Catalog Search

888-NLS-READ (888-657-7323)

NLS Other Writings: Say How, E-H

Say How: E, F, G, H

Last name starts with . . .

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

E

Eade, Dominique (dō-min-ĒK ĒD)
Eady, Cornelius (Ē-dē)
Eagan, Richard (ĒG-ən)
Eagles, Jeanne (JĒN)
Eakes, Bobbie (ĒKS)
Eames, Claire (ĀMZ)
Eames, Emma (ĀMZ)
Eanet, Larry (EN-ət)
Eappen, Deborah (ĒP-ən)
Eappen, Matthew (ĒP-ən)
Eappen, Sunil (soo-NĒL ĒP-ən)
Earhart, Amelia (ÂR-härt)
Eber, Jose (zhō-ZĀ ā-BÂR)
Eberle, Bob (EB-ər-lē)
Eberle, Ray (EB-ər-lē)
Ebersol, Dick (EB-ər-sōl)
Ebersole, Christine (EB-ər-sōl)
Ebert, Gabriel (Ē-bûrt)
Ebert, Roger (Ē-bûrt)
Ebi, Earl (Ē-bē)
Ecevit, Bulent (bə-LENT EJ-ə-vit)
Echaveste, Maria (ech-ə-VES-tā)
Echenberg, Dean (EK-ən-bûrg)
Eckhart, Meister (MĪS-tər EK-härt)
Eckstine, Billy (EK-stīn)
Edel, Leon (ā- DEL)
Edell, Dr. Dean (i-DEL)
Edell, Marc (i-DEL)
Edelman, Pawel (PÄV-əl ED-əl-mən)
Edelstein, David (ED-əl-stēn)
Edelstein, Lisa (ED-əl-stēn)
Edelstein, Saul (ED-əl-stēn)
Edelstein, Terese (tə-RĒS ED-əl-stēn)
Eder, Linda (ED-ər)
Eder, Richard (ĒD-ər)
Eder, Shirley (ĒD-ər)
Ederle, Gertrude (ED-ər-lē)
Edgerton, Harold (EJ-ər-tən)
Eels, George (ĒLZ)
Efimov, Nicholas (ye-FĒ-môf)
Efron, Marshall (EF-ron)
Egeland, Jan (YÄN EG-lund)
Egersgegi, Krizstina (kris-TĒN-ä EG-ûr-ZEG-ē)
Egerton, Anne (EJ-ər-tən)
Egerton, Sarah (EJ-ər-tən)
Egester, Tim (EG-əs-tər)
Eggerth, Marthe (MÄR-tä EG-ârt)
Eglee, Charles H. (EG-lē)
Egoyan, Atom (e-GOI-ən)
Ehle, Jennifer (ĒL-ē)
Ehle, John (ĒL-ē)
Ehlers, Vernon J. (Ā-lərz)
Ehrenreich, Barbara (ÂR-en-rīk)
Ehrlich, Robert L. (ÛR-lik)
Ehrlichman, John (ÛR-lik-mən)
Eichhorn, Lisa (LĒS-ə ĪK-hôrn)
Eichner, Billy (ĪK-nər)
Eiesland, Nancy (ES-lund)
Eige, Jonathan (ĪG)
Eige, Lillian (ĪG)
Eigeman, Chris (ĪG-ə-mən)
Eigen, Jack (ĪG-ən)
Eighner, Lars (Ī-nər)
Eigo, Jim (Ī-gō)
Eilber, Janet (EL-bər)
Eilperin, Juliet (ĪL-pə-rin)
Eilshemius, Louis (el-SHĒM-ē-əs)
Eiseley, Loren (ĪZ-lē)
Eisen, Gustav (Ī-zən)
Eisen, Thelma "Tiby" (TĪ-bē ĪS-ən)
Eisenmenger, Michael (ĪZ-ən-meng-ər)
Eisenstaedt, Alfred (ĪZ-ən-stat)
Eisenstein, Sergei (ser-GĀ ĪZ-ən-stīn)
Eisner, Michael (ĪZ-nər)
Eisner, Will (ĪZ-nər)
Ejiofor, Chiwetel (CHOO-ə-tel EJ-ē-ə-fôr)
Ekman, Gosta (YÔS-tä ĀK-män)
Ekulona, Saidah Arrika (sä-ĒD-ä ÄR-ə-kə Ā-koo-LŌN-ə)
El-Erian, Mohamed (mō-HÄM-əd el-ÂR-ē-ən)
Elam, Jack (Ē-lam)
Elba, Idris (Ē-drəs EL-bä)
Elcar, Dana (DAN-ə EL-kär)
Eldard, Ron (EL-därd)
Elders, Joycelyn (JOIS-lən)
Elek, Zoltan (ZŌL-tän Ē-lek)
Eleniak, Erika (ə-LEN-ē-ak)
Elg, Taina (TĪN-ə ELG)
el-Guerrouj, Hicham (HĒ-shäm el-gä-ROOJ)
Eliadees, Peter (il-ē-Ī-dēz)
Elias, David (ə-LĪ-əs)
Elice, Kimberly (ə-LĒS)
Elice, Rick (EL-is)
Elion, Gertrude B. (EL-ē-ən)
Eliscu, Edward (EL-is-kyoo)
Elisofon, Eliot (EL-ə-sof-ən)
Ejiofor, Chiwetel (CHOO-ə-tel e-JĒ-ä-fôr)
Elkind, Peter (EL-kīnd)
Ellenberger, Henri (on-RĒ)
Elliott, Denholm (DEN-əm)
Elliott, Elle (EL-ē)
Elliott, Stephan (STEF-ən)
Ellis, Aunjanue (ÄN-jə-noo)
Ellis, Monta (MON-tā)
Ellis, Rehema (rə-HĒ-mə)
Elmes, Fred (ELMZ)
Elo, Jorma (EL-ō)
Else, Jon (JON ELS)
Eltahawy, Mona (el-tä-HÄ-wē)
Eltinge, Julian (EL-tinj)
Elwes, Cary (EL-wes)
Ely, Joe (Ē-lē)
Ely, John Hart (Ē-lē)
Ely, Paul H.R. (Ē-lē)
Ely, Ron (Ē-lē)
Elzy, Ruby (EL-zē)
Emanuel, Rahm (RÄM ə-MAN-yoo-əl)
Emerich, Roland (EM-ər-ik)
Emge, Charlie (EM-jē)
Emi, Frank (EM-ē)
Eminem (EM-ən-EM)
Emmanuel (ā-män-WEL)
Emme (EM-ē)
Emmerich, Noah (EM-ə-rik)
Emond, Linda (Ē-mənd)
Emperatriz, Zoila Augusta [Yma Sumac] (SOIL-ä ä-GOOSH-tä EM-per ä-TRĒS)
Enchautegui, Daniel (EN-chə-tā-gē)
Engalitcheff, Niklos (en-GEL-i-chef)
Engel, Lehman (LĀ-mən ENG-əl)
Engibous, Thomas J. (EN-jə-boos)
Engvall, Bill (ENG-väl)
Eno, Brian (Ē-nō)
Enos, John (Ē-nōs)
Enos, Mirelle (mē-RĀ Ē-nōs)
Enrique, Luis (loo-ĒS en-RĒ-kā)
Ensign, John (EN-sən)
Enters, Angna (ANJ-nä)
Entous, Adam (EN-tus)
Entratter,Jack (en-TRÄT-ər)
Entriken, Knowles (NŌLZ EN-trə-kin)
Enyart, Bob (EN-yərt)
Enzi, Michael B. (EN-zē)
Ephron, Henry (EF-rən)
Ephron, Kai (KĪ EF-rən)
Ephron, Nora (EF-rən)
Ephron, Pheobe (EF-rən)
Episcopo, Joe (ə-PIS-kə-pō)
Epshteyn, Boris (EP-shtīn)
Epstein, Alvin (EP-stīn)
Epstein, Brian (EP-stīn)
Epstein, Edward (EP-stēn)
Epstein, Fred/Frederick (EP-stīn)
Epstein, Helen (EP-stīn)
Epstein, Jacob (EP-stīn)
Epstein, Jason (EP-stīn)
Epstein, Joseph (EP-stīn)
Epstein, Julien (EP-stīn)
Epstein, Julius (EP-stēn)
Epstein, Leslie (EP-stēn)
Epstein, Louis (LOO-ē EP-stīn)
Epstein, Michael (EP-stēn)
Epstein, Philip (EP-stēn)
Epstein, Rob (EP-stēn)
Epstein, Robert (EP-stēn)
Epstein, Theo (EP-stēn)
Equi, Elaine (EK-wē)
Erbe, Bonnie (ÛR-bā)
Erdemovic, Drozan (DROZ-an ûr-DEM-ə-vich)
Erdogan, Recep Tayyip (re-JEP tä-YIP ÂR-dô-wän)
Erdreich, Ben (ÛR-drich)
Erdrich, Louise (ÛR-drik)
Erice, Victor (ä-RĒ-thā)
Erickson, Leif (LĪF)
Erickson, Roky (ROK-ē)
Erlanger, A. L. [Abraham Lincoln] (ÛR-lang-ər)
Erlanger, Mitchell (ÛR-lang-ər)
Erlichman, John (ÛR-lik-mən)
Errair, Ken (ə-RÂR)
Erstad, Darin (ÛR-stad)
Erstein, Hap (ÛR-stēn)
Ertugen, Ahmet (Ä-mət ÛR-tə-gən)
Ertugen, Mica (MĒK-ə ÛR-tə-gən)
Ertugen, Nesuhi (NES-oo-ē ÛR-tə-gən)
Eruzione, Mike (ə-roo-zē-ŌN-ē)
Escude, Nicolas (ES-koo-dā)
Eshoo, Anna G. (ESH-oo)
Esiason, Boomer (ə-SĪ-ə-sən)
Eskew, Tucker (ES-kyoo)
Eslaminia, Resa (REZ-ə es-lä-MIN-ē-ə)
Espada, Martin (mär-TĒN es-PÄ-də)
Esposito, Giancarlo (jon-KÄR-lō es-pō-ZĒ-tō)
Estefan, Gloria (e-STEF-än)
Estes, Allan (ES-təs)
Estes, Billie Sol (SOL ES-tēz)
Estes, Richard (ES-tēz)
Estes, Rob (ES-tēz)
Estess, Jenifer (ES-təs)
Estevez, Emilio (es-TEV-ez)
Estigarribia, Jose Felix (hō-SĀ FĀ-lēks ES-tə-gär-rē-byä)
Estime, Michael J. (es-TĒM)
Estopinal, Renee (ren-Ā es-TŌ-pi-näl)
Estrada, Joseph (JŌ-sef es-TRÄ-dä)
Estrich, Susan (ES-trich)
Eszterhas, Joe (ES-tər-häz)
Ethier, Andre (ĒTH-ē-ər)
Ettinger, Heidi (ET-ən-jər)
Eugenides, Jeffrey (yə-JEN-ə-dēz)
Eun-Hee, Kim (YOON-HĒ)
Evanier, Mark (EV-ə-nēr)
Evanovich, Janet (ē-VÄN-ō-vich)
Evans, Geraint (gə-RĪNT)
Evans, Mari (MA-rē)
Evans, Maurice (MÔR-is)
Evelove, Alex (ĒV-luv)
Evelyn, Judith (ĒV-lin)
Evers, Medger (EV-ərz)
Evers-Williams, Myrlie (MÛR-lē EV-ərz)
Everson, Cory (ĒV-ər-sən)
Everson, William K. (EV-ər-sən)
Evert, Chris (EV-ərt)
Evigan, Greg (EV-ə-gin)
Ewell, Tom (YOO-əl)
Ewen, Todd (YOO-ən)
Exiner, Billy (EX-i-nər)
Exton, Gae (GĀ EX-tən)
Eyde, Samuel (Ā-DĒ)
Eyen, Tom (Ī-in)
Eyler, John (Ī-lər)
Eyman, Scott (Ī-mən)
Eyre, Chris (ÂR)
Eyre, Richard (ÂR)
Eythe, William (ĪTH)
Eyton, Charles (ĪT-ən)

Key to pronunciation

Back to top

F

Fabares, Shelley (fab-ə-RĀ)
Fabi, Teo (TĀ-ō FÄB-ē)
Fabio (FÄB-yō)
Fabish, Arthur (FAB-ish)
Fabray, Nanette (fab-RĀ)
Facinelli, Peter (fach-ə-NEL-ē)
Faderman, Lillian (FĀ-dər-mən)
Fadhli, Amy (FAD-lē)
Faerstein, Saul (FÂR-stēn)
Fagen, Donald (FĀ-gən)
Fagerbakke, Bill (FÄG-ər-bäk-ē)
Faget, Maxime (mak-SĒM fä-ZHĀ)
Faggella, Duccio (DOO-chē-ō fä-JEL-ä)
Fahey, Brandon (FĀ-hē)
Fahey, Jeff (FĀ-hē)
Faier, Billy (FĀ-ər)
Fain, Sammy (FĀN)
Fainaru-Wada, Mark (fā-NÄ-roo-WÄ-dä)
Faineru, Steve (FĀ-nə-roo)
Fairbault, Alexander (FÂR-i-bō)
Faircloth, Lauch (LOK)
Fairstein, Linda (FÂR-stēn)
Faison, Frankie (FĀ-zon)
Faison, George (FĀ-zon)
Fakir, Abdul (FĀK-ər)
Fako, Edward (FAK-ō)
Falan, Tanya (TAN-yə FAL-ən)
Falch, Robert (FÄLKH)
Faldo, Nick (FAL-dō)
Faleomavaega, Eni F.H. (EN-ē FÄ-lā-ō-mä-vä-ENG-gə)
Falkenburg, Jinx (FÄL-kən-bûrg)
Fallaci, Oriana (ôr-ē-ÄN-ä fä-LÄ-chē)
Faltskog, Agnetha (äng-NĒ-ə-tä FELTS-kook)
Faludi, Susan (fə-LOOD-ē)
Fama, Eugene F. (FÄ-mə)
Fanck, Arnold (FÄNK)
Fante, John (FÄN-tā)
Fanueil, Douglas (FAN-yəl)
Faracy, Stephanie (FAR-ə-sē)
Farhi, Nicole (FÄR-ē)
Faria, Arthur (FÄR-ē-ə)
Farinia, Mimi (fä-RĒN-yä)
Farinia, Richard (fä-RĒN-yä)
Farmiga, Vera (fär-MĒ-gə)
Farr, Finis (FĪN-əs)
Farrakhan, Louis (LOO-is FÄR-ə-kän)
Farrar, Beatrice (FAR-ər)
Farrar, Tommy (FAR-ər)
Farrar-Frazer, Leasa (LĒ-sə fə-RÄR-FRĀ-zər)
Farrelly, Bob (FAR-ə-lē)
Farrelly, Peter (FAR-ə-lē)
Fascell, Dante B. (fə-SEL)
Fassbinder, Rainer Werner (RĪ-nər VÛR-nər FÄS-bin-dər)
Fassett, Kaffe (KĀF)
Fassi, Carlo (FÄS-ē)
Fast-Khazaee, Laura (kä-ZĪ-ē)
Fastow, Andy (FAS-tou)
Fatone, Joey (fə-TŌN)
Fattah, Chaka (SHÄK-ə fä-TÄ)
Faubus, Orval (FÔ-bəs)
Fauci, Dr. Anthony (FOU-chē)
Faustino, David (fô-STĒN-ō)
Fauver, Bill (FÔ-vər)
Favre, Brett (FÄRV)
Favreau, Jon (fav-RŌ)
Fawell, Harris (FĀ-wel)
Fawzi, Ahmad (FOU-zē)
Fazan, Eleanor (FÄ-zan)
Fazenda, Louise (fə-ZEN-dä)
Fazio, Vic (FĀZ-ē-ō)
Febos, Melissa (FĒ-bōs)
Federici, Amy (fed-ər-Ē-chē)
Federici, Danny (fed-ər-Ē-sē)
Fediukov, Oleg (FED-yə-kôf)
Fegte, Ernst (ÛRNST FEG-tē)
Fehmer, Marie (FĀM-ər)
Fehr, Donald (FĒR)
Fehr, Rick (FÂR)
Fehr, Rudi (FER)
Fei, Meng (MUNG FĀ)
Feibleman, Peter (FĒB-əl-mən)
Feifel, Herman (FĪ-fəl)
Feig, Paul (FĒG)
Feiger, Geoffrey (FĪ-gər)
Feighan, Edward F. (FĒ-an)
Feikin, Rhea (RĒ-ə FĪK-ən)
Feiller, Bea (BĒ-ə FĪ-lər)
Feininger, Andreas (än-DRĀ-əs FĪN-ing-gər)
Feininger, Conrad (FĪN-ing-gər)
Feininger, Lionel (FĪN-ing-gər)
Feinstein, Alan (FĪN-stīn)
Feinstein, Ashley (FĪN-stīn)
Feinstein, Dianne (FĪN-stīn)
Feinstein, John (FĪN-stēn)
Feinstein, Martin (FĪN-stēn)
Feinstein, Michael (FĪN-stīn)
Feist, Leo (FĪST)
Feister, Dr. Susan (FĒS-tər)
Feiten, Buzzy (FĪT-ən)
Feith, Douglas J. (FĪTH)
Fejos, Paul (FĀ-hōs)
Fekkai, Fredric (fə-KĪ)
Feldblum, Chai (HĪ FELD-bloom)
Feldshuh, Tovah (TŌ-və FELT-shoo)
Feldstein, Al (FELD-stēn)
Feldstein, Andrew (FELD-stīn)
Feldstein, Mark (FELD-stēn)
Feldstein, Martin (FELD-stīn)
Felicia, Thom (TOM fə-LĒSH-yə)
Felix, Maria (FĀ-lix)
Feliz, Tony (fe-LĒS)
Felke, Petra (PET-rə FEL-kə)
Fellini, Federico (fed-e-RĒ-kō fel-LĒ-nē)
Felos, George (FĒ-lōs)
Felsenstein, Walter (VÄL-tər FEL-zen-shtīn)
Feltenstein, George (FELT-ən-stēn)
Fenady, Andrew J. (FEN-ə-dē)
Fenjves, Pablo (FEN-yə-vesh)
Fenlator, Jasmine (FĒN-lā-tər)
Fennelly, Parker (FEN-lē)
Fenninger, Anna (FEN-in-gər)
Feore, Colm (KŌLM fē-ÔR)
Ferguson, Colin (KOL-ən)
Ferguson, Niall (NĒL)
Fernandes, George (JÔRJ fûr-NAN-des)
Ferrall, Scott (fə-RAL)
Ferrante, Arthur (fə-RANT-ē)
Ferrare, Cristina (fə-RÄ-rē)
Ferre, Gianfranco (jon-FRÄN-kō fer-RĀ)
Ferrer, Fernando (fə-RÂR)
Ferrer, Jose (fə-RÂR)
Ferrer, Mel (fə-RÂR)
Ferrer, Miguel (fə-RÂR)
Ferrigno, Lou (fə-RIG-nō)
Ferrugia, John (fə-ROO-zhyä)
Feste, Shana (SHÄN-ə FES-tē)
Fetchit, Stepin (STEP-ən FECH-ət)
Fetisov, Viacheslav (VYÄ-ches-läf fe-TĒ-sôf)
Feuchtwanger, Lion (LĒ-on FOIKHT-väng-ər)
Feuer, Cy (FYOO-ər)
Feuer, Henry (FOI-ər)
Feuerstein, Mark (FOI-ər-stēn)
Feuillade, Louis (loo-Ē foi-YÄD)
Feuz, Beat (BĀ-ät FOITS)
Feyder, Jacques (ZHÄK fā-DÂR)
Feyerick, Deborah (FĀ-rik)
Feynman, Richard P. (FĪN-mən)
Fforde, Jasper (FÔRD)
Fichandler, Zelda (FITCH-and-lər)
Ffytche, Matt (FICH)
Fiato, Craig "Tony the Animal" (fē-ÄT-ō)
Fiato, Larry (fē-ÄT-ō)
Ficke, Arthur Davison (FIK-ē)
Fiedler, Arthur (FĒD-lûr)
Fieger, Doug (FĪ-gər)
Fieger, Geoffrey (FĪ-gər)
Fielder, Cecil (SES-əl)
Fiennes, Joseph (FĪNZ)
Fiennes, Martha (FĪNZ)
Fiennes, Ralph (RĀF FĪNZ)
Fiers, Alan (FĪ-ərz)
Fierstein, Harvey (FĪ-ər-stēn)
Figes, Eva (Ē-və FĪ-jēz)
Figgins, Chone (SHÄN)
Figgis, Mike (FIG-is)
Fijnje, Bobby (FIN-yā)
Fikac, Jeremy (FĒ-koch)
Filerman, Mike (FĪL-ər-mən)
Filicia, Thom (TOM fə-LĒSH-ə)
Filipowski, Grzegorz (ZHE-gôrsh fil-i-POV-skē)
Filler, Louis (LOO-is FĪL-ər)
Fina, Jack (FĒN-ə)
Findlater, Jane (FIND-lat-ər)
Findlater, Mary (FIND-lat-ər)
Findlay, Gillian (JIL-ē-ən FIND-lā)
Finkel, Fyvush (FĪ-vəsh FINK-əl)
Finnbogadottir, Vigdis (VĪZH-dēs fin-bō-gä-DŌ-tēr)
Finneran, Katie (FIN-ə-rən)
Fiorina, Carly (fē-ə-RĒ-nə)
Firestein, Les (FĪ-ər-stēn)
Fishbacher, Siegfried (FISH-bäk-ər)
Fischer-Dieskau, Dietrich (DĒS-kou)
Fishel, Danielle (FISH-əl)
Fisher, Joely (JŌ-ə-lē)
Fitton, Tom (FIT-'n)
Fitts, Buron (BYOOR-ən)
Fitzmaurice, George (fits-MÔR-is)
FitzSimons, Charles (fit-SĪ-mənz)
Fizdale, Robert (FIZ-dâl)
Flach, Frederic (FLAK)
Flame, Ditra (flä-MĀ)
Flanagan, Fionnuala (fə-NOO-lə)
Flatley, Michael (FLAT-lē)
Flaum, Thea (THĒ-ə FLÔM)
Flavin, Frank (FLĀ-vin)
Flavin, Jennifer (FLĀ-vin)
Fleck, Bela (BĀ-lə)
Fleder, Gary (FLĒD-ər)
Fleder, Rob (FLĀD-ər)
Fleischer, Ari (ÄR-ē FLĪ-shər)
Fleischer, Dave (FLĪ-shər)
Fleisher, Max (FLĪ-shər)
Fleisher, Richard (FLĪ-shər)
Fleiss, Heidi (FLĪS)
Flint, Motley (MOT-lē)
Flockhart, Calista (kə-LIST-ə FLOK-härt)
Flonzaley Quartet (flon-ZÄ-lē)
Florreich, Lois (FLÔR-ik)
Flosnik, Anne (FLOS-nik)
Flower, Gilly (JIL-ē)
Flowers, Gennifer (JEN-ə-fər)
Floyd, Jami (JĀM-ē)
Floyd, Philonise (fə-LŌN-us)
Flug, James (FLOOG)
Fluke, Sandra (FLÜK) rhymes with “book”
Flumenbaum, Martin (FLOO-mən-boum)
Flyger, Vagn (VAUN FLĒ-gər)
Flynn, Gillian (GIL-ē-ən)
Foale, Michael (FŌL)
Foat, Ginny (JIN-ē FŌT)
Foch, Nina (NĒN-ə FOSH)
Fodor, Eugene (fə-DÔR)
Foege, William (FĀ-gē)
Foehler, Amy (FŌL-ər)
Foer, Jonathan Safran (FÔR)
Fogli, Laura (LOU-rä FŌL-yē)
Foglietta, Tom (fo-lē-ET-ə)
Fokine, Michel (MĪ-kəl fō-KĒN)
Folger, Abagail (FŌL-jər)
Follett, Ken (FOL-ət)
Folsey, George (FŌL-zē)
Fomunyoh, Chris (fō-MOON-yō)
Foner, Naomi (nā-Ō-mē FŌN-ər)
Fong, Hua Guo (HWÄ-GWŌ-FUNG)
Fonoti, Toniu (tō-NYOO fō-nō-TĒ)
Fontanne, Lynne (fon-TAN)
Fonteyn, Margot (MÄR-gō fon-TĀN)
Foran, Dick (fôr-AN)
Foray, June (fôr-Ā)
Forbes, Maya (MĪ-ə)
Forbes, Sabina (sə-BĪ-nə)
Forbstein, Leo (FÔRB-stēn)
Ford, Christine Blasey (BLÄ-zē)
Ford, Lita (LĒT-ə)
Fordice, Kirk (FÔR-dīs)
Fordyce, Jerry (FÔR-dīs)
Forke, Farrah (FÔR-kē)
Forman, Milos (MĒ-lōsh)
Fornatale, Pete (FÔR-nə-TEL)
Foroohar, Rana (RÄ-nə fôr-OO-här)
Forsse, Ken (FÔR-sē)
Forsyth, Bruce (FÔR-sīth)
Forsyth, Rosemary (FÔR-sīth)
Forte, Joe (FÔR-tā)
Forte, Will (FÔR-tā)
Forteich, Dr. Eric (FÔR-tich)
Fortier, Michael (FÔR-tē-ā)
Foschi, Jessica (FOSH-ē)
Fosse, Bob (FOS-ē)
Fosse, Ray (FOS-ē)
Fotile, Jim (fō-TĒL)
Foucheux, Rick (fō-SHĀ)
Foulke, Keith (FULK)
Foudy, Julie (FOUD-ē)
Fournier, Ron (FÔR-nē-ā)
Foushee, Ray (foo-SHĀ)
Fowler, Wyche (WĪCH)
Fowles, John (FOULZ)
Fox, Megan (MĀG-ən)
Fox, Vicente (vi-SEN-tā)
Fox-Genovese, Elizabeth (jen-ə-VĒS-ē)
Foxe, Fanne (FAN-ē FOX)
Fracci, Carla (FRÄCH-ē)
Fradon, Ramona (FRĀD-ən)
Frahm, Sheila (FRÄM)
Frakes, Jonathan (FRĀKS)
Francen, Victor (FRÄ[N] sə[n])
Franchetti [Fonda], Afdera (äf-DÂR-ä frän-CHET-ē)
Franchi, Sergio (SÂR-jyō FRÄNG-kē)
Franchitti, Dario (frän-KIT-ē)
Franchot, Peter (FRAN-chō)
Franciosa, Anthony / Tony (fran-sē-ŌS-ə)
Francis, Ivor (ĪV-ər)
Francis, Paulo (POU-loo FRÄN-sēsh)
Franciscus, James (fran-SIS-kəs)
Francke, Lynda Bird (FRANK-ē)
Frangipane, Noelle (fran-ji-PAN-ē)
Frankenthaler, Helen (FRANK-ən-thôl-ər)
Frankl, Viktor E. (FRÄNK-'l)
Franklin, Aretha (är-ĒTH-ə)
Franklyn, Sabina (sə-BĒN-ə)
Franz, Dennis (FRÄNZ)
Franz, Eduard (ED-oo-ar d FRÄNZ)
Franz, Elizabeth (FRÄNZ)
Franz, Max (MÄKS FRÄNTS)
Fraser, Antonia (an-TŌ-nē-ə FRĀZ-ər)
Fraser, Brendan (FRĀZ-ər)
Fraser, Elizabeth (FRĀZ-ər)
Fraser, Nora (FRĀZ-ər)
Fraser-Pryce, Shelly-Ann (FRĀ-zər-PRĪS)
Fratangelo, Diane (fra-TAN-jə-lō)
Fratianne, Linda (frät-ē-ÄN-ē)
Fratus, Bruno (FRÄ-toos)
Frazee, Harry (FRĀ-zē)
Frazee, Jane (frä-ZĒ)
Frazier, Brenda (FRĀZH-ər)
Frazier, Stephen (FRĀZH-ər)
Freberg, Stan (FRĒ-bûrg)
Frechette, Louise (frə-SHET)
Frechette, Mark (frə-SHET)
Frechette, Peter (frə-SHET)
Freeh, Louis J. (LOO-ē FRĒ)
Frees, Paul (FRĒZ)
Freese, David (FRĒZ)
Fregonese, Hugo (HYOO-gō freg-ə-NES-ē)
Frehley, Paul "Ace" (FRĀ-lē)
Frei, Eduardo (FRĀ)
Freidel, Frank (frī-DEL)
Frein, Eric (FRĒN)
Freleng, Friz (FRIZ FRĒL-ing)
Frelich, Phyllis (FRĒ-lik)
Frelinghuysen, Rodney (FRĒ-ling-hī-zən)
Frenke, Eugene (FREN-kē)
Frenzel, Bill (FREN-zil)
Frerotte, Gus (frə-ROT)
Freuchen, Peter (FROI-kən)
Freudenberg, Nick (FROID-ən-burg)
Freuer, Matt (FROO-ər)
Freund, Ernst (FROIND)
Freund, Karl (FROIND)
Freundlich, Peter (FROIND-lik)
Frey, Amber (FRĪ)
Frey, Glenn (FRĪ)
Frey, James (FRĪ)
Frey, Leonard (FRĪ)
Frey, Nathaniel (FRĪ)
Freyberg, Bernard Cyril (FRĪ-bûrg)
Friberg, Arnold (FRĒ-bûrg)
Fricke, Janie (FRIK-ē)
Fricke, John (FRIK-ē)
Fried, Dwora (də-VÔR-ə FRĒD)
Fried, Stephen (FRĒD)
Fried, Walter (FRĒD)
Friedan, Betty (frē-DAN)
Friede, Eleanor (FRĒD)
Frieden, Thomas (FRĒ-dən)
Friedgen, Ralph (FRĒ-jin)
Friedhofer, Hugo (FRĒD-hof-ər)
Friedkin, William (FRĒD-kin)
Friedle, Will (frə-DEL)
Friedrich, Mike (FRĒD-rik)
Friedrich, Su (SOO FRĒD-rik)
Friel, Brian (FRĒL)
Fries, Joe (FRĒZ)
Friesner, Esther M. (FRĒZ-nər)
Friganza, Trixie (frə-GAN-zə)
Friis, Lotte (LOT-ə FRĒS)
Friml, Rudolf (FRIM-əl)
Frisa, Dan (FRĒZ-ə)
Frison-Roche, Roger (rō-ZHĀ frē-ZHO[N]-RUSH)
Fritsch, Willy (VIL-ē)
Frizzell, Col. D.D. (fri-ZEL)
Frizzell, Lefty (fri-ZEL)
Frobe, Gert (FRŌB-ə)
Froelich, Harold (FRĀ-lik)
Froelich, Paula (FRŌ-lik)
Froemke, Susan (FRŌM-kē)
Froggett, Joanne (FRŌ-git)
Frohnmayer, Dave (FRŌN-mī-ər)
Frohnmayer, John (FRŌN-mī-ər)
Frolick, Billy (FROL-ik)
From, Al (FROM)
Fromme, Lynette "Squeaky" (li-NET FRŌ-mē)
Froug, William/Bill (FROOG)
Frueh, Alfred (FRĒ)
Frunches, Ron (FRUN-chis)
Frye, Soleil Moon (sō-LĀ FRĪ)
Frykowski, Voitek (VOI-tek frī-KOU-skē)
Fualaau, Vili (VIL-ē fə-LOU)
Fuamatu-Ma’afala, Chris (foo-ä-MÄ-too-mä-ä-FÄ-lä)
Fuchs, Klaus (KLAUS FYOOKS)
Fuchs, Leo (FYOOKS)
Fuchs, Michael (FYOOKS)
Fuentes, Daisy (FWEN-tes)
Fuentes, Tom (FWEN-tēs)
Fuerst, John (FÛRST)
Fuerth, Leon S. (FÛRTH)
Fugard, Athol (ATH-əl FYOO-gärd)
Fugate, Craig (FYOO-gāt)
Fugate, Judy (FYOO-gāt)
Fugate, Karil (KAR-əl FYOO-gāt)
Fugate, Martha (FYOO-gāt)
Fugees, The (FOO-jēz)
Fugelsang, John (FYOOG-əl-sang)
Fugit, Merrill (FYOO-jit)
Fuhrman, Mark (FÛR-mən)
Fujimori, Alberto (foo-jē-MÔR-ē)
Fukuda, Keiji (KĀ-JĒ FOO-KOO-DÄ)
Fukudome, Kosuke (KŌS-kā foo-koo-DŌ-mā)
Fulghum, Robert (FÜL-jum)
Fulginiti, Mary (fül-ji-NĒT-ē)
Fulginiti-Shakar, George (fül-ji-NĒT-ē-shə-KÄR)
Fuller, Loie (LŌ-ē)
Fuller-Reich, Wendy (RICH)
Funicello, Annette (foo-ni-CHEL-ō)
Funk, Walther (VÄL-tûr FÜNK)
Fuqua, Anna (FYOO-kwä)
Fuqua, Don (FOOK-wā)
Fuqua, Harvey (FYOO-kwä)
Furay, Richie (fûr-Ā)
Furnard, Bob (fûr-NÄRD)
Furness, Betty (fûr-NES)
Furth, Colin (KOL-ən)
Fusar-Poli, Barbara (FOO-sär-PŌL-ē)
Fussell, Sarah (FUS-əl)
Fuster, Francis (FOOS-tər)
Fuster, Frank (FOOS-tər)
Fuster, Ileana (il-ē-ÄN-ə FOOS-tər)
Futrell, Robert (FYOO-tril)
Fyffe, Will (FĪF)

Key to pronunciation

Back to top

G

Gaal, Francisca (frän-SIS-kä GÄL)
Gabel, Sukhreet (sə-KRĒT)
Gabin, Jean (ZHÄ[N] ga-BA[N])
Gabler, Milt (GĀB-lər)
Gabler, Neal (GĀB-lər)
Gabor, Eva (Ā-vä gä-BÔR)
Gabor, Jolie (ZHŌ-lē gä-BÔR)
Gabor, Magda (MÄG-dä gä-BÔR)
Gabor, Zsa Zsa (ZHÄ-zhä gä-BÔR)
Gabrilowitsch, Ossip (OS-yip gä-bri-LUV-vitch)
Gacioch, Rose (GĀ-sotch)
Gacy, John Wayne (GĀ-sē)
Gadon, Sarah (GĀ-dun)
Gagarin, Yuri (YÜR-ē gä-GÄ-rin)
Gaghan, Stephen (GĀ-gən)
Gagne, Eric (GÄN-yā)
Gagne, Greg (GAG-nē)
Gagne, Verne (GÄN-yə)
Gagnon, Rene (REN-ē GAG-nən)
Gahagen Douglas, Helen (gə-HĀ-gən)
Gahan, Dave (GÄN)
Gail, Zoe (ZŌ-ē)
Gailhaguet, Didier (dēd-YĀ GĪ-ə-GĀ)
Gaiman, Neil (GĀ-mən)
Gaines, Levi (LĒ-vī)
Gaiser, Terrence (GĪ-zər)
Gaither, Gant (GANT GĀ-thur)
Gajdusek, Daniel Carleton (gə-DOO-sek)
Galan, Nely (NEL-ē gə-LÄN)
Galanter, Yale (gə-LAN-tər)
Galanos, James (GÄ-lä-nōs)
Galati, Frank (gä-LÄT-ē)
Galbraith, John Kenneth (GAL-brāth)
Galbraith, Peter (GAL-brāth)
Galdikes, M.F. (GÄL-di-kus)
Galen, Rich (GĀL-ən)
Galiena, Anna (ÄN-yoo gäl-YEN-ə)
Galifianakis, Zach (ZAK gal-ə-fə-NAK-əs)
Galin, Reed (GĀL-ən)
Galindo, Rudy (gə-LIN-dō)
Gallagher, Bronagh (BRŌ-nə)
Gallant, Mavis (MĀ-vis gə-LÄNT)
Gallaudet, Edward Miner (GAL-ə-DET)
Gallegly, Elton (GAL-ə-glē)
Gallego, Mike (gä-YĀ-gō)
Gallegus, Manuel (man-WEL gä-YĀ-gəs)
Galli, Joe (GAL-ē)
Galli, Rosina (GÄL-ē)
Gallian, Ketti (KET-ē GAL-ē-ən)
Gallo, Birgitta (bər-GĒT-ə)
Galloway, Leata (LĒT-ə)
Galuten, Albhy (AL-bē GAL-ə-tin)
Gamache, Laurie (gä-MÄSH)
Gamatra, Nisha (NĒSH-ə gə-MÄ-trə)
Gambatesa, Donald (gam-bə-TĒZ-ə)
Gambon, Michael (GAM-bən)
Gamelin, Maurice Gustave (gam-LA[N])
Gammage, Jonny (GAM-əj)
Gampel, Lilit (LIL-ēt gam-PEL)
Gance, Abel (Ä-BEL GÄNS)
Gandhi, Sonia (GÄN-dē)
Gandil, Chick (GAN-dəl)
Gangel, Jamie (JĀM-ē gang-GEL)
Gangwal, Rakesh (rä-KESH GÄN-gwäl)
Ganim, Peter (GAN-im)
Ganis, Sid (GAN-is)
Ganoung, Richard (gə-NONG)
Gans, Danny (GANZ)
Ganske, Greg (GAN-skē)
Gao, Christina (GOU)
Gapay, Les (gä-PĀ)
Gara, Larry (GÂR-ə)
Garabedian, Mitchell (gar-ə-BĀ-dē-ən)
Garagiola, Joe (GAR-ə-jē-Ō-lə)
Garamendi, John (gar-ə-MEN-dē)
Garcetti, Gil (gär-SET-ē)
Garcia Bernal, Gael (gä-EL gär-SĒ-ä bur-NÄL)
Garciaparra, Nomar (NŌ-mär gär-sē-ə-PÄR-ə)
Garde, Betty (GÄRD)
Gardenia, Vincent (gär-DĒN-yə)
Gardner, Ava (ĀV-ə)
Gari, Brian (GAR-ē)
Gari, Roberto (GAR-ē)
Garin, Geoff (JEF GAR-ən)
Garmaise, Freda (FRĒD-ə gär-MĀZ)
Garnett, Gale (gär-NET)
Garnett, Tay (gär-NET)
Garofolo, Janeane (jə-NĒN gə-RO-fə-lō)
Garrett, Leif (LĀF)
Garrido, Philip (gä-RĒ-dō)
Garrigue, Jean (JĒN gä-RĒG)
Garriguenc, Rene (rə-NĀ GAR-i-gank)
Garrison-Steves, Kelly (STĒVZ)
Garrova, Robert (gə-RŌV-ə)
Garth, Lakita (lə-KĒT-ə)
Gascoigne, Babmer (BAM-bər gas-KOIN)
Gaskell, Elizabeth (GAS-kəl)
Gassel, Sylvia (gə-SEL)
Gassman, Vittorio (vē-TÔR-ē-ō GÄS-män)
Gasteyer, Ana (ÄN-ə GAS-tī-ər)
Gatti-Casazza, Giulio (JOOL-yō GÄT-ē-kä-SÄT-sä)
Gaubatz, Lynn (GOU-bats)
Gaude, Rudy (gō-DĀ)
Gaudin, Chad (gō-DAN)
Gaudio, Bob (GAU-dē-ō)
Gaudio, Tony (GAU-dē-ō)
Gauger, Tom (GĀ-jər)
Gaultier, Jean-Paul (ZHÄ[N]-PAUL gō-tē-Ā)
Gauthe, Gilbert (GŌ-tā)
Gauthier, James (GÔ-thē-ər)
Gautier, Dick (GŌ-tyā)
Gauvreau, Emile (gav-RŌ)
Gaver, Chasen (CHĀS-ən GĀV-ər)
Gavin, James (GAV-ən)
Gavin, John (GAV-ən)
Gavin, Tia (TĒ-ə GAV-ən)
Gavry, Rhea (RĒ-ə GĀV-rē)
Gawande, Atul (ä-TOOL gä-WÄN-dē)
Gayda, Virginio (vēr-JĒN-yō GĪ-dä)
Gazzaniga, Michael S. (gə-ZÄN-i-gə)
Gazzara, Ben (gə-ZÄR-ə)
Gbagbo, Laurent (lôr-ÄNT BAG-bō)
Gbowee, Leymah (LĒ-mä BŌ-ē)
Geaney, Tim (GĀN-ē)
Gearan, Mark (GĒR-ən)
Gebrselassie, Haile (HĪL-ē GEB-rə-sə-las-ē)
Gedda, Nicolai (YED-ə)
Gedevanishvili, Elene (ā-LÄN-ə GED-ə-vän-ish-VĒ-lē)
Gedrick, Jason (GED-rik)
Gee, Misha (MĒ-shä JĒ)
Gee, Peggy (JĒ)
Geertz, Clifford (GÛRTS)
Geffen, David (GEF-in)
Gegan, James (GĒ-gən)
Gehman, Richard (GĀ-mən)
Gehringer, Charlie (GÂR-ing-ər)
Geil, Joe "Corky" (GĪL)
Gein, Edward (GĒN)
Geisel, Ted [Dr. Seuss] (GĪ-zəl)
Geisenberger, Natalie (GĪZ-ən-bur-gər)
Geist, Bill (GĪST)
Geist, Kenneth (GĪST)
Geithner, Timothy (GĪT-nər)
Gejdenson, Sam (GĀD-ən-sən)
Gekas, George (GĒK-əs)
Gelblum, Peter (GEL-bloom)
Gelder, Bob (GEL-dər)
Gell, Alan (GEL)
Geller, Uri (YOOR-ē GEL-ər)
Gemignani, Alexander (jem-in-YÄN-ē)
Gemignani, Paul (jem-in-YÄN-ē)
Gemmell, Nancy (GIM-əl)
Genachowski, Julius (jen-ə-KOU-skē)
Genadry, Michael R. (jə-NÄD-rē)
Genaust, Bill (jə-NOUST)
Gendel, Steve (gen-DEL)
Genecco, Terese (tə-RĒS jə-NEK-ō)
Geneen, Linda (GĒ-nən)
Genego, William J. (jen-Ā-gō)
Genet, Jean (ZHÄ[N] zhe-NĀ)
Genevieve (zhä[n]-VYEV)
Geniesse, J.M. (jə-NĒS)
Genn, Leo (GEN)
Gennaro, Peter (jə-NÂR-ō)
Genovese, Kitty (JEN-ə-vēs)
Genthe, Arnold (GEN-tə)
Gentile, Cathy (jen-TIL-ē)
Gentile, Charles (jen-TIL-ē)
Gentile, Johnny (jen-TĒL)
Gentile, Lance A. (jen-TĒL)
Gentile, Rick (jen-TĒL)
Gentileschi, Artemisia (ärt-ə-MĒ-zē-ə jān-tē-LES-kē)
Genus, Karl (JEN-əs)
Geoghan, John J. (GĀ-gən)
Geragos, Mike (GER-ə-gəs)
Gerard, Red (jə RÄRD)
Geraud, Andre (zhā-RŌ)
Geray, Steven (gə-RĀ)
Gerchas, Mary Anne (GÛR-chəs)
Gerdes, Dr. John C. (GÛR-dēz)
Gere, Richard (GĒR)
Gergen, David (GÛR-gən)
Gergiev, Valery (və-LÂR-ē GÂR-gē-yef)
Gerhardt, Michael (GÂR-härt)
Gerlach, Jim (GÛR-lok)
Gerle, Andrew (GÛRL-ə)
Gerlich, Gary (GÛR-lich)
German, Hal (JÛR-mən)
German, Jeff (GÛR-mən)
Germann, Greg (GÛR-mən)
Germaniuk, Humphrey D. (jûr-mə-NIK)
Germond, Alice (jər-MOND)
Germond, Jack (jər-MOND)
Gernreich, Rudi (GÛRN-rīk)
Gerolmo, Chris (jər-OL-mō)
Geron, Angela (hə-RŌN)
Geronimo, Gil (HĒL hə-RON-ə-mō)
Gerould, Gary (JER-əld)
Gerry, Elbridge (GER-ē)
Gershe, Leonard (GÛRSH)
Gershon, Gina (gûr-SHON)
Gerson, Betty Lou (GÛR-sən)
Gerstein, Josh (GÛR-stēn)
Gerstein, Mordicai (MÔR-də-kī GÛR-stēn)
Gerstein, Richard (GÛR-stēn)
Gertler, Mark (GÛRT-lər)
Gertz, Jami (JĀM-ē GÛRTS)
Gerulaitis, Vitas (VĒ-təs jer-ə-LĪT-əs)
Gerun, Tom (GER-ən)
Gerut, Jody (GÂR-ət)
Gervais, Ricky (jər-VĀS)
Gesell, Arnold (ge-ZEL)
Gesell, Gerhard (GÂR-härt gə-ZEL)
Gestas, Nicole (GES-təs)
Geter, Lenell (li-NEL JĒT-ər)
Getty, Aileen (ī-LĒN)
Getty, Balthazar (BAL-thə-zär)
Geva, Tamara (tä-MÄR-ä JĀV-ä)
Gever, Martha (GĒV-ər)
Gewirtz, Howard (Gə-WÛRTS)
Geyelin, Cecilia “Sherry” (JĀ-lin)
Geyelin, Philip L. (JĀ-lin)
Geyer, Georgie Ann (GĪ-ər)
Ghaffari, Matt (gə-FÄR-ē)
Ghanen, Elias (GÄN-ən)
Ghantt, David Scott (GANT)
Gharib, Susie (GAR-əb)
Ghe, Aleksander (GĒ)
Gheida, James (GĀD-ə)
Gheorge, Cornel (JÔRJ)
Ghezzi, Vic (GĀT-sē)
Ghomeshi, Jian (ZHĒ-än gō-MESH-ē)
Ghosh, Bobby (GŌSH)
Ghosn, Carlos (GŌN)
Ghukov, Evgeni (ev-GEN-ē ZHOO-kôf)
Giacoia, Frank (jē-ə-KOI-ə)
Giallelis, Stathis (STÄTH-ēs yə-LÂL-ēs)
Giamatti, A. Bartlett "Bart" (jē-ə-MÄT-ē)
Giamatti, Marcus (jē-ə-MÄT-ē)
Giamatti, Paul (jē-ə-MÄT-ē)
Giambalvo, Louis (LOO-ē jē-əm-BÄL-vō)
Giambi, Jason (jē-ÄM-bē)
Gian, Joseph (JĒ-ən)
Giancanna, Sam (jē-ən-KÄN-ə)
Giangreco, Pete (jē-ən-GREK-ō)
Giannarelli, Laura (jen-ə-REL-ē)
Giannini, A.P. (jē-ə-NĒN-ē)
Giannulli, Mossimo (MÔS-i-mō jē-ä-NOO-lē)
Giarrantano, Joe (jē-är-än-TÄ-nō)
Gibb, Maurice (MÔR-is)
Gibbons, Cedric (SED-rik)
Gibbons, Euell (YOOL)
Gibbs, Genelle (jə-NEL)
Gideonse, Harry D. (GID-ē-uns)
Giel, Paul (GĒL)
Giella, Joe (jē-EL-ə)
Gielgud, John (GĒL-güd)
Gies, Miep (MĒP KHĒS)
Giesecke, Adolph (Ā-dolf GĒS-kē)
Gieseking, Walter (gə-SE-king)
Giesler, Jerry (GĒS-lər)
Gigante, Vincent (jə-GÄN-tē)
Giger, H. R. (GĒG-ər)
Gigli, Beniamino (bā-nyä-MĒ-nō JĒ-lyē)
Gigli, Romeo (RŌM-ē-ō JĒ-lē)
Gigliotti, Donna (jə-LOT-ē)
Gigot, Paul (zhi-GŌ)
Giguere, Jean-Sebastian (se-bäs-TYÄ[N] ZHÄ[n] zhə-GÂR)
Gilan, Yvonne (GIL-ən)
Gilbert, Alyce (AL-is)
Gilberto, Astrud (AS-trood jil-BÂRT-ō)
Gilberto, Joao (ZHWOU[n] jil-BÂRT-ō)
Gilchrist, Connie (GIL-krist)
Gilchrist, Ellen (GIL-krist)
Gildea, William (gil-DĀ)
Gile, Betsy (GĪL)
Gilens, Martin (GIL-əns)
Giles, Dudley (JĪLZ)
Giles, J. (GĪLZ)
Gill, Thea (TĀ-ə GIL)
Gilleland, Peggy (GIL-ə-land)
Gilles, Alexe (ə-LEX-ē GIL-əs)
Gillett, James J. (jil-ET)
Gillett, John (GIL-ət)
Gilliam, Terry (GIL-ē-əm)
Gilliatt, Penelope (GIL-ē-ət)
Gillibrand, Kirsten (JĪL-ə-brand)
Gillmore, Margalo (MÄR-gə-lō)
Gilmore, Mikal (MĪ-kəl)
Ginebra, Bea (hi-NĀB-rə)
Gingold, Hermione (hər-MĪ-ə-nē GING-gōld)
Gingrey, Phil (GING-rē)
Gingrich, Newt (GING-grich)
Ginsburg, Ruth Bader (BĀD-ər)
Giove, Missy (jē-Ō-vē)
Giraldi, Bob (jə-RÄL-dē)
Giraldo, Greg (jər-ÄL-dō)
Girardi, Joe (jə-RÄR-dē)
Girdano, Jerry (jər-DÄ-nō)
Girmay, Aracelis (ä-rä-SĀ-lēs Gər-MĪ)
Girnau, Frederic (GÛR-nou)
Girzone, Joseph (gir-ZŌN)
Gisin, Dominique (dō-min-ĒK GĒ-sēn)
Gissin, Raanan (rä-NÄN gis-ĒN)
Giudice, Joe (joo-DOO-chā)
Giudice, Teresa (joo-DOO-chā)
Giuffra, Robert (JIF-rə)
Giuffre, Jimmy (JOO-frē)
Giuliani, Rudy (joo-lē-ÄN-ē)
Giunta. Salvatore (sal-və-TÔR-ā JOON-tə)
Giuntoli, Neil (jin-TŌ-lē)
Givenchy, H.L. [see "de Givenchy"]
Givhan, Robin (gi-VÄN)
Givot, George (gē-VŌ)
Gizycka, Felicia (fə-LĒSH-ə gə-ZHĒS-kə)
Gizzi, Peter (GIZ- ē)
Gjelten, Tom (JEL-tən)
Gladke, Peter (GLAD-kē)
Gladstein, Richard (GLAD-stēn)
Glantz, Richard (GLANTS)
Glasel, John (glə-SEL)
Glaser, Elizabeth (GLĀZ-ər)
Glaser, Nikki (NIK-ē GLĀZ-ər)
Glaser, Paul Michael (GLĀZ-ər)
Glaser, Vera (GLAS-ər)
Glaus, Tony (GLÔS)
Glavine, Tom (GLAV-ən)
Glazunov, Aleksandr (ä-lik-SÄN-dir glä-ZOO-nôf)
Glen, Alixe (ə-LĒX)
Glendening, Parris (glen-DEN-ing)
Glickstein, Howard (GLIK-stīn)
Globus, Yoram (YÔR-əm GLŌ-bəs)
Glotzer, Liz (GLÄT-zər)
Glover, Danny (GLUV-ər)
Glover, John (GLUV-ər)
Glover, Sandra (GLUV-ər)
Glover, Savion (SĀV-ē-on GLUV-ər)
Gluck, Louise Elisabeth (GLIK)
Glut, Donald E. (GLOOT)
Glyn, Elinor (GLIN)
Gnagy, Jon (NĀ-gē)
Gnaizda, Robert (gə-NĪZ-də)
Gnecchi Vittorio (NYE-kē)
Goad, Jim (GŌD)
Gobel, George (GŌB-əl)
Godard, Jean-Luc (ZHÄ[N]-LOOK gō-DÄR)
Godchaux, Donna (GOD-shô)
Godchaux, Keith (GOD-shô)
Goddard, Colin (KOL-in GOD-ərd)
Goddard, Mark (GOD-ərd)
Goddard, Paulette (GOD-ərd)
Godie, Lee (GŌ-dā)
Godley, Kevin (GOD-lē)
Godowsky, Dagmar (goo-DOF-skē)
Goebbels, Joseph (YŌ-sef GÛ-bilz)
Goebel, Timothy (GĀB-'l)
Goedert, James (GED-ərt)
Goehring, Alan (GER-ing)
Goel, Vindu (VIN-doo GŌ-əl)
Goen, Bob (GŌ-ən)
Goepper, Nick (GEP-ir)
Goergen-Rood, Margie (GÔR-jən-ROOD)
Goering, Hermann (HER-män GÂR-ing)
Goetschl, Renate (rə-NÄT-ə GÛT-shəl)
Goeth, Amon (Ä-mon GÛRT)
Goethe, Ann (GÛ-tə)
Goethe, Johann Wolfgang (YŌ-hän VÜLF-gäng GÛ-tə)
Goetz, Augustus (GETS)
Goetz, Bernhard (BÛRN-härd GETS)
Goetz, Peter Michael (GETS)
Goetz, Ruth (GETS)
Goffredi, Robert (gō-FRED-ē)
Gogean, Gina (GŌ-zhän)
Gogoladze, Vladimir (vlä-DĒ-mir gō-gôl-OT-sē)
Goizueta, Roberto (rō-BÂR-tō goi-SWET-ä)
Golata, Andrew (gə-LÄT-ə)
Gold, Dore (DÔR-ē)
Gold, Elon (Ē-lon)
Gold, Matea (mə-TĀ-ə)
Goldberg, Lucianne (LOOS-ē-AN)
Goldblum, Jeff (GŌLD-bloom)
Golden, LaVona "Sandi" (lə-VŌN-ə)
Goldenweiser, Alexander A. (GŌL-den-wī-zər)
Goldhagen, Erich (ER-ik GŌLD-hä-gən)
Goldoni, Lelia (LĒ-lē-ə)
Goldman–Rakic, Patricia (RAK-ēsh)
Goldsman, Akiva (ə-KĒV-ə)
Goldstein, Alexis (GŌLD-stēn)
Goldstein, Bernard (GŌLD-stēn)
Goldstein, Charles (GŌLD-stēn)
Goldstein, Jack (GŌLD-stēn)
Goldstein, Jenette (GŌLD-stēn)
Goldstein, Julie (GŌLD-stēn)
Goldstein, Leonard (GŌLD-stēn)
Goldstein, Ruby (GŌLD-stēn)
Goldstein, Tom (GŌLD-stēn)
Golic, Bob (GŌ-lik)
Golikov, Alexander (äl-ek-SÄN-der GŌ-li-kof)
Golikov, Vladimir (vlä-DĒ-mēr GŌ-li-kof)
Golle, John (GŌ-lē)
Gollitzen, Alexander (gol-IT-sin)
Golobow, Henry (GO-lo-bou)
Golonka, Arlene (gə-LONK-ə)
Golschmann, Vladimir (vlä-DĒ-mēr GŌLSH-män)
Gombell, Minna (MIN-ə gom-BEL)
Gomery, Douglas (GUM-ə-rē)
Gomes, Jonny (GŌMZ)
Gomes, Marcelo (mär-SEL-ō GŌ-mez)
Gomes, Peter J. (GŌMZ)
Gomes, Yan (YÄN GŌMZ)
Gomez, Thomas (gō-MEZ)
Gomulka, Wladislaw (vwä-DIS-wäf gô-MÔL-kä)
Gonsalves, Marc (gon-SÄL-vəs)
Gonzales, Elian (el-YÄN)
Gonzales, Miguel Angel (mē-GEL än-HEL)
Gonzales, Virgilio (vēr-HĒL-yō)
Goode, Brad (GÜD)
Goode, Virgil H. (GOOD)
Goodell, Roger (gə-DEL)
Gooden, Dwight (GÜD-ən)
Goodlatte, Robert W. (GÜD-lat)
Gooding, Cuba Jr. (KYOOB-əGÜD-ing)
Goodis, David (GOOD-is)
Goodlatte, Bob (GÜD-lat)
Goodman, Tonne (TON-ē)
Goodstein, Laurie (GÜD-stīn)
Goodwin, Doris Kearns (KÛRNZ)
Goodwin, Ginnifer (JEN-ə-fər)
Goolagong, Evonne (ē-VON GOOL-ə-gong)
Goorjian, Michael (GÜR-jən)
Goosen, Retief (rə-TĒF GOOS-ən)
Goossens, Eugene (GOO-senz)
Goranson, Lecy (LĒ-sē GÔR-ən-sən)
Gorbachev, Mikhail (mē-KHĪL GÔR-bä-CHOF)
Gorbachev, Raisa (rī-ĒS-ə GÔR-bä-CHOF)
Gordeeva, Ekaterina (ā-kät-er-ĒN-ä gôr-dē-Ā-vä)
Gordimer, Nadine (GÔR-də-mər)
Gordnier, John (GÔRD-nēr)
Gordon, Jehue (JĀ-hyoo)
Gorecki, Henryk (HEN-rik goor-ETZ-skē)
Gorelick, Jamie S. (gə-REL-ik)
Gorelik, Mordecai "Max" (MÔR-də-kī gôr-EL-ik)
Gorenstein, Gabriel (GÔR-ən-stēn)
Gorgone, Anthony (gôr-GŌN)
Gorman, Siobahn (shi-VÔN gôr-MÄN)
Gorme, Eydie (ĒD-ē gôr-MĀ)
Gortner, Marjoe (MÄR-jō GÔRT-nər)
Gorycki, James (gər-IK-ē)
Gosch, Martin (GŌSH)
Gosden, Freeman F. (GOZ-dən)
Gosnell, Herbert (goz-NEL)
Gossard, Chrisha (KRISH-ə GOS-ərd)
Gosselaar, Mark Paul (GOS-lər)
Gosselin, Jon (JON GOS-lin)
Gosselin, Kate (GOS-lin)
Gossett, Louis (LOO-əs GOS-ət)
Gottehrer, Richard (GOT-ə-rər)
Gotti, John (GOT-ē)
Gotye (GŌ-tyā)
Goudal, Jetta (ZHET-ə goo-DÄL)
Goudge, Elizabeth (GOOZH)
Goudsmit, Samuel (HOUSH-mit)
Gough, Gary (GÔF)
Gough, Lloyd (GÔF)
Gould, Dana (DĀ-nə GOOLD)
Gould, Eliga (ə-LĪ-jə GOOLD)
Gould, Elliot (GOOLD)
Gould, Robbie (GŌLD)
Goulet, Robert (goo-LĀ)
Gounod, Charles (GOO-nō)
Gourevitch, Philip (GÔR-ə-vich)
Gousha, Joseph, Sr. & Jr. (goo-SHĀ)
Gowars, Jim (GOU-ərz)
Goz, Harry (GOZ)
Graae, Jason (GRÄ)
Graber, Doug (GRĀ-bər)
GraBois, Stuart (grab-WÄ)
Gracen, Elizabeth Ward (GRĀ-sən)
Grade, Chaim (KHĪ-əm GRÄD-ə)
Gradstein, Linda (GRAD-stēn)
Graf, Olga (GRÄF)
Graf, Steffi (GRÄF)
Graglia, Lino (GRÄL-yə)
Graham, Jorie (JÔR-ē)
Grahame, Margot (MÄR-gō)
Grajeda, Javier (HÄ-vē-ā grä-HÄ-dä)
Granato, Cammi (grä-NÄT-ō)
Grandage, Michael (GRAN-dəj)
Grande, Ariana (ä-rē-Ä-nä GRÄN-dā)
Grandmaison, Sylvia (GRAND-mās-ən)
Graner, Charles (GRĀN-ər)
Grange, Jean-Baptiste (ZHO[n]-bäp-TĒST GRÄNZH)
Grant, Gerry (JER-ē)
Grant, Gogi (GŌ-gē)
Granz, Norman (GRANTS)
Grappelli, Stephane (stā-FÄN grə-PEL-ē)
Graser, Earle (GRĀZ-ər)
Grass, Gunter (GOON-tir GRÄS)
Grassle, Karen (GRAS-lē)
Grasso, June (GRÄS-ō)
Grathwohl, Larry (GRATH-wōl)
Graubart, Judy (GRŌ-bärt)
Grauman, Sid (GROU-mən)
Grauman, Walter (GROU-mən)
Grauso, Joe (GROU-sō)
Gravel, Mike (grə-VEL)
Graves, Denyce (də-NĒS)
Graves, Jamale (jə-MEL)
Gravet, Fernand (fâr-NÄ[N] grä-VĀ)
Gravine, Anita (grə-VĒN)
Gray, Francine du Plessix (də-plā-SĒ)
Grayczk, Michael (GRA-chik)
Grbac, Elvis (GUR-bak)
Greaves, Jon (GRĀVZ)
Greaza, Walter (grə-ZĀ)
Grech, Rick (GRECH)
Greco, Buddy (GREK-ō)
Greco, Juliet (zhool-YET GREK-ō)
Greece, Helene (hə-LĒN GRĒS)
Green, Abel (Ā-bəl)
Green, Adolph (Ā-dolf)
Green, Jillian (JIL-ē-ən)
Green, Martyn (MÄR-tən)
Green, Sihugo (sə-HYOO-gō)
Green, Walon (WĀ-lən)
Greene, Dai (DĪ GRĒN)
Greenhaigh, Peter (GRĒN-halsh)
Greenough, Dorothy (GRĒ-nō)
Greenough, Peter (GRĒ-nō)
Greenstein, Fred (GRĒN-stīn)
Greenstein, Jeff (GRĒN-stīn)
Greenstein, Robert (GRĒN-stīn)
Greenwich, Ellie (GREN-ich)
Gregorich, Barbara (grə-GÔR-ich)
Greider, William (GRĪD-ər)
Greif, Michael (GRĪF)
Greig, Catherine (GRĒG)
Greig, Celeste (GREG)
Greinke, Donald Zachary (GREN-kē)
Greinke, Zack (GRĀN-kee)
Greisman, Alan (GRĪS-mən)
Grelle, Jim (GREL-ə)
Greneker, Claude (GREN-ə-kər)
Grenfell, Joyce (GREN-fəl)
Grenier, Richard (gren-YĀ)
Grenier, Adrian (gren-YĀ)
Grenier, Zach (ZAK gren-YĀ)
Gress, Louis (LOO-is)
Grethel, Henry (GRETH-əl)
Grey, Lita (LĒT-ə)
Grieco, Richard (GRĒK-ō)
Grier, David Allen (GRĒR)
Grier, Pam (GRĒR)
Grier, Rosey (GRĒR)
Griese, Brian (GRĒS-ē)
Griffes, Charles Tomlinson (GRIF-əs)
Griffies, Ethel (GRIF-ēz)
Griffith, Emile (ā-MĒL)
Griffith, Capt. Roney S. (RŌN-ē)
Grijalva, Raul M. (grē-HÄL-və)
Grillo, Ioan (Ē-on GRĒ-ō)
Grimaldi, Princess Caroline (KAR-ə-lin)
Grimaud, Helene (e-LEN grē-MŌ)
Grimke, Sarah Moore (GRIM-kē)
Grinder, John (GRIND-ər)
Grindinger, Larry (GRIN-dəng-ər)
Gringrey, Phil (GING-rē)
Grinold, Jack (grə-NŌLD)
Grisalano, Larry (griz-ə-LÄ-nō)
Grischuk, Oksana (ok-SÄN-ə gri-SHÜK)
Grizzard, George (gri-ZÄRD)
Grizzard, Lewis (gri-ZÄRD)
Groban, Josh (GRŌ-bən)
Grobel, Larry (grō-BEL)
Grodin, Charles (GRŌD-ən)
Groener, Harry (GRŌN-ər)
Groening, Matt (GRĀN-ing)
Groer, Anne (GRŌ-ər)
Groeschel, Fr. Benedict (grō-SHEL)
Grofe, Ferde (FÛRD-ē grō-FĀ)
Grogan, James (GRŌ-gən)
Groh, David (GRŌ)
Grohl, Dave (GRŌL)
Grojahn, Steve (GRŌ-jän)
Groos, Margaret (GRŌS)
Groothuis, Stefan (GROO-tēs)
Gropman, David (GRŌP-mən)
Gropper, William (GROP-ər)
Grosjean, Matthew (GRŌ-zhän)
Gross, Arye (ÄR-ē)
Grossbard, Ulu (OO-loo)
Grosse, Paul (GRŌS)
Grossinger, Jennie (GRŌS-ing-ər)
Grote, Jerry (GRŌ-tē)
Grote, Kurt (GRŌT)
Groteke, Kristi (GRŌT-ə-kā)
Grothendieck, Alexander (GRŌT-en-dēk)
Grubman, Lizzie (GROOB-mən
Grucci, Felix (GROOCH-ē)
Grucci, Jimmy (GROOCH-ē)
Grucci, Phil (GROOCH-ē)
Gruenberg, Louis (GROO-ən-bûrg)
Gruenberg, Sidonie (sē-DŌ-nē GROO-ən-bûrg)
Gruenwald, Eric (GROON-wäld)
Gruffudd, Ioan (YŌ-ən GRIF-əth)
Grunwald, Henry (GRUN-wäld)
Grunwald, Louise (GROON-wäld)
Grunwald, Mandy (GRUN-wäld)
Grupper, Adam (GROOP-ər)
Gryce, Gigi (JĒ-jē GRĪS)
Grynbaum, Michael (GRĒN-bom)
Gu Kailai (GOO KĪ-LĪ)
Guardino, Harry (gär-DĒ-nō)
Guare, John (GWÂR)
Guarente, Leonard P. (gwär-EN-tē)
Guarini, Frank J. (gwär-ĒN-ē)
Guarino, Stephen (gä-RĒ-nō)
Guber, Lee (GOOB-ər)
Guber, Peter (GOOB-ər)
Gucci, Aldo (ÄL-dō GOO-chē)
Gucci, Guccio (GOO-chē-ō GOO-chē)
Gucci, Maurizio (mou-RĒT-syō GOO-chē)
Gucci, Paolo (POU-lō GOO-chē)
Gucci, Rodolfo (rō-DOL-fō GOO-chē)
Guccione, Bob (goo-chē-ŌN-ē)
Guddat, Gia (JĒ-ə gə-DÄT)
Gudenis, Thomas Lee (gə-DĒN-is)
Guedel, John (gə-DEL)
Guediguian, Robert (rō-BÂR gā-dē-GYÄ[n])
Guercio, James William (GÛRS-ē-ō)
Guerin, James (GÂR-in)
Guerin, Veronica (GÂR-in)
Guerra, Javy (HÄ-vē GE-rə)
Guerrero, Lisa (LĒS-ə gə-RÂR-ō)
Guerrero, Richard (gə-RÂR-ō)
Guetary, Georges (ZHÔRZH GĒ-tä-RĒ)
Guettel, Adam (GET-əl)
Guettel, Henry (GET-əl)
Guevara, Che (CHĀ gä-VÄR-ä)
Gugino, Carla (gu-JĒN-ō)
Guhdija, Mustafa (MOOS-tə-fə GÜD-yä)
Guidall, George (gwi-DEL)
Guidera, Debra (gi-DÂR-ə)
Guidice, Joe (jə-DĒ-chā)
Guidice, Teresa (jə-DĒ-chā)
Guidone, Jack (gü-DŌN)
Guidry, Greg (GID-rē)
Guidry, Ron (GID-rē)
Guigere, Russ (ji-GÂR)
Guigliano, Robert (joo-lē-ÄN-ō)
Guilaroff, Sidney (GIL-ə-rôf)
Guild, Nancy (GĪLD)
Guiles, Fred Lawrence (GĪLZ)
Guillaume, Robert (gē-YŌM)
Guillem, Sylvie (gē-YEM)
Guillen, Michael (GIL-ən)
Guillen, Ozzie (GĒ-yen)
Guillermin, John (GIL-ir-mən)
Guimond, Capt. Gary A. (GĒ-mōnd)
Guinan, Texas (GĪ-nən)
Guiness, Loel (LŌ-əl)
Guinier, Lani (LÄN-ē gwi-NĒR)
Guiraud, Ernest (gē-RŌ)
Guise, Jean Pierre (GĒZ)
Guisewite, Cathy (GĪS-wīt)
Guitry, Sacha (GĒ-trē)
Guizar, Tito (Amer.- gi-ZÄR; Span.- GĒ-sär)
Gul, Hamid (HÄ-mid GOOL)
Gulager, Clu (KLOO GOOL-ə-gər)
Guldahl, Ralph (GOOL-däl)
Guldemond, Chas (CHAZ GOOL-də-mond)
Guleghina, Maria (goo-LEG-ēn-ə)
Gullo, Stephen (gə-LŌ)
Guohong, Gu (GOO-GWÄ-HONG)
Guralnick, Peter (gûr-AL-nik)
Gurdjieff, George (gûr-JĒF)
Gurewitsch, David (gûr-Ā-vich)
Gurewitsch, Matthew (gûr-Ā-vich)
Gurganus, Allan (gər-GAN-is)
Gurriel, Yuli (YOO-lē goo-rē-EL)
Gushee, Larry (gə-SHĒ)
Gussow, Mel (GUS-ō)
Gut, Lara (LÄ-rä GOOT)
Guterl, Fred (GOO-tə-ril)
Guterson, David (GOO-tər-sən)
Gutfreund, John (GOOT-frend)
Guth, Alan H. (GOOTH)
Gutierrez, Gerald (goo-TÂR-ez)
Gutierrez, Luis V. (loo-ĒS goo-tē-ÂR-ez)
Gutknecht, Gil (GOOT-nek)
Guttenberg, Steve (GOOT-ən-bûrg)
Guttentag, Lucas (GOOT-ən-täg)
Guttmacher, Allan (GOOT-mäk-ər)
Guy-Blache, Alice (GĒ-blä-SHĀ)
Guy, DeJuan (də-WÄN)
Guyot, Lawrence (GĒ-ot)
Guzman, Joaquin (hwä-KĒN GOOS-män)
Guzman, Luis (loo-ĒS GOOS-män)
Guzman, Pablo (GOOZ-män)
Guzy, Carol (GOOZ-ē)
Gventer, Celeste Ward (gə-VENT-ər)
Gwynne, Anne (GWIN)
Gwynne, Fred (GWIN)
Gygax, Gary (GĪ-gax)
Gyllenhaal, Jake (JIL-in-hôl)
Gyllenhaal, Maggie (JIL-in-hôl)
Gynt, Greta (GINT)

Key to pronunciation

Back to top

H

Haacke, Hans (HÄNZ HÄ-kə)
Haag, John (HĀG)
Haag, Melinda (HĀG)
Haak, Scott (HĀK)
Haas, Dolly (HÄS)
Haas, Hugo (HÄS)
Haas, Lukas (HÄS)
Haas, Philip (HÄS)
Haass, Richard (HÄS)
Haast, Bill (HÔST)
Habegger, Alfred (HÄ-beg-ər)
Haber, Alan (HĀ-bər)
Haber, Joyce (HĀ-bər)
Habib, Philip C. (hä-BĒB)
Habibie, Bacharuddin Jusef (BÄK-hä-roo-den yoo-SUF hä-BĒB-ē)
Habre, Hissene (ē-SEN ä-BRĀ)
Hachigian, Nina (NĒN-ə hä-SHĒ-gē-an)
Hackes, Peter Quinn (HAK-əs)
Hackl, Georg (GĀ-ôrg HÄK-əl)
Hadary, Jonathan (hä-DÄR-ē)
Haddad, Habib (hä-BĒB hä-DÄD)
Haden, Charlie (HĀD-ən)
Haden, Sara (HĀD-ən)
Haden-Guest, Anthony (HĀD-ən-GEST)
Hader, Bill (HĀD-ər)
Hadera, Israel (hä-DER-ə)
Hadley, Leila (LĪL-ə)
Haefele, Dan (HĀF-lē)
Haenschen, Gustave (HEN-shən)
Haenszel, William M. (HEN-səl)
Hagan, Billy (HĀ-gən)
Hagan, Kay (HĀ-gən)
Hagan, Shana (SHÄ-nä HĀ-gən)
Hagar, Sammy (HĀ-gär)
Hagee, Michael (HĀ-gē)
Hagelin, John (HĀG-ə-lən)
Hagelin, Rebecca (HĀG-ə-lən)
Hageman, Holly (HĀG-ə-mən)
Hagen, Don (HĀG-ən)
Hagen, Donna (HĀG-ən)
Hagen, Jean (HĀG-ən)
Hagen, Kevin (HĀG-ən)
Hagen, Nina (NĒ-nä HÄ-gən)
Hagen, Ray (HĀG-ən)
Hagen, Robert (HĀG-ən)
Hagen, Uta (OOT-ə HÄ-gən)
Hagen, Walter (HĀG-ən)
Hagensen, Finn (FIN HÄ-gən-sən)
Hager, John (HĀ-gər)
Hager, Robert (HĀ-gər)
Hagerthy, Ron (HAG-ər-tē)
Haggard, Piers (PĒRZ HAG-ərd)
Hagin, Joe (HĀG-ən)
Hagman, Maj Axelsson (MĪ)
Hague, Albert (HĀG)
Hague, William (HĀG)
Haieff, Alexi (ä-LEX-ē HĪ-ef)
Haigh, Andrew (HĀG)
Haigh, Kenneth (HĀG)
Haim, Corey (HĀM)
Haimes, Todd (HĀMZ)
Hainisch, Michael (HĪ-nish)
Haise, Fred (HĀZ)
Haislett, Nicole (HĀZ-lət)
Hajdu, David (HĀ-doo)
Hajdys, Dorothy (HĀ-jis)
Hajee, Karim (kä-RIM HÄ-jē)
Hajos, Mitzi (HOI-əs)
Hakim, Albert (hä-KĒM)
Halasz, George (HÄ-läsh)
Halberstam, David (HAL-bər-stam)
Halbreich, Kathy (HÄL-brīsh)
Halee, Roy (HAL-ē)
Haleloke (hä-lē-LŌ-kē)
Halevy, David (hä-LEV-ē)
Halevy, Efraim (EF-rəm hä-LEV-ē)
Haley, Nikki (NIK-ē HĀ-lē)
Halicki, H.B. "Toby" (HAL-ə-kē)
Hall, Arsenio (är-SIN-ē-ō)
Hallam, Nick (HÄL-əm)
Halle, Kay (HAL-ē)
Haller, Lea (LĒ-ə HAL-ər)
Hallstrom, Lasse (LÄS-ə HÄL-strəm)
Halop, Billy (HAL-əp)
Halop, Florence (HAL-əp)
Halperin, Mark (HAL-pə-rin)
Hambleton, Lt.Col. Iceal E. (IS-ē-əl)
Hamed, Prince Naseem (nä-SĒM hä-MED)
Hamel, Veronica (HAM-il)
Hamelin, Charles (HAM-lin)
Hamer, Dean (HĀM-ər)
Hamer, Rusty (HĀM-ər)
Hamill, Dorothy (HAM-əl)
Hamill, Mark (HAM-əl)
Hamm, Mia (MĒ-ə HAM)
Hamm, Morgan (HÄM)
Hamm, Paul (HÄM)
Hammer, Armand (ÄR-mənd HÄM-ər)
Hammer, Jan (YÄN HÄM-ər)
Hammerstein, Arthur (HAM-ər-stīn)
Hammerstein, Elaine (HAM-ər-stīn)
Hammerstein, Oscar (HAM-ər-stīn)
Hammerstein, William (HAM-ər-stīn)
Hammett, Dashiell (DASH-əl)
Hanchett, Jim (HAN-chet)
Handley-Greaves, Paul (GRĒVZ)
Haney, Carol (HĀN-ē)
Hanff, Helene (hə-LĀN HANF)
Hanh, Thich Nhat (TIK NÄT HÄN)
Hanngi, Kristin (HAN-jē)
Hanratty, Carl (HAN-rat-ē)
Hansen, Liane (LĒ-an)
Hanyu, Yuzuru (YOO-zä-roo HÄN-yoo)
Happ, J.A. (JĀ HAP)
Haradinaj, Ramush (rä-MOOSH hä-rä-DĒ-nī)
Harareet, Haya (HĪ-ə HÄR-ə-rēt)
Harbaugh, Jim (HÄR-bau)
Harbaugh, John (HÄR-bau)
Hardaway, Hannah (HÄN-ə HÄRD-ə-wā)
Harden, Uva (OOV-ə)
Harding, Tonya (TON-yə)
Hardwicke, Cedric (SĒD-rik)
Harens, Dean (HAR-ənz)
Hargis, Billy James (HÄR-jis)
Hargis, Tom (HÄR-gis)
Hargitay, Mariska (mə-RISH-kə HÄR-gi-tā)
Hargitay, Mickey (HÄR-gi-tā)
Hargreaves, Alec (HÄR-grāvz)
Hargreaves, Alice Liddell (LID-əl HÄR-grēvz)
Hark, Tsui (CHOI HOK)
Harkarvy, Benjamin (här-KÄR-vē)
Harmetz, Aljean (AL-jēn)
Harolde, Ralf (HAR-əld)
Harpenau, Lou (HÄR-pə-nou)
Harpootlian, Dick (här-POOT-lē-ən)
Harrah, Madge (HAR-ə)
Harrice, Cy (HAR-is)
Harris, Kamala (KÄ mə lə)
Harris, Radie (RĀD-ē)
Harrison, Doane (DŌN)
Harry, Jackee (ja-KĀ)
Harryhausen, Ray (HAR-ē-hou-zən)
Harteis, Richard (HÄR-tīs)
Hartke, Father Gilbert V. (HÄRT-kē)
Hartke, Vance (HÄRT-kē)
Hartley, Mariette (MAR-ē-et)
Hartley-Margolin, David (MÄR-gə-lən)
Hartman, Brynn (BRIN)
Hartzell, Clarence (HÄRT-səl)
Haruf, Kent (HÂR-if)
Harum, Eivind (Ā-vənd HAR-əm)
Harvuot, Clifford (HÄR-voo-ō)
Harwood, Gean (JĒN)
Hasan, Nidal Malik (nē-DÄL mä-LĒK hä-SÄN)
Hasek, Dominic (HÄ-shek)
Hasek, Jaroslav (YÄR-ō-släv HÄ-sek)
Haseltine, William (HĀ-zəl-tīn)
Hasen, Dora (HA-sən)
Hasen, Irwin (HĀ-sən)
Hasenfus, Eugene (HÄS-ən-foos)
Hashimoto, Ryutaro (RYOO-TÄ-RŌ häsh-ē-MŌ-tō)
Haslam, Nicky (HAZ-ləm)
Haspiel, James (HAS-pēl)
Hassan, Abdoulkassim Salat (äb-dool-KÄ-sem SÄ-lät HÄS-än)
Hassan, Maggie (HAS-ən)
Hasse, Mark (HAS-ē)
Hassilev, Alex (HAS-ə-lev)
Hasso, Signe (SĒN-yä HÄS-ō)
Hastert, Dennis (HAS-tərt)
Hastings, Alcee L. (AL-sē)
Hatta, Kayo (KĀ-ō HÄT-ə)
Hattie, Hilo (HĒL-ō)
Hattoy, Bob (hä-TOI)
Haubegger, Christy (HOU-beg-ər)
Hauck, Frederick "Rick" (HOUK)
Hauenstein, Richard (HOU-ən-stīn)
Hauer, Rutger (HOU-ər)
Hauerwas, Stanley (HOU-ər-wäs)
Haugen, Greg (HOU-gən)
Hausam, Wiley (HOU-zəm)
Hause, Frank (HOUS)
Hauser, Gayelord (HOU-zər)
Havel, Hippolyte (hi-POL-ə-tə HAV-əl)
Havel, Vaclav (VÄTS-läf HÄV-əl)
Havens, Bob (HĀV-ənz)
Havens, Richie (HĀV-ənz)
Haver, June (HĀV-ər)
Haverly, J.H. (HAV-ər-lē)
Havers, Nigel (NĪ-jəl HĀV-ərz)
Haverty, Larry (HAV-ər-tē)
Havrilla, Alois (ə-LOI-əs häv-RIL-ə)
Hawass, Zahi (ZÄ-hē HÄ-wäs)
Hawkins, Tianna (TĒ-ä-nä)
Haworth, Jill (HÄ-wûrth)
Hay, Colin (KOL-in)
Hayakawa, Sessue (SES-yoo hī-ə-KÄ-wä)
Hayde, Michael J. (HĀD)
Haydn, Richard (HĪD-ən)
Hayek, Julie (HĀ-yek)
Hayek, Salma (SÄL-mä HĪ-ak)
Haynes, Gibby (GIB-ē)
Hayslip, Le Ly (LĀ-LĒ)
Hayward, Louis (LOO-ē)
Hazan, Joe (HĀZ-ən)
Hazanavicius, Michel (mē-SHEL hä-zän-ä-VĒ-sē-us)
Hazeltine, Michael (HAZ-əl-tīn)
Headey, Lena (HĒ-dē)
Headly, Glenne (GLEN HED-lē)
Heald, Anthony (HĒLD)
Healey, Patrick (HĒ lē)
Healy, Mary (HĒ lē)
Heaney, Seamus (SHĀM-əs HĒ-nē)
Heaven, Mary Ann (HEV-ən)
Heber, David (HĒB-ər)
Heche, Anne (HĀCH)
Hechinger, John (HEK-in-jər)
Heckart, Eileen (HEK-ərt)
Hedaya, Dan (hə-DĀ-yə)
Heder, Jon (HĒD-ər)
Hedin, Sven (SFEN he-DĒN)
Hedren, Tippi (TIP-ē HED-rən)
Hedrick, Chad (HED-rik)
Hedwig, Ula (OOL-ə HED-wig)
Heene, Falcon (FAL-kən HĒ-nē)
Heene, Mayumi (mī-OOM-ē HĒ-nē)
Heene, Richard (HĒ-nē)
Hegan, Tom (HĒG-ən)
Hege, Gerald K. (HĀ-gē)
Hegedus, Chris (HEJ-i-dəs)
Heggie, O.P. (HEJ-)
Hegi, Ashley (HĀG-ē)
Hegi, Ursula (HEG-ē)
Hegyes, Robert (HEJ-is)
Heide, Florence Parry (HĪ-dē)
Heidebrecht, Larry (HĪD-ə-brekt)
Heidenry, John (HĪD-ən-rē)
Heidstra, Robert (rō-BÂR HĪD-strə)
Heidt, Horace (HĪT)
Heifitz, Jascha (YÄ-shä HĪ-fits)
Heigl, Katherine (HĪ-gəl)
Heil, Jennifer (HĪL)
Heilemann, John (HĪL-ə-mən)
Heim, Scott (HĪM)
Heimel, Cynthia (HĪM-əl)
Heimlich, Henry (HĪM-lik)
Heimrich, George (HĪM-rik)
Heinlein, Robert A. (HĪN-līn)
Heinrichs, April (HĪN-riks)
Heinrichs, Rick (HĪN-riks)
Heisler, Stuart (HĪS-lər)
Heiss, Carole (HĪS)
Helfgott, David (HELF-got)
Helfgott, Gillian (GIL-ē-ən HELF-got)
Helgeland, Brian (HEL-gə-lənd)
Heller, Trude (TROOD-ē)
Hellinger, Mark (HEL-in-jər)
Hellmuth, Phil (HELM-yooth)
Helm, Brigitte (brē-GĒT-ə)
Helm, Levon (LĒ-von)
Helmke, Paul (HELM-kē)
Heloise (HEL-ō-ēz)
Helpmann, Robert (HELP-mən)
Hemingway, Margaux (MÄR-gō)
Hemingway, Mariel (MAR-ē-əl)
Hemus, Percy (HĒM-is)
Henderson III, Finis (FĪN-is)
Henderson, Nia-Malika (NĒ-ə mə-LĒK-ə)
Henie, Sonja (SŌN-yä HEN-ē)
Henke, Bob "Willard" (HANK)
Henkes, Kevin (HENK-is)
Hennard, George (hə-NÄRD)
Henninger, Brian (HEN-ing-gər)
Henri, Robert (HEN-rī)
Henrich, Christy (HEN-rich)
Henried, Paul (HEN-rēd)
Henriques, Diana (hen-RĒ-kes)
Henritze, Bette (BET-ē hen-RITS-ē)
Henry, Sherrye (SHER-ē)
Henry-Haye, Gaston (ÄN-rē-ī)
Hensarling, Jeb (HEN-sər-ling)
Henshall, Ruthie (HEN-shəl)
Herczeg, Geta (GĒT-ä HIRT-sek)
Heredia, William Jermaine (hə-RĒ-dē-ə)
Herge (ÂR-JĀ)
Herges, Matt (HÛR-jəs)
Hermann, Bernard (HÛR-mən)
Hermann, Edward (HÛR-mən)
Hermes, Alice (HÛR-mēz)
Hernandez, Aileen (ī-LĒN)
Hernandez, Kike (KĒ-kā)
Hernandez, Runelvys (roon-EL-vis)
Hernreich, Nancy (HÛRN-rīk)
Herr, Michael (HÂR)
Herrera, Carolina (kär-ə-LĒN-ə hə-RÂR-ə)
Herrera, Kelvin (kel-VĒN hə-RÂR-ə)
Herrera Beutler, Jaime (JĀ mē  hə RE rə BUT lər)
Herrmann, Henry (HÛR-mən)
Herrnstein, Richard J. (HÛRN-stīn)
Herschensohn, Bruce (HÛRSH-ən-sən)
Hershiser, Orel (ÔR-əl HIRSH-hī-zər)
Hersholt, Jean (JĒN HÛR-shōlt)
Hertle, Ann (HÛRT-'l)
Herz, Ralph C. (HÛRTS)
Herzfeld, John (HÛRTS-feld)
Herzigova, Eva (Ā-və hûrts-ə-GŌ-vä)
Herzog, Jacques (ZHÄK HURT-zog)
Heseltine, Michael (HES-əl-tīn)
Hesse, Herman (HÂR-män HES-ə)
Hesse, Karen (HES)
Hesse, Paul (HE sē)
Hesseltine, Stark (HES-əl-tīn)
Hesseman, Howard (HES-mən)
Hewitt, Alan (HYOO-ət)
Hewitt, James (HYOO-ət)
Hewitt, Jennifer Love (HYOO-ət)
Heydt, Louis Jean (LOO-ē-JĒN HĪT)
Heye, Doug (HĪ)
Heyerdahl, Thor (TÔR HĀ-ər-dol)
Heyler, Joanne (HĪ-lər)
Heyns, Penny (HĀNZ)
Heyward, DuBose (də-BŌS)
Hiaasen, Carl (HĪ-ə-sən)
Hickel, Walter (HIK-əl)
Hickox, Kaci (KĀ-sē HI-kox)
Hiedeman, Natisha (nə-TĒ-shə HĪ-də-min)
Hier, Marvin (HĪ-ər)
Hiestand, John [Bud] (HĒ-stand)
Higginbotham, J.C. (HIG-in-bot-əm)
Higham, Charles (HĪ-əm)
Higham, John (HĪ-əm)
Hijuelos, Oscar (ē-HWĀ-lōs)
Hiken, Nat (HĪK-ən)
Hilaire, Andrew (hi-LÂR)
Hildyard, Jack (HILD-yərd)
Hileman, Ron (HĪL-mən)
Hilferty, Susan (HIL-fər-tē)
Hilfiger, Tommy (HIL-fig-ər)
Hill, Dule (doo-LĀ)
Hill, Leitha (LĒ-thə)
Hilleary, Van (HIL-ə-rē)
Hinajosa, Maria (hēn-ə-HŌS-ə)
Hincapie, George (hin-KAP-ē)
Hingis, Martina (HING-əs)
Hinojosa, Ruben (roo-BEN ēn-ə-HŌS-ə)
Hinske, Eric (HIN-skē)
Hira, Nadira (nä-DĒR-ə HĒR-ə)
Hirsch, Louis A. (LOO-is)
Hirscher, Marcel (HĒR-shər)
Hiss, Alger (AL-jər HISS)
Hitchcock, Alma (AL-mə)
Hite, Shere (SHÂR HĪT)
Hitler, Adolf (AD-olf)
Hitz, Elsie (HĪTS)
Hjejle, Iben (ĒB-ən YĪ-lē)
Hjelle, Anne (YEL-ə)
Hlibok, Bruce (LĒ-bok)
Hnath, Lucas (NĀTH)
Hnida, Kate (NĪ-də)
Hoagland, Jim (HŌG-lənd)
Hoare, Philip (HÔR)
Hoare, Sir Samuel (HÔR)
Hobby, Oveta Culp (ō-VĒT-ə)
Hoberecht, Earnest (HŌ-brīt)
Hoblit, Gregory (HOB-lit)
Hoch, Danny (HOK)
Hoch, Edward D. (HŌK)
Hoch, Winton C. (HŌK)
Hochberg, Adam (HOK-bûrg)
Hochberg, Faith (HOK-bûrg)
Hochevar, Luke (HŌ-chē-vər)
Hochman, Julius (HOK-mən)
Hochman, Larry (HOK-mən)
Hochshield, Arlie (HÔK-shēld)
Hochsprung, Dawn (HOK-sprung)
Hochswender, Woody (HOKS-wen-dər)
Hochul, Kathy (HŌ-kəl)
Hodapp, Ann (HŌ-dap)
Hodeir, Andre (ō-DÂR)
Hodel, Donald P. (hō-DEL)
Hodel, George (hō-DEL)
Hodel, Steve (hō-DEL)
Hodel, Tamar. (TAM-är hō-DEL)
Hodes, Art (HŌ-dēz)
Hodes, Stuart (HŌDZ)
Hodiak, John (HŌD-ē-ak)
Hoechlin, Tyler (HEK-lin)
Hoeffel, Joseph M. (HUF-əl)
Hoefflin, Steven (HOF-lin)
Hoefl-Riesch, Maria (HŌF-əl-RĒSH)
Hoekstra, Peter (HOOK-strə)
Hoene, Christopher (HĒ-nē)
Hoene, Gladys (HĀ-nē)
Hoerchner, Susan (HIRSH-nər)
Hoess, Rudolf (HÜS)
Hoeven, John (HŌ-vən)
Hoevet, Ronald (HŌ-vit)
Hoeye, Michael (HOI)
Hoffman, Cecil (SES-əl)
Hoffman, Dezo (DEZ-ō)
Hoffmann, Banesh (BĀN-ish)
Hoffpauir, Micah (HOF-pou-ər)
Hofheimer, Charlie (HOF-hī-mər)
Hofsiss, Jack (HOF-sis)
Hoge, James F. (HŌG)
Hoggart, Richard (HOG-ərt)
Hogue, Ilyse (il- ĒS HŌG)
Hoh, Matthew (HŌ)
Hoiles, Chris (HOILZ)
Hokinson, Helen (HŌK-in-sən)
Holden, Mari (MÄR-ē)
Holdsclaw, Chamique (shä-MĒK-wä HŌLDS-klô)
Holland, Agnieszka (äg-nē-ESH-kä)
Holland, Tara Dawn (TAR-ə)
Hollande, Francois (frä[n]-SWÄ ō-LÄND)
Hollander, Xaviera (zav-ē-ÂR-ə)
Hollmann, Mark (HŌL-mən)
Holman, Kwame (KWÄM-ē HŌL-mən)
Holobaugh, James (HÔL-i-bô)
Holsclaw, Doug (HŌL-sklô)
Holstrom, Lasse (LÄ-sä HŌL-strum)
Holton, Eilish (Ī-lish HŌLT-ən)
Holtz-Eakin, Douglas (HŌLTS-Ā-kin)
Holum, Dianne (HOL-əm)
Holum, Kirsten (KĒRS-tən HOL-əm)
Holving, Thomas (HŌL-ving)
Holyfield, Evander (e-VAN-dər HŌ-lē-fēld)
Homeier, Skip (HŌ-mī-ər)
Homendy, Jennifer (HÄ-men-dē)
Homolka, Oscar (hō-MŌL-kə)
Homze, Dr. Edward L. (HOM-zē)
Honderich, Ted (HON-der-ik)
Honecker, Robert (HON-ə-kər)
Honess, Peter (HŌ-nes)
Hongbo, Zhao (ZHOU HUNG-bo)
Hongisto, Richard (hong-GĒS-tō)
Honig, Lucy (HON-ig)
Honsou, Djimon (JĪ-mən HON-soo)
Hookano, Lance Henry (hō-ō-KÄ-nō)
Hooper, Tobe (TŌB-ē)
Hoppe, Willie (HOP-ē)
Hormel, George "Geordie" (JÔRD-ē hôr-MEL)
Hormel, James (hôr-MEL)
Horn, Camilla (kə-MIL-ə)
Hornbacher, Scott (HÔRN-bäk-ər)
Horney, Karen (HÔR-nī)
Hornocker, Maurice (HÔR-nok-ər)
Hornstein, David (HÔRN-stēn)
Horsley, Lee (HÔRZ-lē)
Horst, Louis (LOO-ē)
Horszowski, Mieczyslaw (mye-chi-SWÄF hôr-SHOF-skē)
Horvitz, Louis J. (LOO-is)
Hoschna, Karl (HOSH-nä)
Hoshino, Naoki (nä-Ō-kē hō-SHĒ-nō)
Hossack, Mike (HÄ-sak)
Hoster, Brenda L. (HOST-ər)
Hostettler, John (HŌ-stet-lər)
Hostin, Sunny (HOS-tin)
Hotaling, Donald (HŌ-tāl-ing)
Hotarek, Ondrej (on-DRĀ hō-TÄR-ək)
Hottelet, Richard C. (HOT-ə-let)
Hottois, Rita (hō-TWÄ)
Houdan, Robert (rō-BÂR hoo-DA[n])
Houdek, Vladimir (HŌ-dek)
Houdyshell, Jayne (HOU-dē-shel)
Houellebecq, Michel (mē-SHEL WEL-bek)
Hougan, James (HŌG-ən)
Hougen, Ed (HOU-gən)
Hough, Derek (HUF)
Hough, Julianne (HUF)
Hough, Lefty (HUF)
Hough, Will (HUF)
Houghteling, Laura (HŌT-ə-ləng)
Houghton, Arno (HŌT-ən)
Houghton, Buck (HŌT-ən)
Houghton, Katharine (HŌT-ən)
Houghton, Norris (HŌT-ən)
Houk, Ralph (HOUK)
Hould-Ward, Ann (HOOLD)
Hoult, Nicholas (HŌLT)
Hounsou, Djimon (JĪ-mon HOUN-soo)
Houphouet-Boigny, Felix (oo-foo-ĒT-bwän-YĒ)
Houseman, John (HOUZ-mən)
Houston, David F. (HYOOS-tən)
Hoving, Thomas (HŌ-ving)
Howe, Louis (LOO-ē HOU)
Hoyningen-Heune, George (HOI-nən-jən HOO-nā)
Hrawi, Elias (i-LĒ-əs HRÔ-wē)
Hrbek, Kent (HÛR-bek)
Hrdy, Sarah Blaffer (HUR-dē)
Hriko, Kimberly (hə-RĒK-ō)
Hriko, Stephen (hə-RĒK-ō)
Hrkach, Jack (HÛR-käsh)
Hurska, Roman (ROOS-kä)
Hsiao-hsien, Hao (HŌ SHAU-SHEN)
Hsu, Spencer (SHOO)
Hu, Kelly (HOO)
Huang, Helen (WONG)
Huang, John (WONG)
Hubbe, Nikolaj (HYOO-bä)
Huber, Guenther (GOON-tər HOO-bər)
Huber, Harold (HYOO-bər)
Hubert, Laetitia (lä-TĒS-ē-ä oo-BÂR)
Hubley, Emily (HUB-lē)
Hubley, Faith (HUB-lē)
Hubley, John (HUB-lē)
Hubley, Season (HYOOB-lē)
Hubley, Whip (HYOOB-lē)
Hueston, John C. (HYOOS-tən)
Huffaker, Bob (HUF-ə-kər)
Huffine, Ray (HOO-fīn)
Hugueny, Sharon (HYOO-gə-nē)
Hughes, Barnard (BÄR-nərd)
Hughley, D.L. (HYOOG-lē)
Hugunin, Lee (HUG-ə-nin)
Huilan, Mo (MŌ-HWĒ-LÄN)
Huisentruit, Jodi (HOOZ-ən-troot)
Huish, Justin (HYOO-əsh)
Huizar, Teresa (WĒ-zär)
Huizenga, H. Wayne (HĪ-zeng-ə)
Huizenga, Robert (hī-ZENG-gə)
Hujar, Peter (HOO-jär)
Hu Jintao (HOO JIN-TOU)
Hulce, Tom (HULS)
Hulik, Jim (HYOO-lik)
Hulshof, Kenny (HULZ-hof)
Hume, Benita (HYOOM)
Humi, Joshua (HYOOM-ē)
Huncke, Herbert (HUNG-kē)
Hunger, Daniela (dän-YEL-ə ÜNG-gər)
Hunter, Ian (Ē-ən)
Hunter, Rielle (rē-EL)
Huppert, Isabelle (ēs-ä-BEL hoo-PÂR)
Hurkos, Peter (HÛR-kōs)
Hurok, Sol (HYOOR-ok)
Hurrell, George (hûr-EL)
Husing, Ted (HYOOZ-ing)
Hussein, Ibrahim (Ē-brä-him hoo-SĀN)
Hussein, Saddam (sä-DÄM hoo-SĀN)
Husseini, Faisal Al- (FĪ-sul äl-hoo-SĀN-ē)
Husserl, Priscilla (HYOO-sûrl)
Huston, Angelica (HYOOS-tən)
Huston, John (HYOOS-tən)
Huston, Walter (HYOOS-tən)
Hutchence, Michael (HUCH-ənz)
Hutchinson, Asa (ĀS-əHUCH-ən-sən)
Hutchison, Gennifer (JEN-ə-fər HUCH-ə-sən)
Huth, Angela (HOOTH)
Hutton, Ina Ray (ĪN-ə)
Huyck, Peter (HĪK)
Huystedt, Eric (HOU-shted)
Hwang, David Henry (WONG)
Hwerta, Dolores (HWERT-ä)
Hyams, Joe (HĪ-əmz)
Hyams, Leila (LĪL-ə HĪMZ)
Hybl, William (HIB-əl)
Hylton, Jack (HIL-tən)
Hymel, Gary (hē-MEL)
Hymns, Richard (HIMZ)
Hynde, Chrissie (HĪND)
Hynes, Garry (HĪNZ)
Hyslop, Dr. Theophilus (thē-OF-ə-lis HIZ-ləp)
Hytner, Steve (HĪT-nər)
Hyuck, Peter (HĪK)

Key to pronunciation

Back to top

Skip to main content