Search Maps

 • Map
  Zhongguo jiao tong ying yun li cheng tu ji = Zhongguo jiaotong yingyun licheng tuji /
  中国交通营运里程图集 = Zhongguo jiaotong yingyun licheng tuji / | Zhongguo jiaotong yingyun licheng tuji Catalog Record Only
  Includes distance charts, distance maps, and location maps.
  • Contributor: Ren Min Jiao Tong Chu Ban She
  • Date: 2006
 • Map
  Guangxi ji zhou bian sheng qu gong lu wang di tu ji (Gui,Yue,Xiang,Gui,Yun) = Road atlas /
  广西及周边省区公路网地图集(桂粤湘贵云) = Road atlas / | Road atlas Catalog Record Only
  Relief shown by shading and spot heights. Title from cover. Includes notes, legend, index sheets, and inset maps. Includes Index map. "北斗"--Cover. "汽车导航"; "最新国家高速公路名称及编号";"详细的城市区域地图"; "大幅面城市过境导向地图"--Cover.
  • Contributor: Beijing Tian Yu Bei Dou Tu Shu You Xian Gong Si. - Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2012
 • Map
  Jiangsu Sheng gong lu li cheng di tu ce = Jiangsu /
  Jiangsu Catalog Record Only
  Title from cover. Includes traffic rules, distance table, and distance diagram.
  • Contributor: Jiangsu Sheng Ji Chu DI LI Xin XI Zhong Xin
  • Date: 2006
 • Map
  Shi yong Zhongguo jiao tong di tu ce = Shiyong Zhongguo jiaotong dituce /
  Shiyong Zhongguo jiaotong dituce | Shi yong Zhong guo jiao tong tu ce Catalog Record Only
  Title from cover.
  • Contributor: "shi Yong Zhongguo Jiao Tong Tu Ce" Bian Wei Hui
  • Date: 2004
 • Map
  Zhongguo gong lu li cheng su cha xiang tu = Zhongguo gonglu licheng sucha xiangtu /
  Zhongguo gonglu licheng sucha xiangtu Catalog Record Only
  Includes indexes and distance chart.
  • Contributor: "zhongguo Gong Lu LI Cheng Su Cha Xiang Tu" Bian Wei Hui
  • Date: 2005
 • Map
  Zhongguo gong lu di tu ji = China highway atlas /
  China highway atlas | Zhongguo gonglu dituji Catalog Record Only
  Includes indexes and distance charts.
  • Contributor: China. Jiao Tong Bu. Gong Lu Si.
  • Date: 2007
 • Map
  Zhongguo gong lu jiao tong di tu quan ji / Catalog Record Only Includes distance chart, list of national highways, and list of road signs. Location maps on the top margin of most of maps.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She. DI Tu Kai Fa Shi
  • Date: 2001
 • Map
  Zhongguo gong lu deng ji di tu ji = Zhongguo gonglu dengji dituji /
  Zhongguo gonglu dengji dituji Catalog Record Only
  Title from cover. Includes indexes.
  • Contributor: Ren Min Jiao Tong Chu Ban She
  • Date: 2003
 • Map
  Baishan Shi quan tu : jiao tong lu ̈you ban / Catalog Record Only Includes advertisements.
  • Contributor: Jilin Sheng Ce Hui Xin Ji Shu Kai Fa Gong Si.
  • Date: 2003
 • Map
  Fujian Sheng gong lu di tu ce = Fujian Sheng gonglu ditu ce /
  福建省公路地图册 = Fujian Sheng jiaotong tuce / | Fujian Sheng gonglu ditu ce Catalog Record Only
  Includes distance charts, traffic signs, and rules.
  • Contributor: Fujian Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2008
 • Map
  Zhongguo gong lu jiao tong shi yong tu ji = Road atlas of China /
  中国公路交通实用图集 = Road atlas of China / | Road atlas of China Catalog Record Only
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2008
 • Map
  Zhongguo jiao tong quan tu / Catalog Record Only Shows road types, route numbers, railroads, shipping routes with distances, ports, and airports. Relief shown by shading and spot heights. Includes inset of airline routes, inset of South China Sea Islands, and distance table.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2003
 • Map
  Hua dong di qu jiao tong lü you tu /
  An Hui zhengqu jiaotong guanguang gouwu | Anhui zheng qu jiao tong guan guang gou wu Catalog Record Only
  Covers Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shangdong, and Taiwan. Includes location map, table of administrative divisions, table of national highways, list of tourist spots, col. ill., and other tourist information. Text and col. ill. on verso. Maps on verso: Hefei Shi quan tu -- Hefei -- Wuhu -- Maanshan -- Bengbu -- Huainan -- Huaibei -- Huangshan -- Tongling -- Fuyang.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map
  Jiaozuo lü you jiao tong tu /
  焦作旅游交通图 / Catalog Record Only
  Includes inset, text, col. ill., local transit information, tourist information, and advertisements. 焦作旅游交通图 --焦作著名旅游景区 = Jiaozuo zhuming lüyou jingqu.
  • Contributor: Henan Sheng DI Tu Yuan
  • Date: 2007
 • Map
  Xin bian Zhujiang Sanjiaozhou jiao tong tu = Zhujiangsanjiaozhou jiaotongtu /
  新编珠江三角洲交通图 = Zhujiangsanjiaozhou jiaotongtu / | Zhujiangsanjiaozhou jiaotongtu | Zhujiang Sanjiaozhou gong lu jiao tong tu Catalog Record Only
  Relief shown by shading. Title from panel. Includes inset of location. List of roads and 12 local route maps on verso.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2007
 • Map
  Xin bian Guizhou Sheng gong lu li cheng di tu ce : Guizhou /
  Guizhou Catalog Record Only
  Title from cover. Includes index and distance table.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2006
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo jiao tong di tu ji / Catalog Record Only Includes traffic signs.
  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2000
 • Map
  Xiangtan jiao tong lü you xin tu = Xiangtan tourist & traffic new map /
  湘潭交通旅游新图 = Xiangtan tourist & traffic new map / | Xiangtan tourist & traffic new map Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights. Title from panel. Includes text, bus-route directory, inset of city center, Shao Mountain tourist map, and advertisements. 湘潭交通旅游新图 = Xiangtan tourist and traffic new map -- 湘潭市域图 -- 湘乡市城区图 -- 韶山市城区图
  • Contributor: Hunan DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2007
 • Map
  Henan Sheng gong lu li cheng di tu ce = Henansheng gonglu licheng dituce /
  Henansheng gonglu licheng dituce | Henan Sheng gonglu licheng dituce Catalog Record Only
  Title from cover. Includes distance tables, location maps, local specialties, scenic spots, and list of national highways.
  • Contributor: Ren Min Jiao Tong Chu Ban She
  • Date: 2007
 • Map
  Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu gong lu jiao tong yu lü you di tu ce = Gonglujiaotongyulüyoudituce /
  新疆维吾尔自治区公路交通与旅游地图册 = Gonglujiaotongyulüyoudituce / | Gonglujiaotongyulüyoudituce Catalog Record Only
  • Contributor: Xinjiang DI 2 Ce Hui Yuan
  • Date: 2007
 • Map
  Fujian Sheng di tu ce = Fujian Sheng dituce /
  Fujian Sheng dituce | Min Catalog Record Only
  Road atlas broken down by city, county, region, shows administrative divisions. Includes list of administrative divisions.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map
  Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui gong lu jiao tong lü you xiang tu 2010.
  上海, 江苏, 浙江, 安徽 公路交通旅游详图2010. Catalog Record Only
  Title from panel. Relief shown by spot heights. Includes indexes, distance charts, Huang Shan inset, and list of national highways. Tourist information, indexes, 9 local route maps, Shanghai subway map, and coverage map on verso. "102."
  • Contributor: Shandong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2010
 • Map
  Guangdong, Fujian, Guangxi, Hainan jiao tong di tu /
  广东, 福建, 广西, 海南, 交通地图 / Catalog Record Only
  Title from panel. Relief shown by spot heights. Includes distance chart, 15 local route maps, and inset of Nanhai zhu dao. Ancillary maps of Guangzhou, Fuzhou, Haikou, and Nanning on verso.
  • Contributor: Ren Min Jiao Tong Chu Ban She
  • Date: 2009
 • Map
  Wuhan jiao tong lü you tu = Wuhanshi jiaotong luyoutu /
  Wuhanshi jiaotong luyoutu Catalog Record Only
  Include list of buses. Travel map of Hubei, map of Wuhan, train timetable, list of tourist attractions, col. ill., and advertisements on verso.
  • Contributor: Wuhan Da Xue. Chu Ban She. DI Tu Bian Ji Shi
  • Date: 2004
 • Map
  Suzhou jiao tong lü you tu = Suzhou /
  苏州交通旅游图 = Suzhou / | Suzhou Catalog Record Only
  Relief shown by gradient tints. Title from panel. Includes index, Suzhou area map, 2 insets, list of bus routes, directories, tourist information, and col. ill. 苏州城区交通旅游图 -- 苏州市区图.
  • Contributor: Jiangsu Sheng Ji Chu DI LI Xin XI Zhong Xin
  • Date: 2010