jilin Sheng dituce /
  Jilin Sheng dituce | Ji Catalog Record Only
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2004
 • Map
  Sanchong shi jie tu : fu Xindian, Yingge, Zhonghe xiang, Luzhou, Tucheng, Wugu jie dao tu Catalog Record Only Cover title. Alternate title: Sanchong shi jie dao tu. Includes street index and route insets of Lu-chou hsiang and Wu-ku hsiang. Urban route maps on verso: Xindian shi [with index and inset showing administrative districts] -- Yonghe/Zhonghe shi [indexed] -- Tucheng xiang -- Yingge zhen.
  • Contributor: Jing Wei Wen Hua Tu Shu Chu Ban She. Bian Ji Bu.
  • Date: 1989
 • Map
  Guangdong Sheng di tu ce /
  Guang dong sheng Catalog Record Only
  Road atlas broken down by city, county, and region, shows administrative divisions. Includes tables of telephone area codes and postal codes.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1997
 • Map
  Xin shi zhen jie dao tu = New Town street map.
  New Town street map Catalog Record Only
  Shows cities and towns in the New Territories. Relief shown by gradient tints, contours, and spot heights. Chinese and English. Panel title. Includes insets and index map. Indexes, bus and train fares, train schedules, list of major new buildings, and maps of "Sheung Shui" and "Tseung Kwan O" on verso.
  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 1993