• Map
  Ba lu jun xin si jun kang zang xing shi : ji nian kang zang di qi zhou nian. Catalog Record Only Shows status of the 8th Route Army and the new 4th Army in War of Resistance, in commemoration of the seventh anniversary of the start of the Sino-Japanese war. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 340B
  • Date: 1944
 • Map
  Ping Jin Zhang zhan yi : 1948 nian 12 yue 5 ri--1949 nian 1 yue 31 ri / Catalog Record Only Shows Campaign of Peking, Tientsin and Changchiakou, Dec 5 1948-Jan 1, 1949. "Zhongguo xian dai ge ming chan kou gua tu di 3 juan (xia) di 7 fu." LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 436
  • Contributor: Zhongguo Ren Min Da Xue. Zhongguo Ge Ming Shi Jiao Yan Shi
  • Date: 1958
 • Map
  Huai Hai zhan yi : 1948 nian 11 yue 7 ri--1949 nian 1 yue 10 ri / Catalog Record Only Shows Huai-Hai Campaign, Nov 7 1948-Jan 10, 1949. "Zhongguo xian dai ge ming chan kou gua tu di 3 juan (xia) di 6 fu." LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 436
  • Contributor: Zhongguo Ren Min Da Xue. Zhongguo Ge Ming Shi Jiao Yan Shi
  • Date: 1958
 • Map
  Liao Shen zhan yi : 1948 nian 9 yue 12 ri--11 yue 2 ri / Catalog Record Only Shows Liao-Shen Campaign, Sept 2 1948-Nov 2, 1948. "Zhongguo xian dai ge ming chan kou gua tu di 3 juan (xia) di 5 fu." LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 436
  • Contributor: Zhongguo Ren Min Da Xue. Zhongguo Ge Ming Shi Jiao Yan Shi
  • Date: 1958
 • Map
  Ba lu jun xin si jun, di hou kang Ri min zhu gen ju di lüe tu / Catalog Record Only Sketch map of the 8th Route Army & New Fourth Army bases of popular resistance forces behind enemy lines. Chinese. Selected place names also in English.
  • Contributor: Xin Si Jun DI Wu Shi Qing Bao Chu (China)
  • Date: 1944